Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

NORETHISTERON ZENTIVA 30X5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97349

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 97349
Kód EAN: 8584005702784
Kód SÚKL: 125226
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Důvody k užívání Tablety Norethisteron Zentiva se používají při terapii (zastavení) dysfunkčního krvácení z dělohy (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování (odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech - např. ve střevě).

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls194362/2015 

 
 

                                      Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Norethisteron Zentiva  

5 mg, tablety 

norethisteroni acetas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat 
3. Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je přípravek Norethisteron Zentiva a k čemu se používá 
 
Norethisteron  Zentiva  je  syntetický  ženský  hormon  ze  skupiny  tzv.  progestinů  (gestagenů),  jehož 
biologické  účinky  jsou  podobné  ostatním  progestinům.  Stejně  jako  ostatní  pohlavní  hormony  tlumí 
norethisteron  tvorbu  hormonů  v předním  laloku  podvěsku  mozkového  řídících  tvorbu  pohlavních 
hormonů  a  vyzrávání  pohlavních  buněk.  5  mg  norethisteron  acetátu  denně  užívaných  od  5.  dne 
menstruačního cyklu zablokuje ovulaci. 
Stejně jako progesteron zvyšuje Norethisteron Zentiva bazální tělesnou teplotu přibližně o 0,5  1 °C. 
Dalším účinkem norethisteron acetátu je schopnost zastavit děložní krvácení. Místní účinek na sliznici 
dělohy vede k přerušení dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační 
cyklus). 
Ve  vysokých  dávkách  může  v organizmu  působit  proti  zhoubnému  bujení  buněk,  jehož  přesný 
mechanismus  není  dosud  znám.  Lze  jej  využít  k terapii  některých  nádorů,  jejichž  růst  je  závislý 
na pohlavních hormonech. 
 
Tablety  Norethisteron  Zentiva  se  používají  při  terapii  (zastavení)  dysfunkčního  krvácení  z dělohy 
(krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) a prevence jeho recidivy, k načasování 
(odsunu) menstruace, endometriózy (výskyt ložisek tkaniva podobajícího se děložní sliznici v podobě 
cyst i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech-např. ve střevě). 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Norethisteron Zentiva užívat 
 
Neužívejte přípravek Norethisteron Zentiva 

 

 

jestliže  jste  alergická  na  norethisteron  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 

pokud jste těhotná nebo kojíte. 

 

pokud máte karcinom prsu (s výjimkou případů, které určí lékař). 

 

při závažném akutním onemocnění jater nebo onemocnění jater v minulosti (zánět nebo nádor 

jater, žloutenka nebo svědění v těhotenství, u Dubin-Johnsonova syndromu, Rotorova syndromu). 

 

pokud  máte aktivní tromboflebitidu (zánět žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny v žilách) 

nebo tromboembolické onemocnění (ucpání cévy uvolněnou krevní sraženinou). 

 

pokud krvácíte z močopohlavního ústrojí z neznámého důvodu. 

 

pokud trpíte hirsutismem (nadměrné ochlupení). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím Norethisteronu Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud trpíte 

 

opakovanými záněty žil nebo jste v minulosti prodělala tromboembolické onemocnění. 

 

cukrovkou nebo srpkovitou anémií. 

 

akutním onemocněním jater nebo jste jaterní onemocnění prodělala v minulosti. 

 

závažným onemocněním centrální nervové soustavy (např. epilepsií, migrénami). 

 

srdeční nedostatečností, astmatem nebo vysokým tlakem. 

Norethisteron může ovlivnit některé lékařské testy. 
 
Další léčivé přípravky a Norethisteron Zentiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. Především ho informujte, pokud užíváte: 

 

cyklosporin (lék používaný po transplantacích nebo při terapii autoimunitních onemocnění). 

 

aminofenazon (lék proti bolesti). 

 

některá  antibiotika  (především  rifampicin,  rifabutin;  antibiotika  ze  skupiny  penicilinů, 

cefalosporinů, makrolidů a tetracyklinů). 

 

některé  léky  používané  k léčbě  epilepsie  (karbamazepin,  oxakarbamazepin,  phenobarbital, 

phenytoin a primidon). 

 

léčivé přípravky obsahující extrakt z třezalky (Hypericum perforatum). 

 

Přípravek Norethisteron Zentiva 

s jídlem, pitím a alkoholem 

Tablety se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat

Norethisteron Zentiva se nesmí užívat v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Norethisteron  Zentiva  neovlivňuje  nepříznivě  pozornost  pacientky  a  její  schopnost  soustředění 
či schopnost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit motorová vozidla. 
 
Přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Norethisteron Zentiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Terapie dysfunkčního krvácení (krvácení z dělohy, které není vázáno na menstruační cyklus) 

 

Doporučená  dávka  je  2krát  denně  1  tableta  přípravku  Norethisteronu  Zentiva  po  dobu  10  dnů. 
Již začaté  podávání  se  nepřerušuje  a  pokračuje  celých  10  dnů,  i  když  krvácení  přestalo  (obvykle 
do 72 hodin od začátku léčby). Několik dnů po skončení léčby nastává krvácení z odloučení děložní 
sliznice. 
 
Prevence  recidivy  dysfunkčního  krvácení  (předcházení  opakování  nefunkčního  menstruačního 
krvácení) 
Doporučená  dávka  je  2krát  denně  1  tableta  přípravku  Norethisteronu  Zentiva  od  17.  dne 
menstruačního  cyklu  (při  původním  kratším  cyklu  již  od  14.  dne)  po  dobu  10  dnů;  po  stabilizaci 
menstruačního cyklu lze dávku snížit na 1 tabletu denně, případně na 2 tablety denně, v tomto případě 
se podává jen 5 dnů, od 22., respektive 19. dne menstruačního cyklu. 
 
Odsun menstruace 
Doporučená dávka je 2krát denně 1 tableta přípravku Norethisteronu Zentiva, začíná se nejméně 3 dny 
před očekávaným začátkem menstruace a s aplikací se pokračuje během celé doby žádaného odsunu 
menstruace, která začne obvykle krátce po přerušení podávání (2.  4. den). 
 
Terapie  endometriózy  (výskyt  ložisek  tkaniva  podobajícího  se  děložní  sliznici  v podobě  cyst 
i v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech, např. ve střevě) 
Zpočátku  se  obvykle  podává  1  tableta  přípravku  Norethisteronu  Zentiva  denně  od  5.  dne  cyklu, 
při případném krvácení z průniku lze dávku přechodně zvýšit na 2násobek, při opakovaném krvácení 
se denní dávka trvale zvýší na 2 tablety přípravku Norethisteronu Zentiva denně. Ve většině případů 
lze  dosáhnout  amenoreu  (nedostavení  se  menstruace)  denní  dávkou  2  3  tablety  přípravku 
Norethisteronu Zentiva podávanou 6  9 měsíců. Někdy se doporučuje začínat hned s denní dávkou 
2 tablety, při krvácení z průniku se dávkování přechodně zvyšuje na 4 tablety denně. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Norethisteron Zentiva než jste měla 
Náhodné  nebo  úmyslné  akutní  předávkování  je  obvykle  spojeno  s nevolností,  zvracením  nebo 
poškozením jater. 
Při dlouhodobém podávání vysokých dávek (např. při terapii nádorových onemocnění) byly popsány 
změny  jater,  bolesti  hlavy,  závratě,  poruchy  menstruačního  cyklu,  deprese  a  snížení  libida.  Tyto 
projevy chronické toxicity se obvykle upravily po ukončení podávání přípravku Norethisteron Zentiva. 
V případě  náhodného  předávkování  nebo  otravy  přípravkem  Norethisteron  Zentiva  je nezbytné 
okamžitě kontaktovat lékaře. 
 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Norethisteron Zentiva 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Norethisteron Zentiva 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při  užívání  přípravku  norethisteron  acetátu  (léčivá  látka  přípravku  Norethisteron  Zentiva)  se mohou 
vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

  Poruchy spánku;  

 

  bolest hlavy;  

  nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem;  

  podrážděnost, otoky. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

  Snížené libido, deprese;  

  návaly horka;  

  kožní reakce, zánětlivé onemocnění kůže mající podobu jako akné;  

  zástava menstruačního cyklu, zvýšené menstruační krvácení, špinění, napětí v prsou, bolestivost 

prsů, zvětšení vaječníků, vznik cyst vaječníků;  

  změny hmotnosti, zvýšená hmotnost. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

  Útlum  funkce  nadledvin,  Cushingův  syndrom  (onemocnění  z  nadprodukce  hormonů  kůry 

nadledvin);  

  tromboembolické  komplikace  (vznik  krevní  sraženiny  v  hlubokých  žilách  dolních  končetin 

či pánve a jeho následné vmetení do plic, mozku nebo srdce). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1.000 osob): 

  Žloutenka;  

  tvorba mateřského mléka. 

 
Frekvence není známá (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

  Zvýšená hladina cukru v krvi;  

  křeče;  

  přechodné poruchy jaterních funkcí. 

 
Důvody  k  okamžitému  přerušení  léčby:  těhotenství,  karcinom  prsu  (pokud  není  jako  indikace), 
žloutenka,  zánět  jater,  výrazný  vzestup  krevního  tlaku,  intenzivní  migrenózní  bolesti  hlavy,  náhlé 
poruchy vnímání (vidění, slyšení), první příznaky zánětu žil, při kterém se tvoří krevní sraženiny nebo 
ucpání  cévy  utrženým  kusem  krevní  sraženiny,  plánované  operace  (6  týdnů  předem),  nehybnost 
(po úrazech, při těžké nemoci). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
5. 

Jak přípravek Norethisteron Zentiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  zkratkou  EXP:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Norethisteron Zentiva obsahuje 

  Léčivou látkou je norethisteroni acetas 5 mg v 1 tabletě. 

  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  formaldehyd-

kasein, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Norethisteron Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Norethisteron Zentiva jsou bílé tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze dělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 30, 45 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.10.2015 

 
 

Recenze

Recenze produktu NORETHISTERON ZENTIVA 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NORETHISTERON ZENTIVA 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám