Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

NITROMINT AER DOS 1X10GM

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49551

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 49551
Kód EAN: 5995327121499
Kód SÚKL: 85071
Použitím aerosolu před fyzickou námahou můžete předejít záchvatu anginy pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu). Nitromint může být též vhodný jako pomocný prostředek u akutních (náhle vzniklých) případů levostranné srdeční nedostatečnosti - astma cardiale (projevuje se silnou dušností). Někteří lékaři považují jeho používání za vhodné též po prodělaném srdečním infarktu.

Příbalový leták

Stránka 1 z 7 

sp. zn. sukls260854/2016 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Nitromint 0,4 mg/dávka sublingvální sprej 

 

glyceroli trinitras 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Nitromint a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitromint používat 

3. 

Jak se Nitromint používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Nitromint uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Nitromint a k čemu se používá 

 
Nitromint obsahuje léčivou látku glycerol-trinitrát a používá se při onemocněních: 
 
Indikace: 

Léčba  náhlé  bolesti  nebo  tlaku  na  hrudi  (záchvat  anginy  pectoris)  při  snížení  přísunu  kyslíku 
k srdci; 

Prevence bolesti nebo tlaku na hrudi (záchvat anginy pectoris) při aplikaci před zátěží, která podle 
zkušeností může vyvolat záchvat; 

Nouzová  nebo  podpůrná  léčba  akutního  srdečního  selhání  a  ve  zvláštních  případech  snížení 
srdeční práce v případě akutního infarktu myokardu (tato indikace vyžaduje pečlivou lékařskou 
kontrolu a podání lékařem). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nitromint používat  

 
Nepoužívejte Nitromint: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  glycerol-trinitrát,  deriváty  nitrátu  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže máte anginu pectoris způsobenou hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (abnormální 
srdeční růst); 

v případě primární hypertenze (vysoký krevní tlak) omezené na plicní tepny; 

pokud používáte některé léky k léčbě erektilní dysfunkce (přetrvávající potíže při dosahování a 
udržení  erekce)  obsahující  inhibitory  fosfodiesterázy  5  (např.  léky  s léčivou  látkou  sildenafil, 
vardenafil nebo tadalafil); 

jestliže trpíte stavem s možným zvýšeným tlakem v hlavě (např. poranění hlavy, cévní mozková 
příhoda); 

jestliže máte anémii

 (

chudokrevnost); 

jestliže  užíváte  léky  obsahující  riocigvát  užívaný  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  v plicních 
cévách (plicní hypertenze), protože současné užívání může vést k poklesu krevního tlaku. 

Stránka 2 z 7 

 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku Nitromint se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnost a 
pečlivé lékařské kontroly mohou být nezbytné: 
 

 

při šoku (závažná forma oběhové nedostatečnosti) nebo v případě mdloby (kolapsu); 

 

pokud trpíte onemocněním srdečních chlopní (aortální a mitrální stenóza); 

 

jestliže  máte  perikardiální  tamponádu  (nahromadění  velkého  množství  tekutiny  pod 
osrdečníkem); 

 

jestliže máte konstriktivní perikarditidu (zánět hladké membrány, která obklopuje srdce); 

 

pokud jste již dříve měl(a) problémy kvůli náhlému poklesu krevního tlaku spojenému se změnou 
polohy (při sedání nebo vstávání); 

 

v případě  výrazně  nízkého  krevního  tlaku  (nízký  krevní  tlak  s první  hodnotou  nižší  než 
90 mmHg); 

 

jestliže  trpíte  onemocněním,  kdy  Vaše  srdce  není  schopno  dodat  dostatek  okysličené  krve  do 
celého těla (srdeční šok); 

 

pokud trpíte onemocněním cév zásobujících mozek krví s následným špatným prokrvením mozku 
nebo s krvácením do mozkové tkáně (cerebrovaskulární onemocnění); 

 

pokud trpíte plicním onemocněním nebo s plicním onemocněním související srdeční onemocnění; 

 

jestliže jste nedávno prodělal infarkt (infarkt myokardu), 

 

jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem); 

 

jestliže máte migrénu; 

 

pokud jste starší, protože je u Vás vyšší riziko poklesu krevního tlaku nebo synkopy

 (

krátkodobá 

ztráta vědomí); 

 

jestliže trpíte jaterním onemocněním, alkoholismem, epilepsií, mozkovým traumatem a dalším 
onemocněním nervové soustavy (sprej obsahuje malé množství alkoholu, který může být škodlivý 
pro pacienty s výše uvedenými potížemi). 

 
Během používání přípravku Nitromint nekonzumujete alkoholické nápoje; 
 
Pokud se příznaky srdečního selhání (obtížné dýchání, otok lýtek) během léčby zhorší, ihned se poraďte 
s lékařem. 
 
Glycerol-trinitrát zvyšuje vylučování některých organických látek (katecholaminů) a VMA (kyseliny 
vanilmandlové) močí. Před rozborem krve nebo moči informujte svého lékaře, že používáte Nitromint. 
 
Děti a dospívající 
 
Vzhledem k absenci údajů o bezpečnosti a účinnosti přípravku u dětí se podávání dětem nedoporučuje.  
 
Další léčivé přípravky a Nitromint 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Nikdy nepoužívejte současně: 

s léky k léčbě erektilní dysfunkce (přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce), které 
obsahují léčivou látku sildenafil, vardenafil nebo tadalafil 

léky  obsahující  riocigvát  užívaný  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  v plicních  cévách  (plicní 
hypertenze), protože současné užívání může vést k poklesu krevního tlaku. 
 

Individuální lékařské posouzení vyžaduje současné užívání: 

s léky ke snížení krevního tlaku, jako jsou vazodilatátory a jiná antihypertenziva, neuroleptika 
(používaná  k léčbě  duševních  onemocnění),  léky  používané  k léčbě  deprese  (např.  tricyklická 
antidepresiva),  sapropterin (užívaný  k léčbě  fenylketonurie) a  N-acetylcystein  (aminokyselina, 

Stránka 3 z 7 

doplněk stravy). Každý z těchto přípravků může zvýšit účinek glycerol-trinitrátu snižující krevní 
tlak; 

s přípravky obsahujícími dihydroergotamin, které zvyšují svalové kontrakce dělohy; 

s antitrombotiky obsahujícími heparin (injekce). 

 
Pokud  jste  byli  již  dříve  léčeni  dlouhodobě  působícími  nitráty  (např.  isosorbid-dinitrát,  isosorbid-
mononitrát), budete možná potřebovat vyšší dávku glycerol-trinitrátu. 
 
Nitromint s alkoholem 
 
Během léčby je konzumace alkoholických nápojů zakázána. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
Používání  přípravku  Nitromint  v průběhu  těhotenství  by  se  mělo  zvažovat  pouze  v případě,  že 
očekávaný přínos pro matku je větší než možné riziko pro plod. 
 
Kojení 
Je  nutné  rozhodnout,  zda  je  třeba  přerušit/ukončit  kojení  nebo  přerušit/ukončit  léčbu  přípravkem 
Nitromint, přičemž by se měl zvážit přínos kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku. 
 
Plodnost 
Nejsou známy škodlivé účinky na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Na začátku léčby, po dobu individuálně stanovenou lékařem, je zakázáno řídit dopravní prostředky a 
obsluhovat stroje. Později lékař stanoví rozsah tohoto omezení. 
 
Nitromint obsahuje alkohol. 
 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  79,2 objemových %  alkoholu,  tj.  do  39,6 mg  v jedné  dávce,  což 
odpovídá 0,8 ml piva nebo 0,33 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných 
a  kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových  skupin,  jako  jsou  pacienti  s jaterním  onemocněním  nebo 
epilepsií. 
 
 
3. 

Jak se Nitromint užívá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nitromint je dodáván v průhledné plastové nebo hliníkové nádobce. 
 
Pokud máte průhlednou plastovou nádobku, budete muset při prvním použití odstranit objímku 
pojistného kroužku. (viz obrázek 1). 
 
Obrázek 1. - odstranění objímky pojistného kroužku 
 

Stránka 4 z 7 

 

 
Uchopte průhlednou plastovou nádobku jednou rukou a druhou rukou můžete snadno odklopit víčko 
stranou. (viz obrázek 2). 
 
Obrázek 2. – odklopení víčka stranou 
 

 

 
Při použití hliníkové nádobky můžete snadno odklopit víčko stranou. (viz obrázek 3). 
 
Obrázek 3. - Odklopte víčko bez odstranění objímky pojistného kroužku hliníkové nádobky 
 

 

 
Pumpu pro odměřování dávek je třeba před prvním použitím naplnit. Odstraní se ochranný kryt a 
několikrát se napumpuje vzduch, dokud se neobjeví aerosol. Pokud se pumpa delší dobu nepoužívá, je 
nutné ji znovu naplnit. 
 

Stránka 5 z 7 

Pokud je to možné, před použitím spreje si sedněte. Sejměte plastovou krytku a držte sprej ve svislé 
poloze. Nádobku není třeba před použitím protřepat. Dávkovací ventil spreje se drží co nejblíže 
k ústům. Zadržte na chvilku dech, aby se zabránilo vdechnutí spreje, pak otevřete ústa a nastříkejte 
dávku pod jazyk zatlačením na tlačítko dávkovače. Zavřete ústa, ale přípravek nevdechujte, při 
aplikaci zadržte dech. 
Po použití nasaďte zpět kryt na lahvičku s rozprašovačem. 
Vždy mějte svůj sprej u sebe, abyste ho mohli rychle použít. 
Každé použití si poznačte na krabičce. 
Vzhledem k možnosti vyčerpání mějte vždy náhradní balení. 
Je třeba, abyste se seznámili s postavením stříkacího otvoru dávkovače, abyste ho mohli v noci snadno 
používat.  
 
Dávkování určí Váš lékař jednotlivě, případ od případu. 
Účinek by se měl rozvinout během asi 1 až 1,5 minuty. 
Doporučená dávka je: 
 
Bolest na hrudi v důsledku zúžení koronární tepny (angina pectoris) 
Na počátku záchvatu použijte jednu dávku (vstříknutí) pod jazyk a potom ihned zavřete ústa, než se zase 
normálně  nadechnete  nosem.  Pokud  příznaky  neustoupí,  může  být  tato  dávka  v pětiminutových 
intervalech  opakována,  celkem  tři  dávky  (vstříknutí).  Pokud  příznaky  neustoupí  po  třech  dávkách 
(vstříknutí), neprodleně vyhledejte lékaře. 
 
Prevence bolesti na hrudi v důsledku zúžení koronární tepny (angina pectoris) 
Jako prevenci záchvatu aplikujte 1 vstříknutí bezprostředně před očekávanou zátěží. 
 
Bude-li účinek přípravku Nitromint příliš silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem. 
Zvýšení dávky může vést k toleranci. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nitromint, než jste měl(a) 
 
Zavolejte  svého  lékaře  ihned,  pokud  jste  užil(a)  více  než  předepsanou  dávku  a  pociťujete  příznaky 
předávkování (bolest hlavy, nízký tlak, zrychlený tep, závratě, zrudnutí, nevolnost, průjem, lapání po 
dechu nebo zrychlené dýchání). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nitromint  
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku Nitromint, protože 
vynechanou dávku nemůžete nahradit, ale můžete se ohrozit předávkováním. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

Bolesti hlavy  

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

Závrať 

Ospalost 

Rychlý srdeční tep, 

Snížení  krevního  tlaku,  pokles  krevního  tlaku  při  vstávání  nebo  posazení  se  –  vyskytují  se 
zejména na začátku léčby a po zvýšení dávky. 

Stránka 6 z 7 

Slabost 

 
Méně časté (postihují 1 až 10 osob z 1000) 

Synkopa (krátkodobá ztráta vědomí)

 

 

Zesílené příznaky anginy pectoris (zvýšení bolesti na hrudi) 

Pomalý tlukot srdce 

Cyanóza  (modré  nebo  fialové  zabarvení  kůže  nebo  sliznic,  kvůli  nedostatku  kyslíku  v tkáni 
povrchu kůže) 

Zčervenání obličeje 

Oběhový kolaps (někdy s pomalým srdečním tepem a ztrátou vědomí) 

Nauzea (nevolnost) 

Zvracení 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 

Methemoglobinémie  (onemocnění  charakterizované  přítomností  vyšší  než  normální  úrovně 
methemoglobinu  v krvi.  Celkově  snižuje  schopnost  červených  krvinek  uvolňovat  kyslík  do 
tkání.). 

Neklid 

Snížení zásobování mozku kyslíkem 

Poruchy dýchání 

Exfoliativní dermatitida (svědění, odlupující se kožní vyrážka) 

Kožní vyrážka 

Pálení žáhy 

Zápach z úst 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)Palpitace 

Sucho v ústech 

 
Velká dávka glycerol-trinitrátu může způsobit zvracení, cyanózu (modré nebo fialové zbarvení kůže 
nebo  sliznic  v důsledku  nedostatku  kyslíku  v tkáních  pod  povrchem),  neklid,  methemoglobinémii 
(porucha  charakterizovaná  vyšší  než  normální  hladinou  methemoglobinu  v krvi,  která  způsobuje 
celkové snížení schopnosti červených krvinek uvolňovat kyslík do tkání) a zhoršené dýchání. 
 
Během léčby glycerol-trinitrátem se může dočasně projevit hypoxémie (nedostatek kyslíku v krvi). 
 
Během léčby přípravkem Nitromint se mohou vyskytnout: přechodné, mírné pálení v ústech, pulzace 
v hlavě, bušení srdce (cítíte svůj srdeční tep), pocit tepla, pocení. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak Nitromint uchovávat  

 
COC nádobka: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Hliníková  nádobka:  Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl 
přípravek chráněn před světlem a sálavým teplem. 
 

Stránka 7 z 7 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  nádobce  a  krabičce  za

 

Použitelné do:/EXP.

  

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nebezpečí požáru a výbuchu!  
Neskladujte a nepoužívejte tento přípravek u otevřeného ohně nebo v místech, kde někdo kouří.  
Prázdnou  nádobku  neprorážejte,  nerozbíjejte  ani  nespalujte,  i  když  je  viditelně  prázdná!  Prázdnou 
nádobku neházejte do ohně. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Nitromint obsahuje 
Léčivou látkou je glyceroli trinitras. 8 g glyceroli trinitratis solutio 10 g/l (odpovídá 80 mg glyceroli 
trinitras) v jednom balení. 
 
Dalšími složkami jsou: Ethanol 90% (součást Glyceroli trinitratis solutio 10 g/l), propylenglykol 
 
Jak Nitromint vypadá a co obsahuje toto balení 
Vzhled: 

Bezbarvý nebo téměř bezbarvý, čirý roztok bez částic.  

Balení: 

10 g  roztoku  naplněno  do  průhledné  plastové  COC  (Cyclic  Olefin  Copolymer)  nebo 
hliníkové nádobky pro aerosoly vybavené plastovým dávkovacím ventilem a uzávěrem. 
Každá papírová krabička obsahuje jednu nádobku. 

 
Každá lahvička obsahuje 10 g roztoku (min. 180 vstříknutí); 
Každým stisknutím se uvolní 0,4 mg roztoku glycerol-trinitrátu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30−38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
9900 Körmend, Mátyás király út 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
21. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu NITROMINT AER DOS 1X10GM

Diskuze

zpět na výpis diskuze

Vložení nového příspěvku

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám