Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na spánek

PYRIDOXIN LÉČIVA 20X20MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11863

100 % 4 recenze

Pyridoxin se používá u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6.

Více informací

42
Běžná cena: 51 Kč, Ušetříte: 18 % (9 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Pyridoxin se používá u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PYRIDOXIN
Kód výrobku: 11863
Kód EAN: 8594739043633
Kód SÚKL: 280
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá na doporučení lékaře u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitamínu B6. Zvýšené požadavky vitamínu B6 jsou např. u některých dědičných chorob výměny látkové, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholizmu, u prudkého váhového úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčení tuberkulózy isoniazidem, u žen užívajících pilulky proti početí. Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a během kojení.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls26686/2009 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Pyridoxin Léčiva 

tablety 

pyridoxini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat 

3. 

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá 

 
Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v 
činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z 
potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního 
nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek. 
Nedostatek vitaminu B6 v organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se 
slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou 
vzniknout změny v červeném krevním obraze, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka 
vitaminu B 6 je závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně. 
Přípravek se používá obvykle na doporučení lékaře u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a 
léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6. 
Bez porady s lékařem lze Pyridoxin Léčiva užívat při předcházení jeho nedostatku u dospělých. 
Zvýšené požadavky vitaminu B6 jsou např. u některých dědičných chorob výměny látkové, při poruše 
vstřebávání ze střev, u alkoholizmu, u prudkého váhového úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, 
při užívání některých léků, např. při léčení tuberkulosy isoniazidem, u žen užívajících pilulky proti 
početí. Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a během kojení. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat 

 
Neužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva  
jestliže jste alergický(á) na pyridoxini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
U pacientů užívajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní. 
Bez porady s lékařem neužívejte současně další přípravky obsahující vitamíny. 
 

Další léčivé přípravky a Pyridoxin Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva a jiných léků současně 
užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.  
Jde především o léky užívané při léčení parkinsonského syndromu, proti tuberkulose, dále 
antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém.  
V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání 
přípravku s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. O vhodnosti užívání Pyridoxinu Léčiva 
současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se 
poraďte s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Pyridoxin 
Léčiva. 
 
Užívání přípravku Pyridoxin Léčiva s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pyridoxin neovlivňuje pozornost. 
 
Přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby obvykle určuje lékař. 
Dospělí obvykle užívají jako doplněk léčby l/2 - l tabletu denně. Lékař však u některých onemocnění 
může doporučit dávku až 20 tablet denně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Použití u dětí 
Dávkování u dětí doporučí lékař podle závažnosti onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva než jste měl(a) 
Při akutním předávkování nebo náhodném požití více tablet i malým dítětem se přebytečné množství 
vitaminu B6 vyloučí ledvinami. 
Dlouhodobé užívání vysokých denních dávek pyridoxinu může poškodit nervový systém, což se 
projeví nervovou nevyrovnaností, brněním a neobratností končetin. Dodržujte proto přesně dávkování, 
které Vám doporučil lékař. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pyridoxin Léčiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácně (u 1-10 z 10 000 léčených pacientů) se mohou objevit přechodné poruchy trávicího traktu jako 
pálení žáhy nebo nevolnost, zvláště při podávání vyšších dávek. 
 
Při dávce 200 mg denně podávané po dobu více než 30 dnů může vzniknout syndrom pyridoxinové 
závislosti, který se po vysazení terapie projevuje bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením 
pulsu a bušením srdce. V takovém případě je nutno snižovat dávku pyridoxinu postupně a ne jej 
vysadit najednou. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25

o

C, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (Vitamin B6) 20 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát, 
dihydrát dinatrium-edetátu. 
 
Jak přípravek Pyridoxin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: téměř bílé, ploché tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:21.5.2014. 

Recenze (4)

Recenze produktu PYRIDOXIN LÉČIVA 20X20MG Tablety

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu PYRIDOXIN LÉČIVA 20X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Munkhtuya T.

100 % 27/09/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám