Lékárna.cz

Pravidla služby Hledám lékaře - snadno a rychle

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při poskytování služby "Hledám lékaře - snadno a rychle", jak je popsána níže.

1.2. Tato pravidla služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" jsou součástí obchodních podmínek internetového obchodu na webové adrese www.lekarna.cz, které jsou dostupné zde https://www.lekarna.cz/obchodni-podminky/ . Tato pravidla se použijí na poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" kupujícímu nebo i jiné fyzické osobě odlišné od osoby kupujícího, které kupující umožní čerpat službu "Hledám lékaře - snadno a rychle" dle těchto pravidel. Uvedené obchodní podmínky včetně definic užívaných pojmů a zkratek, nejsou těmito pravidly služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" dotčena. V případě, kdy tato pravidla služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" upravují určitá práva a povinnosti již upravená obchodními podmínkami, mají ustanovení těchto pravidel služby  "Hledám lékaře - snadno a rychle" přednost.

1.3. Prodávajícím a poskytovatelem služby Hledám lékaře -snadno a rychle je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 69981, která provozuje lékárnu s internetovým obchodem v rámci webových stránek www.lekarna.cz.

1.4. Kupujícím se pro účely těchto pravidel rozumí také fyzická osoba, které kupující umožní čerpat službu "Hledám lékaře - snadno a rychle" dle těchto pravidel.

2. Předmět služby Hledám lékaře - snadno a rychle

2.1. Předmětem služby "Hledám lékaře - snadno a rychle"  je za podmínek stanovených dále v těchto pravidlech závazek prodávajícího vyhledávat v rámci České republiky dle požadavků kupujícího konkrétní osobu poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a objednat kupujícího k vyšetření u vybraného poskytovatele specializované zdravotní péče nebo zajistit registraci kupujícího u vybraného registrujícího poskytovatele zdravotní péče (dále jen „lékař“).

2.2 Za poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" je kupující povinen zaplatit cenu uvedenou v internetovém obchodě prodávajícího, kterou kupující potvrdí při zadání objednávky v rámci internetového obchodu prodávajícího.

2.3. Služba "Hledám lékaře - snadno a rychle"  není poskytnutím zdravotní péče dle zákona o zdravotních službách. Prodávající žádným způsobem neodpovídá za poskytnutí zdravotní péče ze strany poskytovatele, které mu prodávající zprostředkuje v rámci služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" . Služba "Hledám lékaře - snadno a rychle"  není v žádném případě určena k přivolání rychlé zdravotnické pomoci nebo k použití v jiný situacích bezprostředního ohrožení života či zdraví. Účelem služby "Hledám lékaře - snadno a rychle"  není nabádání ke zvýšené či nevhodné a neúčelné spotřebě léčivých přípravků

3. Podmínky služby Hledám lékaře - snadno a rychle

3.1. Poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" si kupující může objednat pouze prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Podmínkou poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" je existence uživatelského účtu kupujícího v rámci internetového obchodu prodávajícího. Služba "Hledám lékaře - snadno a rychle" může být bezpečným a důvěrným způsobem poskytnuta pouze kupujícímu, který se řádně identifikue prostřednictvím uživatelského účtu v rámci internetového obchodu prodávajícího. Objednáním a zaplacením služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" kupujícím výslovně souhlasí s poskytnutím služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu.

3.2. Pro poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" je kupující povinen poskytnout prodávajícímu informace nezbytné pro vyhledání lékaře dle požadavků kupujícího, a to včetně osobních údajů zahrnujících informace o zdravotním stavu kupujícího. Všechny potřebné informace včetně případné žádanky o vyšetření kupující sdělí prodávajícímu primárně prostřednictvím formuláře, který prodávající za tímto účelem zpřístupní kupujícímu v rámci jeho uživatelského účtu po objednání služby, anebo jiným důvěrným způsobem, který určí oprávněný zástupce prodávajícího při vyřizování objednávky kupujícího. V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle", vyzve prodávající kupujícího, aby tyto informace doplnil. Dokud kupující neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle", není prodávající povinen tuto službu poskytnout. Pokud kupující ani přes opakovanou výzvu prodávajícího neposkytne prodávajícímu všechny požadované informace, kterou jsou potřebné pro řádné poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle", je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by kupujícímu z tohoto důvodu vznikl nárok na vrácení zaplacené ceny.

3.3. Kupující je odpovědný za úplnost a přesnost všech informací, které poskytne prodávajícímu za účelem poskytnutí služby "Hledám lékaře - snadno a rychle".

3.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže ovlivnit dostupnost zdravotní péče v ČR, aby dle požadavků kupujícího vždy vyhledal konkrétní osobu lékaře a zajistil objednání kupujícího k vyšetření nebo jeho registraci u vybraného lékaře v termínu dle požadavku kupujícího. Prodávající se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro vyhledávání vhodného lékaře a zajištění termínu požadovaného vyšetření či registrace dle požadavků kupujícího. Kupující bere na vědomí, že konkrétní termín provedení požadovaného vyšetření či případné registrace kupujícího jako pacienta zcela závisí na možnostech vybraného lékaře.

3.5. V případě, že se prodávajícímu nepodaří do (2) dvou pracovních dnů od řádného zaplacení objednávky služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" a poskytnutí všech potřebných informací kupujícím vyhledat ve vybrané lokalitě (zpravidla na úrovni okresu) žádného vhodného lékaře dle požadavků kupujícího, tak se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího s návrhem možného rozšíření požadavků pro další vyhledávání lékaře (zpravidla na úrovni kraje). Pokud s tím bude kupující souhlasit, bude prodávající pokračovat ve vyhledávání lékaře dle rozšířených požadavků kupujícího, a to maximálně po dobu jednoho týdne (7 kalendářních dnů). V případě, že se prodávajícímu nepodaří vyhledat na základě rozšířených požadavků kupujícího ani do jednoho týdne dle předchozí věty žádného vhodného lékaře oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu kupujícímu, aniž by kupujícímu z tohoto důvodu vznikl nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Podmínky zpracování osobních údajů a veškeré informace o právech kupujících v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů při poskytování služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" včetně zpracování zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu kupujících upravují „Zásady zpracování osobních údajů služby Hledám lékaře - snadno a rychle“, které jsou součástí „Politiky ochrany osobních údajů Lekarna.cz“. Oba uvedené dokumenty jsou dostupné zde: www.lekarna.cz/osobni-udaje.

5. Společná ustanovení

5.1. Tato pravidla služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" budou po celou dobu jejího poskytování dostupná na webové stránce www.lekarna.cz.

5.2. Využití služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" je dobrovolné a jejím objednáním prostřednictvím internetového obchodu uděluje kupující prodávajícímu svůj souhlas s obchodními podmínkami včetně pravidel služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" a zavazuje se je plně dodržovat. Kupující rovněž bere na vědomí veškeré informace o zpracování osobních údajů uvedené v „Zásadách zpracování osobních údajů služby "Hledám lékaře - snadno a rychle"“ a v „Politice ochrany osobních údajů Lekarna.cz“. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, která nejsou upravena v těchto pravidlech služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" nebo v obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit pravidla služby "Hledám lékaře - snadno a rychle". Každá taková změna pravidel služby "Hledám lékaře - snadno a rychle" bude vyhlášena stejným způsobem jako tato pravidla..

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.