Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14490
Kód EAN: 5997001310182
Kód SÚKL: 12061
Haloperidol Decanoat je indikován k udržovací léčbě chronické schizofrenie a jiných psychóz. Dále je indikován k léčení jiných psychiatrických poruch, kde psychomotorický neklid vyžaduje udržovací terapii. Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

Stránka 1 z 9

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls87618/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls131739/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER
70,52 mg/ml injekční roztok

Haloperidoli decanoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat
3. Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje léčivo, které se jmenuje haloperidol-dekanoát. To
patří do skupiny léků nazývaných neuroleptika.
Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter se používá u onemocnění ovlivňujících způsob myšlení,
cítění nebo chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že:
- jste zmatený(á),
- vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace),
- věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy),
- cítíte neobvyklá podezření (paranoia),
- cítíte se velmi vzrušený(á), nervózní, nadšený(á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní),
- cítíte se velmi agresivní nebo divoký(á).
2/9

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter
užívat
Nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter
- jestliže jste alergický(á) na haloperidol-dekanoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6);
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má abnormální
rytmus (arytmie) nebo neobvykle pomalý rytmus;
- jestliže užíváte určité léky, které ovlivňují rytmus srdce;
- jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi;
- jestliže Vám lékař řekl, že trpíte onemocněním, které ovlivňuje část Vašeho mozku, která se
jmenuje bazální ganglia;
- jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou;
- jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce.
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si
nejste jistý(á), promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol
Decanoat-Richter podán.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol Decanoat-Richter je zapotřebí:
Jestliže jste starší osoba, protože můžete být k účinku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter
citlivější.
Jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.

Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán,
pokud:
- máte problémy se srdcem nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční
problémy;
- jste někdy měl(a) krvácení do mozku nebo Vám Váš lékař řekl, že je u Vás vyšší
pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob;
- máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma. Lékař Vám poradí.
- jste delší dobu nedostatečně jedl(jedla);
- máte problémy s ledvinami nebo játry;
- máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože můžete
potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole;
- máte depresi;
- máte problémy se štítnou žlázou;
- máte nádor nadledviny (feochromocytom).
Možná, že bude nutné, aby Vás lékař pečlivěji sledoval a změnil množství přípravku Haloperidol
Decanoat-Richter, které Vám bude podáno.
3/9
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se svým lékařem
nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán.

Lékařské kontroly
Před léčbou a během léčby přípravkem Haloperidol Decanoat-Richter Vám může Váš lékař natočit
elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.
Laboratorní vyšetření
Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladin minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
V případě, že užíváte současně lithium a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter, může být nutná
častější kontrola a přísné sledování.
Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne:
- zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti.
Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu.

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může ovlivnit účinek následujících léků:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
- na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry);
- na onemocnění, které ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, chování (antipsychotika nebo
neuroleptika);
- na bolest (silná analgetika);
- na kašel a nachlazení;
- na depresi, jako jsou tricyklická antidepresiva a tetracyklická antidepresiva;
- na snížení tlaku krve, jako je guanethidin, methyldopa;
- na závažné alergické reakce, jako je adrenalin;
- na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa;
- na ředění krve, jako je fenindion;
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude
přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Haloperidol Decanoat-Richter:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě:
- deprese, jako je fluoxetin a paroxetin;
- malárie, jako je chinin a meflochin;
- úzkosti, jako je buspiron;
4/9
- problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron, sotalol a
dofetilid;
- epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin;
- alergie, jako je terfenadin;
- závažné infekce, jako je rifampicin;
- vysokého tlaku krve, jako jsou močopudné látky (diuretika);
- infekce, jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly);
- plísňové infekce, jako je ketokonazol.
Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter.

Užívání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter s jídlem, pitím a alkoholem
Konzumace alkoholu během podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter může způsobit
ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete.

Těhotenství, kojení a fertilita
Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v posledním trimestru
(poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte
objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Nicméně pokud se Váš lékař domnívá, že přípravek Haloperidol Decanoat-Richter potřebujete,
můžeVám být podán.
Kojení
Požádejte o radu lékaře, než budete kojit. To proto, že malá množství tohoto přípravku mohou přejít
do mateřského mléka.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat
jakýkoli lék.

Starší pacienti
Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým lékařem,
který rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat a vysvětlí Vám možná
rizika jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky. Neřiďte ani
nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem.

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje benzylalkohol (15 mg/ml) a sezamový olej.
Sezamový olej může vzácně způsobit závažné alergické reakce.
5/9

3. Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá
Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek Haloperidol Decanoat-Richter injekcí hluboko do
svalu. Jedna dávka obvykle vydrží na jeden měsíc.

Jaké množství přípravku Vám má být podáno
Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Haloperidol Decanoat-Richter potřebujete a jak dlouho. Váš lékař
Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.
Vaše dávka bude záviset na:
- Vašem věku;
- závažnosti Vašich příznaků;
- Vašich dalších zdravotních problémech;
- Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti.

Dospělí
- Vaše počáteční dávka bude obvykle 50 mg haloperidolu (1 ml injekčního roztoku Haloperidol
Decanoat-Richter) každé 4 týdny.
- Váš lékař může dávku zvyšovat o 50 mg každé 4 týdny.
- Dávka může být zvýšena až na 300 mg každé 4 týdny. V některých případech mohou být třeba
vyšší dávky.
Dávka bude poloviční, pokud se bude Váš lékař domnívat, že je lék třeba podávat každé 2 týdny.

Požití u dětí
- Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nemá být u dětí používán.

Použití u starších osob
- Starším osobám je obvykle podávána nižší počáteční dávka.
- Dávka je obvykle 12,5 mg až 25 mg haloperidolu (0,25ml 0,5 ml injekčního roztoku
Haloperidol Decanoat-Richter) každé 4 týdny.

Vysazení přípravku Haloperidol Decanoat-Richter
Přípravek je třeba užívat tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se projeví
celý účinek tohoto léku.
Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, bude podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter zastaveno
postupně. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky, jako je:
- nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení;
- problémy se spaním.
Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře.

6/9
Jestliže je dávka přípravku Haloperidol Decanoat-Richter vynechána nebo je podána dávka vyšší
Tento přípravek Vám bude podávat (aplikovat) lékař nebo zdravotní sestra. Proto není pravděpodobné,
že dávku vynecháte nebo Vám bude podána vyšší dávka. Pokud máte obavy, řekněte to lékaři nebo
zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:
velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10
časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u
Vás vyskytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete okamžitě potřebovat lékařské
ošetření.
- Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže.
- Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřivka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění kůže,
zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce. Tato se
vyskytne jen u malého počtu lidí.
- Závažný stav nazývaný neuroleptický maligní syndrom. Může se projevit následujícími
příznaky:
- Rychlé bušení srdce, změny tlaku krve a pocení následované horečkou;
- Rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma;
- Zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza).
Tento stav se vyskytuje u méně než 1 člověka z 1000.
- Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane tlouci
(srdeční zástava).
- U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet úmrtí ve
srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa.
- Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba slin
než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku, krouživé
pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto účinků, můžete dostat další lék.
7/9

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících
nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření:
Velmi časté:
- Pocit neklidu nebo problémy se spaním
- Bolest hlavy
Časté:
- Třes, strnulé držení těla, obličej podobný masce, pomalé pohyby a šouravá chůze, chůze
s poruchou rovnováhy
- Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost
- Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se
- Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních zvuků
- Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí
Méně časté
- Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči
- Pocit zmatenosti
- Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce
- Křeče nebo záchvaty
- Dýchací problémy nebo pískání při dýchání
- Hormonální změny, které mohou vést
- ke změnám tělesné hmotnosti
- k problémům v sexuální oblasti jako je problém s erekcí
- u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce
- někteří lidé ztrácejí zájem o sex
- některé ženy mají nepravidelnou, bolestivou nebo silnou menstruaci nebo menstruaci
naopak nemají
- u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů
Vzácné:
- Neschopnost otevřít ústa
Není známo:
- Krvácení nebo častější tvorba modřin než obvykle. Může to být způsobeno poklesem krevních
buněk, které se jmenují krevní destičky.
- Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti

Další nežádoucí účinky:
Časté:
- Vyrážka
- Pomalé pohyby
- Sucho v ústech
- Pocit nevolnosti, zvracení
- Zácpa
- Potíže s močením
- Reakce v místě aplikace injekce
Méně časté
- Citlivost pokožky na sluneční světlo
- Větší pocení než obvykle
8/9
- Horečka
- Otok kotníků

Není známo
Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit
- Šupinatění nebo olupování kůže
- Zánět kůže (červená, horká na pohmat a citlivá na pohmat)
- Nízká tělesná teplota
- Absces v místě podání injekce
- U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v posledním
trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová
ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.
Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření:
- Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater
- Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie)
- Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Pokud je haloperidol-dekanoát dlouho uchováván v chladu, mohou se v něm vytvořit pevné částice.
Tyto mohou vymizet při skladování při pokojové teplotě. Pokud částice nevymizí, je třeba ampulku
znehodnotit.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje
- Léčivou látkou je haloperidoli decanoas 70,52 mg (odpovídá haloperidolum 50 mg).
- Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (15 mg/1 ml), sezamový olej na injekci

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter vypadá a co obsahuje toto balení
9/9
Injekční roztok
Čirý, slabě jantarově žlutý roztok.
1 ml ampulka z hnědého skla s bílým bodem v místě zlomu
5 ampulek po 1 ml je zabaleno v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
5.12.2012

Recenze

Recenze produktu HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5X1ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5X1ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze