Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 15253

94 % 40 recenzí

Ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (40)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml

Ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě.

Muconasal Plus
1,18 mg/ml
nosní sprej, roztok

Tramazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je MUCONASAL PLUS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCONASAL PLUS užívat
3. Jak se MUCONASAL PLUS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MUCONASAL PLUS uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je MUCONASAL PLUS a k čemu se používá

Oteklá nosní sliznice doprovází často nachlazení a alergickou rýmu. MUCONASAL PLUS můžete používat bez porady s lékařem ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. MUCONASAL PLUS můžete také použít po poradě s lékařem k usnadnění odtoku sekretu při zánětech vedlejších nosních dutin a středního ucha. Po podání přípravku MUCONASAL PLUS se účinek projeví během 5 minut a přetrvává zpravidla až 8 - 10 hodin.

Léčivá látka tramazolin-hydrochlorid je alfa-sympatomimetikum, zužuje cévy, tím sníží bezprostředně po podání otok nosní sliznice a způsobí rychlé a dlouhotrvající zprůchodnění nosu.
Součástí přípravku MUCONASAL PLUS jsou také éterické oleje cineol (eukalyptol), levomenthol a kafr, které příznivě ovlivňují celkové působení přípravku. Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCONASAL PLUS užívat

Neužívejte MUCONASAL PLUS

 • jestliže jste alergický(á) na tramazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže trpíte zeleným zákalem (glaukomem) s úzkým úhlem
 • jestliže trpíte chronickou suchou rýmou
 • po nitrolebních chirurgických výkonech prováděných nosní dutinou
 • v prvních třech měsících těhotenství
 • MUCONASAL PLUS není vhodný pro děti do 6 let.

Upozornění a opatření

 • jestliže příznaky onemocnění po podání přípravku MUCONASAL PLUS nezmizí do 7 dnů (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat či ne. Dlouhodobé podávání přípravků snižujících otok nosní sliznice (alfa-sympatomimetik) může vést k vývoji chronického zánětu (a pocitu ucpaného nosu) a poškození nosní sliznice.
 • jestliže trpíte některým z následujících onemocnění:
 • vysokým krevním tlakem (arteriální hypertenze)
 • onemocněním srdce
 • zvýšenou činností štítné žlázy
 • zvětšenou prostatou (hypertrofie prostaty)
 • feochromocytomem (typ nádoru dřeně nadledvin)
 • porfyrií (vzácná porucha tvorby krve) měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře.
 • jestliže užíváte současně následující léky - - inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) k léčbě deprese nebo tricyklická antidepresiva, vazokonstrikční látky (léky k léčbě nízkého krevního tlaku), léky k léčbě vysokého krevního tlaku

měl(a) byste používat přípravek pouze na doporučení lékaře (viz také bod Další léčivé přípravky a MUCONASAL PLUS). Po ukončení aplikace se může objevit otok nosní sliznice. Při aplikaci přípravku MUCONASAL PLUS dejte pozor, aby sprej nevnikl do očí a nedošlo k podráždění.

Další léčivé přípravky a MUCONASAL PLUS
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Současné podávání některých léků k léčbě deprese (MAO inhibitory a tricyklická antidepresiva) nebo vazokonstrikčních přípravků (k léčbě nízkého krevního tlaku) spolu s přípravkem MUCONASAL PLUS může mít vliv na srdečně-cévní systém a vést ke zvýšení krevního tlaku. Současné užívání s tricyklickými antidepresivy může vést k arytmiím (nepravidelná činnost srdce). Současné užívání přípravku MUCONASAL PLUS a léků k léčbě vysokého krevního tlaku může mít různé účinky na srdečně-cévní systém.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. MUCONASAL PLUS se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství. V dalším průběhu těhotenství a během kojení má být lék užíván pouze po poradě s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně během užívání přípravku MUCONASAL PLUS se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako jsou halucinace, ospalost, sedace (útlum), závratě a únava. Proto je třeba opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze strojů. Jestliže se vyskytnou výše zmíněné nežádoucí účinky, je třeba vyhnout se potenciálně rizikovým činnostem, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid
MUCONASAL PLUS obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Je dráždivý, může způsobit kožní reakce.

3. Jak se MUCONASAL PLUS užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je
Podle potřeby 1 dávka do každé nosní dírky, maximálně 4x denně.

Použití u dětí
Dávkování je stejné pro děti od 6 let a dospělé.

Přípravek nesmí být podáván bez doporučení lékaře déle než 5 - 7 dnů, u dětí 3 dny. MUCONASAL PLUS je určen k léčbě pouze dospělých a dětí od 6 let.

Pokyny pro použití dávkovacího rozprašovače
Před každým použitím je třeba dodržovat následující pokyny. Sejměte ochranný kryt dávkovacího rozprašovače. Před prvním použitím je nutno rozprašovač opakovaně stisknout ve směru vzhůru až do vystříknutí spreje. Při dalším použití je rozprašovač automaticky připraven k okamžité aplikaci. Před použitím spreje se vždy vysmrkejte. Nástavec spreje zasuňte do nosní dírky a rozprašovač jedenkrát stiskněte. Stejným způsobem aplikujte přípravek do druhé nosní dírky. Při aplikaci spreje lehce nosem vdechněte. Nasaďte opět ochranný kryt. Po použití se doporučuje opláchnout nástavec spreje.

Nevymizí-li příznaky během 7 dnů léčby (u dětí do 3 dnů), poraďte se s lékařem o dalším podávání přípravku MUCONASAL PLUS.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCONASAL PLUS, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku MUCONASAL PLUS, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lze očekávat výskyt zvýšeného krevního tlaku a zrychlenou činnost srdce, zejména u dětí, které mohou být následovány náhlým poklesem tlaku krve, šokem, zpomalenou činností srdce a subnormálními (neobvykle nízkými) teplotami. Při otravě přípravkem MUCONASAL PLUS se mohou střídat fáze zvýšené a snížené aktivity centrálního nervového systému a srdečně-cévního systému. Zvláště u dětí vede otrava k účinkům na centrální nervový systém projevující se epileptickými záchvaty a ztrátou vědomí (kóma), zpomalenou činností srdce a útlumem dýchání. Příznaky zvýšené činnosti centrálního nervového systému jsou úzkost, neklid, halucinace a epileptické záchvaty. Příznaky útlumu centrálního nervového systému jsou snížení tělesné teploty, netečnost, spavost a ztráta vědomí (kóma). Navíc se mohou vyskytnout následující příznaky: rozšíření nebo zúžení zornic, pocení, horečka, bledost, promodralé rty, srdečně-cévní obtíže včetně srdeční zástavy, dýchací obtíže včetně selhání plic a zástavy dechu, psychické změny. V případě předávkování je třeba ihned vypláchnout nebo vyčistit pečlivě nos.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCONASAL PLUS
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Příští dávku si vezměte obvyklým způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek MUCONASAL PLUS
Přípravek MUCONASAL PLUS by měl být užíván pouze v případě potřeby, po odeznění potíží by léčba přípravkem měla být přerušena. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou podle frekvence výskytu rozděleny za použití následujícího pravidla

  • velmi časté (1/10);
  • časté ( 1/100 až 1/10);
  • méně časté (1/1000 až 1/100);
  • vzácné (1/10 000 až 1/1000);
  • velmi vzácné (1/10 000);
  • není známo (z dostupných údajů nelze určit).
 • Poruchy imunitního systému - není známo - přecitlivělost
 • Psychiatrické poruchy - méně časté - neklid, není známo - halucinace, nespavost
 • Poruchy nervového systému - méně časté - bolest hlavy, vzácné - závrať, porucha chuti, není známo - spavost, sedace (útlum)
 • Srdeční poruchy - méně časté - pocit silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace), není známo - nepravidelná činnost srdce, zrychlená činnost srdce.
 • Respirační, hrudní a mediastinální poruchy - časté - nosní obtíže, méně časté - otok nosní sliznice, suchost nosní sliznice, sekrece z nosu, kýchání, vzácné - krvácení z nosu
 • Gastrointestinální poruchy - méně časté - nevolnost
 • Poruchy kůže a podkožní tkáně - není známo - vyrážka, svědění, otok kůže (jako příznaky přecitlivělosti)
 • Celkové poruchy a reakce v místě aplikace - není známo - otok sliznice (jako příznak přecitlivělosti), únava
 • Vyšetření - není známo - zvýšení krevního tlaku

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak MUCONASAL PLUS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a etiketě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po otevření je možné přípravek používat po dobu 12 měsíců. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co MUCONASAL PLUS obsahuje
Léčivou látkou je tramazolini hydrochloridum monohydicum 1,265 mg v 1 ml roztoku, což odpovídá tramazolin-hydrochlorid 1,18 mg. 1 dávka obsahuje 70,0 mg roztoku a odpovídá 88 μg léčivé látky tramazolin-hydrochlorid monohydrát. Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný, benzalkonium-chlorid, hypromelosa, povidon, glycerol 85%, heptahydrát síranu hořečnatého, hexahydrát chloridu hořečnatého, dihydrát chloridu vápenatého, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný, cineol, levomenthol, přírodní kafr, čištěná voda.

Jak MUCONASAL PLUS vypadá a co obsahuje toto balení
MUCONASAL PLUS je čirý světle žlutý roztok. Balení obsahuje hnědou skleněnou lahvičku s mechanickou pumpičkou a nosním aplikátorem.
Velikost balení 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Istituto De Angeli S.r.l., Loc. Prulli, 103/C, Regello, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.9.2014.
sp.zn. sukls119559/2009

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: MUCONASAL
Kód výrobku: 15253
Kód EAN: 8590347070016
Kód SÚKL: 44849
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Zduřelá nosní sliznice doprovází často nachlazení a alergickou rýmu. Muconasal Plus můžete používat bez porady s lékařem ke snížení otoků zduřelé nosní sliznice a zprůchodnění nosu u běžných nachlazení a při alergické rýmě. Muconasal Plus můžete také použít po poradě s lékařem k usnadnění odtoku sekretu při zánětech vedlejších nosních dutin a středního ucha. Po podání přípravku Muconasal Plus se účinek projeví po již 5 minutách a přetrvává zpravidla až 8-10 hodin.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (40)

Recenze produktu MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml

Recenze od 40 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

pro mě nejúčinnější sprej na našem trhu.

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 12/10/2012

nejlepší kapky do nosu

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám