Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18473

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

sp.zn. 361165/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lakea 50 mg

potahované tablety losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek Lakea a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat
 3. Jak se přípravek Lakea užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Lakea uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Lakea a k čemu se používá

Přípravek Lakea patří do skupiny léků, nazývaných antagonisté na receptoru pro angiotenzin II. Tyto léky rozšiřují cévy, a tím snižují Váš krevní tlak.

Přípravek Lakea se užívá:

 • k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí)
 • bylo prokázáno, že přípravek Lakea u pacientů s vysokým krevním tlakem a zesílením levé komory snižuje riziko cévní mozkové příhody
 • k ochraně ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s laboratorně prokázaným narušením funkcí ledvin a proteinurií ≥ 0,5 g za den (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství bílkovin)
 • k léčení pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje léčbu specifickými léky nazývanými inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léky používané ke snížení vysokého krevního tlaku) za vhodnou. Pokud bylo srdeční selhávání stabilizováno pomocí ACE inhibitoru, neměl(a) byste být na losartan převeden(a).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lakea užívat

Neužívejte přípravek Lakea

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na losartan nebo na kteroukoli další složku přípravku Lakea (viz bod 6)
  • pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení)
  • jestliže máte těžkou poruchu jater
  • jestliže máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem na snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lakea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže se u Vás někdy vyskytl angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a/nebo jazyka) (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“)
 • jestliže trpíte silným zvracením nebo průjmem, vedoucím k velké ztrátě tekutin a/nebo solí z těla
 • jestliže trpíte onemocněním jater
 • jestliže jste léčen(a) diuretiky (léky, které zvyšují množství vody vyloučené ledvinami) nebo máte dietu s omezeným příjmem solí vedoucí k velké ztrátě tekutin a solí z těla
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin, jestliže máte zúžené nebo zablokované cévy vedoucí do ledvin nebo pokud jste v nedávné době podstoupil/a transplantaci ledvin
 • jestliže trpíte srdečním selháním s poruchou funkce ledvin nebo bez ní nebo pokud trpíte současnými těžkými, život ohrožujícími poruchami srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud jste současně léčen(a) beta-blokátory
 • jestliže máte problémy se srdečními chlopněmi nebo se srdečním svalem
 • jestliže trpíte ischemickou chorobou srdeční (zapříčiněnou sníženým průtokem krve srdečními cévami) nebo cerebrovaskulární chorobou (zapříčiněnou sníženým oběhem krve v mozku)
 • jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (což je syndrom doprovázený zvýšeným uvolňováním hormonu aldosteronu v nadledvinkách, způsobený abnormalitami této žlázy)
 • jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
 • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem
 • aliskiren. Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě “Neužívejte přípravek Lakea“.

Další léčivé přípravky a přípravek Lakea

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je nezbytně nutné, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte tyto léky:

 • lithium (lék užívaný k léčbě mánie nebo deprese)
 • suplementaci draslíkem (kaliem)
 • náhražky solí obsahující draslík
 • léky šetřící draslík
 • jiná diuretika (močopudné léky)
 • léky proti bolesti nebo léky užívané při artritidě (onemocnění kloubů) - nesteroidní antiflogistika
 • tricyklická antidepresiva, antipsychotika, baklofen (používá se při určité léčbě křečí) a amifostin (používá se k předcházení některých nežádoucích účinků v protirakovinné léčbě). Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:
 • pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Lakea“ a „Upozornění a opatření“)

Zeptejte se svého lékaře, jestliže si nejste jistý(á), co tato léčiva jsou. Přípravek Lakea s jídlem, pitím a alkoholem

Nadměrné množství soli v potravě může snižovat účinek přípravku Lakea na krevní tlak. Přípravek Lakea lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Nepožívejte alkohol, pokud užíváte přípravek Lakea. Alkohol a Lakea mohou vzájemně zvyšovat svoje účinky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo jste mohla otěhotnět. Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Lakea ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se přípravek Lakea nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Podávání přípravku Lakea během kojení se nedoporučuje. Jestliže kojíte, musíte ukončit buď kojení anebo užívání přípravku Lakea.

Používání u dětí a dospívajících

Použití losartanu bylo u dětí studováno. Více informací Vám poskytne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Lakea (zejména na počátku léčby a při zvyšování dávky) se může vyskytnout točení hlavy a ospalost. Pokud se u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Lakea obsahuje laktosu

Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Lakea užívá

Vždy užívejte přípravek Lakea přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tabletu zapijte sklenicí vody. Přípravek můžete užívat nezávisle na jídle.

Pacienti s vysokým krevním tlakem Obvyklá zahajovací a udržovací dávka je 50 mg losartanu jednou denně. Pokud je to nutné, dávkování se upravuje v intervalech nejméně jednoho týdne. Terapeutická odpověď se určuje měřením krevního tlaku ke konci intervalu mezi dvěma jednotlivými dávkami (tj. obvykle po 24 hodinách). Maximálního terapeutického účinku je dosaženo za tři až šest týdnů po zahájení léčby. Jestliže antihypertenzivní účinek není dostatečný, je možné rozdělit tutéž celodenní dávku na dvě dávky jednotlivé; to u některých pacientů zvýší terapeutickou účinnost.

Pacienti se srdečním selháním Léčba obvykle začíná dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně. Obecně platí, že podle Vašeho stavu je nutno dávku postupně po týdnech zvyšovat (tj. 12,5 mg denně během prvního týdne, 25 mg denně během druhého týdne, 50 mg denně během třetího týdne) na obvyklou udržovací dávku 50 mg losartanu jednou denně.

Pacienti s vysokým krevním tlakem a cukrovkou typu 2 Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg jednou denně. Za jeden měsíc po zahájení léčby anebo později je možné dávku zvýšit na 100 mg jednou denně v závislosti na odpovědi krevního tlaku. Přípravek Lakea se může podávat s jinými antihypertenzivy (např. s diuretiky, s blokátory vápníkových kanálů, s alfa- nebo beta-sympatolytiky, s centrálně působícími látkami) i s inzulinem a s ostatními látkami snižujícími glykémii (např. s deriváty sulfonylurey, s glitazony a s inhibitory glukosidázy).

Dávkování u zvláštních skupin pacientů Lékař může doporučit snížení dávky, zvláště při zahájení léčby u některých pacientů, jako jsou pacienti léčení diuretiky ve vysokých dávkách, pacienti s poruchou funkce jater nebo pacienti starší 75 let. Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 2 Neužívejte přípravek Lakea).

Použití u pacientů vyššího věku

Pacienti do 75 let: U této skupiny pacientů není nutná úprava dávkování. Pacienti starší než 75 let: Klinické zkušenosti u této skupiny pacientů jsou dosud omezené; doporučuje se použít nižší zahajovací dávkování, 25 mg jednou denně.

Použití u dětí a mladistvých

O účinnosti a bezpečnosti losartanu u dětí a mladistvých ve věku 6-16 let při léčbě hypertenze je k dispozici omezené množství údajů. Omezené farmakokinetické údaje jsou k dispozici u hypertenzních dětí starších než jeden měsíc.

Pro pacienty, kteří mohou tablety polykat, je doporučená dávka 25 mg jednou denně, pokud hmotnost pacienta je > 20 kg a < 50 kg. Dávku je možno zvýšit až na maximálně 50 mg jednou denně. U pacientů s hmotností > 50 kg je zahajovací dávka 50 mg jednou denně. Dávkování je možno upravit až na maximum 100 mg jednou denně.

Nedoporučuje se podávat losartan novorozencům a dětem s glomerulární filtrací < 30 ml/min/1,73 m2, protože o této skupině pacientů chybí údaje.

Také se nedoporučuje podávat losartan dětem s poruchou jaterních funkcí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Lakea, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než lékař předepsal, anebo jestliže tablety požilo dítě, spojte se ihned s oddělením akutního příjmu v nejbližší nemocnici anebo se svým lékařem. Příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, zrychlený tep, případně zpomalený tep. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbývající tablety a jejich obal.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lakea

Zapomenete-li užít tabletu, užijte ji ihned, jakmile si na to vzpomenete - s výjimkou případu, že se již velmi přiblížila doba, kdy máte užít další tabletu (do doby užití další tablety zbývá méně než 6 hodin). V tom případě vynechanou tabletu neužívejte a pokračujte v užívání jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku ve snaze nahradit dávku vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Lakea

Chcete-li ukončit užívání tohoto léku, vždycky se poraďte se svým lékařem. I když se již cítíte dobře, může být nutné, abyste v užívání přípravku pokračoval(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lakea nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Objeví-li se u Vás kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ukončete užívání přípravku

Lakea a ihned se spojte se svým lékařem anebo vyhledejte oddělení akutního příjmu v

nejbližší nemocnici:

Těžká alergická reakce

(vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst a hrdla s možnými potížemi s polykáním a dýcháním). To je vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihne více než jednoho z 10000 pacientů, ale méně než jednoho z 1000 pacientů. Je možné, že budete potřebovat naléhavou lékařskou péči nebo hospitalizaci.

Dále byly popsány tyto nežádoucí účinky:

Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku) Časté

(postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100):

 • točení hlavy
 • závrať
 • hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi).

Méně časté

(postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000):

 • ospalost
 • bolest hlavy
 • poruchy spánku
 • bušení srdce
 • angina pectoris
 • hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)
 • bolest břicha
 • zácpa
 • vyrážka
 • tělesná slabost
 • únava
 • otoky.

Vzácné

(postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

 • zvýšená hladina alanin aminotransferázy.

Léčba hypertenze (vysokého krevního tlaku) se zesílením levé komory Časté

(postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100)

 • točení hlavy
 • závrať
 • tělesná slabost
 • únava.

Léčba pacientů s chronickým srdečním selháním Časté

(postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100):

 • anémie (chudokrevnost)
 • točení hlavy
 • hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)
 • poškození ledvin
 • selhání ledvin
 • zvýšená hladina močoviny v krvi a kreatininu a draslíku v séru.

Méně časté

(postihují méně než jednoho pacienta ze 100, ale více než jednoho pacienta z 1000):

 • bolest hlavy
 • dušnost
 • kašel
 • průjem
 • nevolnost
 • zvracení
 • kopřivka
 • svědění
 • vyrážka
 • tělesná slabost
 • únava
 • hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi).

Vzácné

(postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

 • mravenčení
 • krátkodobá ztráta vědomí
 • porucha srdečního rytmu (atriální fibrilace)
 • mozková příhoda.

Ochrana ledvin u hypertenzních pacientů s cukrovkou typu 2 s narušením funkcí ledvin Časté

(postihují méně než jednoho pacienta z 10, ale více než jednoho pacienta ze 100)

 • točení hlavy
 • hypotenze (nízký krevní tlak), ortostatická hypotenze (pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti, zatměním před očima nebo ztrátou vědomí)
 • tělesná slabost
 • únava
 • hyperkalemie (zvýšená hladina draslíku v krvi)
 • hypoglykemie (nízká hladina cukrů v krvi).

Další nežádoucí účinky Vzácné

(postihují méně než jednoho pacienta z 1000, ale více než jednoho pacienta z 10000):

 • reakce z přecitlivělosti, anafylaktické reakce, angioedém (otok v oblasti obličeje způsobující potíže s dýcháním a polykáním)
 • zánět cév (vaskulitida, včetně Henoch-Schönleinovy purpury)
 • zánět jater (hepatitida).

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit):

 • anémie (chudokrevnost)
 • trombocytopenie (nedostatek krevních destiček)
 • deprese
 • migréna
 • poruchy chuti
 • zvonění v uších, ušní šelesty
 • kašel
 • průjem
 • zánět slinivky břišní
 • abnormality jaterních funkcí
 • kopřivka
 • svědění
 • vyrážka
 • přecitlivělost kůže na světlo
 • bolest svalů a/nebo kloubů
 • rhabdomyolýza (rozpad kosterních svalů)
 • erektilní dysfunkce, impotence
 • malátnost
 • hyponatremie (nedostatek sodíku v krvi)
 • bolest zad
 • infekce močových cest
 • příznaky podobné chřipce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK LAKEA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Lakea nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lakea obsahuje

Léčivou látkou je draselná sůl losartanu. Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum. Pomocnými látkami jsou: předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, hyprolosa, makrogol 400, oxid titaničitý, mastek.

Jak přípravek Lakea vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Potahované tablety jsou na trhu v krabičkách po 30, 98 a 100 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 12. 2017

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 18473
Kód EAN: 3838957886296
Kód SÚKL: 95461
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Lakea 50 mg se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů. Informace pro pacienty s vysokým krevním tlakem Co je krevní tlak? Tlak vytvořený činností srdce, které pumpuje krev do všech částí těla, se nazývá krevní tlak. Bez krevního tlaku by nemohl existovat oběh krve v těle. Normální krevní tlak je součástí dobrého zdraví. Váš krevní tlak se během dne mění a jeho změny závisí na Vaší aktivitě, zátěži, vzrušení, rozčilení. Hodnota Vašeho krevního tlaku se skládá ze dvou čísel, například 120/80. Horní číslo odpovídá tlaku, který vzniká v době, kdy se srdce stahuje. Spodní číslo odpovídá tlaku v klidu mezi srdečními stahy. Co je to vysoký krevní tlak (neboli hypertenze)? Hypertenzí (vysokým krevním tlakem) trpíte v případě, že Váš krevní tlak zůstává vysoký, ačkoli jste v klidu a odpočinutý/á. Vysoký krevní tlak vzniká, pokud se krevní cévy (tepny) stahují a stávají se tak obtížněji prostupné pro krev. Jak se dozvím, zda mám vysoký krevní tlak? U vysokého krevního tlaku se obvykle nevyskytují žádné příznaky. Jediný způsob, jak se dozvědět, že máte hypertenzi, je znát svoji hodnotu krevního tlaku. Z tohoto důvodu by Váš krevní tlak měl být pravidelně kontrolován. Proč by měl být vysoký krevní tlak léčen? Pokud je ponechán vysoký krevní tlak bez léčby, může poškodit životně důležité orgány, jako jsou srdce, ledviny. Můžete se cítit úplně v pořádku a nemusíte pozorovat žádné příznaky, avšak eventuálně přítomná hypertenze může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo slepotu. Jak by měl být vysoký krevní tlak léčen? Jestliže byl jednou diagnostikován vysoký krevní tlak, má být doporučena nefarmakologická léčba. Lékař zřejmě doporučí určité změny ve Vašem životním stylu. Dále rozhodne, zda též potřebujete léky ke snížení krevního tlaku. Vysoký krevní tlak může být léčen a být pod kontrolou užíváním léků, jako je Lakea 50 mg. Lékař Vám má sdělit, jaká by měla být Vaše individuální cílová hodnota krevního tlaku. Tuto hodnotu mějte na paměti a dodržujte doporučení lékaře, jak tohoto cíle dosáhnout. Jak léčí Lakea 50 mg vysoký krevní tlak? Lakea 50 mg snižuje krevní tlak blokádou látky, nazvané angiotenzin II. Angiotenzin II vyvolává zúžení krevních cév. Léčba přípravkem Lakea 50 mg umožňuje stažení cév uvolnit. I když lékař zjistí, že je lék účinný, protože provede kontrolu Vašeho krevního tlaku, Vy při užívání přípravku Lakea 50 mg změnu svého zdravotního stavu zřejmě pociťovat nebudete.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LAKEA 50 MG 30X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám