Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 362116
Pastilky jsou určeny k lokální léčbě při zánětu úst a hltanu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Více informací

109
Běžná cena: 129 Kč, Ušetříte: 16 % (20 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Pastilky jsou určeny k lokální léčbě při zánětu úst a hltanu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Značka: SEPTOLETE
Kód výrobku: 362116
Kód EAN: 3838989664619
Kód SÚKL: 208424
Držitel rozhodnutí: KRKA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls131326/2010 
a sp.zn. sukls226812/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Septolete D 

1 mg 

pastilky 

benzalkonii chloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat 

3. 

Jak se přípravek Septolete D používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Septolete D uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá 

 
Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy 
bakterií a některé druhy kvasinek. 
 
Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu. Zabraňují 
rozšíření infekce a účinně zmírňují obtíže spojené s onemocněním ústní dutiny a hltanu. 
 
Pastilky Septolete D jsou určeny k lokální léčbě při: 

mírných zánětech dutiny ústní a hltanu, které se projevují bolestí či pálením v krku, otokem, 
zarudnutím hrdla 

zánětech sliznice dásní a sliznice dutiny ústní, které se projevují bolestí, otokem,  zarudnutím, 
zvýšenou  citlivostí  sliznice  dutiny  ústní  nebo  drobným  krvácením  při  kontaktu  s postiženým 
místem 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat 

 
Nepoužívejte Septolete D: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  benzalkonium-chlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

přípravek nesmí používat děti mladší 4 let. 

 

 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V  případě  závažnější  infekce  doprovázené  horečkou,  silnou  bolestí  v  krku,  bolestí  hlavy  nebo 
zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů. 
 
Děti a dospívající 
Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Septolete D 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinky jiných léků. 
 
Přípravek Septolete D s jídlem a pitím 

Pastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . 
Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 60 minut po použití tohoto přípravku. 

 
Pastilky se nesmí používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto 
přípravku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem. 
 
Septolete D obsahuje maltitol
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý 
přípravek používat. 
Diabetici: Vezměte v úvahu, že jedna pastilka obsahuje 0,6 g maltitolu. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Septolete D používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající: 
Doporučená dávka je každé 2 – 3 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 – 8 pastilek. 
 
Děti od 10 do 12 let: 
Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 pastilek. 
 
Děti od 4 do 10 let

Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka jsou 4 pastilky. 
 
Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. 
 
Pastilky  se  cucají  nebo  se  nechají  volně  rozpustit  v ústech.  Po  použití  pastilky  nejezte  ani  nepijte 
alespoň 60 minut. 
 
Obvyklá délka používání přípravku při bolestech v krku je 5 dnů, při zánětech dutiny ústní nebo dásní 
7 dnů. 
 
Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dnů. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl(a) 

 

 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete D 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  se  pastilky  Septolete  D  používají  v  doporučených  dávkách,  nežádoucí  účinky  se  vyskytují 
vzácně či velmi vzácně. 
 
U citlivých lidí mohou vyšší než doporučené dávky vzácně způsobit zažívací potíže, jako jsou pocit na 
zvracení a průjem. 
Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako jsou podráždění 
a kožní vyrážka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Septolete D uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Septolete D obsahuje 

Léčivou  látkou  je  benzalkonii  chloridum.  Jedna  pastilka  obsahuje  benzalkonii  chloridum 
1,0 mg. 

Dalšími  složkami  jsou  maltitol,  roztok  maltitolu,  mannitol,  panenský  ricinový  olej,  glycerol, 

 

 

magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, chinolinová žluť, oxid titaničitý, povidon, 
voskové leštidlo, levomenthol, silice máty peprné, blahovičníková silice, thymol. 

 
Jak přípravek Septolete D vypadá a co obsahuje toto balení 
Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. 
Balení: 30 pastilek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 12. 2016 
 

Recenze

Recenze produktu SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Diskuze

Diskuze k produktu SEPTOLETE D II 1mg 30 pastilek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám