Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

DORSIFLEX 200 MG 30X200MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14454
Dorsiflex se používá při léčbě nadměrného celkového zvýšeného svalového napětí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Dorsiflex se používá při léčbě nadměrného celkového zvýšeného svalového napětí.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 14454
Kód EAN: 3838957093205
Kód SÚKL: 85656
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Dorsiflex se používá při léčbě nadměrného celkového zvýšeného svalového napětí, ztuhnutí krční páteře, bolestivého stažení skupin kosterních svalů (svalových spasmů), akutní bolesti v "kříži" spojené s křečí zádových svalů (lumbago), svalových bolestí, onemocnění kloubů (artróz), svalových zranění, svalových spasmů způsobených zlomeninami, onemocnění meziobratlových plotének a rovněž jako doplněk rehabilitační léčby. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 6 let.

Příbalový leták

 

  

1/5 

sp.zn. sukls243638/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Dorsiflex 200 mg 

tablety 

mephenoxalonum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

 

1. Co je přípravek Dorsiflex a k čemu se používa 

Co je přípravek Dorsiflex 

Centrální myorelaxans (lék snižující napětí kosterních svalů). 
 

K čemu se přípravek Dorsiflex používá 

Dorsiflex  se  používá  při  léčbě  nadměrného  celkového  zvýšeného  svalového  napětí,  ztuhnutí  krční  páteře, 
bolestivého  stažení  skupin  kosterních  svalů  (svalových  spasmů),  akutní  bolesti  v  „kříži“  spojené  s  křečí 
zádových  svalů  (lumbago),  svalových  bolestí,  onemocnění  kloubů  (artróz),  svalových  zranění,  svalových 
spasmů  způsobených  zlomeninami,  onemocnění  meziobratlových  plotének  a  rovněž  jako  doplněk 
rehabilitační léčby. 
 

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší 8 let. 
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorsiflex užívat 

1.  Co je přípravek Dorsiflex

 

 a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorsiflex

 

 užívat 

3.  Jak se přípravek Dorsiflex

 

 užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Dorsiflex

  

uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

 

  

2/5 

Neužívejte přípravek Dorsiflex: 

 

jestliže jste alergický(á) na mefenoxalon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 

 

při  onemocnění  charakterizovaném  výraznou  svalovou  slabostí  (myastenia  gravis,  myastenický 
syndrom)  

 

při těžších poruchách funkce jater 

 

při  otravě  alkoholem  anebo  léky  tlumícími  činnost  centrální  nervové  soustavy  (např.  léky  k  léčbě 
duševních  onemocnění-psychofarmaka,  léky  tlumící  bolest  –  analgetika,  léky  upravující  spánek  - 
hypnotika aj.) 

 

jestliže jste v prvních třech měsících těhotenství. 

 

Upozornění a opatření 

  

Před užitím přípravku Dorsiflex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Svého  lékaře  informujte  o  všech  zdravotních  problémech,  které  máte  nebo  které  jste  měl(a)  v 
minulosti, zvláště jestliže: 

 

trpíte závažnou poruchou funkce ledvin, 

  máte sníženou funkci jater, 

  patříte mezi starší pacienty. 

 

Děti 

Přípravek není určen pro děti mladší 8 let, vzhledem k nedostatku zkušeností s jeho podáváním v této věkové 
skupině. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Dorsiflex  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  

Při  současném  užívání  přípravku  Dorsiflex  a  látek  tlumících  činnost  centrální  nervové  soustavy  (alkohol, 
léky  používané  k  léčbě  duševních  onemocnění  -  psychofarmaka,  léky  proti  bolesti  -  analgetika,  léky 
upravující spánek - hypnotika aj.) může dojít k výraznému zesílení tohoto tlumivého účinku. 

Současné  podávání  antihypertensiv  (léků  ke  snížení  vysokého  krevního  tlaku)  může  vést  k  zesílení  jejich 
účinku.  

Při současném podávání beta-blokátorů (léků snižujících krevní tlak a zpomalujících srdeční činnost) může 
dojít nejen k nadměrnému snížení krevního tlaku, ale také k výraznějšímu zpomalení srdeční činnosti.   
 
Současné  užívání  Dorsiflexu  s  kumarinovými  antikoagulancii  (léky  ovlivňující  srážlivost  krve)  a 
myorelaxancii (léky uvolňující napětí kosterního svalstva) může zvýšit jejich účinek. 

 

Přípravek Dorsiflex s jídlem, pitím a alkoholem 

Při současném užívání přípravku Dorsiflex a alkoholu může dojít k zesílení tlumivého účinku. 

 

  

3/5 

Během léčby přípravkem nesmíte požívat alkoholické nápoje! 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Těhotenství 

Bezpečnost  podávání  přípravku  Dorsiflex  u  těhotných  žen  nebyla  stanovena.  Použití  přípravku  během 
těhotenství proto není vhodné. Během prvních třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat. 
Pokud  plánujete  těhotenství  nebo  pokud  otěhotníte  během  léčby  přípravkem  Dorsiflex  musíte  informovat 
lékaře. 

Kojení 

Bezpečnost  podávání  přípravku  Dorsiflex  během  kojení  nebyla  stanovena.  Riziko  pro  kojené  dítě  není 
známo, avšak nelze ho vyloučit. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek může významně omezit způsobilost k řízení vozidel, k obsluze strojů nebo k výkonu 
jiných činností vyžadujících zvýšenou pozornost. Tyto činnosti smíte vykonávat jen s výslovným souhlasem 
lékaře! 

 

3. Jak se přípravek Dorsiflex užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí  

Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety třikrát denně; v závažných případech může lékař zvýšit denní dávku až 
na 8-10 tablet, která se podává rozděleně ve 3-4 dílčích dávkách. 

Použití u dětí a dospívajících 

Dospívající ve věku 15-18 let obvykle užívají 1 tabletu třikrát denně. 

Dětem ve věku 8-15 let se obvykle podává 1/2-1 tableta třikrát denně. 

Tento přípravek není určen pro děti ve věku do 8 let. 

 

Větší část denní dávky lze užívat na noc. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup nejméně 6 
hodin. 

Dorsiflex se obvykle používá ke krátkodobé léčbě a jen při akutních obtížích.  

Tablety  se  doporučuje  užívat  nejlépe  během  jídla  nebo  po  jídle,  případně  je  možné  tabletu  rozdrtit  nebo 
nechat rozpadnout v malém množství vody nebo mléka a zapít uvedenou tekutinou. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

 

Jestliže jste  užil(a) více přípravku Dorsiflex, než jste měl(a) 

Jestliže jste omylem užil(a) vyšší dávku přípravku nebo pokud přípravek požilo dítě, neprodleně se poraďte 
s lékařem. 

 

Jestliže jste zapomněl(a)  užít přípravek Dorsiflex 

 

  

4/5 

Jestliže jste tabletu zapomněl(a) užít, užijte až další předepsanou tabletu  v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste zapomněl(a) svůj lék užívat po dobu delší než jeden týden, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než užijete jakýkoli lék. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 

 Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů): 

ospalost, snížení soustředění nebo pozornosti. 

 

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): 

bolesti hlavy, závratě 

ušní šelest 

nevolnost, pálení žáhy 

alergické kožní reakce 

 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1 000 pacientů): 

ataxie (porucha hybnosti způsobená onemocněním nervového systému 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

5. Jak přípravek Dorsiflex uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

 

v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

6. Obsah balení a další informace 

 

  

5/5 

Co přípravek Dorsiflex 200 mg obsahuje 

Léčivou látkou je mephenoxalonum. Jedna tableta obsahuje mephenoxalonum 200 mg. 

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, mastek, kyselina stearová, želatina, magnesium-stearát, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý. 

Jak přípravek Dorsiflex vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis  přípravku:  bílé  ploché  kulaté  tablety  s  půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Tabletu  lze  rozdělit  na  stejné 
dávky. 

Velikost balení: 30 tablet 

Dostupnost 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko 
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovinsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, Česká republika

office.cz@sandoz.com

. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.12.2015. 

Recenze

Recenze produktu DORSIFLEX 200 MG 30X200MG Tablety

Diskuze (2)

Diskuze k produktu DORSIFLEX 200 MG 30X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Dorsiflex

(1) 06/03/2006

Po užití na lékařský předpis, jsem po hodině začal mýt nepopsané nežádoucí účinky. Ano, uvolnily se mi svaly...a ze zablokované krční páteře, jsem mohl mít zlomený vaz. Když lék začal účinkovat, začal jsem hodně slinit. Doplazil jsem se po schodech do pokoje. Tam jsem se uvolnil na pohovce. Začaly se mi viklat zuby. Měl jsem strach že mi zuby vypadnou. Měl jsem strach, nemohl jsem se hýbat. Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám