Podrobné informace

Pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů.

Informace o produktu

Výrobce: NOVARTIS S.R.O.
Značka: PROCTO-GLYVENOL
Kód výrobku: 229850
Kód EAN: 8594002952914
Kód SÚKL: 180553
Držitel rozhodnutí: NOVARTIS S.R.O.

Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění,
píchání a bolesti způsobené hemeroidy.

Jedna tuba krému (30g) obsahuje 1500mg tribenosidu a 600mg lidokainu.
Procto-Glyvenol krém je dostupný v balení 30g.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
sp.zn. sukls172912/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Procto-Glyvenol
rektální krém
(Tribenosidum, Lidocaini hydrochloridum monohydricum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz. bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
3. Jak se Procto-Glyvenol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Procto-Glyvenol a k čemu se používá
Procto-Glyvenol se používá pro místní léčbu vnějších a vnitřních hemeroidů. Hemeroidy jsou
rozšířené žíly v oblasti konečníku, které způsobují místní bolest, píchání a svědění.
První léčivá látka, tribenosid působí místně na příčiny zánětu v malých krevních cévách.
Druhá léčivá látka, lidokain je místní anestetikum, které poskytuje okamžitou úlevu od svědění,
píchání a bolesti způsobené hemeroidy.

Jedna tuba krému (30g) obsahuje 1500mg tribenosidu a 600mg lidokainu.
Procto-Glyvenol krém je dostupný v balení 30g.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Procto-Glyvenol používat
Nepoužívejte přípravek Procto-Glyvenol
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření
V případě, že trpíte jaterním onemocněním, konzultujte použití přípravku Procto-Glyvenol s Vaším
lékařem nebo lékárníkem.
Tuba přípravku Procto-Glyvenol krém má ve spodní části latexové spojení. Latex může způsobit
vážnou alergickou reakci. Pokud víte, že jste přecitlivělí na latex, buďte při manipulaci s tubou
obzvláště opatrní.

Další léčivé přípravky a Procto-Glyvenol:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/4
Není znám žádný problém při používání přípravku Procto-Glyvenol s ostatními léčivými přípravky.
Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte
Procto-Glyvenol.

Přípravek Procto-Glyvenol s jídlem a pitím
Procto-Glyvenol se používá nezávisle na době jídla.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte nebo plánujete otěhotnět, poraďte se před použitím tohoto přípravku s
Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Procto-Glyvenol se nesmí používat během prvních třech měsíců těhotenství.
Přípravek Procto-Glyvenol se může používat po třetím měsíci těhotenství nebo pokud kojíte, nesmíte
však překročit doporučené dávkování.

Přípravek Procto-Glyvenol a děti
Nepodávejte tento přípravek dětem bez porady s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Procto-Glyvenol by neměl ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo
obsluhovat stroje.

3. Jak se Procto-Glyvenol používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jisti, zeptejte se Vašeho lékárníka.
Rektální krém vtlačte do konečníku pomocí plastového aplikátoru nebo jej naneste do okolí
konečníku. Před každým ošetřením, a zvláště po stolici, je nutné místo v okolí konečníku pečlivě omýt
či lépe osprchovat studenou vodou.

Pokud jsou příznaky akutní:
Dvakrát denně (jednou ráno a jednou večer) místně aplikujte krém.

Pokud se potíže zmenšily:
Jednou denně místně aplikujte krém.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Způsob použití plastového aplikátoru:
Našroubujte aplikátor na tubu, sejměte ochranný kryt konce aplikátoru. Poté vsuňte lehce aplikátor do
konečníku a tubu stiskněte až vtlačíte rektální krém do konečníku. Před a po použití aplikátor pečlivě
omyjte.
Nepodávejte dětem bez porady s lékařem.
Zabraňte kontaktu s očima.
Nepolykejte, při náhodném požití dítětem ihned vyhledejte lékaře.
Jak dlouho se přípravek Procto-Glyvenol používá
Přípravek Procto-Glyvenol byste měli používat tak dlouho, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Pokud příznaky vašeho onemocnění trvají déle než jeden týden, musíte obtíže konzultovat s vaším
lékařem.
Pokud jste použila více přípravku Procto-Glyvenol, než jste měl(a)
Není znám žádný případ předávkování přípravkem Procto-Glyvenol. Nicméně pokud jste použili více
přípravku Procto-Glyvenol než jste měli, okamžitě kontaktujte lékaře.
3/4

Jestliže jste zapomněli použít přípravek Procto-Glyvenol
Buďte klidní, pokud jste si zapomněli aplikovat přípravek Procto-Glyvenol v plánovaný čas. Použijte
přípravek jako obvykle v čase, kdy si ho máte aplikovat podle původního plánu. Dávku za účelem
vyrovnání zapomenuté dávky nezdvojujte.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít přípravek Procto-Glyvenol nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnput u každého.
Přípravek Procto-Glyvenol je většinou dobře tolerován. Nicméně ve vzácných případech může
způsobit kožní reakce jako pálení, svědění nebo červenání v místě aplikace nebo dokonce mimo tuto
oblast.
Ve velmi vzácných případech může tento přípravek způsobit vážnou alergickou reakci (anafylaktickou
reakci) jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (což může způsobit potíže při polykání), potíže
s dýcháním, vážné svědění kůže nebo nepravidelnosti srdečního tepu. Pokud se u Vás vyskytly tyto
potíže, OKAMŽITĚ KONTAKTUJTE LÉKAŘE a PŘESTAŇTE používat tento přípravek.

Možné nežádoucí účinky přípravku Procto-Glyvenol, krém, kvůli obsahu určitých pomocných látek:
Cetylalkohol může způsobit místní kožní reakce (tj. kontaktní dermatitida).
Metylparaben a propylparaben může způsobit alergické reakce (možno i opožděné).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Procto-Glyvenol uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, chraňte před vyšší teplotou.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Procto-Glyvenol obsahuje
Léčivé látky: Tribenosidum 5 g, Lidocaini hydrochloridum monohydricum 2 g ve 100 g rektálního
krému.
Pomocné látky: cetomakrogol 1000, cetylalkohol, isopropyl-palmitát, tekutý parafin, metylparaben,
propylparaben, sorbitan-stearát, krystalizující sorbitol 70 %, kyselina stearová, voda na injekci.
Jak přípravek Procto-Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Procto-Glyvenol je bílý, měkký, homogenní krém.
4/4
Krém je v hliníkové tubě, která je zabalena v krabičce.
Velikost balení: 30g
Držitel rozhodnutí o registraci:
Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239,530 03 Pardubice, Česká republika

Výrobce:
Novartis consumer Health GmbH., Mnichov, Německo
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,Miláno (MI), Itálie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.10.2013.

Recenze (9)

Recenze produktu PROCTO-GLYVENOL Rektální krém 30 g

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

(16) (10)

100 %

Doporučuji.

(13) (6)

80 %

(9) (12)

60 %

(10) (7)

100 %

(13) (7)

100 %

(15) (7)

100 %

Myslím, že je trochu lepší než Faktu.

(13) (6)

100 %

(10) (6)

100 %

mám vyzkoušeno už z dřívějška - velmi efektivní

(13) (6)

100 %

Doporučení lékařem Zkušenosti dobré Používá se výborně Ano, doporučila

  • Velice pomáhá
  • Doporučení lékařem
  • Nemám výhrady

Diskuze

Diskuze k produktu PROCTO-GLYVENOL Rektální krém 30 g

Přidat nový příspěvek do diskuze