Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na lupénku

LINOLA Fett Krém 50 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 12538

K léčbě kožních onemocnění se suchou kůží, trhlin kůže, dále k léčbě poškození kůže způsobeného škodlivinami v pracovním procesu a k ochraně kůže před účinky RTG a UV-záření.

Více informací

126 Kč

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace LINOLA Fett Krém 50 g

K léčbě kožních onemocnění se suchou kůží, trhlin kůže, dále k léčbě poškození kůže způsobeného škodlivinami v pracovním procesu a k ochraně kůže před účinky RTG a UV-záření.

sp. zn. sukls258630/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Linola - Fett

0,815 g nenasycených mastných kyselin ve 100 g krému

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe do 4 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat
 3. Jak se přípravek Linola - Fett používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Linola - Fett uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži). Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. Přípravek Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-linolovou ze skupiny nenasycených mastných kyselin. Linola - Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

LINOLA - FETT POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Linola - Fett

 • jestliže jste alergický(á) na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Linola-Fett se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Odolnost proti protržení a bezpečnost kondomu je snížena, je-li současně v anogenitální oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola - Fett, protože přípravek obsahuje vazelínu. Děti

Pro použití u dětí nejsou žádná zvláštní omezení. Další léčivé přípravky a přípravek Linola - Fett

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(la) nebo které možná budete používat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Interakce s jinými přípravky nejsou známy. Přípravek s jídlem, pitím a alkoholem

Nejsou známy žádné vedlejší účinky. Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení. Po dobu kojení by neměl být přípravek Linola - Fett nanášen na oblast prsou, aby kojenec nepřišel do styku s účinnými látkami krému. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Linola - Fett obsahuje cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny, hydrogenovaný

podzemnicový olej a podzemnicový olej.

Cetylstearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např.kontaktní dermatitidu). Léčivý přípravek obsahuje podzemnicový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo soju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování, způsob a doba používání

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte Linola - Fett dle potřeby několikrát denně rovnoměrně na vysušenou kůži, použití 2x denně je dostačující. Způsob použití

Krém k použití na kůži.

Doba používání

Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. Jestliže jste použil(a) více přípravku Linola - Fett, než jste měl(a)

Pokračujte v léčbě normálními dávkami. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linola - Fett

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dál v léčbě podle doporučeného dávkování. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Linola - Fett

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření při

jejich výskytu:

Pokud Vás postihne některý z dále uvedených nežádoucích účinků, přípravek Linola - Fett už nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře. Vzácné

nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů) podzemnicový olej může vyvolat těžkou alergickou reakci. Další nežádoucí účinky

Časté nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 10 pacientů) výskyt lokálních kožních reakcí (např. kožní dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže. Není známo

(z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. Použitelnost po prvním otevření

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Linola - Fett obsahuje:

Léčivá látka je: 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100g krému. Linola - Fett je krém typu o/v emulze. Pomocnými látkami jsou: butylbenzylpropionaldehyd, decyl-oleát, mikrokrystalický vosk, bílý vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium- stearát, tvrdý parafin, tekutý parafin, alkoholy tuku z ovčí vlny, betakaroten, čištěný slunečnicový olej, bílá vazelína. Jak přípravek Linola - Fett vypadá a co obsahuje toto balení:

Linola - Fett je slabě nažloutlý, hladký krém. Velikost balení: 15 g, 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250g Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld NĚMECKO telefon: +49 521 8808-05 fax: +49 521 8808-334 e-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

MEDAC, spol. s r.o. Maříkova 2034/36 621 00 Brno Tel.: 541 511 011 Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017

Informace o produktu

Výrobce: DR. WOLFF
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 12538
Kód EAN: 8594156270087
Kód SÚKL: 60091
Držitel rozhodnutí: DR. WOLFF

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bezkortikoidní intervalová léčba dermatóz (období částečného nebo úplného vysazení kortisteroidních přípravků). Přípravek Linola-Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virové a bakteriální onemocnění).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (8)

Recenze LINOLA Fett Krém 50 g

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

krém jsem koupila jako dárek

100 %

Skvělé na vysušené čelo, kojenci vůbec nevadí, že ho mažu. Stačí namazat 2x denně a nevyschne. Ložiska ekzemu báječně promaže, nic nesvědí.

100 %

100 %

doporučuji

100 %

100 %

doporučuji

100 %

Spokojenost s produktem

100 %

Spokojenost s produktem

Diskuze

Diskuze LINOLA Fett Krém 50 g

Příbalový leták

Příbalový leták LINOLA Fett Krém 50 g

Příbalovou informaci k produktu LINOLA Fett Krém 50 g zobrazíte nebo stáhnete zde: LINOLA Fett Krém 50 g.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám