Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

AKNEMYCIN PLUS 1X25ML Roztok k zev. užití - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12978

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12978
Kód EAN: 5000167094794
Kód SÚKL: 30902
Doplněk názvu: 40MG/G+0,25MG/G DRM SOL 25ML
Cesta podání: místní podání - na kůži
K léčbě všech forem akné (trudoviny), a to jak nezánětlivých forem s komedony (uhry), tak i zánětlivých forem s tvorbou pupínků nebo neštoviček, zejména ve spojení s velmi mastnou pokožkou.

Příbalový leták

AKNEMYCIN PLUS

sp.zn. sukls102644/2012 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

AKNEMYCIN PLUS 

40 mg/g + 0,25 mg/g 

kožní roztok 

erythromycinum, tretinoinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Aknemycin Plus a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin Plus používat  
3.  Jak se přípravek Aknemycin Plus používá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Aknemycin Plus uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  

 
 
1. Co je Aknemycin Plus a k čemu se používá  
 
Co je Aknemycin Plus? 
 
Aknemycin Plus obsahuje léčivé látky: erythromycinum (erytromycin) 4,0 g a tretinoinum (tretinoin) 0,025 
g ve 100 g roztoku.  
 
Roztok  Aknemycin  Plus  je  vysoce  účinný  lék  k  zevnímu  ošetřování  postižené  kůže  projevy  všech 
nezánětlivých  i  zánětlivých  forem  akné  (trudoviny).  Roztok  obsahuje  dvě  léčivé  látky:  erythromycin    a 
tretinoin  (retinoid).  Obě  léčivé  látky  působí  proti  příčinám  akné  rozdílnými  způsoby,  které  se  navzájem 
doplňují. 
 
Erytromycin obsažený v roztoku Aknemycin Plus účinkuje  proti bakteriím, které  spolupůsobí při vzniku 
akné.  Místní  léčba  tímto  přípravkem  je  plně  srovnatelná  s celkovým  podáváním  erytromycinu. 
Erytromycin (antibiotikum) snadno proniká do vývodů mazových žláz, kde ničí bakterie, které významně 
spolupůsobí při vzniku akné. Tímto účinkem erytromycin výrazně působí proti zánětu. 
 
Tretinoin  (kyselina  vitaminu  A)  mění  způsob  rohovatění  pokožky.  Tretinoin  je  přirozený  metabolit 
(produkt látkové přeměny) vitamínu A, je to látka, která patří do skupiny retinoidů, které obecně podporují 
prokrvení  a  odstraňují  pupínky  a  neštovičky,  což  jsou  hlavní  projevy  zánětlivé  formy  akné.  Tretinoin 
současně zabrání vzniku nových projevů akné. Osvědčil se jako velmi účinný prostředek při keratolycké 
léčbě  akné  tj.  rozvolňuje  stmelené  buňky  horních  vrstev  pokožky,  které  se  snáze  a  rychleji  uvolňují.  V 
nízké koncentraci napomáhá obměně buněk pokožky a ve vyšší koncentraci zřetelně tlumí tvorbu  
keratinu (bílkoviny rohové vrstvy kůže). Změkčuje komedony a uvolňuje ústí mazové žlázy. Snadno vniká 
do  hloubky  vývodů  mazových  žláz  a  folikulů,  tím  se  komedon  (uher)  uvolní  a  je  přirozenou  cestou 
odloučen.  Restauruje  tvorbu  kolagenu  a  elastických  vláken.  Působení  tretinoinu  je  provázeno  mírnou 
zánětlivou reakcí.  
Alkoholový základ roztoku podporuje protibakteriální účinnost erytromycinu a rozpouští nadbytečný kožní 
maz, k jehož nadměrné tvorbě u nemocných s akné téměř vždy dochází.  
Aknemycin  Plus  se  používá  k  léčbě  všech  forem  akné  (trudoviny),  a  to  jak  nezánětlivých  forem  s 

komedony (uhry), tak i zánětlivých forem s tvorbou pupínků nebo neštoviček, zejména ve spojení s velmi 
mastnou pokožkou.  

 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aknemycin Plus používat  
 
Nepoužívejte přípravek Aknemycin Plus  

-  Pokud jste alergický(á)  na erytromycin, tretinoin nebo na kteroukoli další složku tohto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  .  
-  Pokud se ve Vaší rodině vyskytly zhoubné kožní nádory,  
-  Pokud  máte  akutní  ekzém,  acne  rosacea    (růžovka)  a  akutní  kožní  záněty,  zejména  v  okolí  úst  (tzv. 

periorální dermatitida nebo rozaceiformní dermatitida).  

Současně nepoužívejte s jinými kožními léčivými přípravky, především pokud obsahují keratolytika 
(látky odstraňující rohovou vrstvu pokožky).  

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Aknemycin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Během léčby přípravkem se Vaše kůže může stát citlivější vůči UV záření (sluneční světlo, UV lampy a 
solárium). UV záření, RTG záření a koupání v chlorované nebo slané vodě může zhoršit podráždění kůže 
popsané v bodě „Možné nežádoucí účinky“. Toto se týká zejména osob, které jsou ve svém zaměstnání 
dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření a které jsou zvláště citlivé na světlo. Během léčby přípravkem 
Aknemycin Plus se vyhněte přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům UV záření (např. UV lampy a 
solária). Opalování je povoleno před zahájením aplikace přípravku Aknemycin Plus. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Anemycin Plus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
Současné podávání jiných kožních přípravků se nedoporučuje, protože může zhoršit podráždění kůže (viz 
Upozornění a opatření).
 
Přípravek Aknemycin Plus s jídlem a pitím 
Použití  přípravku  Aknemycin  Plus  není  vázáno  na  jídlo  a  nápoje.  Účinek  místního  podání  přípravku 
Aknemycin Plus není jídlem ani nápoji ovlivněn.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Roztok se z bezpečnostních důvodů nemá používat v průběhu těhotenství a neměly by ho používat ženy, u 
kterých nelze těhotenství vyloučit. Rovněž kojící ženy by přípravek neměly používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.  

 
 

3. Jak se přípravek Aknemycin Plus používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí včetně dospívajících i starších osob: Roztok se nanáší na postižená místa kůže jedenkrát až dvakrát 
denně. Kůže by měla být před aplikací očištěná a suchá. Roztok se nanáší přímo na kůži pomocí speciálního 
dávkovače v hrdle lahvičky. Dávkovač umožňuje jednoduché, hygienické, šetrné a navíc také velmi úsporné 
použití. Dávkovač je vyroben tak, aby se do roztoku zpětně nedostaly žádné nečistoty z kůže.  

 
Lahvičku s roztokem Aknemycin Plus připravte k použití takto: 
Před každým použitím jednou silně stiskněte 
povrch  dávkovače  šroubovacím  uzávěrem  dolů.  Takto  otevřete  pojistku  a  můžete  roztok  přímo  nanášet  na 
postižená místa kůže.  
Dobré výsledky léčby lze dosáhnout pouze pravidelným a důsledným používáním roztoku Aknemycin Plus 
po delší dobu. Doba léčby se řídí závažností onemocnění a stavem kůže, neměla by však překročit 12 týdnů.  
 
Upozornění: Při léčbě by měla být vyloučena expozice slunečnímu světlu a neměly by být používány žádné 
umělé  zdroje  ultrafialového  záření.  Roztok  nesmí  vniknout  do  očí  nebo  přijít  do  styku  s  očními  víčky  a 
sliznicí. Pokud k tomu dojde, doporučujeme důkladné opláchnutí očí a sliznice vodou. Roztok by se neměl 
nanášet  do  blízkosti  rtů  a  nosních  dírek.  Pokud  přijde  roztok,  i  přes  použití  dávkovače,  do  styku  s  prsty, 
doporučujeme důkladné umytí rukou.  
 
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Aknemycin Plus než jste měl(a):  
Aplikované  množství  erytromycinu  i  tretinoinu  při  kožním  podání  je  malé  a  předávkování  či  intoxikaci  je 
proto možné při lokálním použití vyloučit.  
 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  
 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  

 

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob. 
Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob. 
Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1 000 léčených osob. 
Vzácné: méně než 1 z 1 000, avšak více než 1 z 10 000 léčených osob. 
Velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 léčených osob 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit.  
 
Nežádoucí účinky:  
 
Méně  časté:  Na  začátku  léčby  může  dojít  k  přechodnému,  zdánlivému  zhoršení  projevů  akné,  v  důsledku 
zvýraznění  zánětlivých  projevů,  což  znamená,  že  přípravek  začíná  účinkovat.  Toto  zhoršení  akné  by  vás 
nemělo zneklidnit, protože se jedná pouze o očekávanou reakci kůže na léčbu. Při slupovací léčbě dochází k 
žádoucímu otevření hlubších komedonů. Některé se mohou změnit na neštovičky a tyto se pak působením 
antibiotika erythromycinu rychleji odhojují. Zhoršení je většinou mírné a jen přechodného rázu a poměrně 
rychle ustupuje. Tato skutečnost by proto neměla být důvodem k přerušení léčby roztokem Aknemycin Plus, 
měl by být snížen pouze počet aplikací.  
 
Vzácné
: Může dojít ke snížení pigmentace kůže. V některých případech může vzniknout místní podráždění 
kůže  ve  formě  zarudnutí,  pálení,  vysušení  a  mírného  olupování  pokožky.  Olupování  pokožky  je  však 
průvodním  a  žádoucím  znakem  léčby.  V  ojedinělých  případech  mohou  být  tyto  příznaky  projevem 
přecitlivělosti na některou z látek obsažených v léčivu (alergický kontaktní ekzém).  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. Jak připravek  Aknemycin Plus uchovávat  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na papírové krabičce. 
Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k  poslednímu  dni  uvedeného  měsíce.  Po  prvním  otevření  a  odjištění 
aplikátoru spotřebujte do 6 měsíců. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co obsahuje Aknemycin Plus  
Léčivými látkami jsou erythromycinum 4,0 g a tretinoinum 0,025 g ve 100 g roztoku.  
Pomocnými látkami jsou ethanol 95%, glycerol 85% a kopovidon. 
 
Jak přípravek Aknemycin Plus vypadá a co obsahuje toto balení  
Čirý,  slabě  žlutý  roztok  se  zápachem  po  ethanolu  v  tmavě  hnědé  skleněné  lahvičce  s polopropustným 
pěnovým uzávěrem překrytým nylonovým mulem v polyethylenové zátce a s bílým plastovým šroubovacím 
uzávěrem. 
Aknemycin Plus je dostupný v balení 25 ml.   
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Almirall  Hermal  GmbH,  Scholtzstraße  3,  D-21465  Reinbek  Německo  tel.:  (040)  72704-0,  fax:  (040) 
7229296  
 
Výrobce: 
Almirall Hermal GmbH, Scholtzstrasse 1, 3 und 6, 21465 Reinbek, Schleswig-Holstein, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.8.2015. 

Recenze

Recenze produktu AKNEMYCIN PLUS 1X25ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu AKNEMYCIN PLUS 1X25ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám