Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na atopický ekzém

LINOLA-Fett krém 50 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12538

100 % 4 recenze

K léčbě kožních onemocnění se suchou kůží, trhlin kůže, dále k léčbě poškození kůže způsobeného škodlivinami v pracovním procesu a k ochraně kůže před účinky RTG a UV-záření.

Více informací

119
Běžná cena: 128 Kč, Ušetříte: 7 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě kožních onemocnění se suchou kůží, trhlin kůže, dále k léčbě poškození kůže způsobeného škodlivinami v pracovním procesu a k ochraně kůže před účinky RTG a UV-záření.

Informace o produktu

Výrobce: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD
Značka: LINOLA
Kód výrobku: 12538
Kód EAN: 8594156270087
Kód SÚKL: 60091
Držitel rozhodnutí: DR.AUGUST WOLFF GMBH & CO., BIELEFELD

Bezkortikoidní intervalová léčba dermatóz (období částečného nebo úplného vysazení kortisteroidních přípravků). Přípravek Linola-Fett je vhodný pro dospělé i děti každého věku s výjimkou náhlého zhoršení kožních onemocnění (ekzémy, virové a bakteriální onemocnění).


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls258630/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Linola -  Fett 

0,815 g nenasycených mastných kyselin ve 100 g krému 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

•  Pokud se nebudete cítit lépe do 4 týdnů nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 

lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Linola - Fett a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Linola - Fett používat 
3. Jak se přípravek Linola - Fett používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Linola -  Fett uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK LINOLA -  FETT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Linola - Fett je dermatologikum (přípravek na kůži). 
Přípravek Linola - Fett se používá k podpůrné léčbě mírného až středně těžkého atopického 
ekzému (neurodermitis) v subakutním (méně prudkém) až chronickém (vleklém) stadiu. 
Přípravek Linola - Fett krém obsahuje kyselinu linolovou a 9, 11-linolovou ze skupiny 
nenasycených mastných kyselin. 
Linola  -  Fett  je  vhodný  pro  dospělé  i  děti  každého  věku  s  výjimkou  náhlého  zhoršení 
kožních onemocnění (ekzémy, virová a bakteriální onemocnění). 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
LINOLA - FETT POUŽÍVAT
 
 
Nepoužívejte přípravek Linola - Fett 

 

–  jestliže jste alergický(á) na nenasycené mastné kyseliny, podzemnici olejnou, soju, nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Linola-Fett se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Odolnost  proti  protržení a  bezpečnost  kondomu  je  snížena,  je-li  současně  v  anogenitální 
oblasti (pohlavních orgánů a konečníku) použit krém Linola - Fett, protože přípravek 
obsahuje vazelínu. 
Děti 
Pro použití u dětí nejsou žádná zvláštní omezení. 
Další léčivé přípravky a přípravek Linola - Fett 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(la) nebo které možná budete používat. To se týká i léků, které jsou dostupné 
bez lékařského předpisu.

 

Interakce s jinými přípravky nejsou známy. 
Přípravek s jídlem, pitím a alkoholem 
Nejsou známy žádné vedlejší účinky. 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pro použití v době těhotenství nejsou žádná omezení. 
Po dobu kojení by neměl být přípravek Linola - Fett nanášen na oblast prsou, aby kojenec 
nepřišel do styku s účinnými látkami krému. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Linola - Fett nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Přípravek Linola - Fett obsahuje cetylstearylalkohol, tuk z ovčí vlny, hydrogenovaný 
podzemnicový olej a podzemnicový olej.
 

Cetylstearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např.kontaktní 
dermatitidu).

 

Léčivý přípravek obsahuje podzemnicový olej. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo soju, 
nepoužívejte tento léčivý přípravek.

 

 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LINOLA - FETT POUŽÍVÁ 
Vždy  používejte  tento přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Dávkování, způsob a doba používání 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  nanášejte  Linola  -  Fett  dle  potřeby  několikrát  denně 
rovnoměrně  na vysušenou kůži, použití 2x denně je dostačující. 
Způsob použití 
Krém k použití na kůži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba používání 
Linola - Fett používejte do zlepšení stavu kůže, případně dle doporučení ošetřujícího lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Linola - Fett, než jste měl(a) 
Pokračujte v léčbě normálními dávkami. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Linola - Fett 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dál v 
léčbě podle doporučeného dávkování.

 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Linola - Fett 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka.

 

 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření při 
jejich výskytu:

 

Pokud  Vás  postihne  některý  z  dále  uvedených  nežádoucích  účinků,  přípravek  Linola  - 
Fett  už nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře.

 

Vzácné nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 1 000 pacientů) podzemnicový olej může 
vyvolat těžkou alergickou reakci. 
Další nežádoucí účinky 
Časté nežádoucí účinky: (může postihnout až 1 z 10 pacientů)  výskyt lokálních kožních 
reakcí (např. kožní dermatitida), se zarudnutím a pálením nebo svěděním kůže. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): může se vyskytnout otok kůže. 

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích 
účinků,  které  nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit 
také přímo na adresu:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti 
tohoto přípravku.

 

 
5. JAK PŘÍPRAVEK LINOLA -  FETT UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za 

 

 

 

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 

°

C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. 

Použitelnost po prvním otevření 
Doba použitelnosti po prvním otevření je  1 rok. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. 
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Linola -  Fett obsahuje: 
Léčivá látka je: 0,815 g nenasycených mastných kyselin (C18:2-mastných kyselin) ve 100g 
krému. Linola - Fett je krém typu o/v emulze. 
Pomocnými  látkami  jsou: butylbenzylpropionaldehyd,  decyl-oleát,  mikrokrystalický  vosk, 
bílý vosk, ztužený tuk, čištěná voda, tuk z ovčí vlny, aluminium-tristearát, sorbitan-stearát, 
hydrogenovaný podzemnicový olej, podzemnicový olej, cetylstearylalkohol, magnesium-
stearát, tvrdý parafin,  tekutý parafin,  alkoholy tuku  z  ovčí  vlny,  betakaroten,  čištěný 
slunečnicový olej, bílá vazelína. 
Jak přípravek Linola - Fett vypadá a co obsahuje toto balení: 
Linola – Fett je slabě nažloutlý, hladký krém. 
Velikost balení: 15 g, 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250g 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld 
NĚMECKO 
telefon: +49 521 8808-05 
fax: +49 521 8808-334 
e-mail: info@wolff-arzneimittel.de 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:
 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
Tel.: 541 511 011 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017 

Recenze (4)

Recenze produktu LINOLA-Fett krém 50 g

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

doporučuji

100 %

100 %

Spokojenost s produktem

Diskuze

Diskuze k produktu LINOLA-Fett krém 50 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Anna S.

100 % 12/05/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám