Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

Pravidla služby Garance dobré rady

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla služby Garance“) se vztahují výlučně k uplatnění práv vyplývajících ze služby Garance dobré rady (dále jen „služba Garance“) jak bude popsána níže.

1.2. Poskytovatelem služby Garance je provozovatel www.lekarna.cz spol. PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25784684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 69981 (dále jen „prodávající“).

1.3. Platnost ustanovení obchodních podmínek (www.lekarna.cz/obchodni-podminky-garance-dobre-rady), včetně definic užívaných pojmů a zkratek, není těmito pravidly služby Garance dotčena. V případě, kdy tato pravidla služby Garance upravují určitá práva a povinnosti již upravená obchodními podmínkami, mají ustanovení těchto pravidel služby Garance přednost.

2. Předmět služby Garance a její platnost

2.1. Podle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech je prodávající povinen v rámci zásilkového výdeje léčivých přípravků zajistit informační službu poskytovanou farmaceutem. V rámci této informační služby jsou odpovědnými pracovníky prodávajícího poskytovány rady a konzultace týkající se výběru a užívání volně prodejných humánních léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

2.2. Předmětem služby Garance je za podmínek stanovených dále v těchto pravidlech služby Garance, závazek prodávajícího kupujícímu k vrácení kupní ceny volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku zakoupeného na základě rady pracovníka prodávajícího (výlučně farmaceuta s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním) poskytnuté přes email či chat dostupný na webových stránkách prodávajícího (www.lekarna.cz). Služba Garance se nevztahuje na homeopatické léčivé přípravky. Účelem služby Garance není nabádání ke zvýšené či nevhodné a neúčelné spotřebě léčivých přípravků.

2.3. Služba Garance je dostupná od 21. října 2021 do odvolání ze strany poskytovatele. Prodávající si však vyhrazuje právo službu Garance předčasně ukončit či změnit dle vlastního uvážení.

3. Podmínky služby Garance

3.1. Kupující má nárok na vrácení kupní ceny při splnění následujících podmínek.

  • 3.1.1. Kupující se obrátí na prodávajícího prostřednictvím emailového formuláře (lekarnik@lekarna.cz) či chatu dostupného na webových stránkách prodávajícího (chat je možné využít každý pracovní den v době od 10 do 20 hod, email bez časového omezení) s konkrétním dotazem týkajícím se zdravotních obtíží kupujícího či jeho zdravotního stavu. Prodávající negarantuje technickou dostupnost chatu. V případě nefunkčnosti chatu je kupující povinen využít emailový formulář (viz výše). V případě dotazu položeného přes chat dostane kupující odpověď zpravidla ihned. V případě emailového poradenství se prodávající zavazuje zajistit odpovědět pověřeného pracovníka do 3 pracovních dní.
  • 3.1.2. V rámci komunikace s pracovníkem prodávajícího je kupující povinen poskytnout informace nezbytné k poskytnutí odborné rady pracovníkem prodávajícího, a to včetně osobních údajů zahrnujících informace o zdravotním stavu a anamnéze.
  • 3.1.3. Na základě informací a údajů poskytnutých kupujícím doporučí pracovník prodávajícího prostřednictvím funkce sdíleného košíku konkrétní výrobky dostupné v e-shopu prodávajícího. Pracovník prodávajícího může kupujícímu doporučit výrobek spadající do některé z těchto kategorií: léčivý přípravek, zdravotnický prostředek, doplněk stravy, kosmetický přípravek. Službu Garance je však možné uplatnit pouze v případě nákupu volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku. Výstupem, doporučení pracovníka prodávajícího nemusí být doporučení konkrétního výrobku, ale návštěvy lékaře.
  • 3.1.4. Pro uplatnění služby Garance je kupující povinen zakoupit volně prodejný humánní léčivý přípravek nebo zdravotnický prostředek nejpozději do 24 hodin od odeslání doporučení pracovníka prodávajícího. Pozdější uskutečnění objednávky může znamenat změnu zdravotního stavu kupujícího (zejména u akutních potíží). Z tohoto důvodu se služba Garance u později provedeného nákupu neuplatní. Kupující však může požádat o doporučení opakovaně.
  • 3.1.5. Kupující má právo na náhradu kupní ceny v případě, že nedojde k žádnému viditelnému zlepšení jeho zdravotního stavu při užívání doporučeného volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku v doporučeném dávkování, po doporučenou dobu při dodržení pokynů pracovníka prodávajícího, nebo pokynů o užívání v příbalovém letáku a vyvarování se rizikového chování u daného onemocnění. Při dodržení podmínek uvedených v předchozí větě je kupující oprávněn uplatnit do 30 dnů ode dne vytvoření objednávky na základě doporučení pracovníka prodávajícího službu Garance a požadovat vrácení kupní ceny volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku (náklady na dopravu nebudou vráceny) prostřednictvím emailového formuláře uvedeného v dané objednávce a dostupného na www.lekarna.cz/muj-ucet/#objednavky-a-faktury
  • 3.1.6. Nárok na vrácení peněz může kupující na konkrétní zdravotní obtíže uplatnit nejvýše dvakrát. Služba Garance se vztahuje pouze na takový počet balení volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku, který doporučil pracovník prodávajícího. Balení volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku, která si nad rámec doporučení zakoupí kupující sám, nebudou prodávajícím uhrazena.
  • 3.1.7. O posouzení nároku na vrácení peněz v rámci služby Garance bude kupující informován na email do 5 pracovních dní. V rámci vyřízení nároku může být kupující kontaktován pracovníkem prodávajícího s doplňujícími dotazy týkajícími se užívání zakoupeného volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zaslání doporučeného volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku na náklady zákazníka, nebo má právo požadovat po kupujícím zaslání fotodokumentace doporučeného volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku či další dokumenty a doklady (např. zprávu od ošetřujícího lékaře). V případě uznání nároku bude kupní cena vrácena kupujícímu na bankovní účet do 14 dnů ode dne vyrozumění o uznání nároku na vrácení kupní ceny. Kupující může však rovněž požadovat slevový kód na další nákup na www.lekarna.cz v hodnotě kupní ceny doporučeného volně prodejného humánního léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Zpracování osobních údajů a veškeré informace o právech kupujících v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů pro službu Garance a v souvislosti s ní, včetně zpracování zvláštních kategorií osobních údajů v podobě údajů o zdravotním stavu je upraveno v dokumentu „Ochrana osobních údajů služby Garance dobré rady“ dostupném www.lekarna.cz/osobni-udaje.

5. Společná ustanovení

5.1. Tato pravidla služby Garance budou po celou dobu platnosti služby Garance dostupná na webové stránce www.lekarna.cz.

5.2. Využití služby Garance je dobrovolné. Jejím využitím uděluje kupující na www.lekarna.cz svůj souhlas s těmito pravidly služby Garance a zavazuje se je plně dodržovat. Kupující rovněž bere na vědomí veškeré informace o zpracování osobních údajů uvedených v dokumentu „Ochrana osobních údajů služby Garance dobré rady“ dostupném www.lekarna.cz/osobni-udaje/. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se službou Garance, která nejsou upravená v těchto pravidlech služby Garance, nebo v obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy České republiky.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit pravidla služby Garance či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků kupujících vůči prodávajícímu. Každá taková změna pravidel služby Garance bude vyhlášena stejným způsobem jako tato pravidla služby Garance.

5.4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s využitím služby Garance kupujícím, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) kupující nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu kupujícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s prodávajícím. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

5.5. Kupující, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce webgate.ec.europa.eu. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.