Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety

Kód výrobku: 15043

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety

sp.zn. sukls158237/2010

a sukls37881/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

SEROPRAM 20 mg

potahované tablety citaloprami hydrobromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je Seropram a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat
  3. Jak se Seropram užívá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak Seropram uchovávat
  6. Obsah balení a další informace

1. Co je Seropram a k čemu se používá

Jaký je mechanismus účinku přípravku Seropram

Seropram patří do skupiny antidepresiv, nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují serotoninový systém a zvyšují hladinu serotoninu v mozku. Poruchy serotoninového systému jsou klíčovým faktorem v rozvoji deprese a souvisejících onemocnění.

K čemu se Seropram používá

Seropram obsahuje citalopram a používá se k léčbě deprese. Jakmile se začnete cítit lépe, brání návratu příznaků onemocnění.

Dlouhodobá léčba přípravkem Seropram brání výskytu další epizody deprese u pacientů, kteří trpí rekurentní (opakovanou) depresivní poruchou.

Seropram je také vhodný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky a u pacientů trpících obsedantně kompulzivní poruchou (OCD).

Je možné, že Vám lékař předepsal Seropram z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Seropram předepsán.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat

Neužívejte Seropram:

jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže užíváte léčivý přípravek ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy (IMAO). Mezi IMAO patří přípravky jako je fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid, tranylcypromin, selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemid (užívaný k léčbě deprese) a linezolid (antibiotikum). jestliže máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo jestliže jste někdy v minulosti měl(a) poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje). jestliže užíváte léčivé přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo léčivé přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz také bod níže „Další léčivé přípravky a Seropram“).

V případě, že jste ukončil(a) užívání přípravku patřícího mezi IMAO, je potřeba vyčkat 2 týdny, než začnete užívat Seropram. Po ukončení užívání moklobemidu je zapotřebí vyčkat 1 den, než začnete užívat Seropram. Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno čekat 1 týden, než je možno zahájit léčbu jakýmkoli přípravkem ze skupiny IMAO.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Seropram se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní potíže nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař měl vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři: pokud jste ve fázi mánie nebo panické ataky. pokud máte poruchu funkce jater nebo ledvin. Váš lékař Vám může upravit dávkování přípravku. pokud máte cukrovku. Léčba přípravkem Seropram může narušit rovnováhu glukosy. Může být potřeba upravit dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik. pokud máte epilepsii. Jestliže se při léčbě přípravkem Seropram objeví záchvaty nebo vzroste jejich četnost, měla by být léčba přerušena (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky”). pokud máte některou poruchu srážlivosti krve. pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi. pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii. pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal(a) srdeční záchvat. pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudné přípravky). pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. pokud máte problémy s rozšířením zornice oka (mydriáza) nebo máte glaukom (zelený oční zákal).

Prosím, informujte svého lékaře, pokud se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v minulosti.

Věnujte, prosím, pozornost tomuto sdělení

Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze, charakterizované neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Během prvních týdnů léčby se u Vás mohou vyskytnout příznaky jako je neklid nebo obtíže zůstat sedět či stát v klidu (akatizie). Informujte neprodleně svého lékaře, pokud se takové příznaky u Vás objeví. Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti

Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může

být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici .

Možná bude užitečné, když řeknete příbuznému nebo blízkému příteli,

že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou- li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Děti a dospívající Seropram by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může Seropram pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Seropram pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Seropram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře.

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Seropram ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění

Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění, nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem Seropram, než pocítíte zlepšení. U léčby panické úzkostné poruchy nastává zlepšení po 2 až 4 týdnech léčby. U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené úzkosti, které zpravidla ustoupí během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil(a) pokyny lékaře a neměnil(a) dávku bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Pokud budete mít úzkostné myšlenky nebo se u Vás vyskytne některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Užívání léků skupiny SSRI/SNRI (do které Seropram patří), bývá spojováno s rozvojem akatizie (nepříjemného vnitřního pocitu neklidu s neschopností sedět v klidu a zůstat v klidu). Tyto příznaky se projevují nejčastěji v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás některý z těchto příznaku objeví, měl(a) byste ihned informovat svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Seropram

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek jiných přípravků a toto působení může někdy vyvolat vznik závažných nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících přípravků: neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivou látku fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Pokud jste užíval(a) kterýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Seropram. Po ukončení léčby přípravkem Seropram je nutno vyčkat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků. reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese) antibiotikum linezolid lithium (užívané k profylaxi a léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan imipramin a desipramin (oba užívané k léčně deprese) ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Dávka selegilinu nesmí přesáhnout 10 mg denně. metoprolol (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo onemocnění srdce); dochází ke zvýšení plazmatické hladiny metoprololu, avšak zesílení účinku nebo výskyt nežádoucích účinků v souvislosti s tímto zvýšením nebyly zaznamenány sumatriptan a podobné přípravky (užívané k léčbě migrény) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků. Pokud se u Vás projeví jakékoli neobvyklé příznaky při jejich současném užívání, navštivte svého lékaře. cimetidin užívaný ve vysokých dávkách (k léčbě žaludečních vředů); může dojít ke zvýšení plazmatických hladin přípravku Seropram, avšak vyšší výskyt jeho nežádoucích účinků nebyl zaznamenán. přípravky ovlivňující funkci krevních destiček (např. antipsychotika, kyselina acetylsalicylová (užívaná k tlumení bolesti), nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (užívané k léčbě zánětu kloubů); mírně zvyšují riziko výskytu poruch srážlivosti krve. třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) - rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese. Současné podávání s přípravkem Seropram může zvýšit riziko nežádoucích účinků. meflochin (užívaný k léčbě malárie), bupropion (užívaný k léčbě deprese) a tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů antidepresiva a neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy) kvůli možnému riziku snížení prahu pro vznik záchvatů přípravky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, za těchto podmínek zvyšují riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu.

Neužívejte Seropram, pokud užíváte přípravky na poruchu srdečního rytmu nebo přípravky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Máte-li jakékoli další otázky, měl(a) byste se poradit se svým lékařem.

Seropram s jídlem, pitím a alkoholem

Seropram může být užíván s jídlem nebo nalačno (viz bod 3 „Jak se Seropram užívá”).

Seropram neprohlubuje účinek alkoholu, nicméně se nedoporučuje požívat alkohol v průběhu léčby přípravkem Seropram.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste Seropram užívat, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem.

Pokud jste užívala Seropram během posledních 3 měsíců těhotenství nebo do porodu, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změny tělesné teploty, potíže s příjmem potravy, zvracení, nízká hladina cukru v krvi, zvýšené nebo snížené svalové napětí, zesílení reflexů, třes, neklid, podrážděnost, netečnost, neutišitelný pláč, spavost a obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, vyhledejte, prosím, neprodleně lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Seropram. Užívání látek podobných přípravku Seropram během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Seropram obecně nezpůsobuje ospalost; avšak pokud se u Vás na počátku léčby vyskytnou příznaky jako závratě nebo ospalost, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nářadí nebo stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Seropram obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Seropram užívá

Dávkování a způsob užití

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí Deprese

Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Panická porucha

Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20-30 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD)

Zahajovací dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.

Starší pacienti (nad 65 let) Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti by obvykle neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně.

Pacienti se zvláštním rizikem Pacienti s onemocněním jater by neměli užívat dávky vyšší než 20 mg denně.

Použití u dětí a dospívajících Děti a dospívající by neměli užívat Seropram. Více informací viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Seropram užívat”.

Jak a kdy užívat Seropram

Seropram se užívá každý den v jedné dávce. Seropram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Nekousejte je, mají hořkou příchuť.

Délka léčby

Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese, panické poruchy a OCD může trvat několik týdnů, než se začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Seropram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš zdravotní stav zlepší. Nikdy neměňte dávku bez vědomí lékaře.

Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků Vašeho onemocnění.

U pacientů s rekurentní depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i několik let, z důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Seropram, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil(a) více přípravku Seropram než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádnými příznaky. Obal přípravku Seropram vezměte k lékaři nebo do nemocnice s sebou.

Některé příznaky předávkování by mohly být život ohrožující. Příznaky předávkování mohou být: nepravidelný srdeční rytmus, křeče, změna srdečního rytmu, ospalost, kóma, zvracení, třes, snížení krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, pocit na zvracení, serotoninový syndrom (viz bod 4), neklid, závratě, rozšířené zornice očí, pocení, namodralá kůže, zrychlené dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Seropram

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) užít předepsanou dávku a vzpomenete si ještě před spaním, ihned dávku užijte. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Pokud si vzpomenete v noci nebo během dalšího dne, vynechanou dávku nenahrazujte a další dávku užijte v obvyklou dobu.

Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Seropram

Neukončujte léčbu přípravkem Seropram, aniž by Vám to řekl Váš lékař. Pokud ukončíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Seropram postupným snižováním dávky v období několika týdnů.

Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit mírné a přechodné příznaky z vysazení jako jsou: závratě, pocity brnění (mravenčení), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity úzkosti, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, pocení, pohybový neklid, třes, pocity zmatenosti nebo dezorientovanosti, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, průjem, zrakové poruchy, bušení srdce (palpitace). Pokud jste dokončil(a) léčebnou kúru, nedoporučuje se náhle přerušit léčbu, ale dávku snižovat postupně během několika týdnů. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Mnohé nežádoucí účinky mohou být také projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe.

U některých pacientů byly zaznamenány následující závažné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně navštivte svého lékaře: vysoká horečka, pohybový neklid (agitovanost), zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, které mohou být příznaky vzácně se vyskytujícího serotoninového syndromu, který byl zaznamenán při kombinovaném užití různých antidepresiv otok kůže, jazyka, rtů nebo kdekoli v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce) neobvyklé krvácení včetně krvácení z trávicího traktu

Vzácné, ale závažné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte Seropram užívat a neprodleně navštivte svého lékaře: hyponatremie: nízká hladina sodíku v krvi, která může vyvolat únavu, zmatenost a třes svalů

Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla mírné a většinou odezní po několika dnech léčby. Často však mohou být projevem Vaší nemoci a v takovém případě ustupují, jakmile se začnete cítit lépe. Pokud Vám nežádoucí účinky způsobují obtíže, nebo trvají déle než několik dní, kontaktujte svého lékaře.

Sucho v ústech zvyšuje riziko výskytu zubního kazu, čistěte si proto zuby častěji než obvykle.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): Spavost Nespavost Zvýšené pocení Sucho v ústech Pocit na zvracení (nauzea) Bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): Snížená chuť k jídlu Pohybový neklid Pokles sexuální aktivity Úzkost Nervozita Stavy zmatenosti Abnormální sny Třes Brnění nebo pocit necitlivosti v rukou nebo chodidlech Závratě Poruchy pozornosti Zvonění v uších (tinitus) Zívání Průjem Zvracení Zácpa Svědění Bolest svalů a kloubů Problémy s ejakulací a erekcí u mužů Problémy s orgasmem u žen Únava Pokles tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): Podkožní krvácení (sklon k tvorbě modřin) Zvýšená chuť k jídlu Agresivita Pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či k sobě samému Halucinace Mánie Krátkodobá ztráta vědomí Rozšířené zornice Rychlý srdeční rytmus Pomalý srdeční rytmus Kopřivka Vypadávání vlasů Kožní vyrážka Přecitlivělost na světlo Obtíže při močení Nadměrné menstruační krvácení Otoky rukou nebo nohou Zvýšení tělesné hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): Křeče (epileptický záchvat) Mimovolní pohyby Poruchy chuti Krvácení Zánět jater Horečka

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, viz také bod „Upozornění a opatření” Snížený počet krevních destiček způsobující zvýšené riziko krvácení a tvorby modřin Zvýšená přecitlivělost (kožní vyrážka) Závažná alergická reakce způsobující obtíže s dýcháním nebo závratě Zvýšené množství vyloučené moči Hypokalemie: snížená hladina draslíku v krvi způsobující svalovou slabost, záškuby nebo abnormální srdeční rytmus Záchvat paniky Skřípání zubů Neklid Neobvyklé svalové pohyby, ztuhlost nebo křeče Akatizie (mimovolní pohyby svalů) Zrakové poruchy Nízký krevní tlak Krvácení z nosu Náhlý otok kůže nebo sliznic Bolestivá erekce Tvorba mléka u mužů a u žen, které nekojí Krvácení mimo menstruační cyklus Abnormální jaterní testy Změny na EKG (prodloužení tzv. QT intervalu), ventrikulární arytmie (nepravidelný srdeční rytmus) včetně torsade de pointes.

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5. Jak Seropram uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Seropram obsahuje

Léčivou látkou je citalopramum (ve formě citaloprami hydrobromidum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg citalopramum (ve formě citaloprami hydrobromidum 24,98 mg).

Dalšími pomocnými látkami jsou: jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kopovidon, glycerol 85%, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát Potahová vrstva: hyprolomesa, makrogol 400 Barvivo: oxid titaničitý (E171).

Jak Seropram vypadá a co obsahuje toto balení

Seropram je ve formě potahovaných tablet, které jsou baleny do PVC-PVDC/Al blistru a krabičky. Oválné, bílé potahované tablety na jedné straně označené písmeny C a N po stranách půlící rýhy. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 14 x 20 mg, 28 x 20 mg, 98 x 20 mg. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 DK-2500 Valby Dánsko

Zastoupení v České republice

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5 Tel:+420 225 275 600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.4.2015.

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 15043
Kód EAN: 5702157106509
Kód SÚKL: 94948
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Seropram je určen k léčbě depresívních, panických a obsedantně kompulzívních poruch bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Seropram je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost, bolesti jsou na ústupu nebo již zcela vymizely. V této fázi léčby Seropram působí preventivně a chrání před návratem nemoci. Seropram je určen pro dospělé.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEROPRAM 20 MG 28X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám