Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Nervový systém » Léky používané v psychiatrii

ARGOFAN 75 SR 30X75MG Tabl. s prodl. uvol.

Kód výrobku: 68888

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ARGOFAN 75 SR 30X75MG Tabl. s prodl. uvol.

Argofan SR se také používá k předcházení návratů depresivních záchvatů nebo k prevenci opakování nových depresivních záchvatů. Argofan SR je určen k léčbě některých typů úzkosti, jako je např. sociální úzkostná porucha (strach ze sociálních kontaktů s lidmi) nebo generalizovaná úzkostná porucha (dlouhodobá zvýšená úzkost), včetně jejich dlouhodobé léčby.
1/8
Sp.zn. sukls225565/2012
Příbalová informace: informace pro pacienta
ARGOFAN SR 75 mg
ARGOFAN SR 150 mg
venlafaxinum
tablety s prodlouženým uvolňováním
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Argofan SR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Argofan SR užívat
3. Jak se Argofan SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Argofan SR uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Argofan SR a k čemu se používá
Argofan SR je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a
dalších onemocnění, jako např. úzkostná porucha. Lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají
nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale
mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Argofan SR je určen k léčbě nebo k prevenci recidivy depresí u dospělých.
Argofan SR je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná
úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím) a panická
porucha (záchvaty náhlé úzkosti). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu,
aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se
závažnějšími a hůře léčitelnými.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Argofan SR užívat
Neužívejte Argofan SR
jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireversibilní inhibitory
monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.
Užívání ireversibilních IMAO s jinými léky včetně přípravku Argofan SR může vyvolat
závažné, nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7
2/8
dní po ukončení užívání přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO (viz bod
Serotoninový syndrom a Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Argofan SR mohou zvýšit
riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Argofan
SR);
Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak);
Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak;
Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění nebo nepravidelný srdeční rytmus;
Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče);
Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie);
Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze)
nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení;
Máte-li zvýšenou hladinu cholesterolu;
Máte-li nebo jste někdy měl(a), nebo někdo z Vaší rodiny mánii nebo bipolární poruchu
(nadměrný pocit vzrušení nebo euforie);
Máte-li v anamnéze agresivní chování.
Argofan SR může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to
přihodí, měl(a) byste informovat lékaře.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození
nebo na sebevraždu. Frekvence těchto myšlenek se může zvýšit poté, co začnete poprvé užívat
antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem
dvou týdnů, ale někdy déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
jestliže jste už předtím měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (méně než 25 let) s psychiatrickým
onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře
nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi, nebo že máte
úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám
řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn ve
Vašem chování.
Sucho v ústech
10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního
kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Diabetes (cukrovka)
Pokud máte diabetes (cukrovku) a současně užíváte venlafaxin (nebo jiné přípravky ze skupiny SSRI),
bude možná potřeba upravit Vaše dávkování inzulinu a/nebo perorálních antidiabetik.
Děti a dospívající (ve věku do 18 let)
Argofan SR by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů
do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích
účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně
agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může Argofan SR pacientům do 18 let předepsat,
3/8
pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Argofan SR pacientovi do 18
let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře,
pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Argofan SR, objeví nebo zhorší výše uvedené
příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování
při léčení přípravkem Argofan SR nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Argofan
SR současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo
lékárníkem.
Příklady takových léčiv zahrnují:
léčivé přípravky obsahující inhibitory monoaminooxidázy (IMAO: viz bod Čemu musíte
věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat);
léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí);
léky obsahující moklobemid, reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy (používané k léčbě
deprese);
triptany (používané k léčbě migrény);
léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, nebo léky s obsahem lithia;
léky obsahující sibutramin (užívané ke snížení tělesné hmotnosti);
léky obsahující tramadol (určený k léčbě bolesti);
léky obsahující metylenovou modř (užívanou k léčbě vysokých hladin methemoglobinu
v krvi);
léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek,
používaný k léčbě mírných depresí);
léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi);
antipsychotika (používaná k léčbě nemocí se symptomy jako jsou slyšení, vidění nebo
vnímání věcí které nejsou přítomny, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost, zmatený
úsudek a uzavření se do sebe.
Při léčbě venlafaxinem může dojít k rozvoji Serotoninového syndromu, potenciálně život ohrožujícího
stavu, a to zvláště pokud je užíván spolu s výše uvedenými přípravky.
Známky a symptomy serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následující příznaků:
neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlený srdeční rytmus, zvýšená tělesná teplota, rychlé změny
krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), pocit na zvracení, zvracení. Pokud si
myslíte, že se u Vás vyskytl serotoninový syndrom, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Argofan SR a měly by být užívány
s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním);
Clarithromycin, telithromycin (antibiotika určená k léčbě infekcí);
Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (určené k léčbě HIV infekce);
Haloperidol nebo risperidon (k léčbě psychiatrických stavů);
Metoprolol (betablokátor k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží).
Přípravek Argofan SR s jídlem a pitím a alkoholem
Argofan SR se má užívat s jídlem (viz bod 3).
Po dobu užívání přípravku Argofan SR byste se měli vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
4/8
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste přípravek
Argofan SR užívat až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Argofan SR. Užívání
podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným
dýcháním a promodráváním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Argofan SR se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že tak bude účinkovat na dítě. Proto
byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení přípravkem
Argofan SR. Kojené děti mohou začít více plakat, být podrážděné a mít problémy se spánkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Argofan SR
ovlivňuje.
3. Jak se přípravek Argofan SR užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Deprese, generalizovaná úzkostná porucha a sociální úzkostná porucha
Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální
úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až
na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Maximální dávka k léčbě generalizované úzkostné
poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.
Panická porucha
Pokud jste léčen(a) na panickou poruchu, Váš lékař začně s nižší dávkou (37,5 mg venlafaxinu) a poté
dávku postupně zvýší. Maximální dávka pro léčbu panické poruchy je 225 mg/denně.
Pacienti a jaterními a ledvinovými problémy
Pokud máte jaterní nebo ledvinové problémy, poraďte se svým lékařem, protože Vaši dávku přípravku
Argofan SR bude možná potřeba upravit.
Užívejte přípravek Argofan SR každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer.
Tablety se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se drtit, žvýkat ani rozpouštět.
Argofan SR se má užívat s jídlem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Argofan SR, než jste měl(a)
Jestliže jste užili větší množství přípravku Argofan SR než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte
svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v
rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Argofan SR
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas
k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Argofan
SR, než máte na každý den předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou tabletu.
5/8
Jestliže jste přestal(a) užívat Argofan SR
Nepřestávejte v užívání přípravku Argofan SR, nebo nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to
ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Argofan SR, poradí
Vám, jak postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku
Argofan SR se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle, nebo když
jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava,
závratě, pocit na omdlení, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu,
nevolnost, zvracení, průjem, nervozita, agitovanost (pohybový neklid), úzkost, zmatenost, zvonění
v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, třes, pocení, křeče, nebo příznaky
chřipky.
Váš lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Argofan SR postupně ukončena. Pocítíte-li
některý z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte svého lékaře o další
rady.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Alergické reakce
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Argofan SR. Neprodleně informujte
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání;
Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou;
Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka;
Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které
často svědí).
Známky a symptomy serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu
koordinace, rychlý srdeční rytmus, zvýšení tělesné teploty, rychlé změny krevního tlaku, zesílené
reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení. Nejzávažnější forma serotoninového
syndromu se může podobat neuroleptickému malignímu syndromu (NMS). Známky a symptomy
NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního rytmu, pocení, závažné svalové
ztuhlosti, zmatenosti, zvýšení hladiny svalového enzymu (zjištěné v krevním testu).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, budete možná potřebovat rychlou
lékařskou pomoc:
Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak;
Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice;
Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty;
Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie;
Příznaky z vysazení léčby (viz bod 3. Jestliže jste přestal(a) užívat Argofan SR);
Kašel, sípání, dušnost a vysoká tělesná teplota;
Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici;
Žluté zabarvení kůže nebo očí, svědění při močení nebo tmavé zabarvení moči, které může být
příznakem zánětu jater (hepatitida);
Zvýšená krvácivost, pokud se zraníte nebo říznete, může trvat déle než obvykle než se krvácení
zastaví.
Úplný seznam nežádoucích účinků
6/8
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů)
Sucho v ústech, bolest hlavy, nevolnost, pocení (včetně nočního pocení) a závrať.
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)
Snížení chuti k jídlu;
Abnormální sny, snížené libido, zvýšený svalový tonus (napětí), nespavost; nervozita;
mravenčení a brnění, ospalost, třes; zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného;
Rozmazané vidění, rozšířené zornice, neschopnost automatické akomodace (zaostření) oka;
Zvonění v uších (tinitus);
Zvýšený krevní tlak, návaly horka, palpitace;
Zívání;
Snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení a průjem;
Problémy s močením, zvýšená četnost močení;
Abnormální ejakulace/orgasmus (u mužů), neschopnost dosáhnout orgasmu, porucha erekce
(impotence), poruchy menstruace, jako zvýšené krvácení při menstruaci, nebo zvýšená
nepravidelnost krvácení;
Slabost (astenie), únava, zimnice;
Zvýšený cholesterol.
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)
Podlitiny, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, která je známkou vnitřního krvácení;
Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti;
Nedostatek citů nebo emocí, halucinace, mimovolní pohyby svalů, agitovanost, porucha
koordinace a rovnováhy, pocit odloučení (odpojení) od reality, povznesená nálada a snížení
množství energie (hypománie);
Změny chuti;
Pocit závratě (zvláště po příliš rychlém postavení se), mdloba, zrychlení srdečního rytmu;
Skřípaní zubů;
Vyrážka, nadměrné vypadávání vlasů;
Neschopnost se vymočit;
Abnormální orgasmus (u žen);
Citlivost na sluneční záření, náhlý rozvoj otoku ve tkáni pod povrchem kůže (angioedém).
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů)
Křeče nebo záchvaty, pocity excitovanosti a euforie (mánie);
Inkontinence moči.
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
Snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a
krvácení; poruchy krve včetně menšího množství granulocytů (typ bílých krevních buněk), což
může vést ke zvýšenému riziku infekce; anémie kostní dřeně.
Změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku v krvi; svědění, zežloutnutí
kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater
(hepatitida), nadměrný příjem vody (známý jako syndrom SIADH); abnormální tvorba
mateřského mléka.
Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmateností nebo agitovaností a pocení, nebo pokud se u Vás
projeví záškuby svalů, které nelze ovládat - může se jednat o příznaky závažného stavu,
známého jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby
očí, neobratnost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky
serotoninového syndromu; dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium);
ztuhlost, stahy a mimovolní pohyby svalů; myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu,
točení hlavy (vertigo), agrese.
7/8
Těžká bolest očí a zhoršené nebo rozmazané vidění.
Snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který může vést
k mdlobám; neočekávané krvácení, např. krvácení z dásní, krev v moči nebo zvracení krve,
nebo nenadálý vznik podlitin nebo porušení krevních cév (křečové žíly).
Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením
počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).
Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo
slinivky břišní).
Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění, kopřivka.
Nevysvětlitelná bolest svalů, jejich bolestivost na tlak nebo slabost (rabdomyolýza).
Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být
závažná alergická reakce).
Argofan SR někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi. Proto Vám Váš lékař
může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte Argofan SR dlouhodobě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak Argofan SR uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Argofan SR obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum) 75 mg nebo 150 mg v jedné
tabletě s prodlouženým uvolňováním.
Dalšími pomocnými látkami jsou: hypromelosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, acetyltriethyl-citrát, mastek.
Jak přípravek Argofan SR vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety o průměru 10 mm (síla 75 mg)
nebo 11 mm (síla 150 mg).
Balení obsahuje 30 tablet (3x10 tbl.), 60 tablet (6x10 tbl.) nebo 100 tablet (10x10 tbl.)
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: ARGOFAN 150 SR
8/8
ARGOFAN 75 SR
tablety s prodlouženým uvolňováním
Estonsko: ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid,
ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid
Maďarsko: Venlafaxin-Zentiva 75 mg retard tabletta
Venlafaxin-Zentiva 150 mg retard tabletta
Polsko: ARGOFAN SR
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Rumunsko: ARGOFAN 75 mg
ARGOFAN 150 mg
comprimate cu eliberare prelungită
Slovenská republika: ARGOFAN 150 SR
ARGOFAN 75 SR
tablety s predlženým uvoľňovaním
Řecko ARGOFAN 75 SR
ARGOFAN 150 SR
Kypr ARGOFAN 75 SR
ARGOFAN 150 SR
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.4.2013

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 68888
Kód EAN: 8584005011886
Kód SÚKL: 50405
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Recenze

Recenze ARGOFAN 75 SR 30X75MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze ARGOFAN 75 SR 30X75MG Tabl. s prodl. uvol.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám