Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

SURAL 100X400MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20615

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SURAL 100X400MG Tablety

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls113023/2008Příbalová informace: informace pro uživatele

SURAL
tablety

ethambutoli dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Sural k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sural užívat
3. Jak se Sural užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sural uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Sural a k čemu se používá

Sural patří mezi tzv. antituberkulotika, léčivé přípravky, které se používají k léčbě plicní tuberkulózy.
Sural poškozuje látkovou přeměnu mykobakterií, která jsou původci tuberkulózy. Působí pouze na
aktivně rostoucí kmeny mykobakterií, zejména proti Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
bovis a proti většině kmenů Mycobacterium kansasii. Za 4 hodiny po podání dávky 25 mg/kg se
vytváří maximální plazmatické koncentrace. Sural je částečně přeměňován v játrech a neúčinné
produkty látkové výměny jsou vyloučeny močí.

Sural se má podávat vždy v kombinaci s minimálně jedním dalším antituberkulotikem. Tímto
způsobem se zamezí vzniku odolnosti (rezistence) k jiným antituberkulotikům.

Přípravek mohou užívat pouze dospělí a děti starší 13 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sural užívat

Neužívejte přípravek Sural
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ethambutol nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte zrakové potíže, zvláště zánět očního nervu,
- pokud jste těhotná nebo kojíte,
- jestliže trpíte nedostatečností enzymu laktázy.


2/4

Děti a dospívající
Sural nesmí být v žádném případě podáván dětem mladším 13 let.
Pokud by se uvedené stavy u Vás vyskytly teprve v průběhu léčby Suralem, informujte svého
ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sural je zapotřebí:
- jestliže se u Vás objeví zrakové poruchy, je třeba léčbu ihned přerušit a pokračovat až po
vymizení příznaků sníženými dávkami. Před léčbou a během ní budete muset podstoupit
vyšetření zraku, zkoušky zrakové ostrosti a barvocitu.
- jestliže trpíte šedým zákalem, nervovými komplikacemi cukrovky, dnou nebo jste prodělal(a)
zánět očního nervu,
- pokud máte sníženou funkci ledvin.

Další léčivé přípravky a Sural
Účinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s přípravkem Sural užívat jakýkoliv
volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Přípravek Sural s jídlem a pitím
Přípravek Sural se užívá nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství, kojení a fertilita
Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Vzhledem k tomu, že možnost poškození plodu nebyla vyloučena, a vzhledem k průniku látky do
mateřského mléka nelze přípravek v těhotenství podávat.

Kojení
Přípravek Sural se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Sural nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Sural obsahuje laktosu
Sural obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů (např. laktosy), poraďte se před použitím tohoto přípravku s lékařem.


3. Jak se přípravek Sural užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přesné dávkování a dobu trvání léčby stanoví lékař individuálně. Současné podávání jiných léků je
možné pouze s vědomím ošetřujícího lékaře.
Dospělí užívají denně obvykle 25 mg na 1 kg tělesné hmotnosti po dobu 60 dnů a dále 15 mg/kg
v kombinaci s běžnou dávkou druhého dříve neužívaného tuberkulostatika. Doporučuje se vzít celou
denní dávku najednou.
Tablety polykejte celé. Průměrná i maximální délka léčby závisí na klinickém stavu pacienta a trvá
několik měsíců.


3/4

Použití u dětí a dospívajících
Obvyklá dávka pro starší děti je 15 mg/kg denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sural, než jste měl(a)
Akutní toxicita přípravku je nízká. V případě předávkování kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sural
Při vynechání dávky pokračujte dále v předepsaném dávkovacím schématu, jako by k vynechání
nedošlo.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky mají obecně jen přechodný charakter a není nutné přerušovat léčbu. Může se objevit
zánět očního nervu (tj. zhoršení zrakové ostrosti, zúžení zorného pole, porucha vnímání červené a
zelené barvy) na jednom či obou očích. Mohou se Vám také zhoršit ledvinové funkce (mohou se
projevit otoky, nevolností, sníženým močením) a může u Vás dojít k provokaci akutního záchvatu
dny.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.5. Jak přípravek Sural uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do.

Navyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sural obsahuje

- Léčivou látkou je ethambutoli hydrochloridum 400 mg v 1 tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, povidon, kyselina stearová,
kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy.4/4

Jak přípravek Sural vypadá a co obsahuje toto balení

Sural se dodává ve formě téměř bílých plochých tablet, na jedné straně s označením ETU, v balení po
100 tabletách.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika

Výrobce:
CHINOIN Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd.
Veresegyház, MaďarskoTato příbalová informace byla naposledy revidována
25.4. 2012


Informace o produktu

Kód výrobku: 20615
Kód EAN: 5997086103631
Kód SÚKL: 03023

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sural je indikován k léčbě plicní tuberkulózy. Měl by se podávat vždy v kombinaci s minimálně jedním dalším antituberkulotikem. Tímto způsobem se zamezí vzniku rezistence k jiným antituberkulotikům. Přípravek mohou užívat pouze dospělí a děti starší 13 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu SURAL 100X400MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SURAL 100X400MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám