Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na předpis na nemoci kostí

ALENDROGEN 70 MG 8X70MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 66237

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GENERICS UK LIMITED, CLOSE POTTERS BAR, HERTS
Kód výrobku: 66237
Kód EAN:
Kód SÚKL: 83231
Doplněk názvu: 70MG TBL NOB 8
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GENERICS UK LIMITED, CLOSE POTTERS BAR, HERTS

Příbalový leták

ALENDROGEN

 

1/7 

  

Sp.zn.sukls231051/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Alendrogen 70 mg 

tablety 

natrii alendronas 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. Co je Alendrogen 70 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendrogen 70 mg užívat 
3. Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Alendrogen 70 mg uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 
1. Co je Alendrogen 70 mg a k čemu se používá 
 
Alendrogen 70 mg obsahuje léčivou látku natrii alendronas. 
 
Alendrogen 70 mg patří do skupiny přípravků označených jako bisfosfonáty. Bisfosfonáty mohou být 
používány pro léčbu osteoporózy. Osteoporóza je řídnutí nebo slábnutí kostí. Alendrogen 70 mg může 
být použit k léčbě osteoporózy u žen po menopauze.  
Alendrogen 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.  

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendrogen 70 mg užívat 
 
Neužívejte přípravek Alendrogen
 70 mg: 
 

-  jestliže jste alergická na natrium-alendronát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže  trpíte  nějakou  chorobou  jícnu  (trubice  spojující  ústa  se  žaludkem),  která  vyvolává 

obtíže při polykání nebo uvíznutí jídla 

-  jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut 
-  jestliže máte velmi nízkou hladinu vápníku v krvi (hypokalcemie) 

 
Upozornění a opatření 

 
Před užitím přípravku Alendrogen 70 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem: 

-  jestliže trpíte problémy s ledvinami, 
-  jestliže máte potíže při polykání, zažívací nebo střevní potíže, 

 

2/7 

  

-  jestliže jste za poslední rok  měla žaludeční vřed, krvácení nebo operaci žaludku, jícnu nebo 

hrdla, 

-  jestliže máte bolesti při polykání, 
-  jestliže  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  máte  diagnózu  Barrettova  jícnu  (stav  spojený  se  změnami 

sliznice v dolní části jícnu), 

-  jestliže  Vám  bylo  řečeno,  že  máte  nízké  hladiny  vápníku  v krvi  nebo  trpíte  nedostatkem 

vitamínu D nebo hypoparatyreózou (která může ovlivňovat hladiny vápníku). Tyto stavy musí 
být léčeny předtím, než začnete užívat Alendrogen 70 mg. 

 
Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, 
pálením žáhy, potížemi nebo bolestí při polykání, zvláště pokud tablety nejsou zapíjeny plnou sklenicí 
vody  a/nebo  pokud  si  lehnete  dříve  než  30  minut  po  užití  přípravku  Alendrogen  70  mg.  Tyto 
nežádoucí  účinky  se  mohou  zhoršit,  pokud  po  zjištění  těchto  příznaků  dále  užíváte  přípravek 
Alendrogen 70 mg. Viz bod „Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá“. Pokud máte nějaké otázky, 
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Potíže se zuby a čelistí 
 
Alendrogen 70 mg může způsobit poškození (včetně odumření nebo ztráty) kosti v čelisti. Toto riziko 
se zvyšuje: 

-  jestliže máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, špatně sedící zubní protézu, plánovanou 

extrakci  (vytržení)  zubu  nebo  nemáte  zajištěnou  pravidelnou  (obvyklou)  stomatologickou 
(zubní) péči 

-  jestliže máte rakovinu, 
-  jestliže podstupujete chemoterapii nebo radioterapii, 
-  jestliže užíváte kortikosteroidy (např. prednison nebo dexametazon), 
-  jestliže užíváte inhibitory angiogeneze  - léky používané při léčbě rakoviny, aby se zabránilo 

růstu nových krevních cév, jako je bevacizumab nebo thalidomid, 

-  jestliže jste nebo jste byl kuřák. 

 
 
 
Je  možné,  že  Vám  bude  před  zahájením  léčby  přípravkem  Alendrogen  70  mg  doporučena  zubní 
prohlídka. 
 
Pokud  jste léčeni  přípravkem  Alendrogen  70  mg  je důležité  udržovat  dobrou  ústní  hygienu.  Během 
léčby  byste  měli  podstupovat  běžné  zubní  prohlídky  a  měli  byste  kontaktovat  svého  lékaře  nebo 
zubního  lékaře,  pokud  se  u  Vás  vyskytnou  problémy  s  ústy  nebo  zuby,  jako  je  pohyblivost  zubů, 
bolest nebo otok. 
 
Další léčivé přípravky a
 Alendrogen 70 mg   
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu  nebo  
o některých z následujících:. 

-  potravní doplňky obsahující vápník  
-  antacida (léky neutralizující žaludeční kyselinu) 
-  léčivé přípravky s kortikosteroidy, jako prednisolon nebo dexamethason, které se používají ke 

snížení  zánětu;  neboť  je  důležité,  abyste  měla  dostatečný  příjem  vápníku  a  vitaminu  D 
v potravě (rizikový faktor pro vznik problémů se zuby – viz bod „Potíže se zuby a čelistí“. 

Některé  léky  na  revma  nebo  dlouhodobé  bolesti,  tzv.  nesteroidní  antirevmatika  (např.  kyselina 
acetylsalicylová  nebo  ibuprofen)  mohou  způsobit  zažívací  problémy.  Proto  je  zapotřebí  opatrnosti, 
pokud jsou tyto léky užívány ve stejnou dobu jako alendronová kyselina. 
 
Před užitím jakéhokoli jiného přípravku byste měla počkat nejméně 30 minut.  
 
 

 

3/7 

  

Alendrogen 70 mg s jídlem a pitím 
 
Jídlo  a  pití  může  snížit  absorpci  přípravku  Alendrogen  70  mg  do  krve.  Proto máte  užít  Alendrogen  
70 mg s čistou vodou alespoň 30 minut před užitím jakéhokoliv jídla nebo nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Alendrogen 70 mg je určen pouze pro ženy po menopauze. Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg, 
pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
U  alendronátu  byly  hlášeny  nežádoucí  účinky  (zahrnující  rozmazané  vidění,  závratě  a  silné  bolesti 
kostí,  svalů  a  kloubů),  které  mohou  ovlivnit  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje.    Pokud  si 
nejste jistá, že se Vás toto týká, neřiďte ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Alendrogen 70 mg obsahuje laktózu.   
 
Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  kontaktujte  svého  lékaře  před 
užitím tohoto léčivého přípravku. 

 
3. Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a starší pacienti:  
Doporučená dávka přípravku je 70 mg jednou týdně. 
 
Použití u pacientů s onemocněním ledvin: 
Alendrogen 70 mg se nedoporučuje u pacientů se závažným onemocněním ledvin. 
 
Použití u dětí a dospívajících: 
Alendronát nemá být podáván dětem a dospívajícím. 
 
Způsob podání: 
 

  Užívejte  nalačno,  jakmile  ráno  vstanete  z postele,  ještě  před  konzumací  prvního  jídla 

nebo nápoje 
 

  Tabletu  polkněte  celou,  ve  vzpřímené  poloze  (vsedě,  vestoje  nebo  za  chůze).  Zapijte  ji 

plnou sklenicí (ne méně než 200 ml) čisté vody (ne minerální vody).  

o

  Nepoužívejte minerální vodu (neperlivou ani perlivou).  

o

  Nezapíjejte kávou ani čajem.  

o

  Nezapíjejte džusem ani mlékem. 

 

  Tabletu nedrťte ani nežvýkejte ani nenechte rozpustit v ústech. 

 

  Neužívejte  před  spaním.  Po  užití  přípravku  Alendrogen  70  mg  si  nelehejte,  dokud  si 

nedáte něco k jídlu.  

 

  Po spolknutí tablety počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete jídlo, nápoj nebo jiný lék. 

 
Ukončete užívání přípravku a informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví: 
 

 

4/7 

  

  bolestivost a obtíže při polykání 

  bolest uprostřed hrudníku 

  pálení žáhy, a to jak nově vzniklé, tak při zhoršení obvyklých potíží 

  vředy v dutině ústní a krku 

 
Jestliže jste užila více přípravku
 Alendrogen 70 mg, než jste měl(a): 
Vypijte  plnou  sklenici  mléka  a  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  nebo  nejbližší  zdravotnické  zařízení. 
Vezměte s sebou všechny zbývající tablety v balení.  
Nesnažte  se  vyvolat  zvracení  a nelehejte  si.  V  případě  předávkování  může  dojít  k  žaludeční 
nevolnosti,  pálení  žáhy,  zánětu  trávicí  trubice,  bolesti  břicha,  nevolnosti,  zvracení,  zvracení  krve, 
výskytu krve v trávicím traktu (gastritida), vředům. Mohou se také vyskytnout změny ve výsledcích 
krevních testů (jako je nízká hladina vápníku a fosfátů v krvi). 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendrogen 70 mg: 
Pokud  vynecháte  dávku,  vezměte  si  tabletu  Alendrogen  70  mg  v to  ráno,  co  jste  si  to  uvědomila. 
Neužívejte dvě tablety ve stejný den a vraťte se k užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně 
zvolený den. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendrogen 70 mg 
Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než přerušíte léčbu přípravkem Alendrogen 
70 mg. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
 

4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  tento  přípravek  a  neprodleně  informujte  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte 
některý z následujících příznaků: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
•  bolest  v ústech,  krku,  hrudníku  nebo  žaludku,  která  může  být  spojena  s jídlem.  Můžete  mít  pocit 
nafouknutí,  pocit  nevolnosti  nebo  nevolnost,  ztrátu  chuti  k jídlu  nebo  ztrátu  hmotnosti. Toto  mohou 
být  známky  zánětu  nebo  vředů  v  zažívacím  traktu.  Pokud  pociťujete  nevolnost,  můžete  také 
zaznamenat ve stolici částice podobající se kávové sedlině nebo černou, dehtovitou stolici. 
• nově  vzniklé nebo zhoršující se pálení žáhy nebo zánět, bolest  uprostřed hrudníku nebo bolest při 
polykání. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, co nejdříve kontaktujte svého lékaře. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
•  bolestivost  nebo  bolest  v jednom  nebo  v obou  očích.  Může  se  vyskytnout  zčervenání,  rozmazané 
vidění,  slzení  očí,  citlivost  na  světlo  a  plovoucí  zákaly  (vyvolávající  stíny  přesouvající  se  v zorném 
poli). 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
• alergické reakce jako je kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, zřejmě způsobující potíže 
při dýchání nebo polykání (angioedém). 
•  stav  kůže  se  závažnými  puchýři  a  krvácením  rtů,  očí,  úst,  nosu  a  genitálií  (Stevens-Johnsonův 
syndrom)  nebo  závažná  kožní  reakce,  která  začíná  bolestivými  červenými  oblastmi,  pak  velkými 
puchýři a končí  olupováním  kůže  ve  vrstvách. To je doprovázeno horečkou a zimnicí, bolestí svalů  
a celkovým nedobrým pocitem (toxická epidermální nekrolýza). 
• bolest v ústech a/nebo čelisti, otoky nebo vřídky v ústech, necitlivost nebo pocit tíhy v čelisti, nebo 
uvolnění  zubu.  Může  jít  o  příznaky  poškození  kostí  v  čelisti  (osteonekróza),  obecně  související  

 

5/7 

  

s  opožděným  hojením  a  infekcí,  často  následující  po  vytržení  zubu.  Obraťte  se  na  svého  lékaře  
a zubaře, pokud se u Vás vyskytnou takové příznaky. 
• Neobvyklé zlomeniny stehenní kosti se mohou vzácně vyskytnout, zejména u pacientů dlouhodobě 
léčených  pro  osteoporózu.  Kontaktujte  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  vyskytne  bolest,  slabost  nebo 
nepříjemné pocity v oblasti stehen, kyčlí nebo třísel, protože to může být včasné upozornění na možné 
zlomeniny stehenní kosti. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 
• Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se 
jednat o známky poškození kosti v uchu. 
 
Pokud zaznamenáte tyto příznaky, obraťte se na Vašeho lékaře. 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
• bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, které jsou někdy silné 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
 
• otok kloubů, otok rukou nebo nohou, 
•  bolesti  břicha,  nepříjemný  pocit  v žaludku,  pocit  plnosti  nebo  říhání  po  jídle,  zácpa,  průjem, 
nadýmání, 
• ztráta vlasů, svědění kůže, 
• bolesti hlavy, závratě, ztráta rovnováhy nebo pocit točení hlavy, neobvyklá slabost 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
• nevolnost, zvracení, 
• vyrážka, zčervenání kůže, 
• krátkodobé příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nevolnosti, někdy 
s horečkou. Tyto příznaky se obvykle vyskytnou na začátku léčby, 
• změny vnímání chuti. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
• příznaky nízké hladiny vápníku v krvi, včetně svalových křečí nebo spasmů a/nebo pocit mravenčení 
v prstech nebo v okolí úst, 
• zúžení jícnu, 
• vyrážka zhoršující se slunečním zářením 
 
Okamžitě  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  těchto  nebo  jiných  neobvyklých  příznacích.  
 
Pomůže, pokud si uděláte poznámku o tom, co se u Vás objevilo, kdy to začalo a jak dlouho to trvalo. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

 

 

 

 

6/7 

  

5. Jak přípravek Alendrogen 70 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“ a 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Alendrogen 70 mg obsahuje 

Léčivou látkou je natrii alendronas odpovídající acidum alendronicum 70 mg.  

Pomocnými látkami přípravku jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, sodná 
sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Alendrogen 70 mg vypadá a co obsahuje toto balení 

Tablety  přípravku  Alendrogen  70  mg  jsou  bílé  tablety  se  dvěma  zaoblenými  stranami  označené 
„AD70“ na jedné straně a „G“ na druhé straně.  

Alendrogen  70 mg je k dispozici v blistrech. Jedno balení obsahuje 4, 8 nebo 12 tablet. Alendrogen  
70  mg  je  také  k dispozici  v polypropylenové  lahvičce  s   polyethylenovým  uzávěrem  s obsahem  4,  
8 nebo 12 tablet a lahvičce s obsahem 100 tablet (výdejní balení).  

Lahvičky mohou obsahovat plastovou vložku v horní části obalu. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 

Držitel rozhodnutí o registraci 

   

Generics [UK] Ltd. 
Potters Bar 
Hertfordshire 
Velká Británie   

Výrobce 

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko 

Generics [UK] Limited,  Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko:  

 

Alendronsäure Arcana 70 mg - einmal wöchentlich - Tabletten 

Belgie:    

 

Alendronate Mylan 70mg, tabletten 

Česká republika:   

Alendrogen 70 mg, tablety 

Dánsko: 

 

Alendronat Mylan 70 mg tabletter 

Finsko:  

 

Alendronat Mylan 70 mg tabletti 

Německo:  

 

Alendronsäure Mylan 70 mg Tabletten 

Řecko:   

 

Alendronate/Mylan TAB 70mg/TAB 

Maďarsko:  

 

Alendis 

Polsko:  

 

Alendrogen tabletki, 70 mg 

 

7/7 

  

Portugalsko:    

Acido Alendronico Mylan 

Irsko:    

 

Fostepor Once weekly 70 mg Tablets 

Itálie:    

 

Alendronato Mylan Generics 

Norsko:  

 

Alendronat Mylan tabletter 70 mg 

Slovinsko:  

 

ALENAX 70 mg tablete 

Slovenská republika:   Alendrogen 70mg 
Švédsko:                     Alendronat Mylan Veckotablett 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.11.2016 
 

Recenze

Recenze produktu ALENDROGEN 70 MG 8X70MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALENDROGEN 70 MG 8X70MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám