Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na nosní alergii

ANALERGIN Neo 5 mg x 20 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 358509
Nenechte se alergií ovládat, mějte vždy po ruce Analergin neo, přípravek k léčbě příznaků senné a alergické rýmy nebo chronické kopřivky.

Více informací

122
Běžná cena: 150 Kč, Ušetříte: 19 % (28 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Nenechte se alergií ovládat, mějte vždy po ruce Analergin neo, přípravek k léčbě příznaků senné a alergické rýmy nebo chronické kopřivky.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: ANALERGIN
Kód výrobku: 358509
Kód EAN: 8592387018584
Kód SÚKL: 201924
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Analergin Neo 5 mg
potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Analergin Neo 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat
3. Jak se přípravek Analergin Neo 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Analergin Neo 5 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Analergin Neo 5 mg a k čemu se používá

Levocetirizin je látka k léčbě alergie. Přípravek Analergin Neo 5 mg se používá k léčbě příznaků (symptomů) spojených s alergickými stavy, jako jsou senná rýma, perzistující (přetrvávající) alergická rýma, chronická kopřivka.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat

Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg

  • jestliže jste alergický(á) na levocetirizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
  • jestliže trpíte závažným selháním ledvin

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající
Podávání přípravku Analergin Neo 5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování. Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin Neo 5 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Levocetirizin může ovlivnit účinky jiných léků. Naopak, jiné léky mohou ovlivnit působení levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku, jako jsou sedativa a trankvilizéry (např. diazepam, morfin). U citlivých pacientů může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.

Přípravek Analergin Neo 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby se nedoporučuje současné požívání alkoholu. U citlivých pacientů může být zvýšen účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná rizika. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Někteří pacienti léčení přípravkem Analergin Neo 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, neměl (a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Analergin Neo 5 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou. Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta denně. Přípravek Analergin Neo 5 mg tablety není určen dětem do 6 let (viz bod 2, Zvláštní opatrnosti je zapotřebí). Pokud trpíte mírným až středně závažným selháním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění. Řiďte se radou svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více levocetirizinu, než jste měl(a), můžete se cítit ospalý(á). U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Ihned kontaktujte lékaře, který určí další potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyčkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg
Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, pro které jste levocetirizin užívali.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  • Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů) - sucho v ústech, bolest hlavy, únava, ospalost
  • Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů) - vyčerpanost, bolest břicha
  • Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) - alergické reakce, jako je otok úst, obličeje a/nebo hrdla nebo polykací obtíže spolu s kopřivkou (angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být fatální. Při prvních projevech alergické reakce přestaňte levocetirizin užívat a neprodleně vyhledejte lékaře - agresivita, agitovanost, záchvaty, poruchy vidění, palpitace (bušení srdce), nevolnost, zánět jater, svědění, vyrážka, kopřivka, - místní reakce přecitlivělosti kůže, bolest svalů, zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální hodnoty funkčních jaterních testů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Analergin Neo 5 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje
Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu. Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát v jádru tablety, a hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400 v potahové vrstvě tablety.

Jak přípravek Analergin Neo 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Analergin Neo 5 mg je bílá až téměř bílá, oválná, bikonvexní (vypouklá), potahovaná tableta s vyraženým L9CZ na jedné straně a 5 na druhé straně.

Velikosti balení 7, 10, 14, 15, 20, 21 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31.8.2013

Sp.zn.sukls132918/2013


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

Sp.zn.sukls111800/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Analergin Neo 5 mg 

potahované tablety 

levocetirizini dihydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře  nebo  lékárníka.  Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  přípravek 
musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Analergin Neo 5 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Analergin Neo  5 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Analergin Neo  5 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Analergin Neo  5 mg a k čemu se používá 

 
Levocetirizin je látka k léčbě alergie. 
Přípravek  Analergin  Neo  5  mg  se  používá  k léčbě  příznaků  (symptomů)  spojených  s alergickými 
stavy, jako jsou: 

senná rýma 

perzistující (přetrvávající) alergická rýma   

chronická kopřivka 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Analergin Neo 5 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Analergin Neo 5 mg 

jestliže  jste  alergický(á)  na  levocetirizin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6)   

jestliže trpíte závažným selháním ledvin 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Analergin Neo 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
Podávání přípravku Analergin Neo 5 mg se nedoporučuje dětem do 6 let, protože současně dostupné 
potahované tablety neumožňují odpovídající úpravu dávkování. 
 
Vzhledem k nedostatečným údajům se podávání levocetirizinu dětem do 2 let nedoporučuje. 
 
 

2/4 

Další léčivé přípravky a přípravek Analergin Neo 5 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Levocetirizin  může  ovlivnit  účinky  jiných  léků.  Naopak,  jiné  léky  mohou  ovlivnit  působení 
levocetirizinu. Levocetirizin se může vzájemně ovlivňovat s:  

 léky, které mají tlumivý vliv na centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální 

funkci  mozku,  jako  jsou  sedativa  a  trankvilizéry  (např.  diazepam,  morfin).  U  citlivých  pacientů 
může být vliv na funkci mozku zvýšený nebo odlišný, než se očekává.  
 
Přípravek Analergin Neo 5 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Analergin Neo 5 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
Během  léčby  se  nedoporučuje  současné  požívání  alkoholu.  U  citlivých  pacientů  může  být  zvýšen 
účinek alkoholu.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Nejsou dostupné informace o bezpečném používání levocetirizinu během těhotenství a kojení. Pokud 
jste těhotná nebo kojíte, měla byste užívat levocetirizin pouze v případě, že prospěch převažuje možná 
rizika. Váš lékař určí, zda můžete tyto tablety užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří  pacienti  léčení  přípravkem  Analergin  Neo  5  mg  mohou  pociťovat  ospalost,  únavu  
a  vyčerpanost.  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z těchto  příznaků,  neměl  (a)  byste  řídit  motorová  
vozidla nebo obsluhovat stroje.   
 
Přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje laktózu 
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, 
než začnete tento přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Analergin Neo 5 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tablety se polykají celé a zapíjejí vodou nebo jinou tekutinou. 
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je jedna tableta denně.  
Přípravek  Analergin  Neo  5  mg  tablety  není  určen  dětem  do  6  let  (viz  bod  2,  Zvláštní  opatrnosti  
je zapotřebí). 
Pokud  trpíte  mírným  až  středně  závažným  selháním  ledvin,  může  Vám  lékař  předepsat  nižší  dávku 
v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění. 
Délka léčby závisí na typu, délce a průběhu Vašeho onemocnění. Řiďte se radou svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Analergin Neo 5 mg, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  levocetirizinu,  než  jste  měl(a),  můžete  se  cítit  ospalý(á).  U  dětí  může 
předávkování  nejprve  způsobit  vzrušení  a  neklid,  který  později  přejde  v ospalost.  Ihned  kontaktujte 
lékaře, který určí další potřebnou léčbu.   
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Analergin Neo 5 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Vyčkejte  do  doby,  kdy  
si máte vzít další dávku, užijte ji a dále pokračujte doporučeným způsobem. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Analergin Neo 5 mg 
Předčasné přerušení léčby nezpůsobí nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění, 
pro které jste levocetirizin užívali. 

3/4 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů) 

sucho v ústech 

bolest hlavy 

únava 

ospalost 

 
Méně  časté  nežádoucí  účinky  
(výskyt  u  více  než  1  z 1000,  ale  u  méně  než  1  ze  100  léčených 
pacientů) 

vyčerpanost 

bolest břicha 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů) 
Alergické  reakce,  jako  je  otok  úst,  obličeje  a/nebo  hrdla  nebo  polykací  obtíže  spolu  s kopřivkou 
(angioedém), obtížné dýchání nebo náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který 
může  být  fatální.  Při  prvních  projevech  alergické  reakce  přestaňte  levocetirizin  užívat  
a neprodleně vyhledejte lékaře. 
 

agresivita 

agitovanost 

záchvaty  

poruchy vidění 

palpitace (bušení srdce) 

nevolnost 

zánět jater 

svědění 

vyrážka 

kopřivka 

místní reakce přecitlivělosti kůže 

bolest svalů 

zvýšení tělesné hmotnosti 

abnormální hodnoty funkčních jaterních testů  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Analergin Neo 5 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

4/4 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. 
První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Analergin Neo 5 mg obsahuje 

Léčivou  látkou  je  levocetirizini  dihydrochloridum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje 
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu. 

Pomocné látky zahrnují: 
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý 
a magnesium-stearát. 
Potahovou vrstvu: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400. 
 

 
Jak přípravek Analergin Neo 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Analergin Neo 5 mg
 je bílá až téměř bílá, potahovaná tableta oválného tvaru. Na jedné straně tablety 
je vyraženo „LC5“ a na druhé straně je tableta hladká. 
Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 20, 21 tablet.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
 
Výrobce  
Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd., Debrecen, Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  30.9.2014 
 

Recenze

Recenze produktu ANALERGIN Neo 5 mg x 20 tablet

Diskuze

Diskuze k produktu ANALERGIN Neo 5 mg x 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám