Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

AMBROBENE 75 MG 10X75MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 261671
Při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Více informací

65
Běžná cena: 84 Kč, Ušetříte: 23 % (19 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: AMBROBENE
Kód výrobku: 261671
Kód EAN: 8592387016344
Kód SÚKL: 192248
Doplněk názvu: 75MG CPS PRO 10
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AMBROBENE

1/4 

 

sp.zn.sukls259727/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ambrobene 75 mg  

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 

 (Ambroxoli hydrochloridum) 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Ambrobene 75 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene 75 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Ambrobene 75 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ambrobene 75 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je přípravek Ambrobene 75 mg a k čemu se používá 

 
Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrobene 75 mg, patří do skupiny expektorancií a 
mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání hlenu z dýchacích cest a zmírňují kašel. 
 
Přípravek  Ambrobene  75  mg  se  užívá  při  akutních  a  chronických  onemocněních  dýchacích  cest 
spojených  s obtížným  vykašláváním,  infekčních  onemocněních  dýchacích  cest,  při  akutních  a 
chronických zánětech vedlejších nosních dutin. 
Bez porady s lékařem lze přípravek užívat při akutních onemocněních dýchacích cest, jako jsou akutní 
zánět průdušek, hrtanu nebo průdušnice. 
Na doporučení lékaře se přípravek užívá u chronických zánětů průdušek, hrtanu nebo průdušnice, dále 
u  zánětů  nosních  dutin,  zánětu  průdušinek,  bronchiektázií  (chorobné  rozšíření  průdušek), 
průduškového astmatu, zápalu plic, a u cystické fibrózy (onemocnění s poruchou zkapalňování hlenů). 
 
Přípravek Ambrobene 75 mg je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé. 
 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene 75 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Ambrobene 75 mg  

jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
 

2/4 

Upozornění a opatření  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
 Ambrobene 75 mg je zapotřebí 

při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu; 

jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku; 

při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater. 

 
Pokud se na Vás vztahuje některý z výše uvedených stavů, poraďte se o užívání přípravku s lékařem. 
 
V  souvislosti  s  podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst,  hrdla,  nosu,  očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ambrobene 75 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
S přípravkem Ambrobene 75 mg se mohou ovlivňovat následující léky: 

antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin; 

léky  tlumící  kašel  (antitusika),  např.  kodein.  Tyto  léky  brání  vykašlávání  hlenu,  který  se  po 
podání přípravku Ambrobene 75 mg tvoří ve zvýšené míře, a mohou potlačovat kašlací reflex. 
Proto je neužívejte současně s přípravkem Ambrobene 75 mg. 

 
Přípravek Ambrobene 75 mg s jídlem a pitím 
Tobolky se užívají vcelku po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.  
Účinnost přípravku je podpořena dostatečným přívodem tekutin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  O  použití 
přípravku Ambrobene 75 mg v těhotenství a během kojení rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Ambrobene  75  mg  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ambrobene 75 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  přípravek  Ambrobene  75  mg  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučené dávkování přípravku u dospívajících od 12 let a dospělých je 1x denně 1 tobolka, nejlépe 
ráno.  
Tobolky se užívají vcelku po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Délka léčby přípravkem Ambrobene: 
Pokud  se  Vaše  příznaky  onemocnění  zhorší nebo se nezlepší do  3 dnů od zahájení léčby, přestaňte 
přípravek užívat a poraďte se s lékařem.  
Obvyklá  doba  léčby  přípravkem  Ambrobene  75  mg  je  7-10  dní.  Bez  porady  s  lékařem  neužívejte 
přípravek déle než 10 dní. 
Dlouhodobé  užívání  přípravku  Ambrobene  75  mg  u  chronických  onemocnění  je  možné  pouze  po 
poradě s lékařem. 
 
Jestliže jste užil (a) více přípravku Ambrobene 75 mg, než jste měl (a) nebo při náhodném požití 
přípravku dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte 
s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající balení tobolek, aby lékař věděl, co jste užil (a). 
 

3/4 

Jestliže  jste  zapomněl (a) užít  pravidelnou dávku přípravku  Ambrobene 75 mg, užijte ji hned, 
jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000  
Reakce z přecitlivělosti  
Vyrážka, kopřivka  
 
Vzácně  byly  hlášeny  mírné  nežádoucí  účinky  na  horní  část  trávicího  ústrojí  (zejména  pálení  žáhy, 
nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po injekčním podání.  
 
Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu  
Anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedému 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění  
Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické 
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 

bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. 

Jak přípravek Ambrobene 75 mg uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn  
před světlem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistrech za 
„EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ambrobene 75 mg obsahuje 

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 75 mg v jedné tobolce. 

Pomocnými 

látkami 

jsou 

mikrokrystalická 

celulosa, 

sodná 

sůl 

karmelosy, 

hydroxypropylmethylcelulosa,  disperze  metakrylátového  kopolymeru  RS  30  %,  triethyl-citrát, 
srážený oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, černý 
oxid železitý. 

4/4 

 
Jak přípravek Ambrobene 75 mg  vypadá a co obsahuje toto balení 

Ambrobene  75  mg  je  tvrdá  želatinová tobolka s horní částí hnědou, spodní průhlednou, obsahující 
bílé až světle žluté pelety. Al/PVC blistr, krabička. 
 
Balení obsahuje 10 nebo 20 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu AMBROBENE 75 MG 10X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROBENE 75 MG 10X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám