Podrobné informace

Užití při refluxní chorobě jícnu.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: OMEPRAZOL
Kód výrobku: 213342
Kód EAN: 8592387014074
Kód SÚKL: 164967
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/9
sp.zn.sukls46919/2012, sukls46927/2012
sp.zn.sukls129139/2012, sukls234480/2012, sukls247235/2012, sukls133072/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg
Enterosolventní tvrdé tobolky
(omeprazolum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat
3. Jak se OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL TEVA PHARMA A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA účinkuje:
Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují
množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.
Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
se OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např.
pálení žáhy, kyselá regurgitace).
Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, který se může zanítit a bolet. To může způsobit
příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech
(kyselá regurgitace).
Může se stát, že budete muset užívat tobolky 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily.
Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou OMEPRAZOL
TEVA PHARMA užívat jen dospělí pacienti.
Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá k léčbě následujících stavů:
2/9
U dospělých:
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé léky
(NSAIDs). OMEPRAZOL TEVA PHARMA lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když
užíváte NSAIDs.
nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison
syndrom).
U dětí:
Děti od 1 roku a s hmotností 10 kg
refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.
Děti od 4 let a dospívající
vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě tuto
infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMEPRAZOL TEVA
PHARMAUŽÍVAT
Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo kteroukoli další složku přípravku
OMEPRAZOL TEVA PHARMA.
jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol)
- užíváte-li antibiotikum klarithromycin a současně trpíte onemocněním jater
- užíváte-li atazanavir, např. Reyataz (k léčbě HIV infekce).
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat OMEPRAZOL TEVA
PHARMA.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA je zapotřebí:
Neužívejte OMEPRAZOL TEVA PHARMA po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud
nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.
OMEPRAZOL TEVA PHARMA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se následující
problémy týkají také Vás, informujte o tom lékaře ještě předtím, než začnete užívat OMEPRAZOL TEVA
PHARMA a nebo v průběhu léčby:
jestliže jste bez známých příčin více zhubl/a a máte potíže s polykáním.
máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým
zvýšením rizika infekčního průjmu.
3/9
měl/a jste žaludeční vřed nebo jste prodělal chirurgický zákrok na zažívacím traktu.
léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.
máte žloutenku nebo závažné problémy s játry.
je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.
Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, neužívejte omeprazol k prevenci
onemocnění.
Jestliže užíváte OMEPRAZOL TEVA PHARMA dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně
bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv
lékaře navštívíte.
Další léčivé přípravky a přípravek Omeprazol Teva Pharma
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. OMEPRAZOL TEVA PHARMA může
ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA.
Neužívejte OMEPRAZOL TEVA PHARMA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce
HIV).
Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních
sraženin (trombů)).
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:
- ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
- digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
- diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
- fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat,
když začnete užívat nebo přestanete užívat OMEPRAZOL TEVA PHARMA.
- léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás
možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat OMEPRAZOL TEVA
PHARMA.
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
- atazanavir (k léčbě infekce HIV).
- tacrolimus (v případech transplantace orgánů).
- Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
- cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při
porušeném průtoku krve v dolních končetinách).
- saquinavir (k léčbě infekce HIV).
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně OMEPRAZOL TEVA
PHARMA k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře
informoval/a o všech lécích, které užíváte.
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Těhotenství a kojení
Předtím než začnete užívat OMEPRAZOL TEVA PHARMA informujte lékaře, pokud jste těhotná nebo
se snažíte otěhotnět. Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat OMEPRAZOL TEVA PHARMA.
4/9
Lékař rozhodne, zda můžete užívat OMEPRAZOL TEVA PHARMA v průběhu kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
OMEPRAZOL TEVA PHARMA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje
a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u
Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek Omeprazol Teva Pharma obsahuje sacharózu.Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE OMEPRAZOL TEVA PHARMA UŽÍVÁ.
Léčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):
Vždy užívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA přesně tak, jak je napsáno v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bez doporučení lékaře se OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá u dospělých k léčbě příznaků
refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).
Obvyklá dávka jsou dvě 10 mg tobolky jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte vašeho lékaře, pokud po
této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tablety 2-3 následující dny, aby
došlo ke zlepšení příznaků.
Léčba pouze po poradě s lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):
Vždy užívejteOMEPRAZOL TEVA PHARMA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.
Tobolky se musí užívat vcelku. Nesmí se žvýkat nebo drtit.
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:
Dospělí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu
4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu
dalších 8 týdnů.
pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař
doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.
5/9
Léčba žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám
může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:
obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou
denně.
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé
léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní
protizánětlivé léky):
obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
obvyklá dávka je OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison
syndrom):
obvyklá dávka je 60 mg denně.
lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.
Děti:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat OMEPRAZOL TEVA
PHARMA. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
děti starší než 4 roky mohou užívat OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děti se určí na
základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.
Způsob užívání tohoto přípravku
Doporučuje se užívat tobolky ráno.
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.
Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v
kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.
Co dělat v případě, že máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek.
Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:
- tobolku otevřete a vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého
(neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečným, pomerančovým nebo
ananasovým) nebo jablečnou šťávou.
6/9
- před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do
30 minut.
- abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou polovinou sklenice vody
a obsah vypijte. NESMÍ SE používat mléko nebo voda sycená oxidem uhličitým. Tuhé
částečky obsahují léčivou látku nekousejte je ani nedrťte.
Jestliže jste užil(a) více tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) více přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA než se doporučuje, obraťte se přímo
na lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít tobolky OMEPRAZOL TEVA PHARMA:
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další
dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, mohou mít i tobolky OMEPRAZOL TEVA PHARMA nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání léku a okamžitě to
sdělte svému lékaři, nebo jděte na pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:
náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká
alergická reakce).
zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze
rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnson syndrom nebo toxickou
epidermální nekrolýzu.
žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.
Výše uvedené nežádoucí účinky, které jsou závažné a vyžadují pozornost lékaře, jsou vzácné.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:
Velmi časté: vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10
Časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy.
Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení.
7/9
Méně časté nežádoucí účinky
Otoky chodidel a kotníků.
Poruchy spánku (nespavost).
Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
Pocit závratě (vertigo).
Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
Celková nepohoda a ztráta energie.
Vzácné nežádoucí účinky
Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (zvracení) a křeče.
Neklid, zmatenosti nebo deprese.
Poruchy chuti.
Problémy s viděním, např. rozmazané vidění.
Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
Sucho v ústech.
Zánět dutiny ústní.
Houbová infekce označovaná jako moučnivka a postihující střeva.
Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
Ztráta vlasů (plešatost).
Kožní vyrážka po oslunění.
Bolesti kloubů nebo svalů.
Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
Zvýšená potivost.
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).
Agresivita.
Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno
horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toxická epidermální
nekrolýza).
Svalová slabost.
Zvětšení prsů u mužů.
Neznámá frekvence
Snížená hladina hořčíku v krvi.
OMEPRAZOL TEVA PHARMA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky vedoucí až k
imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršený stav s
příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co
nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu).
Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.
8/9
Pokud užíváte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít
k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů,
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto
příznaků, vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je OMEPRAZOL TEVA PHARMA po dobu delší než 1
rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).
Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z
nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK OMEPRAZOL TEVA PHARMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte v původním obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou EXP:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje
- Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg nebo 20 mg.
- Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), sodná sůl
karboxymethylškrobu Typ A, natrium-lauryl-sulfát, Povidon K30, dodekahydrát fosforečnanu
sodného, hydroxid sodný, hypromelóza, kopolymer MA/EA 1:1, trietyl citrát, oxid titaničitý (
E171), mastek, Erythrosin (E127), Chinolinová žluť (E104), Želatina, Červený oxid železitý
(E172, OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg) nebo Indigokarmín (E132, OMEPRAZOL
TEVA PHARMA 20 mg)
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 m: Tvrdé želatinové tobolky velikosti 3, vrchní část červená
neprůhledná a spodní část oranžová neprůhledná s potiskem O10, obsahující bílé až béžové granule.
9/9
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg: Tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2, vrchní část modrá
neprůhledná a spodní část oranžová neprůhledná s potiskem O20, obsahující bílé až béžové granule.
Bílá HDPE lahvička, PP uzávěr s vloženým vysoušedlem obsahující silikagel.
Al-Al blistr.
Výdej přípravku bez lékařského předpisu:
Lahvičky a blistry o velikosti balení
5, 7, 14, 15, 20, 21, 28 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg,
5, 7, 14 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
TEVA Pharma B. V.,
Utrecht, Nizozemsko
Výrobce:
OMPERAZOL TEVA PHARMA 10 mg a 20 mg:
Teva Pharma S.L.U., Poligono Malpica c/C no. 4, 50016 Zaragoza, Španělsko
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strae 3, 89143 Blaubeuren, Německo
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg:
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska Str. 80, 31-546 Krakow, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.7.2013

Recenze (2)

Recenze produktu OMEPRAZOL Teva Pharma 20 mg

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

(16) (11)

100 %

(5) (9)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu OMEPRAZOL Teva Pharma 20 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze