Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

NUVARING 0,120 MG/0,015 MG, VAGINÁLNÍ INZERT 1 Poševní přípravek - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95593
Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění.

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 95593
Kód EAN: 8595145700820
Kód SÚKL: 120187
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý kroužek obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů, jmenovitě etonogestrelu a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému množství uvolňovaných hormonů, je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. Protože NuvaRing propouští dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek. NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den, je kroužek používán po dobu 3 týdnů. NuvaRing uvolňuje 2 ženské pohlavní hormony, které zabrání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže žádné vajíčko není uvolněno, nemůžete otěhotnět.

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls72728/2017 
A sp.zn.sukls240290/2016, sukls41289/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin vaginální inzert 

Etonogestrelum/Ethinylestradiolum 

 
Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 
 

• 

Jedná  se  o  jednu  z  nejspolehlivějších  reverzibilních  metod  antikoncepce,  pokud  je  používána 
správně. 

• 

Mírně  zvyšuje  riziko  krevní  sraženiny  v  žilách  a  tepnách,  zvláště  v  prvním  roce  nebo  při 
znovuzahájení  užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce  po  pauze  trvající  4 týdny  nebo 
déle. 

• 

Buďte  prosím  opatrná  a  navštivte  svého  lékaře,  pokud  si  myslíte,  že  máte  příznaky  krevní 
sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit. 

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat 

2.1   Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat 
2.2   Upozornění a opatření 
 

Krevní sraženiny 

 

Rakovina 

2.3  Děti a dospívající 
2.4  Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing 
 

Laboratorní testy 

2.5  Těhotenství a kojení 
2.6  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
3. 

Jak se přípravek NuvaRing používá 

3.1  Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing 
3.2  Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku 
3.3  Kdy začít s prvním kroužkem 
3.4  Co udělat... 
 

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy 

 

Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu 

 

Jestliže se Váš kroužek zlomí 

 

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek 

 

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku 

 

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek 

 

Jestliže jste neměla menstruaci 

 

Jestliže máte neočekávané krvácení 

 

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace 

 

Jestliže si přejete oddálit menstruaci 

3.5  Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 

5. 

Jak přípravek NuvaRing uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek NuvaRing obsahuje 

 

Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 
 
1.  

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá 

 
Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý 
kroužek  obsahuje  malé  množství  dvou  různých  ženských  pohlavních  hormonů  -  etonogestrelu 
a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému 
množství uvolňovaných hormonů je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. 
Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální 
antikoncepční přípravek. 
 
NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den 
je  kroužek  používán  nepřetržitě  po  dobu  3 týdnů.  NuvaRing  uvolňuje  2  ženské  pohlavní  hormony, 
které  zabraňují  uvolnění  vajíčka  z vaječníku.  Jestliže  není  uvolněno  žádné  vajíčko,  nemůžete 
otěhotnět. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat 

 
Obecné poznámky 
Předtím,  než  začnete  používat  přípravek  NuvaRing,  měla  byste  si  přečíst  informace  o  krevních 
sraženinách  v  bodě 2.  Je  zvláště  důležité,  abyste  si  přečetla  příznaky  krevních  sraženin  -  viz  bod 2 
„Krevní sraženiny“. 
 
V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat používat NuvaRing nebo 
kdy může být přípravek NuvaRing méně spolehlivý. V těchto situacích nemáte mít pohlavní styk nebo 
byste měla dodatečně používat nehormonální antikoncepci - jako je použití mužského kondomu nebo 
jiné bariérové metody. Nepoužívejte metodu určování plodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto 
metody mohou být nespolehlivé, protože NuvaRing ovlivňuje změny tělesné teploty a má rovněž vliv 
na hlen děložního čípku. 
 
NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální antikoncepce, nechrání před infekcí HIV (AIDS) nebo 
proti jiným pohlavně přenosným nemocem. 
 
2.1   Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat 
 
Nemáte používat přípravek NuvaRing, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže 
uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 
metoda by pro Vás byla vhodná. 
 

• 

pokud  máte  (nebo  jste  měla)  krevní  sraženinu  v  krevní  cévě  v  nohách  (hluboká  žilní 
trombóza, DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

• 

pokud  víte,  že  máte  poruchu  postihující  krevní  srážlivost  -  například  deficit  proteinu C, 
deficit  proteinu S,  deficit  antitrombinu III,  faktor V  Leiden  nebo  protilátky  proti 
fosfolipidu; 

• 

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); 

• 

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na 
hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku 
[TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody]; 

• 

pokud máte některé z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách: 

–  těžký diabetes s poškozením krevních cév; 

 

 

 

–  velmi vysoký krevní tlak; 
–  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 
–  onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie; 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. 

• 

jestliže  máte  (měla  jste)  zánět  slinivky  břišní  (pankreatitidu)  spojený  s vysokou  hladinou 
tuků v krvi. 

• 

jestliže máte (měla jste) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně. 

• 

jestliže máte (měla jste) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater. 

• 

jestliže máte (měla jste) nebo je u Vás podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo 
pohlavních orgánů. 

• 

jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 

• 

jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
V případě,  že  se  u  Vás  některý  z těchto  stavů  objeví  při  používání  přípravku  NuvaRing  poprvé, 
okamžitě  odstraňte  kroužek  a  poraďte  se  se  svým  lékařem.  Mezitím  používejte  nehormonální 
antikoncepci. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing pokud máte žloutenku typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir  (viz  také    bod  2.4  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek 
NuvaRing“)

 
2.2   Upozornění a opatření 
 
Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 
 
Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

• 

pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, které mohou znamenat, že máte krevní 
sraženinu  v  noze  (tj.  hluboká  žilní  trombóza),  krevní  sraženinu  v  plicích  (tj.  plicní  embolie), 
srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže). 

Pro  popis  příznaků  těchto  závažných  nežádoucích  účinků  si  prosím  přečtěte  „Jak  rozpoznat  krevní 
sraženinu“. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů. 
Pokud  se  stav  vyvine  nebo  se  zhorší  během  používání  přípravku  NuvaRing,  měla  byste  také 
informovat svého lékaře. 

• 

pokud blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu; 

• 

pokud máte epilepsii (viz bod 2.4 „Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing“); 

• 

pokud máte onemocnění jater (např. žloutenku) nebo onemocnění žlučníku (např. žlučové 
kameny); 

• 

pokud  máte  Crohnovu  chorobu  nebo  ulcerózní  kolitidu  (chronické  zánětlivé  střevní 
onemocnění); 

• 

pokud  máte  systémový  lupus  erythematodes  (SLE  –  onemocnění,  které  postihuje  Váš 
přirozený obranný systém); 

• 

pokud  máte  hemolyticko-uremický  syndrom  (HUS  -  porucha  srážení  krve,  která  vede  k 
selhání ledvin); 

• 

pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

• 

pokud  máte  zvýšené  hladiny  tuku  v  krvi  (hypertriglyceridemie)  nebo  pozitivní  rodinnou 
anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje 
pankreatitidy (zánět slinivky břišní); 

• 

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“); 

• 

pokud  jste  právě  porodila,  máte  zvýšené  riziko  krevních  sraženin.  Měla  byste  se  zeptat 
svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít používat přípravek NuvaRing; 

• 

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

• 

pokud máte křečové žíly; 

 

• 

pokud trpíte stavem, který se objevil poprvé, nebo se zhoršil, během těhotenství nebo po 
předchozím užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie [onemocnění krve], 
herpes  gestationis  [kožní  vyrážka  s puchýři  během  těhotenství],  Sydenhamova  chorea 
[onemocnění nervů, při němž se náhle objeví bezděčné pohyby těla],  dědičný  angioedém 
[okamžitě navštivte svého lékaře, pokud zjistíte příznaky angioedému, jako je oteklý obličej, 
jazyk a/nebo hrdlo a/nebo obtížné polykání nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním]
). 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) chloasma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, 
tzv.  „těhotenské  skvrny“,  zvláště  v  obličeji).  Pokud  ano,  nevystavujte  se  nadměrně 
slunečnímu nebo ultrafialovému záření. 

• 

pokud trpíte stavem, při němž je obtížné používat NuvaRing - například trpíte zácpou, máte 
prolaps (vyhřeznutí) dělohy nebo cítíte bolest během pohlavního styku. 

• 

pokud máte nutkavé, časté, s pocitem pálení a/nebo bolestivé močení a kroužek nemůžete 
ve vagíně najít. Tyto příznaky mohou naznačovat neúmyslné umístění přípravku NuvaRing 
do močového měchýře. 

 
KREVNÍ SRAŽENINY 
 
Používání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek NuvaRing, zvyšuje riziko rozvoje 
krevní  sraženiny  v  porovnání  s  jejím  neužíváním.  Ve  vzácných  případech  může  krevní  sraženina 
zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 
 
Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

• 

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

• 

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). 

 
Zotavení  se  z  krevních  sraženin  není  vždy  úplné.  Vzácně  se  mohou  vyskytnout  závažné,  trvalé 
následky nebo velmi vzácně mohou být následky fatální. 
 
Je  důležité  si  pamatovat,  že  celkové  riziko  škodlivé  krevní  sraženiny  v  důsledku  přípravku 
NuvaRing je malé. 
 
JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 
 
Vyhledejte  okamžitou lékařskou pomoc, pokud si  všimnete některé/ho z následujících  známek nebo 
příznaků. 
 
Máte některé z těchto známek? 

Čím pravděpodobně trpíte? 
 

• 

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 
zvláště doprovázený: 

• 

bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována 
pouze vstoje nebo při chůzi 

• 

zvýšenou teplotou postižené nohy 

• 

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání 
nebo zmodrání 

 

Hluboká žilní trombóza 

• 

náhlý  nástup  nevysvětlitelné  dušnosti  nebo  rychlého 
dýchání 

• 

náhlý  kašel  bez  zřejmé  příčiny,  který  může  způsobit 
vykašlávání krve 

• 

ostrá  bolest  na  hrudi,  která  se  může  zvyšovat  při 
hlubokém dýchání 

• 

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

• 

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

• 

těžká bolest žaludku 

 

Plicní embolie 

 

Pokud  si  nejste  jistá,  informujte  svého  lékaře,  protože  některé 
z těchto  příznaků,  jako  je  kašel  nebo  dušnost,  mohou  být 
zaměněny  za  mírnější  onemocnění,  jako  je  infekce  dýchacího 
traktu (např. „nachlazení“). 
 
Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

• 

okamžitá ztráta zraku nebo 

• 

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 
zraku 
 

Trombóza 

retinální 

žíly 

(krevní sraženina v oku) 

• 

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

• 

pocit  stlačení  nebo  plnosti  na  hrudi,  v  paži  nebo  pod 
hrudní kostí 

• 

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

• 

nepříjemné  pocity  v  horní  části  těla  vyzařující  do  zad, 
čelisti, hrdla, paže a břicha 

• 

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

• 

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

• 

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

 

Srdeční záchvat 

• 

náhlá  slabost  nebo  necitlivost  obličeje,  paže  nebo  nohy, 
zvláště na jedné straně těla 

• 

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

• 

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

• 

náhlé  potíže  s  chůzí,  závratě,  ztráta  rovnováhy  nebo 
koordinace 

• 

náhlá,  závažná  nebo  prodloužená  bolest  hlavy  neznámé 
příčiny 

• 

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

 
Někdy  mohou  být  příznaky  cévní  mozkové  příhody  krátké 
s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat 
okamžitou  lékařskou  pomoc,  protože  můžete  mít  riziko  další 
cévní mozkové příhody. 
 

Cévní mozková příhoda 

• 

otok a lehké zmodrání končetiny 

• 

těžká bolest žaludku (akutní břicho) 

Krevní  sraženiny  blokující 
jiné cévy 
 

 
KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 
 
Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

• 

Používání  kombinované  hormonální  antikoncepce  souviselo  se  zvýšeným  rizikem  krevních 
sraženin v žíle (žilní trombóza). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují 
v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

• 

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní 
trombózu (DVT). 

• 

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii. 

• 

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza 
retinální žíly). 

 
Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 
Riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  žíle  je  nejvyšší  v  prvním  roce  prvního  užívání  kombinované 
hormonální  antikoncepce.  Riziko  může  být  také  vyšší,  pokud  znovu  zahájíte  užívání  kombinované 
hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 

 

 
Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy  mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou 
hormonální antikoncepci. 
 
Když ukončíte používání přípravku NuvaRing, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni 
během několika týdnů. 
 
Jaké je riziko tvorby krevní sraženiny? 
Riziko  závisí  na  Vašem  přirozeném  riziku  VTE  a  na  typu  kombinované  hormonální  antikoncepce, 
jakou používáte. 
 
Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku NuvaRing je malé. 

• 

Z 10 000  žen,  které  nepoužívají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  a  nejsou  těhotné,  se 
u 2 z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

• 

Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci,  která  obsahuje 
levonorgestrel,  norethisteron  nebo  norgestimát,  se  asi  u  5  -  7  vyvine  krevní  sraženina  během 
jednoho roku. 

• 

Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující 
norelgestromin nebo etonogestrel, jako je přípravek NuvaRing, se asi u 6-12 žen vyvine krevní 
sraženina během jednoho roku. 

• 

Riziko,  že  se  u  Vás  vyvine  krevní  sraženina,  se  liší  podle  Vaší  lékařské  anamnézy  (viz  níže 
„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“). 

 
 

Riziko 

rozvoje 

krevní 

sraženiny za rok 

Ženy,  které  neužívají/nepoužívají  kombinovanou 
hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné 

Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy,  které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku 
obsahující 

levonorgestrel, 

norethisteron 

nebo 

norgestimát 

Asi 5 - 7 z 10 000 žen 

Ženy, které používají přípravek NuvaRing 

Asi 6 - 12 z 10 000 žen 

 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 
Riziko krevní sraženiny u přípravku NuvaRing je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše 
riziko je vyšší, pokud: 

• 

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti neboli BMI nad 30 kg/m

2

); 

• 

někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  měl  krevní  sraženinu  v  noze,  plicích  nebo  jiném  orgánu 
v mladém  věku  (např.  do  50 let  věku).  V  tomto  případě  byste  mohla  mít  dědičnou  poruchu 
srážení krve; 

• 

potřebujete  operaci  nebo  dlouhou  dobu  nechodíte  z  důvodu  úrazu  nebo  onemocnění,  nebo 
pokud máte nohu v sádře. Může být nutné  používání přípravku  NuvaRing přerušit na několik 
týdnů  před  operací  nebo  když  máte  omezenou  pohyblivost.  Pokud  musíte  přerušit  používání 
přípravku NuvaRing, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu používat; 

• 

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

• 

jste porodila před méně než několika týdny. 

 
Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s počtem onemocnění, která máte. 
 
Cestování  letadlem  (> 4 hodiny)  může  dočasně  zvýšit  riziko  krevní  sraženiny,  zvláště  pokud  máte 
některé z dalších uvedených faktorů. 
 
Je  důležité,  abyste  informovala  svého  lékaře,  pokud  se  Vás  některé  z  těchto  stavů  týkají,  i  když  si 
nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba používání přípravku NuvaRing ukončit. 
 

 

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu používání přípravku NuvaRing, například 
se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná 
hmotnost, poraďte se s lékařem. 
 
KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 
 
Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 
Podobně  jako  krevní  sraženina  v  žíle,  může  sraženina  v  tepně  způsobit  závažné  problémy.  Může 
například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 
 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 
 
Je  důležité  si  pamatovat,  že  riziko  srdečního  záchvatu  nebo  cévní  mozkové  příhody  při  používání 
přípravku NuvaRing je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

• 

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

• 

pokud  kouříte.  Při  užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce,  jako  je  přípravek 
NuvaRing, je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám 
více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

• 

pokud máte nadváhu; 

• 

pokud máte vysoký krevní tlak; 

• 

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku 
(do  50 let  věku).  V  tomto  případě  byste  mohla  mít také  vyšší  riziko  srdečního  záchvatu nebo 
cévní mozkové příhody; 

• 

pokud  Vy  nebo  někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  má  vysokou  hladinu  tuku  v  krvi 
(cholesterol nebo triglyceridy); 

• 

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

• 

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); 

• 

pokud máte diabetes. 

 
Pokud  máte  více  než  jeden  z  těchto  stavů  nebo  pokud  je  některý  z  nich  zvláště  závažný,  může  být 
riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 
 
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu používání přípravku NuvaRing, například 
začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší 
Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

Rakovina 
 
Informace,  které  naleznete  níže,  byly  získány  ze  studií  s  kombinovanou  perorální  antikoncepcí  a 
mohou se týkat také přípravku NuvaRing. Informace o vaginálním podání antikoncepčních hormonů 
(jako je přípravek NuvaRing) nejsou k dispozici. 
 
Rakovina prsu se vyskytuje o něco častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, 
zda  je  to  způsobeno  jejich  užíváním.  Důvodem  častějšího  zjištění  nádoru  u  žen  užívajících 
kombinované  pilulky  může  být  například  to,  že  jsou  častěji  vyšetřovány  lékařem.  Zvýšený  výskyt 
karcinomu prsu se po ukončení užívání kombinované pilulky postupně snižuje. 
 
Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsy a měla byste kontaktovat svého lékaře, jestliže cítíte 
nějakou bulku. Sdělte svému lékaři, jestliže někdo z blízkých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu 
(viz bod 2.2 „Upozornění a opatření“). 
 
Ve  vzácných  případech  byly  u  uživatelek  pilulek  hlášeny  benigní  (nezhoubné)  nádory  jater  a  ještě 
vzácněji  maligní  (zhoubné)  nádory  jater.  Kontaktujte  svého  lékaře,  jestliže  máte  nezvyklou  silnou 
bolest břicha. 

 

Bylo  hlášeno,  že  u  uživatelek  kombinovaných  pilulek  se  rakovina  endometria  (výstelky  dělohy) 
a rakovina ovárií (vaječníků) objevila méně často. Může to být též případ přípravku NuvaRing, což ale 
nebylo potvrzeno. 
 
2.3  Děti a dospívající 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku NuvaRing u dospívajících ve věku do 18 let nebyla studována. 
 
2.4  Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing 
 
Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také sdělte 
ostatním  lékařům  nebo  svému  zubnímu  lékaři  (nebo  lékárníkovi),  kteří  Vám  předepisují  léky,  že 
používáte  NuvaRing.  Mohou  Vám  poradit,  zda  máte  používat  navíc  další  antikoncepci  (například 
mužský kondom), a jestli ano, jak dlouho, nebo zda musíte změnit užívání jiného léčivého přípravku, 
který potřebujete. 
 
Některé léčivé přípravky: 
 

- mohou mít vliv na krevní hladiny přípravku NuvaRing; 

 

- mohou způsobit, že má přípravek nižší antikoncepční účinek

 

- mohou způsobit neočekávané krvácení. 

 
Patří sem léčivé přípravky užívané k léčbě: 

o

 

epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, 
felbamát); 

o

 

tuberkulózy (např. rifampicin); 

o

 

HIV infekce (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz); 

o

 

infekce virem hepatitity C (např. boceprevir, telaprevir); 

o

 

jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin); 

o

 

vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan); 

o

 

depresivních  nálad  (rostlinné  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum 
perforatum)). 

 

Pokud  užíváte  léčivé  nebo  rostlinné přípravky,  které mohou  snižovat  účinnost přípravku  NuvaRing, 
máte také používat bariérovou antikoncepční metodu. Stejně tak účinek jiných léčivých přípravků na 
přípravek NuvaRing může přetrvávat až po dobu 28 dní po ukončení užívání. Po tuto dobu je nutné 
používat dodatečnou bariérovou antikoncepční metodu. Poznámka: Nepoužívejte přípravek NuvaRing 
spolu s poševní diafragmou, cervikálním kloboučkem nebo dámským kondomem. 
 
Přípravek NuvaRing může mít vliv na účinek jiných léčivých přípravků, např. na: 

-

  přípravky obsahující cyklosporin, 

-

  antiepileptikum lamotrigin (může vést ke zvýšení frekvence záchvatů). 

 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, pokud máte žloutenku typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir,  protože  to  může  způsobit  zvýšení  výsledků  funkčních 
jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). 
 
Váš lékař Vám předepíše jiný typ antikoncepce před zahájením léčby těmito léčivými přípravky. 
 
Přípravek NuvaRing lze znovu začít používat přibližně 2 týdny po dokončení této léčby. Viz bod 2.1 
Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat“. 
 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek. 
 
Během  používání  přípravku  NuvaRing  můžete  používat  tampony.  Zaveďte  přípravek  NuvaRing 
předtím,  než  vložíte tampon. Tampon  odstraňujte  opatrně  a  ujistěte  se,  že jste  náhodně  neodstranila 
i kroužek.  Jestliže  byl  kroužek  vypuzen,  jednoduše  jej  opláchněte  ve  studené  až  vlažné  vodě  a 
okamžitě jej opět zaveďte. 

 

 
Při  používání  spermicidů  a  přípravků  proti  vaginálním  kvasinkovým  infekcím  neztrácí  přípravek 
NuvaRing antikoncepční účinek. 
 
Laboratorní testy 
 
Pokud  Vám  budou  dělány  nějaké  testy  z krve  nebo  moči,  řekněte  zdravotnickým  pracovníkům,  že 
používáte přípravek NuvaRing, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
2.5  Těhotenství a kojení 
 
Přípravek NuvaRing nesmí používat ženy, které jsou těhotné, a ženy, které si myslí, že by mohly být 
těhotné.  Jestliže  otěhotníte,  ačkoliv  používáte  přípravek  NuvaRing,  vyjměte  kroužek  a  kontaktujte 
svého lékaře. 
 
Chcete-li  ukončit  používání  přípravku  NuvaRing,  protože  chcete  otěhotnět,  viz  bod 3.5  „Co  byste 
měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing“. 
 
Používání  přípravku  NuvaRing  během  kojení  se  obvykle  nedoporučuje.  Jestliže  si  přejete  přípravek 
NuvaRing během kojení používat, poraďte se se svým lékařem. 
 
2.6  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek NuvaRing neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3.  

Jak se přípravek NuvaRing používá 

 
Přípravek  NuvaRing  si  můžete  sama  zavést  i  odstranit.  Váš  lékař  Vám  poradí,  kdy  poprvé  začít 
přípravek  NuvaRing  používat.  Vaginální  kroužek  musí  být  vložen  ve  správný  den  Vašeho 
menstruačního cyklu (viz  bod 3.3 „Kdy začít s prvním kroužkem“) a zůstane nepřetržitě zaveden po 
dobu 3 týdnů. Pravidelně kontrolujte, zda je přípravek NuvaRing ve Vaší pochvě (například před a po 
pohlavním styku) k ujištění, že jste chráněná před otěhotněním. Po třech týdnech odstraníte přípravek 
NuvaRing  a  budete  mít  jeden  týden  přestávku.  Během  tohoto  období  bez  kroužku  budete  obvykle 
menstruovat. 
 
Při používání přípravku NuvaRing nemáte používat určité typy ženské bariérové antikoncepce, jako je 
poševní diafragma, cervikální klobouček nebo dámský kondom. Tyto antikoncepční bariérové metody 
nemají  být  používány  jako  záložní  metody  kontroly  početí,  protože  přípravek  NuvaRing  může 
zasahovat do správného umístění a pozice poševní diafragmy, cervikálního kloboučku nebo dámského 
kondomu. 
 
3.1 

Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing  

 
1. 

Před zavedením kroužku  zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 „Jak přípravek NuvaRing 
uchovávat“
). 

2. 

Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce. 

3. 

Zaujměte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení 
v dřepu nebo vleže. 

4. 

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku. 

5. 

Podržte  kroužek  mezi  palcem  a  ukazováčkem,  stiskněte  protilehlé  strany  k  sobě  a  vložte 
kroužek  do  pochvy  (viz  obr.  1  -  4).  Nebo  můžete  zvolit  použití  NuvaRing  aplikátoru  (není 
součástí  balení  přípravku  NuvaRing),  který  Vám  pomůže  se  zaváděním.  NuvaRing  aplikátor 
nemusí být dostupný ve všech zemích. Pokud je přípravek NuvaRing správně umístěn, neměla 
byste nic cítit. Jestliže cítíte něco nepohodlného, zatlačte jemně přípravek NuvaRing o kousek 
dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.  

10 

 

6. 

Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku 
za  přední  okraj  kroužku  nebo  uchopením  a  následným  vytažením  (viz  obr.  5).  Pokud  máte 
kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře. 

7. 

Použitý  kroužek  znehodnoťte  s normálním  domácím  odpadem,  nejlepší je  vložit jej  do  sáčku, 
který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety. 

11 

 

 

 
 
 
 
 

 

Obrázek 1 

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3 

Pro zavedení kroužku si zvolte pohodlnou polohu

 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 

Kroužek stlačte 

 
 

 
 
 
 
 
 

                 Obrázek 4A                                Obrázek 4B                                Obrázek 4C 

Zaveďte  kroužek  do  pochvy  jednou  rukou  (Obrázek  4A),  v  případě  potřeby  roztáhněte  stydké 
pysky  druhou  rukou.  Zasuňte  kroužek  do  pochvy  tak,  abyste  se  po  jeho  zavedení  cítila  dobře 
(Obrázek 4B). Ponechte kroužek v pochvě po 3 týdny (Obrázek 4C). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 5: 

NuvaRing  může  být  vytažen  zaháknutím  ukazováčku  za 

kroužek  nebo  uchopením  kroužku  ukazováčkem 
a prostředníkem a vytažením.

 

 

 

 

 

12 

 

3.2  Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku 
 
1.  

Ode dne, kdy byl  vaginální kroužek  vložen,  musí být ponechán vložený  nepřetržitě po dobu 
3 týdnů. 

2.  

Po  3  týdnech  vyjměte  kroužek  ve  stejný  den  týdne  a  přibližně  ve  stejnou  dobu  jako  jste  ho 
vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny 
ve středu kolem 22.00 hodiny. 

3.  

Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo 
objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2 - 3 dny po vyjmutí kroužku. 

4.  

S novým kroužkem začněte přesně po 1 týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve 
stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám ještě nepřestalo krvácení. 

 

Jestliže je  nový  kroužek  zaveden  později  o  více než 3 hodiny,  ochrana  proti otěhotnění  může 
být  snížena.  Přečtěte  si  instrukce  v bodě 3.4  „Co  udělat...  Jestliže  jste  zapomněla  vložit  nový 
kroužek po období bez kroužku“. 

 
Budete-li  používat  přípravek  NuvaRing  tak,  jak  je  popsáno  výše,  bude  se  Vaše  vaginální  krvácení 
objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den. 
 
3.3  Kdy začít s prvním kroužkem 
 

• 

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci 
Zaveďte  první  přípravek  NuvaRing  první  den  cyklu  (tj.  první  den  menstruačního  krvácení). 
Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce. 
Můžete  rovněž  začít  používat  přípravek  NuvaRing  mezi  2.  -  5.  dnem  cyklu,  avšak  máte-li 
pohlavní  styk  během  prvních  7 dnů  po  zavedení  přípravku  NuvaRing,  používejte  pro  jistotu 
ještě jinou antikoncepci (jako je  mužský kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze 
pokud používáte přípravek NuvaRing poprvé. 

 

• 

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky 

 

Začněte  s používáním  přípravku  NuvaRing  nejpozději  následující  den  po  období  bez  tablet 
Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, 
začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste 
jistá,  která  tableta  to  je,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Nikdy  neprodlužujte 
doporučený interval bez užívání hormonálních pilulek současně užívaného přípravku. 

 

Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete 
také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing. 

 

• 

Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplast 

 

Začněte  s používáním  přípravku  NuvaRing  nejpozději  den  po  období  bez  náplasti.  Nikdy 
neprodlužujte interval bez náplasti více, než je doporučeno.  
Pokud jste používala náplast pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete 
přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing. 
 

• 

Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)  

 

Můžete  přestat  užívat  minipilulky  kterýkoliv  den  a  začít  používat  přípravek  NuvaRing  hned 
další  den  ve  stejnou  dobu,  kdy  byste  normálně  užívala  Vaši  pilulku.  Pro  jistotu  používejte 
v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je mužský kondom). 

 

• 

Pokud  jste  během  posledního  měsíce  používala  injekci,  implantát  nebo  intrauterinní  systém 
uvolňující gestagen (IUD) 
 

 

Začněte  používat  přípravek  NuvaRing  v  době,  kdy  máte  dostat  další  injekci  nebo  v den 
odstranění  implantátu  či  IUD.  Pro  jistotu  používejte  v prvních  7  dnech  po  zavedení  kroužku 
ještě jinou antikoncepci (jako je mužský kondom). 

 
 
 

13 

 

• 

Po porodu 

 

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku 
NuvaRing  vyčkala  až  do  první  normální  menstruace.  Někdy  je  možné  začít  dříve.  Váš  lékař 
Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve 
poradit s lékařem.  

 

• 

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství 

 

Poraďte se se svým lékařem. 

 
3.4  Co udělat… 
 
Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy 
 
Přípravek  NuvaRing  může  být  náhodně  vypuzen  z pochvy,  například  pokud  nebyl  správně  zaveden 
nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps (vyhřeznutí) 
dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě (například před a po 
pohlavním styku). 
 
Pokud  je  kroužek  mimo  pochvu  po  dobu  kratší  než  3 hodiny,  chrání  Vás  stále  před  otěhotněním. 
Můžete  kroužek  opláchnout  studenou  nebo  vlažnou  vodou  (nepoužívejte  horkou  vodu)  a  vložit  ho 
zpět.  Pokud  je  kroužek  mimo  pochvu  déle  než  3 hodiny,  nemusí  Vás  chránit  před  otěhotněním, 
viz bod 3.4 „Co udělat... Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu“. 
 
Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu 
 
Když  je  přípravek  NuvaRing  v pochvě,  uvolňuje  pomalu  hormony  do  organizmu  a  chrání  tak  před 
otěhotněním.  Jestliže  je  kroužek  mimo  pochvu  déle  než  3 hodiny,  nemusí  Vás  před  otěhotněním 
ochránit. Proto nesmí být kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny během 24 hodin. 

• 

Jestliže  je  kroužek  mimo  pochvu  méně  než  3 hodiny,  chrání  Vás  stále  před  otěhotněním. 
Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin. 

• 

Jestliže  byl  kroužek  mimo  pochvu  nebo  se  domníváte,  že  mohl  být  mimo  pochvu  déle  než 
3
 hodiny  během  1.  nebo  2.  týdne,  nemusíte  být  chráněna  proti  otěhotnění.  Vložte  kroužek 
hned,  jak  to  zjistíte  do  pochvy  a  nechte  kroužek  na  místě  nepřetržitě  po  dobu  alespoň  7 dní. 
Pokud  máte  pohlavní  styk,  používejte  během  těchto  7 dní  mužský  kondom,  neboť  je  zde 
možnost  otěhotnění.  Pokud  jste  v prvním  týdnu  používání  a  měla  jste  pohlavní  styk 
v předchozích  7 dnech,  je  zde  možnost,  že  můžete  být  těhotná.  V tomto  případě  kontaktujte 
svého lékaře. 

• 

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny 
ve 3. týdnu
, nemusí Vás chránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi 
dvěma následujícími možnostmi: 
1) Zaveďte okamžitě nový kroužek. 
Tím  začíná  další  3-týdenní  období  používání  kroužku.  Nemusí  se  u Vás  dostavit  menstruační 
krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění. 
2) Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později 
než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení. 
Tuto  možnost  si  můžete  zvolit  jedině  tehdy,  jestliže  jste  přípravek  NuvaRing  používala 
nepřetržitě během předcházejících 7 dnů. 

• 

Pokud  byl  přípravek  NuvaRing  po  neznámo  dlouhou  dobu  mimo  pochvu,  nemusíte  být 
chráněná  před  těhotenstvím.  Před  zavedením  nového  kroužku  si  proveďte  těhotenský  test  a 
poraďte se se svým lékařem. 

 
Jestliže se Váš kroužek zlomí 
 
Velmi  vzácně  se  může  kroužek  zlomit.  Jakmile  zaznamenáte,  že  se  přípravek  NuvaRing  zlomil, 
znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou 

14 

 

antikoncepční  metodu  (např.  mužský  kondom).  Pokud  jste  měla  pohlavní  styk  předtím,  než  jste 
zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte prosím svého lékaře. 
 
Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek 
 
Nebyly  hlášeny  žádné  závažné  škodlivé  účinky  při  předávkování  hormony  přípravku  NuvaRing. 
Jestliže  jste  si  náhodně  zavedla  více  než  jeden  kroužek,  můžete  pociťovat  nevolnost  (nauzeu)  nebo 
můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujte svého lékaře, 
pokud tyto příznaky přetrvávají. 
 
Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku 
 
Jestliže Vaše období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete. 
Používejte  ještě  jinou  antikoncepční  metodu  (jako  je  mužský  kondom)  v případě,  že  budete  mít 
pohlavní  styk  během  příštích  7 dnů.  Pokud  jste  měla  pohlavní  styk  během  období  bez  kroužku, 
můžete  být  těhotná.
  V tomto  případě  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře.  Čím  delší  je  období  bez 
kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění. 
 
Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek 
 

• 

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte 
1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek. 

• 

Jestliže Váš kroužek byl odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se 
se svým lékařem dříve, než si zavedete nový kroužek. 

 
Jestliže jste neměla menstruaci 
 

• 

Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing 

 

Jestliže  jste  neměla  menstruaci,  ale  postupovala  jste  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing 
a neužívala  jste  jiné  léčivé  přípravky,  je  velmi  nepravděpodobné,  že  jste  těhotná.  Pokračujte 
v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě, 
můžete  být  těhotná.  Poraďte  se  okamžitě  se  svým  lékařem.  Nezavádějte  další  přípravek 
NuvaRing, dokud Váš lékař nepotvrdí, že nejste těhotná. 

 
• 

Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing 

 

Jestliže  jste  neměla  menstruaci  a  nepostupovala  jste  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing 
a menstruace  se  neobjevila  v první  běžné  přestávce  bez  kroužku,  můžete  být  těhotná. 
Kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete používat nový NuvaRing.  

 
Jestliže máte neočekávané krvácení 
 
U  některých  žen  přípravek  NuvaRing  vyvolává  nečekané  vaginální  krvácení  mezi  menstruačními 
obdobími.  Můžete  potřebovat  menstruační  vložku.  V každém  případě  ponechte  kroužek  v pochvě 
a pokračujte normálně v jeho používání. Jestliže nepravidelné krvácení přetrvává, zesiluje se nebo se 
objeví znovu, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace 
 
Jestliže  jste  postupovala  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing,  menstruační  období  (krvácení 
z vysazení)  začne  v období  bez  kroužku.  Jestliže  chcete  změnit  den  kdy  začíná,  udělejte  to  tak,  že 
zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!). 
 
Například  jestliže  Vaše  období  bez  kroužku  začíná  v pátek,  můžete  toto  změnit  na  úterý  (o  3 dny 
dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte Váš příští kroužek o 3 dny dříve než normálně. 
 

15 

 

V  případě,  že  bude  Vaše  období  bez  kroužku  příliš  krátké  (např.  3 dny  nebo  méně),  Vaše  obvyklé 
krvácení se během tohoto období nemusí dostavit. Může se u Vás objevit špinění (kapky nebo skvrny 
krve) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku. 
 
Pokud nevíte, jak postupovat, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže si přejete oddálit menstruaci 
 
Přestože to není doporučený režim, oddálení menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné, 
jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a vynecháte tím období 
bez  kroužku.  Nově  zavedený  kroužek  ponechejte  v  pochvě  maximálně  po  dobu  3 týdnů.  Během 
používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení z průniku. 
Chcete-li,  aby  začalo  menstruační  krvácení,  odstraňte  kroužek.  Dodržte  Váš  běžný  interval  bez 
kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek. 
 
Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete oddálit menstruační krvácení. 
 
3.5  Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing 
 
Ukončit používání přípravku můžete kdykoliv chcete. 
 
Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce. 
 
Pokud  ukončíte  používání  přípravku  NuvaRing  proto,  že  chcete  otěhotnět,  měla  byste  počkat  až 
budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet otěhotnět. To Vám pomůže 
s výpočtem data, kdy dítě očekáváte. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  NuvaRing  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný 
nebo trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že 
je důsledkem používání přípravku NuvaRing, informujte prosím svého lékaře. 
 
Zvýšené  riziko  krevních  sraženin  v  žilách  (žilní  tromboembolismus  (VTE))  nebo  krevní  sraženiny 
v tepnách  (arteriální  tromboembolismus,  ATE)  je  přítomné  u  všech  žen,  které  používají 
kombinovanou  hormonální  antikoncepci.  Pro  podrobnější  údaje  o  různých  rizicích  v  důsledku 
používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, 
než začnete přípravek NuvaRing používat“. 
  
Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u Vás objevit 
následující  příznaky  (četnost  není  známa):  angioedém  [otok  obličeje,  jazyka  a/nebo  hrdla  a/nebo 
obtížné  polykání]  nebo  kopřivka  spolu  s obtížným  dýcháním.  Pokud  se  toto  objeví,  odstraňte 
NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.  
 
Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 žen 

• 

bolest břicha, nevolnost (nauzea) 

• 

kvasinková infekce vagíny (jako je „moučnivka“); vaginální diskomfort způsobený kroužkem; 
svědění genitálu; výtok z vagíny 

• 

bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha 

• 

bolest prsou; bolest pánve; bolestivá menstruace 

• 

akné 

• 

zvýšení tělesné hmotnosti 

16 

 

• 

vypuzení kroužku 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 žen 

• 

porucha vidění; závrať 

• 

opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa 

• 

pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny  nálad; kolísání 
nálad 

• 

hromadění tekutin v těle (otok) 

• 

infekce močových cest nebo močového měchýře 

• 

obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení 

• 

problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem 

• 

zvýšení krevního tlaku 

• 

zvýšení chuti k jídlu 

• 

bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin 

• 

snížená citlivost pokožky 

• 

bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát 
zduřelými a bolestivými) 

• 

zánět  čípku;  cervikální  polypy  (výrůstky  na  čípku);  sliznice  děložního  hrdla  lokalizovaná  na 
zevním povrchu čípku (ektropium) 

• 

změny  menstruace  (např.  je  menstruace  silná,  dlouhá,  nepravidelná  nebo  se  nedostavila); 
pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy 

• 

vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápach, bolest, diskomfort nebo suchost 
pochvy nebo zevních pohlavních orgánů 

• 

ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly horka. 

• 

zlomení kroužku 
 

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 žen 

• 

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: 
o

 

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); 

o

 

v plicích (tj. plicní embolie); 

o

 

srdeční záchvat; 

o

 

cévní mozková příhoda; 

o

 

příznaky  malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé 

jako tranzitorní ischemická ataka (TIA); 

o

 

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 

Šance,  že  se  u  Vás  objeví  krevní  sraženina,  mohou  být  vyšší,  pokud  máte  jiná  onemocnění,  která 
zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích 
krevní sraženiny viz bod 2) 

• 

výtok z prsu 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

• 

chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji) 

• 

nepříjemný pocit u penisu partnera (jako je podráždění, vyrážka, svědění) 

• 

neschopnost odstranit kroužek bez lékařské asistence (např. z důvodu přilnutí k vaginální stěně). 

 
U  uživatelek  kombinované  hormonální  antikoncepce byla  hlášena  rakovina  prsu  a  nádory  jater.  Pro 
více informací viz bod 2.2 Upozornění a opatření, Rakovina
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

17 

 

100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

  
 

5. 

Jak přípravek NuvaRing uchovávat 

 
Uchovávejte přípravek NuvaRing mimo dohled a dosah dětí. 
Jestliže zjistíte, že Vaše dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku NuvaRing, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže Vám byl vydán před více  než 4 měsíci. Datum výdeje je 
uvedeno na krabičce a sáčku. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže má změněnou barvu nebo nějakou jinou viditelnou známku 
znehodnocení. 
 
Zlikvidujte  použitý  kroužek  spolu  s normálním  domácím  odpadem,  nejlépe  uvnitř  znovu 
uzavíratelného sáčku. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety. Stejně jako jiné léčivé přípravky, 
nevyhazujte  nepoužité  nebo  prošlé  kroužky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s kroužky,  které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek NuvaRing obsahuje 

• 

Léčivými látkami jsou: etonogestrelum (11,7 mg) a ethinylestradiolum (2,7 mg) 

• 

Dalšími  složkami  jsou:  kopolymer  ethylenu  s vinyl-acetátem  (28 %  a  9 %  vinyl-acetátu)  (typ 
umělé hmoty, která se v organizmu nerozpustí) a magnesium-stearát. 

 
Po  dobu  tří  týdnů  se  z kroužku  každý  den  uvolňuje  0,120 mg  etonogestrelu  a  0,015 mg 
ethinylestradiolu. 
 
Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek o průměru 54 mm. 
 
Každý kroužek je zabalen v sáčku z fólie, který lze opakovaně uzavřít. Sáček je v papírové krabičce 
spolu s příbalovou informací v českém jazyce. Každá krabička obsahuje 1 nebo 3 kroužky. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
N.V.Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko 
 
Výrobci: 
N.V.Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko 

18 

 

Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod tímto názvem: 
NuvaRing 
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, 
Řecko,  Maďarsko,  Island, Irsko,  Itálie,  Litva,  Lotyšsko,  Lucembursko,  Malta, Nizozemsko,  Norsko, 
Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 7. 2017 
 

 

Tyto samolepky, pokud je nalepíte k příslušnému 

datu ve Vašem kalendáři, Vám pomohou 

zapamatovat si, kdy vložit a kdy vyjmout 

NuvaRing

 

Zavést 

kroužek 

Vyjmout 

kroužek 

19 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin vaginální inzert 

Etonogestrelum/Ethinylestradiolum 

 
Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC). 
 

• 

Jedná  se  o  jednu  z  nejspolehlivějších  reverzibilních  metod  antikoncepce,  pokud  je  používána 
správně. 

• 

Mírně  zvyšuje  riziko  krevní  sraženiny  v  žilách  a  tepnách,  zvláště  v  prvním  roce  nebo  při 
znovuzahájení  užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce  po  pauze  trvající  4 týdny  nebo 
déle. 

• 

Buďte  prosím  opatrná  a  navštivte  svého  lékaře,  pokud  si  myslíte,  že  máte  příznaky  krevní 
sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“). 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit. 

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat 

2.1   Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat 
2.2   Upozornění a opatření 
 

Krevní sraženiny 

 

Rakovina 

2.3  Děti a dospívající 
2.4  Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing 
 

Laboratorní testy 

2.5  Těhotenství a kojení 
2.6  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
3. 

Jak se přípravek NuvaRing používá 

3.1  Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing 
3.2  Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku 
3.3  Kdy začít s prvním kroužkem 
3.4  Co udělat... 
 

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy 

 

Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu 

 

Jestliže se Váš kroužek zlomí 

 

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek 

 

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku 

 

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek 

 

Jestliže jste neměla menstruaci 

 

Jestliže máte neočekávané krvácení 

 

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace 

 

Jestliže si přejete oddálit menstruaci 

3.5  Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek NuvaRing a NuvaRing aplikátor uchovávat 

20 

 

6.  

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek NuvaRing obsahuje 

 

Jak přípravek NuvaRing a NuvaRing aplikátor vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 
 
1.  

Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá 

 
Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý 
kroužek  obsahuje  malé  množství  dvou  různých  ženských  pohlavních  hormonů  -  etonogestrelu 
a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému 
množství uvolňovaných hormonů je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. 
Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální 
antikoncepční přípravek. 
 
NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den 
je  kroužek  používán  nepřetržitě  po  dobu  3 týdnů.  NuvaRing  uvolňuje  2  ženské  pohlavní  hormony, 
které  zabraňují  uvolnění  vajíčka  z vaječníku.  Jestliže  není  uvolněno  žádné  vajíčko,  nemůžete 
otěhotnět. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat 

 
Obecné poznámky 
Předtím,  než  začnete  používat  přípravek  NuvaRing,  měla  byste  si  přečíst  informace  o  krevních 
sraženinách  v  bodě 2.  Je  zvláště  důležité,  abyste  si  přečetla  příznaky  krevních  sraženin  -  viz  bod 2 
„Krevní sraženiny“. 
 
V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat používat NuvaRing nebo 
kdy může být přípravek NuvaRing méně spolehlivý. V těchto situacích nemáte mít pohlavní styk nebo 
byste měla dodatečně používat nehormonální antikoncepci - jako je použití mužského kondomu nebo 
jiné bariérové metody. Nepoužívejte metodu určování plodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto 
metody mohou být nespolehlivé, protože NuvaRing ovlivňuje změny tělesné teploty a má rovněž vliv 
na hlen děložního čípku. 
 
NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální antikoncepce, nechrání před infekcí HIV (AIDS) nebo 
proti jiným pohlavně přenosným nemocem. 
 
2.1   Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat 
 
Nemáte používat přípravek NuvaRing, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže 
uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční 
metoda by pro Vás byla vhodná. 
 

• 

pokud  máte  (nebo  jste  měla)  krevní  sraženinu  v  krevní  cévě  v  nohách  (hluboká  žilní 
trombóza, DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech; 

• 

pokud  víte,  že  máte  poruchu  postihující  krevní  srážlivost  -  například  deficit  proteinu C, 
deficit  proteinu S,  deficit  antitrombinu III,  faktor V  Leiden  nebo  protilátky  proti 
fosfolipidu; 

• 

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“); 

• 

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu; 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na 
hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku 
[TIA – dočasné příznaky cévní mozkové příhody]; 

• 

pokud máte některé z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách: 

–  těžký diabetes s poškozením krevních cév; 
–  velmi vysoký krevní tlak; 

21 

 

–  velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy); 
–  onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie; 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“. 

• 

jestliže  máte  (měla  jste)  zánět  slinivky  břišní  (pankreatitidu)  spojený  s vysokou  hladinou 
tuků v krvi. 

• 

jestliže máte (měla jste) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně. 

• 

jestliže máte (měla jste) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater. 

• 

jestliže máte (měla jste) nebo je u Vás podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo 
pohlavních orgánů. 

• 

jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna. 

• 

jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
V případě,  že  se  u  Vás  některý  z těchto  stavů  objeví  při  používání  přípravku  NuvaRing  poprvé, 
okamžitě  odstraňte  kroužek  a  poraďte  se  se  svým  lékařem.  Mezitím  používejte  nehormonální 
antikoncepci. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing pokud máte žloutenku typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir  (viz  také  bod  2.4  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek 
NuvaRing“)

 
2.2   Upozornění a opatření 
 
Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 
 
Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc 

• 

pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, které mohou znamenat, že máte krevní 
sraženinu  v  noze  (tj.  hluboká  žilní  trombóza),  krevní  sraženinu  v  plicích  (tj.  plicní  embolie), 
srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže). 

Pro  popis  příznaků  těchto  závažných  nežádoucích  účinků  si  prosím  přečtěte  „Jak  rozpoznat  krevní 
sraženinu“. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů.
 
Pokud  se  stav  vyvine  nebo  se  zhorší  během  používání  přípravku  NuvaRing,  měla  byste  také 
informovat svého lékaře. 

• 

pokud blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu; 

• 

pokud máte epilepsii (viz bod 2.4 „Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing“); 

• 

pokud máte onemocnění jater (např. žloutenku) nebo onemocnění žlučníku (např. žlučové 
kameny); 

• 

pokud  máte  Crohnovu  chorobu  nebo  ulcerózní  kolitidu  (chronické  zánětlivé  střevní 
onemocnění); 

• 

pokud  máte  systémový  lupus  erythematodes  (SLE  –  onemocnění,  které  postihuje  Váš 
přirozený obranný systém); 

• 

pokud  máte  hemolyticko-uremický  syndrom  (HUS  -  porucha  srážení  krve,  která  vede  k 
selhání ledvin); 

• 

pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek); 

• 

pokud  máte  zvýšené  hladiny  tuku  v  krvi  (hypertriglyceridemie)  nebo  pozitivní  rodinnou 
anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje 
pankreatitidy (zánět slinivky břišní); 

• 

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“); 

• 

pokud  jste  právě  porodila,  máte  zvýšené  riziko  krevních  sraženin.  Měla  byste  se  zeptat 
svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít používat přípravek NuvaRing; 

• 

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); 

• 

pokud máte křečové žíly; 

• 

pokud trpíte stavem, který se objevil poprvé, nebo se zhoršil, během těhotenství nebo po 
předchozím užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie [onemocnění krve], 

22 

 

herpes  gestationis  [kožní  vyrážka  s puchýři  během  těhotenství],  Sydenhamova  chorea 
[onemocnění nervů, při němž se náhle objeví bezděčné pohyby těla], dědičný angioedém 
[okamžitě navštivte svého lékaře, pokud zjistíte příznaky angioedému, jako je oteklý obličej, 
jazyk a/nebo hrdlo a/nebo obtížné polykání nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním]
). 

• 

pokud máte (nebo jste někdy měla) chloasma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, 
tzv.  „těhotenské  skvrny“,  zvláště  v  obličeji).  Pokud  ano,  nevystavujte  se  nadměrně 
slunečnímu nebo ultrafialovému záření. 

• 

pokud trpíte stavem, při němž je obtížné používat NuvaRing - například trpíte zácpou, máte 
prolaps (vyhřeznutí) dělohy nebo cítíte bolest během pohlavního styku. 

• 

pokud máte naléhavé, časté, s pocitem pálení a/nebo bolestivé močení a kroužek nemůžete 
ve vagíně najít. Tyto příznaky mohou naznačovat neúmyslné umístění přípravku NuvaRing 
do močového měchýře 

 
KREVNÍ SRAŽENINY 
 
Používání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek NuvaRing, zvyšuje riziko rozvoje 
krevní  sraženiny  v  porovnání  s  jejím  neužíváním.  Ve  vzácných  případech  může  krevní  sraženina 
zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy. 
 
Krevní sraženiny se mohou vyvinout 

• 

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE); 

• 

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE). 

 
Zotavení  se  z  krevních  sraženin  není  vždy  úplné.  Vzácně  se  mohou  vyskytnout  závažné,  trvalé 
následky nebo velmi vzácně mohou být následky fatální. 
 
Je  důležité  si  pamatovat,  že  celkové  riziko  škodlivé  krevní  sraženiny  v  důsledku  přípravku 
NuvaRing je malé. 
 
JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU 
 
Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud si  všimnete některé/ho z následujících známek nebo 
příznaků. 
 
Máte některé z těchto známek? 

Čím pravděpodobně trpíte? 

• 

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle, 
zvláště doprovázený: 

• 

bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována 
pouze vstoje nebo při chůzi 

• 

zvýšenou teplotou postižené nohy 

• 

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání 
nebo zmodrání 

 

Hluboká žilní trombóza 

• 

náhlý  nástup  nevysvětlitelné  dušnosti  nebo  rychlého 
dýchání 

• 

náhlý  kašel  bez  zřejmé  příčiny,  který  může  způsobit 
vykašlávání krve 

• 

ostrá  bolest  na  hrudi,  která  se  může  zvyšovat  při 
hlubokém dýchání 

• 

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem 

• 

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

• 

těžká bolest žaludku 

 
Pokud  si  nejste  jistá,  informujte  svého  lékaře,  protože  některé 
z těchto  příznaků,  jako  je  kašel  nebo  dušnost,  mohou  být 
zaměněny  za  mírnější  onemocnění,  jako  je  infekce  dýchacího 

Plicní embolie 

23 

 

traktu (např. „nachlazení“). 
 
Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku: 

• 

okamžitá ztráta zraku nebo 

• 

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty 
zraku 
 

Trombóza 

retinální 

žíly 

(krevní sraženina v oku) 

• 

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže 

• 

pocit  stlačení  nebo  plnosti  na  hrudi,  v  paži  nebo  pod 
hrudní kostí 

• 

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení 

• 

nepříjemné  pocity  v  horní  části  těla  vyzařující  do  zad, 
čelisti, hrdla, paže a břicha 

• 

pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě 

• 

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost 

• 

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep 

 

Srdeční záchvat 

• 

náhlá  slabost  nebo  necitlivost  obličeje,  paže  nebo  nohy, 
zvláště na jedné straně těla 

• 

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním 

• 

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích 

• 

náhlé  potíže  s  chůzí,  závratě,  ztráta  rovnováhy  nebo 
koordinace 

• 

náhlá,  závažná  nebo  prodloužená  bolest  hlavy  neznámé 
příčiny 

• 

ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu 

 
Někdy  mohou  být  příznaky  cévní  mozkové  příhody  krátké 
s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat 
okamžitou  lékařskou  pomoc,  protože  můžete  mít  riziko  další 
cévní mozkové příhody. 
 

Cévní mozková příhoda 

• 

otok a lehké zmodrání končetiny 

• 

těžká bolest žaludku (akutní břicho) 

Krevní  sraženiny  blokující 
jiné cévy 
 

 
KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE 
 
Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina? 

• 

Používání  kombinované  hormonální  antikoncepce  souviselo  se  zvýšeným  rizikem  krevních 
sraženin v žíle (žilní trombóza). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují 
v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce. 

• 

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní 
trombózu (DVT). 

• 

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii. 

• 

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza 
retinální žíly). 

 
Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší? 
Riziko  rozvoje  krevní  sraženiny  v  žíle  je  nejvyšší  v  prvním  roce  prvního  užívání  kombinované 
hormonální  antikoncepce.  Riziko  může  být  také  vyšší,  pokud  znovu  zahájíte  užívání  kombinované 
hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle. 
 
Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy  mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou 
hormonální antikoncepci. 

24 

 

 
Když ukončíte používání přípravku NuvaRing, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni 
během několika týdnů. 
 
Jaké je riziko tvorby krevní sraženiny? 
Riziko  závisí  na  Vašem  přirozeném  riziku  VTE  a  na  typu  kombinované  hormonální  antikoncepce, 
jakou používáte. 
 
Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku NuvaRing je malé. 

• 

Z 10 000  žen,  které  nepoužívají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  a  nejsou  těhotné,  se 
u 2 z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku. 

• 

Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci,  která  obsahuje 
levonorgestrel,  norethisteron  nebo  norgestimát,  se  asi  u  5  -  7  vyvine  krevní  sraženina  během 
jednoho roku. 

• 

Z  10 000 žen,  které  používají  kombinovanou  hormonální  antikoncepci  obsahující 
norelgestromin nebo etonogestrel, jako je přípravek NuvaRing, se asi u 6-12 žen vyvine krevní 
sraženina během jednoho roku. 

• 

Riziko,  že  se  u  Vás  vyvine  krevní  sraženina,  se  liší  podle  Vaší  lékařské  anamnézy  (viz  níže 
„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“). 

 
 

Riziko 

rozvoje 

krevní 

sraženiny za rok 

Ženy,  které  neužívají/nepoužívají  kombinovanou 
hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné 

Asi 2 z 10 000 žen 

Ženy,  které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku 
obsahující 

levonorgestrel, 

norethisteron 

nebo 

norgestimát 

Asi 5 - 7 z 10 000 žen 

Ženy, které používají přípravek NuvaRing 

Asi 6 - 12 z 10 000 žen 

 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle 
Riziko krevní sraženiny u přípravku NuvaRing je malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují. Vaše 
riziko je vyšší, pokud: 

• 

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti neboli BMI nad 30 kg/m

2

); 

• 

někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  měl  krevní  sraženinu  v  noze,  plicích  nebo  jiném  orgánu 
v mladém  věku  (např.  do  50 let  věku).  V  tomto  případě  byste  mohla  mít  dědičnou  poruchu 
srážení krve; 

• 

potřebujete  operaci  nebo  dlouhou  dobu  nechodíte  z  důvodu  úrazu  nebo  onemocnění,  nebo 
pokud máte nohu v sádře. Může být nutné používání přípravku NuvaRing přerušit na několik 
týdnů  před  operací  nebo  když  máte  omezenou  pohyblivost.  Pokud  musíte  přerušit  používání 
přípravku NuvaRing, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu používat; 

• 

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let); 

• 

jste porodila před méně než několika týdny. 

 
Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s počtem onemocnění, která máte. 
 
Cestování  letadlem  (> 4 hodiny)  může  dočasně  zvýšit  riziko  krevní  sraženiny,  zvláště  pokud  máte 
některé z dalších uvedených faktorů. 
 
Je  důležité,  abyste  informovala  svého  lékaře,  pokud  se  Vás  některé  z  těchto  stavů  týkají,  i  když  si 
nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba používání přípravku NuvaRing ukončit. 
 
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu používání přípravku NuvaRing, například 
se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná 
hmotnost, poraďte se s lékařem. 
 

25 

 

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ 
 
Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina? 
Podobně  jako  krevní  sraženina  v  žíle,  může  sraženina  v  tepně  způsobit  závažné  problémy.  Může 
například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu. 
 
Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně 
 
Je  důležité  si  pamatovat,  že  riziko  srdečního  záchvatu  nebo  cévní  mozkové  příhody  při  používání 
přípravku NuvaRing je velmi malé, ale může se zvyšovat: 

• 

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku); 

• 

pokud  kouříte.  Při  užívání  kombinované  hormonální  antikoncepce,  jako  je  přípravek 
NuvaRing, je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám 
více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce; 

• 

pokud máte nadváhu; 

• 

pokud máte vysoký krevní tlak; 

• 

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku 
(do  50 let  věku).  V  tomto  případě  byste  mohla  mít také  vyšší  riziko  srdečního  záchvatu nebo 
cévní mozkové příhody; 

• 

pokud  Vy  nebo  někdo  z  Vašich  přímých  příbuzných  má  vysokou  hladinu  tuku  v  krvi 
(cholesterol nebo triglyceridy); 

• 

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou; 

• 

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní); 

• 

pokud máte diabetes. 

 
Pokud  máte  více  než  jeden  z  těchto  stavů  nebo  pokud  je  některý  z  nich  zvláště  závažný,  může  být 
riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno. 
 
Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu používání přípravku NuvaRing, například 
začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší 
Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem. 

 

Rakovina 
 
Informace,  které  naleznete  níže,  byly  získány  ze  studií  s  kombinovanou  perorální  antikoncepcí  a 
mohou se týkat také přípravku NuvaRing. Informace o vaginálním podání antikoncepčních hormonů 
(jako je přípravek NuvaRing) nejsou k dispozici. 
 
Rakovina prsu se vyskytuje o něco častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, 
zda  je  to  způsobeno  jejich  užíváním.  Důvodem  častějšího  zjištění  nádoru  u  žen  užívajících 
kombinované  pilulky  může  být  například  to,  že  jsou  častěji  vyšetřovány  lékařem.  Zvýšený  výskyt 
karcinomu prsu se po ukončení užívání kombinované pilulky postupně snižuje. 
 
Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsy a měla byste kontaktovat svého lékaře, jestliže cítíte 
nějakou bulku. Sdělte svému lékaři, jestliže někdo z blízkých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu 
(viz bod 2.2 „Upozornění a opatření“). 
 
Ve  vzácných  případech  byly  u  uživatelek  pilulek  hlášeny  benigní  (nezhoubné)  nádory  jater  a  ještě 
vzácněji  maligní  (zhoubné)  nádory  jater.  Kontaktujte  svého  lékaře,  jestliže  máte  nezvyklou  silnou 
bolest břicha. 
Bylo  hlášeno,  že  u  uživatelek  kombinovaných  pilulek  se  rakovina  endometria  (výstelky  dělohy) 
a rakovina ovárií (vaječníků) objevila méně často. Může to být též případ přípravku NuvaRing, což ale 
nebylo potvrzeno. 
 

26 

 

2.3  Děti a dospívající 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku NuvaRing u dospívajících ve věku do 18 let nebyla studována. 
 
2.4  Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing 
 
Vždy informujte svého lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také sdělte 
ostatním  lékařům  nebo  svému  zubnímu  lékaři  (nebo  lékárníkovi),  kteří  Vám  předepisují  léky,  že 
používáte  NuvaRing.  Mohou  Vám  poradit,  zda  máte  používat  navíc  další  antikoncepci  (například 
mužský kondom), a jestli ano, jak dlouho, nebo zda musíte změnit užívání jiného léčivého přípravku, 
který potřebujete. 
 
Některé léčivé přípravky: 
 

- mohou mít vliv na krevní hladiny přípravku NuvaRing 

 

- mohou způsobit, že má přípravek nižší antikoncepční účinek

 

- mohou způsobit neočekávané krvácení. 

 
Patří sem léčivé přípravky užívané k léčbě: 

o

 

epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát, 
felbamát); 

o

 

tuberkulózy (např. rifampicin); 

o

 

HIV infekce (např. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz); 

o

 

infekce virem hepatitity C (např. boceprevir, telaprevir); 

o

 

jiných infekčních onemocnění (např. griseofulvin); 

o

 

vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan); 

o

 

depresivních  nálad  (rostlinné  přípravky  obsahující  třezalku  tečkovanou  (Hypericum 
perforatum)). 

 

Pokud  užíváte  léčivé  nebo  rostlinné přípravky,  které mohou  snižovat  účinnost přípravku  NuvaRing, 
máte také používat bariérovou antikoncepční metodu. Stejně tak účinek jiných léčivých přípravků na 
přípravek NuvaRing může přetrvávat až po dobu 28 dní po ukončení užívání. Po tuto dobu je nutné 
používat dodatečnou bariérovou antikoncepční metodu. Poznámka: Nepoužívejte přípravek NuvaRing 
spolu s poševní diafragmou, cervikálním kloboučkem nebo dámským kondomem. 
 
Přípravek NuvaRing může mít vliv na účinek jiných léčivých přípravků, např. na: 

-

  přípravky obsahující cyklosporin, 

-

  antiepileptikum lamotrigin (může vést ke zvýšení frekvence záchvatů). 

 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, pokud máte žloutenku typu C a užíváte léčivé přípravky obsahující 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir  a  dasabuvir,  protože  to  může  způsobit  zvýšení  výsledků  funkčních 
jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). 
 
Váš lékař Vám předepíše jiný typ antikoncepce před zahájením léčby těmito léčivými přípravky. 
 
Přípravek NuvaRing lze znovu začít používat přibližně 2 týdny po dokončení této léčby. Viz bod 2.1 
Kdy nemáte přípravek NuvaRing používat“. 
 
Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek. 
 
Během  používání  přípravku  NuvaRing  můžete  používat  tampony.  Zaveďte  přípravek  NuvaRing 
předtím,  než  vložíte tampon. Tampon  odstraňujte  opatrně  a  ujistěte  se,  že jste  náhodně  neodstranila 
i kroužek.  Jestliže  byl  kroužek  vypuzen,  jednoduše  jej  opláchněte  ve  studené  až  vlažné  vodě  a 
okamžitě jej opět zaveďte. 
 
Při  používání  spermicidů  a  přípravků  proti  vaginálním  kvasinkovým  infekcím  neztrácí  přípravek 
NuvaRing antikoncepční účinek. 
 

27 

 

Laboratorní testy 
 
Pokud  Vám  budou  dělány  nějaké  testy  z krve  nebo  moči,  řekněte  zdravotnickým  pracovníkům,  že 
používáte přípravek NuvaRing, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
2.5  Těhotenství a kojení 
 
Přípravek NuvaRing nesmí používat ženy, které jsou těhotné, a ženy, které si myslí, že by mohly být 
těhotné.  Jestliže  otěhotníte,  ačkoliv  používáte  přípravek  NuvaRing,  vyjměte  kroužek  a  kontaktujte 
svého lékaře. 
 
Chcete-li  ukončit  používání  přípravku  NuvaRing,  protože  chcete  otěhotnět,  viz  bod 3.5  „Co  byste 
měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing“. 
 
Používání  přípravku  NuvaRing  během  kojení  se  obvykle  nedoporučuje.  Jestliže  si  přejete  přípravek 
NuvaRing během kojení používat, poraďte se se svým lékařem. 
 
2.6  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek NuvaRing neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3.  

Jak se přípravek NuvaRing používá 

 
Přípravek  NuvaRing  si  můžete  sama  zavést  i  odstranit.  Váš  lékař  Vám  poradí,  kdy  poprvé  začít 
přípravek  NuvaRing  používat.  Vaginální  kroužek  musí  být  vložen  ve  správný  den  Vašeho 
menstruačního cyklu (viz  bod 3.3 „Kdy začít s prvním kroužkem“) a zůstane nepřetržitě zaveden po 
dobu 3 týdnů. Pravidelně kontrolujte, zda je přípravek NuvaRing ve Vaší  pochvě (například před a po 
pohlavním styku) k ujištění, že jste chráněná před otěhotněním. Po třech týdnech odstraníte přípravek 
NuvaRing  a  budete  mít  jeden  týden  přestávku.  Během  tohoto  období  bez  kroužku  budete  obvykle 
menstruovat. 
 
Při používání přípravku NuvaRing nemáte používat určité typy ženské bariérové antikoncepce, jako je 
poševní diafragma, cervikální klobouček nebo dámský kondom. Tyto antikoncepční bariérové metody 
nemají  být  používány  jako  záložní  metody  kontroly  početí,  protože  přípravek  NuvaRing  může 
zasahovat do správného umístění a pozice poševní diafragmy, cervikálního kloboučku nebo dámského 
kondomu. 
 
 
3.1 

Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing  

 
1. 

Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 „Jak přípravek NuvaRing a 
NuvaRing aplikátor uchovávat“). 

2. 

Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce. 

3. 

Zaujměte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení 
v dřepu nebo vleže. 

4. 

Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku. 

5. 

Podržte  kroužek  mezi  palcem  a  ukazováčkem,  stiskněte  protilehlé  strany  k  sobě  a  vložte 
kroužek do pochvy (viz obr. 1 - 4). Nebo můžete zvolit použití NuvaRing aplikátoru, který Vám 
pomůže  se  zaváděním  (viz  instrukce  pro  použití níže).  Pokud je  přípravek  NuvaRing  správně 
umístěn,  neměla  byste  nic  cítit.  Jestliže  cítíte  něco  nepohodlného,  zatlačte  jemně  přípravek 
NuvaRing o kousek dál do pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.  

6. 

Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku 
za  přední  okraj  kroužku  nebo  uchopením  a  následným  vytažením  (viz  obr.  5).  Pokud  máte 
kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře. 

7. 

Použitý  kroužek  znehodnoťte  s normálním  domácím  odpadem,  nejlepší je  vložit jej  do  sáčku, 
který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety. 

28 

 

 

Jak zavést přípravek NuvaRing jen za použití prstů: 

 

Obrázek 1 

Vyjměte  přípravek  NuvaRing  ze 
sáčku 

 

 

 

Obrázek 3 

Pro zavedení kroužku si zvolte pohodlnou pozici 

 

Obrázek 2 

Kroužek stlačte 

 

 

Obrázek 4A 

Obrázek 4B 

Obrázek 4C 

Zaveďte kroužek do pochvy jednou rukou (Obrázek 4A), v případě potřeby roztáhněte stydké 
pysky druhou rukou. Zasuňte kroužek do pochvy tak, abyste se po jeho zavedení cítila dobře 
(Obrázek 4B). Ponechte kroužek v pochvě po 3 týdny (Obrázek 4C). 

 

 

Obrázek 5: 

Přípravek  NuvaRing  může  být 
vytažen  zaháknutím  ukazováčku  za 
kroužek  nebo  uchopením  kroužku 
ukazováčkem  a  prostředníkem  a 
vytažením. 

29 

 

 
Důležité informace k NuvaRing aplikátoru: 
1. Pro volitelnou pomoc se zavedením přípravku Nuvaring. 
2. NEPOUŽÍVEJTE aplikátor opakovaně, je určený pouze k jednomu použití. 
3. NESDÍLEJTE aplikátor s nikým jiným. 
4. Pokud Vám aplikátor omylem upadne, omyjte ho studenou až vlažnou vodou (NE horkou). 
5. Ihned po použití aplikátor zlikvidujte společně s normálním domácím odpadem. 
6. Nesplachujte aplikátor do toalety. 
 
Jak zavést přípravek NuvaRing pomocí aplikátoru: 
1: Příprava 
 

 

Před  otevřením  balení  si  umyjte  ruce.  Otevřete  POUZE 
bezprostředně  před  použitím.  NEPOUŽÍVEJTE,  pokud  je  obsah 
nebo balení viditelně poškozeno. 

 

 

Aplikátor  je  k  určen  k  použití  POUZE  s  kroužkem  NuvaRing, 
nikoli k jiným produktům. 

 

 

Prohlédněte  si  obrázek  aplikátoru,  aby  jste  se  seznámila  s  jeho 
součástmi. 

A. 

Píst 

B. 

Místo k uchopení 

C. 

Trubička 

D. 

Otevřená čast trubičky 

E. 

NuvaRing 

 
2: Zavedení & pozice 

 

Jemně táhněte pístem zpět, dokud se nezastaví. 

 

 

Stiskněte kroužek na protilehlých stranách a vložte ho do otevřené 
části trubičky. 

 

30 

 

 

Kroužek  jemně  zasuňte  do  trubičky.  Z otevřené  části  trubičky  by 
měla vyčnívat vrchní část kroužku. 

 

 

Pro  zavedení  kroužku  si  zvolte  pohodlnou  pozici,  jako  poloha 
vleže, v dřepu nebo ve stoje s jednou zvednutou nohou. 

 
3. Zavedení & vyjmutí 
 

 

Palec a prostředníček položte na část určenou k uchopení. 

 

 

Jemně zaveďte trubičku do pochvy, dokud se Vaše prsty  (na části 
určené k uchopení) nebudou dotýkat Vašeho těla. 

Pak ukazováčkem jemně zatlačte píst přímo do trubičky. 

Některé  ženy  mohou  pociťovat  slabé  štípnutí  během  použití 
aplikátoru.

 

 

 

Kroužek je protlačen aplikátorem. Aplikátor jemně vyjměte. 

 

 

 

Ujistěte  se,  že  kroužek  NENÍ  v aplikátoru.  Zlikvidujte  použitý 
aplikátor spolu s normálním domácím odpadem. NESPLACHUJTE 
aplikátor do toalety. NEPOUŽÍVEJTE aplikátor opakovaně. 

 

 
3.2  Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku 
 
1.  

Ode dne, kdy byl  vaginální kroužek  vložen,  musí být ponechán vložený  nepřetržitě po dobu 
3 týdnů. 

2.  

Po  3  týdnech  vyjměte  kroužek  ve  stejný  den  týdne  a  přibližně  ve  stejnou  dobu  jako  jste  ho 
vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny 
ve středu kolem 22.00 hodiny. 

3.  

Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo 
objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2 - 3 dny po vyjmutí kroužku. 

31 

 

4.  

S novým kroužkem začněte přesně po 1 týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve 
stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám ještě nepřestalo krvácení. 

 

Jestliže je  nový  kroužek  zaveden  později  o  více než 3 hodiny,  ochrana  proti otěhotnění  může 
být  snížena.  Přečtěte  si  instrukce  v bodě 3.4  „Co  udělat...  Jestliže  jste  zapomněla  vložit  nový 
kroužek po období bez kroužku“. 

 
Budete-li  používat  přípravek  NuvaRing  tak,  jak  je  popsáno  výše,  bude  se  Vaše  vaginální  krvácení 
objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den. 
 
3.3  Kdy začít s prvním kroužkem 
 

• 

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci 
Zaveďte  první  přípravek  NuvaRing  první  den  cyklu  (tj.  první  den  menstruačního  krvácení). 
Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce. 
Můžete  rovněž  začít  používat  přípravek  NuvaRing  mezi  2.  -  5.  dnem  cyklu,  avšak  máte-li 
pohlavní  styk  během  prvních  7 dnů  po  zavedení  přípravku  NuvaRing,  používejte  pro  jistotu 
ještě jinou antikoncepci (jako je  mužský kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze 
pokud používáte přípravek NuvaRing poprvé. 

 

• 

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky 

 

Začněte  s používáním  přípravku  NuvaRing  nejpozději  následující  den  po  období  bez  tablet 
Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky, 
začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste 
jistá,  která  tableta  to  je,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Nikdy  neprodlužujte 
doporučený interval bez užívání hormonálních pilulek současně užívaného přípravku. 

 

Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete 
také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing. 

 

• 

Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplast 

 

Začněte  s používáním  přípravku  NuvaRing  nejpozději  den  po  období  bez  náplasti.  Nikdy 
neprodlužujte interval bez náplasti více, než je doporučeno.  
Pokud jste používala náplast pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete 
přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing. 
 

• 

Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)  

 

Můžete  přestat  užívat  minipilulky  kterýkoliv  den  a  začít  používat  přípravek  NuvaRing  hned 
další  den  ve  stejnou  dobu,  kdy  byste  normálně  užívala  Vaši  pilulku.  Pro  jistotu  používejte 
v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je mužský kondom). 

 

• 

Pokud  jste  během  posledního  měsíce  používala  injekci,  implantát  nebo  intrauterinní  systém 
uvolňující gestagen (IUD) 
 

 

Začněte  používat  přípravek  NuvaRing  v  době,  kdy  máte  dostat  další  injekci  nebo  v den 
odstranění  implantátu  či  IUD.  Pro  jistotu  používejte  v prvních  7  dnech  po  zavedení  kroužku 
ještě jinou antikoncepci (jako je mužský kondom). 

 

• 

Po porodu 

 

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku 
NuvaRing  vyčkala  až  do  první  normální  menstruace.  Někdy  je  možné  začít  dříve.  Váš  lékař 
Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve 
poradit s lékařem.  

 

• 

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství 

 

Poraďte se se svým lékařem. 

 

32 

 

3.4  Co udělat… 
 
Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy 
 
Přípravek  NuvaRing  může  být  náhodně  vypuzen  z pochvy,  například  pokud  nebyl  správně  zaveden 
nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps (vyhřeznutí) 
dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě (například před a po 
pohlavním styku). 
 
Pokud  je  kroužek  mimo  pochvu  po  dobu  kratší  než  3 hodiny,  chrání  Vás  stále  před  otěhotněním. 
Můžete  kroužek  opláchnout  studenou  nebo  vlažnou  vodou  (nepoužívejte  horkou  vodu)  a  vložit  ho 
zpět.  Pokud  je  kroužek  mimo  pochvu  déle  než  3 hodiny,  nemusí  Vás  chránit  před  otěhotněním, 
viz bod 3.4 „Co udělat... Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu“. 
 
Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu 
 
Když  je  přípravek  NuvaRing  v pochvě,  uvolňuje  pomalu  hormony  do  organizmu  a  chrání  tak  před 
otěhotněním.  Jestliže  je  kroužek  mimo  pochvu  déle  než  3 hodiny,  nemusí  Vás  před  otěhotněním 
ochránit. Proto nesmí být kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny během 24 hodin. 

• 

Jestliže  je  kroužek  mimo  pochvu  méně  než  3 hodiny,  chrání  Vás  stále  před  otěhotněním. 
Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin. 

• 

Jestliže  byl  kroužek  mimo  pochvu  nebo  se  domníváte,  že  mohl  být  mimo  pochvu  déle  než 
3
 hodiny  během  1.  nebo  2.  týdne,  nemusíte  být  chráněna  proti  otěhotnění.  Vložte  kroužek 
hned,  jak  to  zjistíte  do  pochvy  a  nechte  kroužek  na  místě  nepřetržitě  po  dobu  alespoň  7 dní. 
Pokud  máte  pohlavní  styk,  používejte  během  těchto  7 dní  mužský  kondom,  neboť  je  zde 
možnost  otěhotnění.  Pokud  jste  v prvním  týdnu  používání  a  měla  jste  pohlavní  styk 
v předchozích  7 dnech,  je  zde  možnost,  že  můžete  být  těhotná.  V tomto  případě  kontaktujte 
svého lékaře. 

• 

Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny 
ve 3. týdnu
, nemusí Vás chránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi 
dvěma následujícími možnostmi: 
1) Zaveďte okamžitě nový kroužek. 
Tím  začíná  další  3-týdenní  období  používání  kroužku.  Nemusí  se  u Vás  dostavit  menstruační 
krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění. 
2) Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později 
než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení. 
Tuto  možnost  si  můžete  zvolit  jedině  tehdy,  jestliže  jste  přípravek  NuvaRing  používala 
nepřetržitě během předcházejících 7 dnů. 

• 

Pokud  byl  přípravek  NuvaRing  po  neznámo  dlouhou  dobu  mimo  pochvu,  nemusíte  být 
chráněná  před  těhotenstvím.  Před  zavedením  nového  kroužku  si  proveďte  těhotenský  test  a 
poraďte se se svým lékařem. 
 

 
Jestliže se Váš kroužek zlomí 
 
Velmi  vzácně  se  může  kroužek  zlomit.  Jakmile  zaznamenáte,  že  se  přípravek  NuvaRing  zlomil, 
znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou 
antikoncepční  metodu  (např.  mužský  kondom).  Pokud  jste  měla  pohlavní  styk  předtím,  než  jste 
zjistila, že je kroužek zlomený, kontaktujte prosím svého lékaře. 
 
Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek 
 
Nebyly  hlášeny  žádné  závažné  škodlivé  účinky  při  předávkování  hormony  přípravku  NuvaRing. 
Jestliže  jste  si  náhodně  zavedla  více  než  jeden  kroužek,  můžete  pociťovat  nevolnost  (nauzeu)  nebo 
můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujte svého lékaře, 
pokud tyto příznaky přetrvávají. 

33 

 

 
Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku 
 
Jestliže Vaše období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete. 
Používejte  ještě  jinou  antikoncepční  metodu  (jako  je  mužský  kondom)  v případě,  že  budete  mít 
pohlavní  styk  během  příštích  7 dnů.  Pokud  jste  měla  pohlavní  styk  během  období  bez  kroužku, 
můžete  být  těhotná.
  V tomto  případě  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře.  Čím  delší  je  období  bez 
kroužku, tím vyšší je riziko otěhotnění. 
 
Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek 
 

• 

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte 
1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek. 

• 

Jestliže Váš kroužek byl odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se 
se svým lékařem dříve, než si zavedete nový kroužek. 

 
Jestliže jste neměla menstruaci 
 

• 

Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing 

 

Jestliže  jste  neměla  menstruaci,  ale  postupovala  jste  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing 
a neužívala  jste  jiné  léčivé  přípravky,  je  velmi  nepravděpodobné,  že  jste  těhotná.  Pokračujte 
v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě, 
můžete  být  těhotná.  Poraďte  se  okamžitě  se  svým  lékařem.  Nezavádějte  další  přípravek 
NuvaRing, dokud Váš lékař nepotvrdí, že nejste těhotná. 

 
• 

Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing 

 

Jestliže  jste  neměla  menstruaci  a  nepostupovala  jste  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing 
a menstruace  se  neobjevila  v první  běžné  přestávce  bez  kroužku,  můžete  být  těhotná. 
Kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete používat nový NuvaRing.  

 
Jestliže máte neočekávané krvácení 
 
U  některých  žen  přípravek  NuvaRing  vyvolává  nečekané  vaginální  krvácení  mezi  menstruačními 
obdobími.  Můžete  potřebovat  menstruační  vložku.  V každém  případě  ponechte  kroužek  v pochvě 
a pokračujte normálně v jeho používání. Jestliže nepravidelné krvácení přetrvává, zesiluje se nebo se 
objeví znovu, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace 
 
Jestliže  jste  postupovala  podle  instrukcí  pro  přípravek  NuvaRing,  menstruační  období  (krvácení 
z vysazení)  začne  v období  bez  kroužku.  Jestliže  chcete  změnit  den  kdy  začíná,  udělejte  to  tak,  že 
zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!). 
 
Například  jestliže  Vaše  období  bez  kroužku  začíná  v pátek,  můžete  toto  změnit  na  úterý  (o  3 dny 
dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte Váš příští kroužek o 3 dny dříve než normálně. 
 
V  případě,  že  bude  Vaše  období  bez  kroužku  příliš  krátké  (např.  3 dny  nebo  méně),  Vaše  obvyklé 
krvácení se během tohoto období nemusí dostavit. Může se u Vás objevit špinění (kapky nebo skvrny 
krve) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku. 
 
Pokud nevíte, jak postupovat, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže si přejete oddálit menstruaci 
 
Přestože to není doporučený režim, oddálení menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné, 
jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a vynecháte tím období 

34 

 

bez  kroužku.  Nově  zavedený  kroužek  ponechejte  v  pochvě  maximálně  po  dobu  3 týdnů.  Během 
používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení z průniku. 
Chcete-li,  aby  začalo  menstruační  krvácení,  odstraňte  kroužek.  Dodržte  Váš  běžný  interval  bez 
kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek. 
 
Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete oddálit menstruační krvácení. 
 
3.5  Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing 
 
Ukončit používání přípravku můžete kdykoliv chcete. 
 
Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce. 
 
Pokud  ukončíte  používání  přípravku  NuvaRing  proto,  že  chcete  otěhotnět,  měla  byste  počkat  až 
budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet otěhotnět. To Vám pomůže 
s výpočtem data, kdy dítě očekáváte. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  NuvaRing  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný 
nebo trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že 
je důsledkem používání přípravku NuvaRing, informujte prosím svého lékaře. 
 
Zvýšené  riziko  krevních  sraženin  v  žilách  (žilní  tromboembolismus  (VTE))  nebo  krevní  sraženiny 
v tepnách  (arteriální  tromboembolismus,  ATE)  je  přítomné  u  všech  žen,  které  používají 
kombinovanou  hormonální  antikoncepci.  Pro  podrobnější  údaje  o  různých  rizicích  v  důsledku 
používání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, 
než začnete přípravek NuvaRing používat“. 
  
Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u Vás objevit 
následující  příznaky  (četnost  není  známa):  angioedém  [otok  obličeje,  jazyka  a/nebo  hrdla  a/nebo 
obtížné  polykání]  nebo  kopřivka  spolu  s obtížným  dýcháním.  Pokud  se  toto  objeví,  odstraňte 
NuvaRing a okamžitě kontaktujte svého lékaře.  
 
Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 žen 

• 

bolest břicha, nevolnost (nauzea) 

• 

kvasinková infekce vagíny (jako je „moučnivka“); vaginální diskomfort způsobený kroužkem; 
svědění genitálu; výtok z vagíny 

• 

bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha 

• 

bolest prsou; bolest pánve; bolestivá menstruace 

• 

akné 

• 

zvýšení tělesné hmotnosti 

• 

vypuzení kroužku 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 žen 

• 

porucha vidění; závrať 

• 

opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa 

• 

pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny  nálad; kolísání 
nálad 

• 

hromadění tekutin v těle (otok) 

• 

infekce močových cest nebo močového měchýře 

• 

obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení 

35 

 

• 

problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem 

• 

zvýšení krevního tlaku 

• 

zvýšení chuti k jídlu 

• 

bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin 

• 

snížená citlivost pokožky 

• 

bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát 
zduřelými a bolestivými) 

• 

zánět  čípku;  cervikální  polypy  (výrůstky  na  čípku);  sliznice  děložního  hrdla  lokalizovaná  na 
zevním povrchu čípku (ektropium) 

• 

změny  menstruace  (např.  je  menstruace  silná,  dlouhá,  nepravidelná  nebo  se  nedostavila); 
pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy 

• 

vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápach, bolest, diskomfort nebo suchost 
pochvy nebo zevních pohlavních orgánů 

• 

ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly horka. 

• 

zlomení kroužku 
 

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 žen 

• 

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: 
o

 

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza); 

o

 

v plicích (tj. plicní embolie); 

o

 

srdeční záchvat; 

o

 

cévní mozková příhoda; 

o

 

příznaky  malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé 

jako tranzitorní ischemická ataka (TIA); 

o

 

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku. 

Šance,  že  se  u  Vás  objeví  krevní  sraženina,  mohou  být  vyšší,  pokud  máte  jiná  onemocnění,  která 
zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích 
krevní sraženiny viz bod 2) 

• 

výtok z prsu 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

• 

chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na obličeji) 

• 

nepříjemný pocit u penisu partnera (jako je podráždění, vyrážka, svědění) 

• 

neschopnost odstranit kroužek bez lékařské asistence (např. z důvodu přilnutí k vaginální stěně). 

 
U  uživatelek  kombinované  hormonální  antikoncepce byla  hlášena  rakovina  prsu  a  nádory  jater.  Pro 
více informací viz bod 2.2 Upozornění a opatření, Rakovina
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek NuvaRing a NuvaRing aplikátor uchovávat 

 
Uchovávejte přípravek NuvaRing mimo dohled a dosah dětí. 

36 

 

Jestliže zjistíte, že Vaše dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku NuvaRing, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže Vám byl vydán před více než 4 měsíci. Datum výdeje je 
uvedeno na krabičce a sáčku s kroužkem. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku. 
 
Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže má změněnou barvu nebo nějakou jinou viditelnou známku 
znehodnocení. 
 
Zlikvidujte  použitý  kroužek  spolu  s normálním  domácím  odpadem,  nejlépe  uvnitř  znovu 
uzavíratelného  sáčku.  Zlikvidujte  použitý  aplikátor  spolu  s normálním  domácím  odpadem. 
Nesplachujte  přípravek  NuvaRing  nebo  aplikátor  do  toalety.  Stejně  jako  jiné  léčivé  přípravky, 
nevyhazujte  nepoužité  nebo  prošlé  kroužky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s kroužky,  které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek NuvaRing obsahuje 

• 

Léčivými látkami jsou: etonogestrelum (11,7 mg) a ethinylestradiolum (2,7 mg) 

• 

Dalšími  složkami  jsou:  kopolymer  ethylenu  s vinyl-acetátem  (28 %  a  9 %  vinyl-acetátu)  (typ 
umělé hmoty, která se v organizmu nerozpustí) a magnesium-stearát. 

 
Po  dobu  tří  týdnů  se  z kroužku  každý  den  uvolňuje  0,120 mg  etonogestrelu  a  0,015 mg 
ethinylestradiolu. 
 
Jak přípravek NuvaRing a NuvaRing aplikátor vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek o průměru 54 mm. 
 
Každý kroužek je zabalen v sáčku z fólie, kterou lze opakovaně uzavřít. 
 
Aplikátor  je  plastový,  nesterilní  prostředek  určený  k jednomu  použití  (tj.jednorázovému).  Každý 
aplikátor  je  balen  samostatně.  Aplikátor  je  označen  značkou  CE,  která  je  na  prostředku  uvedena 
plasticky. 
 
Sáček  s kroužkem(kroužky)  a  aplikátor(y)  jsou  v papírové  krabičce  spolu  s příbalovou  informací 
v českém jazyce. Každá krabička obsahuje 1 nebo 3 kroužky a aplikátory. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
N.V.Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko 
 
Výrobci: 
N.V.Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemsko 
Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod tímto názvem: 

37 

 

NuvaRing 
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, 
Řecko,  Maďarsko,  Island, Irsko,  Itálie,  Litva,  Lotyšsko,  Lucembursko,  Malta, Nizozemsko,  Norsko, 
Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 7. 2017 
 

 

 

 
 
 

Tyto samolepky, pokud je nalepíte k příslušnému 

datu ve Vašem kalendáři, Vám pomohou 

zapamatovat si, kdy vložit a kdy vyjmout 

NuvaRing

 

Zavést 

kroužek 

Vyjmout 

kroužek 

Recenze

Recenze produktu NUVARING 0,120 MG/0,015 MG, VAGINÁLNÍ INZERT 1 Poševní přípravek

Diskuze (1)

Diskuze k produktu NUVARING 0,120 MG/0,015 MG, VAGINÁLNÍ INZERT 1 Poševní přípravek

Přidat nový příspěvek do diskuze

- kdy používat?

(0) 06/05/2008

chtěla bych vědět kdy začít používat kroužky poprvé?po menstruaci nebo v první den menstruace?

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám