Lékárna.cz

Pravidla služby Lékový audit

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při poskytování služby Lékového auditu, jak je popsána níže (dále jen „služba Lékový audit“).

1.2. Tato pravidla služby Lékového auditu jsou součástí obchodních podmínek internetového obchodu na webové adrese www.lekarna.cz, které jsou dostupné zde https://www.lekarna.cz/obchodni-podminky/. Tato pravidla se použijí na poskytnutí služby Lékový audit kupujícímu. nebo i jiné fyzické osobě odlišné od osoby kupujícího, které kupující umožní čerpat službu Lékového auditu dle těchto pravidel. Uvedené obchodní podmínky včetně definic užívaných pojmů a zkratek, nejsou těmito pravidly služby Lékového auditu dotčena. V případě, kdy tato pravidla služby Lékového auditu upravují určitá práva a povinnosti již upravená obchodními podmínkami, mají ustanovení těchto pravidel služby Lékového auditu přednost.

1.3. Prodávajícím a poskytovatelem služby Lékového auditu je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 69981, která provozuje lékárnu s internetovým obchodem v rámci webových stránek www.lekarna.cz.

1.4. Kupujícím se pro účely těchto pravidel rozumí také fyzická osoba, které kupující umožní čerpat službu Lékového auditu dle těchto pravidel.

1.5. Prodávající je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), v rámci České republiky. V rámci lékárenské péče je Prodávající oprávněn poskytovat poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontroly účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených.

2. Předmět služby Lékového auditu

2.1. Předmětem služby Lékového auditu je za podmínek stanovených dále v těchto pravidlech závazek prodávajícího vyhodnotit na základě informací získaných od kupujícího (zejm. lékové anamnézy kupujícího), zda je možné či vhodné kombinovat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a doplňky stravy, které kupující užívá, jaké je jejich optimální dávkování a jak je správně užívat, aby byl jejich efekt co největší. V případě, že prodávající zjistí na základě informací získaných od kupujícího možné kontraindikace či problémové dávkování léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či doplňků stravy, které kupující užívá, poskytne kupujícímu v rámci služby Lékového auditu také odpovídající doporučení, se kterým se kupující může obrátit na svého ošetřujícího lékaře.

2.2 Za poskytnutí služby Lékového auditu je kupující povinen zaplatit cenu uvedenou v internetovém obchodě prodávajícího, kterou kupující potvrdí při zadání objednávky v rámci internetového obchodu prodávajícího.

2.3. Služba Lékového auditu je součástí lékárenské péče poskytované prodávajícím. Tato služba není v žádném případě určena k přivolání rychlé zdravotnické pomoci nebo k použití v jiný situacích bezprostředního ohrožení života či zdraví kupujícího. Kupujícímu se u léčivých přípravků důrazně doporučuje vždy pečlivé číst příbalové informace a seznámit se se způsobem užívání daného léčivého přípravku, zdravotnického prostředku či doplňku stravy. Účelem služby Lékového auditu není nabádání ke zvýšené či nevhodné a neúčelné spotřebě léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či doplňků stravy.

3. Podmínky služby Lékového auditu

3.1. Poskytnutí služby Lékového auditu si kupující může objednat pouze prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Podmínkou poskytnutí služby Lékového auditu je existence uživatelského účtu kupujícího v rámci internetového obchodu prodávajícího. Služba Lékového auditu může být bezpečným a důvěrným způsobem poskytnuta pouze kupujícímu, který se řádně identifikuje prostřednictvím uživatelského účtu v rámci internetového obchodu prodávajícího.

3.2. Pro poskytnutí služby Lékového auditu je kupující povinen poskytnout prodávajícímu informace o léčivých přípravcích, zdravotních prostředcích a doplňcích stravy, které užívá, jakož i další informace včetně osobních údajů zahrnujících informace o zdravotním stavu kupujícího, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby Lékového auditu. Všechny potřebné informace včetně případné fotodokumentace kupující sdělí prodávajícímu primárně prostřednictvím formuláře, který prodávající za tímto účelem zpřístupní kupujícímu v rámci jeho uživatelského účtu po objednání služby, anebo jiným důvěrným způsobem, který určí oprávněný zástupce prodávajícího při vyřizování objednávky kupujícího. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby Lékového auditu, vyzve prodávající kupujícího, aby tyto informace doplnil. Dokud kupující neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby Lékového auditu, není prodávající povinen tuto službu poskytnout. Pokud kupující ani přes opakovanou výzvu prodávajícího neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby Lékového auditu, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu z tohoto důvodu vznikl nárok na vrácení zaplacené ceny.

3.3. Kupující je odpovědný za úplnost a přesnost všech informací, které poskytne prodávajícímu za účelem poskytnutí služby Lékového auditu.

3.4. Kupující bere na vědomí, že účelem služby Lékového auditu není nahradit poradu kupujícího s jeho ošetřujícím lékařem ohledně zdravotního stavu kupujícího ani provedení jakéhokoliv vyšetření či jiného zdravotního výkonu nezbytného pro provedení preskripce léčivého přípravku či zdravotnického prostředku v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující také bere na vědomí, že součástí služby Lékového auditu může být i odpovídající doporučení prodávajícího ohledně lékové anamnézy kupujícího, se kterým se kupující může obrátit na svého ošetřujícího lékaře.

3.5. Služba Lékového auditu bude poskytnuta kupujícímu tak, že nejpozději do (2) dvou pracovních dnů od řádného zaplacení objednávky služby a poskytnutí všech potřebných informací kupujícím zašle prodávající kupujícímu výstupní zprávu včetně případného doporučení pro ošetřujícího lékaře kupujícího.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Podmínky zpracování osobních údajů a veškeré informace o právech kupujících v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů při poskytování služby Lékového auditu včetně zpracování zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu kupujícího upravují „Zásady zpracování osobních údajů služby Lékového auditu“, které jsou součástí „Politiky ochrany osobních údajů Lekarna.cz“. Oba uvedené dokumenty jsou dostupné zde: www.lekarna.cz/osobni-udaje.

5. Společná ustanovení

5.1. Tato pravidla služby Lékového auditu budou po celou dobu jejího poskytování dostupná na webové stránce www.lekarna.cz.

5.2. Využití služby Lékového auditu je dobrovolné a jejím objednáním prostřednictvím internetového obchodu uděluje kupující prodávajícímu svůj souhlas s obchodními podmínkami včetně pravidel služby Lékového auditu a zavazuje se je plně dodržovat. Kupující rovněž bere na vědomí veškeré informace o zpracování osobních údajů uvedené v Zásadách zpracování osobních údajů služby Lékového auditu“ a v „Politice ochrany osobních údajů Lekarna.cz“. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, která nejsou upravena v těchto pravidlech služby Lékového auditu, nebo v obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit pravidla služby Lékového auditu. Každá taková změna pravidel služby Lékového auditu bude vyhlášena stejným způsobem jako tato pravidla.

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.