Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5X1ML/50MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14490

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14490
Kód EAN: 5997001310182
Kód SÚKL: 12061
Haloperidol Decanoat je indikován k udržovací léčbě chronické schizofrenie a jiných psychóz. Dále je indikován k léčení jiných psychiatrických poruch, kde psychomotorický neklid vyžaduje udržovací terapii. Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

Stránka 1 z 9 

 

sp.zn. sukls167682/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER  

70,52 mg/ml injekční roztok  

 

Haloperidoli decanoas 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat  

3. 

Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá 

Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  obsahuje  léčivo,  které  se jmenuje  haloperidol-dekanoát. To 
patří do skupiny léků nazývaných “neuroleptika“. 

Přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  se  používá  u  onemocnění  ovlivňujících  způsob  myšlení, 
cítění nebo chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že: 

-  jste zmatený(á), 

-  vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace), 

-  věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy), 

-  cítíte neobvyklá podezření (paranoia), 

-  cítíte se velmi vzrušený(á), nervózní, nadšený(á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní), 

-  cítíte se velmi agresivní nebo divoký(á). 

 

 

2/9 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter 
užívat 

Nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter  

-  jestliže jste alergický(á) na haloperidol-dekanoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má abnormální 

rytmus (arytmie) nebo neobvykle pomalý rytmus; 

-  jestliže užíváte určité léky, které ovlivňují rytmus srdce; 

-  jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi; 

-  jestliže  Vám  lékař  řekl,  že  trpíte  onemocněním,  které  ovlivňuje  část  Vašeho  mozku,  která  se 

jmenuje „bazální ganglia“; 

-  jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou; 

-  jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce. 

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si 
nejste  jistý(á),  promluvte  si  se  svým  lékařem  dříve,  než  Vám  bude  přípravek  Haloperidol 
Decanoat-Richter podán. 
 

Upozornění a opatření 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol Decanoat-Richter je zapotřebí: 

Jestliže  jste  starší  osoba,  protože  můžete  být  k účinku  přípravku  Haloperidol  Decanoat-Richter 
citlivější. 

Jestliže  se  u  Vás  nebo  u  někoho  z Vaší  rodiny  již  někdy  vyskytly  potíže  s  krevními  sraženinami 
(ucpání  cév,  embolie).  Užívání  podobných  přípravků  jako  je  tento  je  totiž  spojováno  s  tvorbou 
krevních sraženin v cévách. 

 

Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán, 
pokud: 

máte  problémy  se  srdcem  nebo  někdo  z Vašich  blízkých  příbuzných  náhle  zemřel  na  srdeční 
problémy;  

jste  někdy  měl(a)  krvácení  do  mozku  nebo  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  je  u  Vás  vyšší 
pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob; 

máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma. Lékař Vám poradí. 

jste delší dobu nedostatečně jedl(jedla); 

máte problémy s ledvinami nebo játry; 

máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože můžete 
potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole; 

máte depresi; 

máte problémy se štítnou žlázou; 

máte nádor nadledviny (feochromocytom). 

Možná,  že  bude  nutné,  aby  Vás  lékař  pečlivěji  sledoval  a  změnil  množství  přípravku  Haloperidol 
Decanoat-Richter, které Vám bude podáno.  

 

3/9 

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se svým lékařem 
nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán. 

 

Lékařské kontroly 

Před  léčbou  a  během  léčby  přípravkem  Haloperidol  Decanoat-Richter  Vám  může  Váš  lékař  natočit 
elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce. 

Laboratorní vyšetření 

Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladin minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.   

V případě,  že  užíváte  současně  lithium  a  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter,  může  být  nutná 
častější kontrola a přísné sledování. 

Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne: 

-  zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti. 

Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu. 

 

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může ovlivnit účinek následujících léků: 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky: 

-  na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry); 

-  na  onemocnění,  které  ovlivňuje  způsob  Vašeho  myšlení,  cítění,  chování  (antipsychotika  nebo 

neuroleptika); 

-  na bolest (silná analgetika); 

-  na kašel a nachlazení; 

-  na depresi, jako jsou „tricyklická antidepresiva“ a „tetracyklická antidepresiva“; 

-  na snížení tlaku krve, jako je guanethidin, methyldopa; 

-  na závažné alergické reakce, jako je adrenalin; 

-  na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa; 

-  na ředění krve, jako je fenindion; 

Pokud  užíváte  některý  z výše  uvedených  léků,  promluvte  si  se  svým  lékařem  dříve,  než  Vám  bude  
přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán. 

 

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Haloperidol Decanoat-Richter: 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě: 

-  deprese, jako je fluoxetin a paroxetin; 

-  malárie, jako je chinin a meflochin; 

-  úzkosti, jako je buspiron; 

 

4/9 

-  problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron, sotalol a 

dofetilid; 

-  epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin; 

-  alergie, jako je terfenadin; 

-  závažné infekce, jako je rifampicin; 

-  vysokého tlaku krve, jako jsou močopudné látky (diuretika); 

-  infekce, jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly); 

-  plísňové infekce, jako je ketokonazol. 

Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter. 

 

Užívání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter s jídlem, pitím a alkoholem 

Konzumace  alkoholu  během  podávání  přípravku  Haloperidol  Decanoat-Richter  může  způsobit 
ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete. 

 

Těhotenství, kojení a fertilita 

Těhotenství 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v posledním trimestru 
(poslední  tři  měsíce  těhotenství)  se  mohou  vyskytnout  tyto  příznaky:  třes,  svalová  ztuhlost  a/nebo 
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte 
objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 

Nicméně  pokud  se  Váš  lékař  domnívá,  že  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  potřebujete, 
můžeVám být podán. 

Kojení 

Požádejte o radu lékaře, než budete kojit. To proto, že malá množství tohoto přípravku mohou přejít 
do mateřského mléka. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat 
jakýkoli lék. 

 

Starší pacienti 

Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým lékařem, 
který  rozhodne,  zda  můžete  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  užívat  a  vysvětlí  Vám  možná 
rizika jeho užívání. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento  léčivý  přípravek  může  ovlivnit  Vaši  schopnost  řídit  dopravní  prostředky.  Neřiďte  ani 
nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem. 

 

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje benzylalkohol (15 mg/ml) a sezamový olej. 

Sezamový olej může vzácně způsobit závažné alergické reakce. 

 

5/9 

 

3.  

Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá 

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek Haloperidol Decanoat-Richter injekcí hluboko do 
svalu. Jedna dávka obvykle vydrží na jeden měsíc. 

 

Jaké množství přípravku Vám má být podáno 

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Haloperidol Decanoat-Richter potřebujete a jak dlouho. Váš lékař 
Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.  

Vaše dávka bude záviset na: 

-  Vašem věku; 

-  závažnosti Vašich příznaků; 

-  Vašich dalších zdravotních problémech; 

-  Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti. 

 

Dospělí 

-  Vaše  počáteční  dávka  bude  obvykle  50  mg  haloperidolu  (1  ml  injekčního  roztoku  Haloperidol 

Decanoat-Richter) každé 4 týdny. 

-  Váš lékař může dávku zvyšovat o 50 mg každé 4 týdny. 

-  Dávka může být zvýšena až na 300 mg každé 4 týdny. V některých případech mohou být třeba 

vyšší dávky. 

Dávka bude poloviční, pokud se bude Váš lékař domnívat, že je lék třeba podávat každé 2 týdny. 

 

Požití u dětí 

-  Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nemá být u dětí používán.  

 

Použití u starších osob 

-  Starším osobám je obvykle podávána nižší počáteční dávka.  

-  Dávka  je  obvykle  12,5  mg  až  25  mg  haloperidolu  (0,25ml  –  0,5  ml  injekčního  roztoku 

Haloperidol Decanoat-Richter) každé 4 týdny.  

 

Vysazení přípravku Haloperidol Decanoat-Richter 

Přípravek je třeba užívat tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se projeví 
celý účinek tohoto léku. 

Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, bude podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter zastaveno 
postupně. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky, jako je: 

-  nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení;  

-  problémy se spaním. 

Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře. 

 

 

6/9 

Jestliže je dávka přípravku Haloperidol Decanoat-Richter vynechána nebo je podána dávka vyšší  

Tento přípravek Vám bude podávat (aplikovat) lékař nebo zdravotní sestra. Proto není pravděpodobné, 
že dávku vynecháte nebo Vám bude podána vyšší dávka. Pokud  máte obavy, řekněte to lékaři nebo 
zdravotní sestře. 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
zdravotní sestry.  

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně: 

velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10  

časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 

méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100 

vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000 

velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000 

není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit  

 

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u 
Vás vyskytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete okamžitě potřebovat lékařské 
ošetření. 

-  Krevní  sraženiny  v žilách  zvláště  dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a  zarudnutí 

dolní  končetiny),  které  mohou  putovat  žilním  řečištěm  do  plic  a  zapříčinit  bolest  na  hrudi  a 
dýchací obtíže.  

-  Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřivka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění kůže, 

zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce. Tato se 
vyskytne jen u malého počtu lidí. 

-  Závažný  stav  nazývaný  „neuroleptický  maligní  syndrom“.  Může  se  projevit  následujícími 

příznaky: 

-  Rychlé bušení srdce, změny tlaku krve a pocení následované horečkou; 

-  Rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma; 

-  Zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza). 

Tento stav se vyskytuje u méně než 1 člověka z 1000. 

-  Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane tlouci 

(srdeční zástava).  

-  U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet úmrtí ve 

srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa. 

-  Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba slin 

než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku, krouživé 
pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto účinků, můžete dostat další lék. 

 

7/9 

 

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících 
nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření: 

Velmi časté: 

-  Pocit neklidu nebo problémy se spaním 
-  Bolest hlavy 

Časté: 

-  Třes,  strnulé  držení  těla,  obličej  podobný  masce,  pomalé  pohyby  a  šouravá  chůze,  chůze 

s poruchou rovnováhy 

-  Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost 
-  Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se 
-  Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních zvuků 
-  Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí 

Méně časté 

-  Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči 
-  Pocit zmatenosti 
-  Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce 
-  Křeče nebo záchvaty 
-  Dýchací problémy nebo pískání při dýchání 
-  Hormonální změny, které mohou vést 

-  ke změnám tělesné hmotnosti 
-  k problémům v sexuální oblasti jako je problém s erekcí 
-  u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce 
-  někteří lidé ztrácejí zájem o sex 
-  některé  ženy  mají  nepravidelnou,  bolestivou  nebo  silnou  menstruaci  nebo  menstruaci 

naopak nemají 

-  u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů 

Vzácné: 

-  Neschopnost otevřít ústa 

Není známo:  

-  Krvácení  nebo  častější  tvorba  modřin  než  obvykle.  Může  to  být  způsobeno  poklesem  krevních 

buněk, které se jmenují krevní destičky. 

-  Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti 

 

Další nežádoucí účinky: 

Časté: 

-  Vyrážka 
-  Pomalé pohyby 
-  Sucho v ústech 
-  Pocit nevolnosti, zvracení 
-  Zácpa 
-  Potíže s močením 
-  Reakce v místě aplikace injekce 

Méně časté 

-  Citlivost pokožky na sluneční světlo 
-  Větší pocení než obvykle 

 

8/9 

-  Horečka 
-  Otok kotníků 

 

Není známo 

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit  

-  Šupinatění nebo olupování kůže 

-  Zánět kůže (červená, horká na pohmat a citlivá na pohmat) 

-  Nízká tělesná teplota 

-  Absces v místě podání injekce 

-  U  novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  přípravek  Haloperidol  Decanoat-Richter  v  posledním 

trimestru  (poslední  tři  měsíce  těhotenství)  se  mohou  vyskytnout  tyto  příznaky:  třes,  svalová 
ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.  

Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 

 

Výsledky laboratorních vyšetření: 

-  Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater 
-  Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) 
-  Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram) 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.  
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  

 

5. 

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Pokud  je  haloperidol-dekanoát  dlouho  uchováván  v chladu,  mohou  se  v něm  vytvořit  pevné  částice. 
Tyto mohou vymizet při skladování při pokojové teplotě. Pokud částice nevymizí, je třeba ampulku 
znehodnotit. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace  

Co přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje 

-

  Léčivou látkou je haloperidoli decanoas 70,52 mg (odpovídá haloperidolum 50 mg). 

-

  Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (15 mg/1 ml), sezamový olej na injekci 

 

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter vypadá a co obsahuje toto balení 

 

9/9 

Injekční roztok 

Čirý, slabě jantarově žlutý roztok. 

1 ml ampulka z hnědého skla s bílým bodem v místě zlomu 

5 ampulek po 1 ml je zabaleno v papírové krabičce. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
H-1103 Budapešť  
Maďarsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  

17.12.2013 

Recenze

Recenze produktu HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5X1ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 5X1ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám