Podrobné informace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek na kašel, který usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

Informace o produktu

Výrobce: KREWEL MEUSELBACH GMBH
Značka: HEDELIX
Kód výrobku: 16421
Kód EAN: 4030031894336
Kód SÚKL: 43903
Držitel rozhodnutí: KREWEL MEUSELBACH GMBH

Hedelix sirup je tradiční rostlinný lék při kašli pro Vás i vaše miminko. Je užívaný jako expektorans při kašli provázejícím nachlazení, usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest. Obsahuje hustý extrakt z břečťanového listu.

Břečťan popínavý

Břečťan je velice známá rostlina - najdeme ho v lesích a parcích, kde často tvoří hustý přízemní porost. Jako okrasa se pěstuje v zahradách, kde jej můžeme vidět, jak se plazí po zdech domů.

Břečťanový list byl proti kašli používán již v 16. stolení a oficiálně mu byla schopnost mírnit kašel přiznána v 19. století. Pro břečťan je charakteristický poměrně vysoký obsah saponinů, glykosidu hederinu (helixinu), tříslovin a flavonoidů.

Doporučené dávkování

Přípravek Hedelix sirup mohou užívat děti od narození, dospívající a dospělí.

Kojenci do 1 roku 1x denně 2,5 ml.

Děti od 1 do 4 let 3x denně 2,5 ml.

Děti od 5 do 12 let 3 až 4x denně 2,5 ml.

Dospělí a dospívající od 12 let 3x denně 5 ml.

Hedelix sirup se užívá nezředěný buď při jídle, nebo mezi jídly. U kojenců a batolat je možno podávat jej v malém množství čaje nebo ovocné šťávy. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Balení obsahuje 100 ml sirupu a stříkačku pro perorální podání.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HEDELIX SIRUP


Hederae helicis extractum (výtažek z listů břečťanu)
sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Hedelix sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedelix sirup užívat
3. Jak se přípravek Hedelix sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hedelix sirup uchovávat
6. Obsah balení a další informace
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK HEDELIX SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ


Hedelix sirup je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při kašli provázejícím nachlazení. Přípravek usnadňuje vykašlávání hlenu z dýchacích cest. Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEDELIX SIRUP UŽÍVAT


Neužívejte přípravek Hedelix sirup:
  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na břečťanové listy nebo na kteroukoliv další složku léčivého přípravku Hedelix sirup nebo při přecitlivělosti na rostliny rodu Araliaceae;
  • při nedostatku argininsukcinát-synthetázy (metabolické onemocnění ureového cyklu);
  • přípravek nepodávejte dětem do 2 let věku.

Upozornění a opatření
Dětem od 2 do 4 let není doporučováno přípravek podávat. Trpíte-li zánětem žaludku nebo žaludečním vředem, poraďte se o užívání tohoto přípravku s lékařem. Při přetrvávajících potížích nebo při výskytu dechové nedostatečnosti, horečky nebo při hnisavém či krvavém hlenu je nutné poradit se s lékařem. Hedelix sirup neobsahuje cukr ani alkohol. Proto je vhodný i pro diabetiky a pacienty, kteří nesmí užívat léky s obsahem alkoholu.

Další léčivé přípravky a přípravek Hedelix sirup
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při užívání přípravků obsahujících výtažky listů břečťanu se nedoporučuje současně užívat léky tlumící kašel (tzv. antitusika), jako je kodein nebo dextrometorfan.

Užívání přípravku Hedelix sirup společně s jídlem a pitím
Přípravek se užívá buď při jídle, nebo mezi jídly.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek Hedelix kapky se nedoporučuje používat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatku údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu těhotnými a kojícími ženami.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ovlivnění schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nepravděpodobné.

Důležité informace o některých složkách přípravku
1 odměrná lžička (5 ml) obsahuje 1,75 g sorbitolu, což odpovídá 0,44 g fruktózy.
Hedelix sirup nesmí být používán při intoleranci fruktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sorbitol může vyvolat zažívací obtíže a průjem.
 

3. JAK SE HEDELIX SIRUP UŽÍVÁ


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka, Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Neurčí-li lékař jinak, je obvyklé dávkování:
  • dospělí a děti od 12 let: 3 krát denně 1 odměrná lžička (5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 120 mg);
  • děti od 5 do 12 let: 3 až 4 krát denně odměrné lžičky (2,5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 60-80 mg), maximální denní dávka je 10 ml (tj. 80 mg extraktu);
  • děti ve věku 4 roky: 3 krát denně odměrné lžičky (2,5 ml), (odpovídá denní dávce extraktu 60 mg).
Balení obsahuje dávkovací odměrnou lžičku (1 lžička = 5 ml).

Způsob podání
Perorální podání. Hedelix sirup se užívá nezředěný buď při jídle, nebo mezi jídly. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Obvyklá délka užívání
Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, je třeba navštívit lékaře. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, musíte se poradit s lékařem.

Při přetrvávajících obtížích nebo při výskytu dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, je nutno okamžitě vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Hedelix sirup než jste měl(a)
Při požití většího množství léčivého přípravku než je doporučeno, kontaktujte svého lékaře. Větší množství může
vyvolat silnější nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Hedelix sirup
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkou předepsanou lékařem nebo dávkou doporučenou v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence nežádoucích účinků je definována takto:
Velmi časté: postihují více než 1 léčeného z 10
Časté: postihují 1 až 10 léčených ze 100
Méně časté: postihují 1 až 10 léčených z 1000
Vzácné: postihují 1 až 10 léčených z 10000
Velmi vzácné: postihují méně než 1 léčeného z 10000
Není známo: četnost z dostupných dat nelze určit

Byl hlášen výskyt alergických reakcí (kopřivka, začervenání, kožní vyrážka a dechová nedostatečnost) a gastrointestinálních reakcí (nevolnost, zvracení, průjem). Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 

5. JAK PŘÍPRAVEK HEDELIX SIRUP UCHOVÁVAT


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců. Po každém použití obal dobře uzavřete.

I při předepsaném způsobu uchovávání může dojít vzhledem k přítomnosti rostlinného extraktu ke vzniku zákalu, mírné roztřepatelné usazeniny nebo nepatrné změně chuti, které neovlivňují jakost a účinek přípravku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE


Co přípravek Hedelix sirup obsahuje:
Léčivou látkou je Hederae helicis extractum (2,22,9 : 1), extrahováno směsí ethanolu 50% (V/V) a propylenglykolu (98:2) 0,8 g ve 100 ml.
Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-hydroxystearát, hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70 %, propylenglykol, glycerol 85%, badyáníková silice, čištěná voda.

Jak přípravek Hedelix sirup vypadá a co obsahuje toto balení:
Sirup
Čirý, žlutavě hnědý roztok

Balení: 100 ml a 200 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

K balení je přiložena dávkovací odměrná lžička 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí v ČR:
Krewel Meuselbach s.r.o.
Nám. Gen. Kutlvašra 6
140 00 Praha 4

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.11.2013
sp.zn. sukls 204443/2010

Recenze (17)

Recenze produktu HEDELIX sirup 8 mg 100 ml

Recenze od 17 uživatelů s celkovým hodnocením 93 %.

Přidat recenzi produktu

(12) (9)

100 %

(10) (8)

80 %

(10) (7)

100 %

(8) (9)

80 %

(9) (10)

100 %

(7) (10)

100 %

(8) (9)

100 %

(10) (8)

100 %

(7) (11)

100 %

(8) (7)

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu HEDELIX sirup 8 mg 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze