Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GENERICS UK LIMITED, CLOSE POTTERS BAR, HERTS
Kód výrobku: 66237
Kód EAN:
Kód SÚKL: 83231
Držitel rozhodnutí: GENERICS UK LIMITED, CLOSE POTTERS BAR, HERTS

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls176575/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Alendrogen 70 MG
tablety
natrii alendronas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Alendrogen 70 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendrogen 70 mg užívat
3. Jak se přípravek Alendrogen 70 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Alendrogen 70 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE ALENDROGEN 70 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Alendrogen 70 mg obsahuje léčivou látku natrii alendronas.
Alendrogen 70 mg patří do skupiny přípravků označených jako bisfosfonáty. Bisfosfonáty mohou být
používány pro léčbu osteoporózy. Osteoporóza je řídnutí nebo slábnutí kostí. Alendrogen 70 mg může
být použit k léčbě osteoporózy u žen po menopauze.
Alendrogen 70 mg snižuje riziko zlomenin páteře a krčku stehenní kosti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ALENDROGEN 70 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg:
- jestliže jste alergická na natrii alendronas nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou
v bodě 6)
- jestliže trpíte nějakou chorobou jícnu, která vyvolává obtíže při polykání
- jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
- jestliže máte velmi nízkou hladinu vápníku v krvi (hypokalcemie)
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Alendrogen 70 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
- jestliže trpíte problémy s ledvinami,
2/6
- jestliže máte potíže při polykání nebo zažívací potíže, (podráždění, zánět nebo tvorba vředů v
jícnu (trubice, která spojuje ústa se žaludkem))
- jestliže Vám Váš lékař sdělil, že máte diagnózu Barrettova jícnu (stav spojený se změnami
sliznice v dolní části jícnu),
- jestliže Vám bylo řečeno, že máte nízké hladiny vápníku v krvi,
- jestliže máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, plánovanou extrakci (vytržení) zubu nebo
nemáte zajištěnou pravidelnou (obvyklou) stomatologickou (zubní) péči
- jestliže máte rakovinu,
- jestliže podstupujete chemoterapii nebo radioterapii,
- jestliže užíváte kortikosteroidy (např. prednison nebo dexametazon),
- jestliže jste nebo jste byl kuřák (protože to může zvýšit riziko vzniku zubních problémů)
Při použití alendronátu byly vzácně hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
Je možné, že Vám bude před zahájením léčby přípravkem Alendrogen 70 mg doporučena zubní
prohlídka.
Pokud jste léčeni přípravkem Alendrogen 70 mg je důležité udržovat dobrou ústní hygienu. Během
léčby byste měli podstupovat běžné zubní prohlídky a měli byste kontaktovat svého lékaře nebo
zubního lékaře, pokud se u Vás vyskytnou problémy s ústy nebo zuby, jako je pohyblivost zubů,
bolest nebo otok.
Další léčivé přípravky a Alendrogen 70 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu
nebo o některých z následujících:.
- potravní doplňky obsahující vápník
- antacida (léky neutralizující žaludeční kyselinu)
- léčivé přípravky s kortikosteroidy, jako prednisolon nebo dexamethason, které se používají ke
snížení zánětu; neboť je důležité, abyste měla dostatečný příjem vápníku a vitaminu D v
potravě.
Některé léky na revma nebo dlouhodobé bolesti, tzv. nesteroidní antirevmatika (např. kyselina
acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobit zažívací problémy. Proto je zapotřebí opatrnosti,
pokud jsou tyto léky užívány ve stejnou dobu jako Alendrogen 70 mg.
Před užitím jakéhokoli jiného přípravku byste měla počkat nejméně 30 minut.
Alendrogen 70 mg s jídlem a pitím
Jídlo a pití může snížit absorpci přípravku Alendrogen 70 mg do krve. Proto, počkejte alespoň 30
minut před užitím jakéhokoliv jídla nebo nápoje (viz bod 3).
Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Alendrogen 70 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být
těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U alendronátu byly hlášeny nežádoucí účinky (zahrnující rozmazané vidění, závratě a silné bolesti
kostí, svalů a kloubů), které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Individuální
reakce na přípravek Alendrogen 70 mg se může lišit (viz bod 4).
3/6
Přípravek Alendrogen 70 mg obsahuje laktózu.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, jako je monohydrát laktózy,
kontaktujte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ALENDROGEN 70 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a starší pacienti:
Doporučená dávka přípravku je 70 mg jednou týdně.
Použití u pacientů s onemocněním ledvin:
Alendrogen 70 mg se nedoporučuje u pacientů se závažným onemocněním ledvin.
Použití u dětí a dospívajících:
Alendronát by neměl být podáván dětem a dospívajícím.
Tabletu polkněte celou, ve vzpřímené poloze. Zapijte ji plnou sklenicí čisté vody (ne
minerální vody)
Tabletu nežvýkejte ani nenechte rozpustit v ústech.
Užívejte nalačno, jakmile ráno vstanete z postele, ještě před konzumací prvního jídla
nebo nápoje
Neužívejte před spaním a poté, co si vezmete tabletu přípravku Alendrogen 70 mg, si
minimálně po dobu 30 minut nelehejte.
Poté co tabletu spolknete, počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první
jídlo, nápoj nebo jiný lék.
Ukončete užívání přípravku a informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví:
bolestivost a obtíže při polykání
bolest uprostřed hrudníku
pálení žáhy, a to jak nově vzniklé, tak při zhoršení obvyklých potíží
vředy v dutině ústní a krku
Jestliže jste užil(a) více přípravku Alendrogen 70 mg, než jste měl(a):
Vypijte plnou sklenici mléka a kontaktujte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení.
Vezměte s sebou všechny zbývající tablety v balení.
Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si. V případě předávkování může dojít k žaludeční
nevolnosti, pálení žáhy, zánětu trávicí trubice, bolesti břicha, nevolnosti, zvracení, zvracení krve,
výskytu krve v trávicím traktu (gastritida), vředům. Mohou se také vyskytnout změny ve výsledcích
krevních testů (jako je nízká hladina vápníku a fosfátů v krvi).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Alendrogen 70 mg:
Pokud vynecháte dávku, vezměte si tabletu Alendrogen 70 mg v to ráno, co jste si to uvědomila.
Neužívejte dvě tablety ve stejný den, ale vraťte se k užívání jedné tablety jednou týdně, a to v původně
zvolený den.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Alendrogen 70 mg
Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než přerušíte léčbu přípravkem Alendrogen
70 mg.
4/6
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat tento přípravek a neprodleně informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte
některý z následujících příznaků:
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 osob):
alergické reakce jako je kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, zřejmě způsobující potíže
při dýchání nebo polykání (angioedém).
vzácné případy potenciálně život ohrožující kožní vyrážky byly hlášeny po použití alendronátu, která
vypadala jako stav kůže se závažnými puchýři a krvácením rtů, očí, úst, nosu a genitálií (Stevens-
Johnsonův syndrom) nebo závažná kožní reakce která začíná bolestivými červenými oblastmi, pak
velkými puchýři a končí olupováním kůže ve vrstvách. To je doprovázeno horečkou a zimnicí, bolestí
svalů a celkovým nedobrým pocitem (toxická epidermální nekrolýza).
bolest v ústech a/nebo čelisti, otoky nebo vřídky v ústech, necitlivost nebo pocit tíhy v čelisti, nebo
uvolnění zubu. Může jít o příznaky poškození kostí v čelisti (osteonekróza), obecně související s
opožděným hojením a infekcí, často následující po vytržení zubu. Obraťte se na svého lékaře a zubaře,
pokud se u Vás vyskytnou takové příznaky.
Neobvyklé zlomeniny stehenní kosti se mohou vzácně vyskytnout, zejména u pacientů dlouhodobě
léčených pro osteoporózu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne bolest, slabost nebo
nepříjemné pocity v oblasti stehen, kyčlí nebo třísel, protože to může být včasné upozornění na možné
zlomeniny stehenní kosti.
žaludeční nebo peptické vředy s bolestí a nepříjemnými pocity, které jsou cítit mezi pupíkem a
hrudní kostí, pocit nevolnosti a zvracení. Vředy pokud jsou závažné nebo s krvácením způsobují krev
ve zvratcích a stolici (krvavou, černou nebo dehtově zbarvenou stolici)
Pokud zaznamenáte tyto příznaky, obraťte se na Vašeho lékaře.
Další možné nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):
bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, které jsou někdy silné
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):
pálení žáhy, obtíže při polykání, bolest při polykání, vředy jícnu (trubice, která spojuje ústa s
žaludkem), které mohou vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání,
otok kloubů,
bolesti břicha, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti nebo nadmutí v
žaludku, průjem, nadýmání,
ztráta vlasů, svědění,
bolesti hlavy, závratě,
neobvyklá slabost, otok rukou nebo nohou.
Méně časté (mohou se objevit až u 1 z 100 osob):
nevolnost, zvracení,
podráždění nebo zánět jícnu (trubice, která spojuje ústa se žaludkem) nebo žaludku,
černé nebo dehtové zbarvení stolice,
rozmazané vidění, bolest nebo zarudnutí očí,
vyrážka, zčervenání kůže,
přechodné příznaky podobné chřipce, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nevolnosti, někdy s
5/6
horečkou obvykle na začátku léčby,
poruchy chuti.
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 osob):
příznaky nízké hladiny vápníku v krvi, včetně svalových křečí nebo spasmů a/nebo pocit mravenčení
v prstech nebo v okolí úst,
vředy v ústech, pokud byly tablety kousány nebo cucány,
zúžení jícnu (trubice, která spojuje ústa se žaludkem),
vyrážka zhoršující se slunečním zářením
vředy v ústech a hrdle, pokud byly tablety kousány nebo olizovány.
Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka o těchto nebo jiných neobvyklých příznacích.
Pomůže, pokud si uděláte poznámku o tom, co se u Vás objevilo, kdy to začalo a jak dlouho to trvalo.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK ALENDROGEN 70 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Alendrogen 70 MG obsahuje
Léčivou látkou je natrii alendronas odpovídající 70 mg acidum alendronicum.
Pomocnými látkami přípravku jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon 40, sodná
sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.
Jak přípravek Alendrogen 70 MG vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Alendrogen 70 mg jsou bílé, bikonvexní tablety označené AD70 na jedné straně a
G na druhé straně.
Alendrogen 70 mg je k dispozici v blistrech nebo v polypropylenovém kontejneru s polyethylenovým
uzávěrem. Jedno balení obsahuje 4, 8 nebo 12 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Generics [UK] Ltd.
Potters Bar
Hertfordshire
Velká Británie
6/6
Výrobce
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, Dublin, Irsko
Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Alendronsäure Arcana 70 mg - einmal wöchentlich - Tabletten
Belgie: Alendromylan 70mg, tabletten
Česká republika: Alendrogen 70 mg
Dánsko: Alendronat Mylan 70 mg tabletter
Finsko: Alendronat Mylan 70 mg tabletti
Německo: Alendronsäure Mylan 70 mg Tabletten
Řecko: Alendronate/Generics TAB 70mg/TAB
Maďarsko: Alendis 70mg tabletta
Polsko: Alendrogen tabletki, 70 mg
Portugalsko: Acido Alendronico Mylan 70 mg Comprimidos
Irsko: Fostepor Once weekly 70 mg Tablets
Itálie: Alendronato Mylan Generics
Norsko: Alendronat Mylan tabletter 70 mg
Slovinsko: ALENAX 70 mg tablete
Slovenská republika: Alendrogen 70mg
Švédsko: Alendronat Mylan Veckotablett
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
13.12.2012

Recenze

Recenze produktu ALENDROGEN 70 MG 8X70MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALENDROGEN 70 MG 8X70MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze