Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17912
Kód EAN: 8594739010536
Kód SÚKL: 2954
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek Agen se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a anginy pectoris (nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls243368/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
AGEN 5
AGEN 10
Tablety
(Amlodipinum)
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobně. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je AGEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AGEN užívat
3. Jak se AGEN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AGEN uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
AGEN obsahuje aktivní látku amlodipinum, která patří do skupiny látek nazývaných blokátory
vápníkových kanálů.
AGEN je indikován k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého typu bolesti na hrudi,
nazývané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris, nebo také variantní
angina.
U pacientů s vysokým krevním tlakem, přípravek působí tak, že uvolňuje krevní cévy, takže v nich
může krev proudit mnohem snadněji. U pacientů s anginou pectoris přípravek Agen působí tak, že
zlepšuje krevní zásobení srdečního svalu, který je tak více zásoben kyslíkem a tím je zabráněno bolesti
na hrudi. Váš přípravek neposkytuje u anginy okamžitou úlevu od bolesti na hrudi.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AGEN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek AGEN:
2/6
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku amlodipin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6) nebo jiné blokátory kalciových kanálů. Může dojít ke svědění, zčervenání kůže a
potížím s dýcháním.
- jestliže máte závažně nízký tlak (hypotenzi).
- jestliže máte zúžení aortální chlopně (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav při kterém je vaše
srdce neschopno zásobovat tělo dostatečným množstvím krve).
- jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Agen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Měl(a) byste informovat svého lékaře, pokud trpíte, nebo pokud se u Vás v minulosti vyskytly
následující stavy:
nedávný infarkt myokardu;
srdeční selhání;
závažné zvýšení krevního tlaku (Hypertenzní krize);
onemocnění jater;
jste starší pacient a vaše dávka potřebuje být zvýšena;
Děti a dospívající
Užívání přípravku Agen u dětí mladších 6 let, nebylo dosud studováno. Agen by měl být užíván
k léčbě hypertenze u dětí a dospívajících od 6 do 17 let věku (viz bod 3). Na další informace se
zeptejte svého lékaře.
Další léčivé přípravky a přípravek Agen
Informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek Agen může být ovlivňovat, nebo může být ovlivněn jinými léčivými přípravky, jako je:
Ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě plísňových infekcí)
Ritonavir, indinavir, nelfinavir (přípravky nazývané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)
Rifampicin, erythromycin, claritromycin (antibiotika)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Verapamil, diltiazem (přípravky k léčbě srdečních onemocnění)
Dartrolene (infuze k léčbě závažné abnormality tělesné teploty)
Simvastatin (přípravek k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)
Přípravek Agen může snížit Váš krevní tlak, a to ještě více v případě že současně užíváte jiné léky
k léčbě vysokého krevního tlaku.
Přípravek Agen s jídlem a pitím a alkoholem
Grapefruitová šťava a grapefruitové ovoce byste neměli současně konzumovat s užívání přídavku
Agen. A to z toho důvodu, že grapefruitová šťáva a ovoce může zvýšit krevní hladinu aktivní látky
amlodipinu, což může způsobit nepředvídatelné zesílení účinku přípravku Agen na snížení krevního
tlaku.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
3/6
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla dosud stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla
být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.
Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo uvažujete, že začnete
kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Agen užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Agen může ovlivňovat schopnost řídit, nebo obsluhovat stroje. Pokud máte po užití tablet
pocity nevolnosti, máte závratě, zvýšenou únavu či bolesti hlavy, neřiďte a neobsluhujte stroje a ihned
vyhledejte lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AGEN UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka přípravku Agen je 5mg jednou denně. Dávka může být zvýšena na 10 mg
jednou denně.
Přípravek můžete užít před jídlem, nebo po jídle a pití. Přípravek byste měli užívat každý den vždy ve
stejnou dobu a zapít vodou. Nezapíjejte Agen grapefruitovou šťávou.
Užívání u dětí
Pro děti a dospívající (od 6 do 17 let) je doporučena obvyklá počáteční dávka 2,5mg denně.
Maximální doporučená denní dávka je 5mg. Dávka 2,5mg může být zajištěna tabletami Agen 5mg,
které lze rozdělit na stejné dávky.
Je důležité tablety užívat. Nečekejte, až doužíváte všechny tablety, než navštívíte svého lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku AGEN, než jste měl(a)
Užití více tablet může ovlivnit Váš krevní tlak, a to jeho snížením nebo dokonce nebezpečným
snížením. Můžete pociťovat závratě, slabosti a můžete se cítit slabě. Pokud je pokles krevního tlaku
natolik závažný, může dojít až k šoku. Vaše kůže může být chladná a vlhká a můžete ztratit vědomí.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Agen, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek AGEN
Nebojte se. Pokud jste zapomněl(a) užít tabletu, opomenutou dávku vynechejte. Následující dávku
užijte ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AGEN
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho máte přípravek užívat. Váš zdravotní stav se může vrátit do
původního stavu, pokud jste přestal(a) svůj lék užívat, dříve než Vám bylo doporučeno.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Seznam nežádoucích účinků, je uveden níže.
4/6
Pokud se u Vás při užívání tohoto přípravku vyskytnou následující velmi vzácné nežádoucí účinky,
ihned navštivte svého lékaře.
- náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, dušnost nebo problémy s dýcháním;
- otok očních víček, tváře nebo rtů;
- otok jazyka nebo hrtanu, který může způsobit velké problémy s dýcháním;
- závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže po
celém těle, urputné svědění, puchýře, olupování a otok kůže, zánět mukózních membrán
(Steve Johnsons Syndrom), nebo jiné alergické reakce;
- infarkt myokardu, abnormální srdeční rytmus;
- zánět pankreatu (žlučníku), který může způsobit závažnou bolest břicha a bolest zad
spojenou s pocitem kdy se necítíte dobře.
Byly zjištěny následující časté nežádoucí účinky. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků
vyskytne, nebo pokud přetrvávají déle než jeden týden, měli byste navštívit svého lékaře.
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů)
- bolest hlavy, závratě, ospalost (zejména na počátku léčby);
- palpitace (povědomí o vašem srdečním tepu), návaly horka;
- bolest břicha, pocin nevolnosti (na zvracení);
- otok kloubů (edém), ospalost.
Další pozorované nežádoucí účinky jsou zahrnuty v následujícím seznamu.
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů)
- změny nálad, úzkost, deprese, nespavost;
- chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby (synkopa), slabost;
- znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta citlivosti na bolest;
- problémy se zrakem, dvojité vidění, zvonění v uších (tinitus);
- snížení krevního tlaku;
- kýchání/ rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida);
- pozměněné vyprazdňování, průjem, zácpa, zažívací potíže, sucho v ústech, zvracení
(pocit nevolnosti);
- ztráta vlasů; zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení
kůže;
- poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení;
- neschopnost dosáhnou erekce, diskomfort nebo zvětšení prsou u mužů;
- slabost, bolest, celkový pocit nepohody;
- bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolesti v zádech;
- zvýšení či snížení tělesné váhy.
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů)
-zmatenost.
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 pacientů)
- nízký počet bílých krvinek, nízký počet krevních destiček což může jednoduše způsobovat vznik
modřin nebo krvácení (poškození červených krvinek);
- zvýšení krevních cukrů (hyperglykémie);
- porucha nervů, která může způsobit slabost, brnění nebo necitlivost;
- kašel, otok dásní;
- nadýmání (gastritida);
- abnormální funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních
enzymů v krvi, které může ovlivnit jiné výsledky lékařských testů;
- zvýšení svalového tonu;
- zánět krevních žil, často s výskytem kožní vyrážky;
- citlivost na světlo;
5/6
- poruchy kombinující ztuhlost, třes a/nebo poruchy hybnosti.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK AGEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/ blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek AGEN obsahuje
Léčivou látkou je amlodipini besilas 6,935 mg nebo 13,870 mg, což odpovídá 5 nebo 10 mg
amlodipinum v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typA), dihydrát
hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát.
Jak přípravek AGEN vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek AGEN se dodává ve formě bílých až téměř bílých oválných tablet na jedné straně s půlící
rýhou a vyraženými symboly A a 5 umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy, nebo A a 10
umístěných nalevo a napravo od půlící rýhy. Tablety lze rozdělit na stejné dávky.
Balení obsahuje 10, 30 nebo 90 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Tento přípravek je ve členských státech EU registrován pod následujícími názvy:
Česká Republika
Agen 5
Agen 10
Lotyšsko
Agen 5
Agen 10
Maďarsko
6/6
Amlodipin-Zentiva 5mg tabletta
Amlidipine-Zentiva 10mg tabletta
Rumunsko
AMLODIPINĂ ZENTIVA 5 mg comprimate
AMLODIPINĂ ZENTIVA 10 mg comprimate
Bulharsko
Agen 5
Agen 10
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.12.2012

Recenze

Recenze produktu AGEN 10 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AGEN 10 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze