Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

AERRANE 6X250ML Tekutina k příp. inhal. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26459

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 26459
Kód EAN: 5413760167428
Kód SÚKL: 14964
Doplněk názvu: 100% INH LIQ VAP 6X250ML
Cesta podání: inhalačně, vdechnutím
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Isofluran je inhalační halogenované anestetikum pro úvod a vedení celkové anestezie.

Příbalový leták

AERRANE

 

 

 
sp.zn. sukls323414/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienty 

 

AERRANE, inhalace parou, tekutina 

 

Isofluranum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

zdravotní sestře nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  
 

 Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek AERRANE a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AERRANE podán 
3. Jak Vám bude přípravek AERRANE podán 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek AERRANE uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek AERRANE a k čemu se používá 
Přípravek AERRANE obsahuje isofluran. Přípravek AERRANE je celkové anestetikum 
používané k navození a udržování narkózy při operačních výkonech v chirurgii. Jedná se o 
inhalační anestetikum (podávané ve formě páry, kterou vdechujete). Vdechování par 
isofluranu způsobí upadnutí do hlubokého spánku, během kterého nebudete cítit žádnou 
bolest. Přípravek rovněž udržuje hluboký, bezbolestný spánek (celkovou anestezii), během 
které podstoupíte chirurgický zákrok. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek AERRANE podán 
Lékař Vám přípravek AERRANE nepodá, jestliže:  
-  jste alergický(á) na isofluran nebo jiná inhalační anestetika jako jsou desfluran, 

sevofluran, halotan a efluran; 

-  vy nebo někdo z rodiny trpíte stavem nazývaným maligní hypertermie.  Maligní 

hypertermie je náhlé a nebezpečné zvýšení tělesné teploty během chirurgického zákroku 
nebo těsně po něm.  

 
Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom svého lékaře, 
chirurga nebo anesteziologa dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 
 
Upozornění a opatření  
Před podáním přípravku AERRANE si promluvte s lékařem, zdravotní sestrou nebo 
anesteziologem. 
Upozorněte lékaře, pokud: 
-  trpíte buněčným onemocněním (stav nazývaný mitochondriální porucha)  
-  máte problémy s játry jako  

-  hepatitida (zánět jater) 

 

 

-  cirhóza jater (zdravá tkáň jater je nahrazena poškozenou), což se stává při pití 

nadměrného množství alkoholu  

-  jiné onemocnění jater 

-  jste nedávno podstoupil(a) operaci, při níž jste dostali celková inhalační anestetika 

se u Vás po podání přípravku AERRANE  nebo jiných inhalačních anestetik 
(např. desfluran, sevofluran, halotan) v minulosti objevily: 

problémy s játry 

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) 

horečka nejasného původu 

 - 

zvýšený počet bílých krvinek nazývaných leukocyty (leukocytóza) 

zvýšený počet určitého typu bílých krvinek nazývaných eozinofily    

           (eozinofilie)   

-  trpíte příznaky nějakého onemocnění, jinými než těmi, které mají souvislost s Vaší 

operací, jako je zvýšený nitrolební tlak, onemocnění srdečních cév, silná bolest hlavy, 
nevolnost, zvracení, bolest na hrudi nebo stavy postihující svalstvo (neuromuskulární 
onemocnění např. Duchennova muskulární dystrofie nebo myasthenia gravis) 

-  trpíte bronchokonstrikcí (zúžení dýchacích cest způsobující kašel, sípání nebo dušnost) 
-  je pacient dítě mladší než 2 roky  
 
Lékař bude v těchto případech postupovat při podávání přípravku se zvýšenou opatrností nebo 
může rozhodnout, že pro Vás přípravek není vhodný. 

 

Lékař Vám může podat méně přípravku AERRANE jestliže: 
-  máte snížený objem krve (hypovolémie) 
-  máte snížený krevní tlak (hypotenze) 
-  jste oslaben(a) (vysílen(a)) 
 
Přípravek AERRANE může podráždit sliznice úst a dýchacích cest, což může způsobit 
zvýšenou tvorbu sekretu v průdušnici, horních cestách dýchacích a větší slinění. U dětí může 
dojít ke ztíženému dýchání nebo svalovému stahu hlasivek zvanému laryngospasmus. 
 
Pokud dostanete přípravek AERRANE, můžete mít krátce: 
-  změněné funkce jater 
-  zvýšené hodnoty cukru (glukózy) v krvi 
-  snížené hladiny tuků zvaných cholesterol v krvi 
-  snížené hladiny enzymů v krvi 
 
Přípravek AERRANE může způsobit maligní hypertermii (náhlé a nebezpečné zvýšení 
tělesné teploty během chirurgického zákroku nebo těsně po něm). U přípravku AERRANE 
byla hlášena smrtelná maligní hypertermie. 
 
Lékař bude v průběhu léčby sledovat Vaše dýchání, zvláště užíváte-li jiné léčivé 
přípravky, které ovlivňují dýchání, jako: 
-  sedativa (např. diazepam, nitrazepam) 
-  silné léky na bolest (např. opioidy jako je fentanyl, morfín a remifentanyl) 
 
Pokud se na Vás nebo Vaše dítě vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů, uvědomte o tom 
svého lékaře, zdravotní sestru nebo anesteziologa. Pravděpodobně budete vyžadovat pečlivou 
kontrolu a možná bude Vaše léčba upravena.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek AERRANE 

 

 

Informujte svého lékaře, chirurga, zdravotní sestru nebo anesteziologa o všech lécích, které 
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) a /nebo které možná budete užívat. 
Totéž platí také pro přípravky, které jste si zakoupil(a) bez receptu pro vlastní potřebu včetně 
rostlinných a přírodních přípravků. 
 
Zvláštní pozornost Vám bude věnována, jestliže užíváte některý z následujících přípravků: 
-  neselektivní IMAO (inhibitory monoaminooxidázy jako je fenelzin, isokarboxazid). Lékař 

Vás poučí, abyste přerušil(a) užívání takových přípravků 15 dní před operací. 

-  přípravky na srdce nazývané beta-sympatomimentika (např. izoprenalin) a alfa a beta 

sympatomimetika (např. adrenalin, noradrenalin), které mohou zvyšovat srdeční frekvenci 
a způsobují závažné poruchy rytmu srdečního tepu. 

-  beta blokátory (např. atenolol, metoprolol): tyto přípravky se často podávají k léčbě 

vysokého tlaku. 

-  isoniazid: přípravek užívaný k léčbě tuberkulózy. Lékař Vás poučí, abyste přerušil(a) 

užívání přípravku 1 týden před operací. Isoniazid začněte opět užívat až po 15. dni od 
operace. 

-  nepřímá sympatomimetika např: 

-  amfetaminy, deriváty amfetaminů (používané k léčbě hyperaktivity s nedostatkem 

pozornosti) 

-  přípravky snižující chuť, např, efedrin nebo deriváty efedrinu (běžně obsažené 

v přípravcích na kašel a rýmu). 

Tyto přípravky, pokud jsou podávány společně s přípravkem AERRANE, mohou 
zvyšovat riziko vysokého krevního tlaku. Lékař Vás poučí, jestli a kdy přerušit užívání 
těchto přípravků. 

-  svalová relaxancia (např. suxamethionium,  pankuronium, atrakurium, vekuronium). Tyto 

přípravky se používají během celkové anestezie k uvolnění svalů. Je možné, že 
anesteziolog sníží dávku těchto přípravků.  

-  opioidy (např. morfin, fentanyl, remifentanyl): tyto přípravky jsou silnými proti-

bolestivými přípravky často používanými v průběhu celkové anestezie, mohou však 
ovlivnit dýchání 

-  antagonisté vápníku: přípravky používané k léčbě vysokého tlaku (např. felodipin, 

nikardipin), při současném použití s isofluranem existuje riziko výrazného snížení 
krevního tlaku 

 
Pokud si nejste jist(a), že se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se před 
použitím přípravku AERRANE svého lékaře, zdravotní sestry nebo anesteziologa. 
 
Přípravek AERRANE s jídlem a pitím a alkoholem 
Zeptejte se svého lékaře, chirurga nebo anesteziologa, kdy a co můžete jíst nebo pít po 
probuzení z narkózy.  
Nesmíte pít alkohol. Lékař Vám sdělí, kdy alkohol budete moci opět začít konzumovat. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Přípravek AERRANE  Vám bude v průběhu těhotenství podán pouze v případě, že přínos 
použití převáží možná rizika. Údaje o použití u těhotných žen jsou limitované. Nízké dávky 
přípravku AERRANE mohou být použity u císařského řezu a v průběhu operací 
v porodnictví.  
Není známo, zda se přípravek AERRANE  vylučuje do mateřského mléka. Po operaci, během 
které se přípravek AERRANE použil jako celkové anestetikum, nekojte.  
Promluvte si s lékařem, chirurgem nebo anesteziologem, pokud jste nebo můžete být těhotná 
nebo kojíte. 
 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud Vám byl podáván přípravek AERRANE , nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje nejméně 
po dobu 24 hodin po operaci. Podání anestetik může ovlivnit Vaši ostražitost a chování, což 
může mít vliv na Vaši schopnost vykonávat běžné úkoly až po dobu 6 dní. Zajistěte si po 
operaci odvoz domů. 
 
3. Jak Vám bude přípravek AERRANE podán 
 
Doporučená dávka 
Přípravek AERRANE Vám bude podán VÝHRADNĚ anesteziologem. Ten určí, v závislosti 
na Vašem věku, tělesné hmotnosti a typu operace, na kterou se chystáte, dávku, kterou Vám 
podá.  
Vaše dítě má být během podávání isofluranu pečlivě sledováno.  
 
Navození spánku na počátku anestezie:  
Isofluran se u kojenců a dětí nedoporučuje k navození spánku na počátku anestezie. 

 

 

Léky před anestezií: 

 

Anesteziolog se může rozhodnout podat Vašemu dítěti léčivé přípravky pro vyvážení 
možných následků útlumu dechu a účinků na srdeční frekvenci, které se mohou po podání 
isofluranu vyskytnout.  
 
 
Přípravek AERRANE vzniká z kapalného isofluranu v odpařovači. Pravděpodobně dostanete 
přípravek AERRANE jedním z těchto způsobů: 
-  je možné, že před podáním přípravku AERRANE maskou dostanete jiné anestetikum 

injekční stříkačkou, které Vás uspí. To je běžný způsob podání přípravku AERRANE.  

nebo 
-  budete požádáni se nadechnout přes masku odpařovače isofluranu, což Vás uspí. Do 

spánku upadnete rychle a snadno. To je méně častý způsob podání přípravku AERRANE.   

 

Váš anesteziolog rozhodne o ukončení podávání přípravku AERRANE. Následně se za 
několik minut probudíte. 
 
Jestliže jste dostali více přípravku AERRANE  
Pokud dostanete více přípravku AERRANE, podávání se ukončí a dostanete čistý kyslík. 
V průběhu zotavení bude sledován Váš krevní tlak a funkce srdce.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
zdravotní sestry nebo lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Většina nežádoucích účinků má mírnou až střední závažnost a rychle ustupuje, mohou se však 
objevit některé závažné nežádoucí účinky. 
 
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte po operaci vyskytnou jakékoliv neobvyklé nebo 
neočekávané příznaky, oznamte to NEPRODLENĚ anesteziologovi nebo ošetřujícímu lékaři.  
 
Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky patří:  

 

 

•  

Sevření plic a dýchacích cest, které způsobuje obtíže s dýcháním  

•  

Zvýšení hladiny cukru nebo draslíku v krvi. Vzácně byly hlášeny případy 
nepravidelného srdečního rytmu (arytmie) a úmrtí u dětí krátce po operacích 
spojených s použitím inhalačních anestetik.  

 

Ihned sdělte lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, jestliže si všimnete jakéhokoli 
z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné.  
Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky: 

•  alergická reakce 

•  kožní vyrážka, otok tváře 

•  rozrušenost 

•  změny nálady, někdy výrazné 
•  nepravidelný srdeční tep nebo bušení srdce 
•  abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdečního rytmu a frekvence 

•  srdeční zástava 

•  křeče, mentální postižení 

•  nízký krevní tlak 

•  hemorhagie (nekontrolované krvácení) 
•  poškození jater nebo neschopnost jater fungovat správně 

•  nevolnost a zvracení 

•  pomalé povrchní dýchání, dušnost, sípot, nepříjemný pocit na hrudníku 

•  abnormální hladiny některých buněk nebo chemických látek v krvi 

•  zvýšení hladiny fluoridu (z důvodu poškození Vašeho organismu isofluranem) nebo 

hladiny kysličníku uhelnatého 

•  zvýšená tělesná teplota, třes nebo zimnice 
•  dočasná porucha funkce svaloviny střev, která způsobí nepříjemný pocit, nadýmání a 

zvracení 

•  abnormální výsledky EEG vyšetření (elektroencefalograf) 

•  přítomnost myoglobinu (látka ze svalů) v moči 

•  svalová destrukce 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků

  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, zdravotní 
sestře nebo anesteziologovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

  

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu . Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. Jak přípravek AERRANE uchovávat 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. 
Přípravek AERRANE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

 

 

6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek AERRANE
 obsahuje 
Léčivou látkou isofluranum.  
Neobsahuje žádné pomocné látky. 
 
Jak přípravek AERRANE vypadá a co obsahuje toto balení 
AERRANE je tekutina. 
Jantarově hnědá láhev s PP šroubovacím uzávěrem s PE kroužkem, folie, krabička. 
 
Velikost balení: 1x 100 ml, 6 x 100 ml 
                           1x 250 ml, 6 x 250 ml 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
Baxter S.A. 
Boulevard Rene Branquart 80 
7860 Lessines 
Belgie 
 
VÝROBCE 
Baxter SA 
Boulevard Rene Branquart 80 
B-7860 Lessines 
Belgie 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 2. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu AERRANE 6X250ML Tekutina k příp. inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu AERRANE 6X250ML Tekutina k příp. inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám