Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

ALGESAL 1X50GM Krém - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101082

80 % 3 recenze

K místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů.

Více informací

99

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

K místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů.

Informace o produktu

Výrobce: PHARMASELECT CZ S.R.O.
Značka: ALGESAL
Kód výrobku: 101082
Kód EAN: 9120008840239
Kód SÚKL: 125442
Doplněk názvu: 100MG/G+10MG/G CRM 50G
Cesta podání: místní podání - na kůži
Držitel rozhodnutí: PHARMASELECT CZ S.R.O.

Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či zánětu, např. pohmožděnin, výronů a vyvrknutí kloubů, natržení svalů, šlach a vazů, pokud lékař nedoporučil fixační obvaz. Při drobných pohmožděninách, výronech a vyvrknutích můžete použít Algesal bez porady s lékařem. Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ALGESAL

1/4 

sp. zn. sukls260379/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Algesal, krém 

 

Diethylamini salicylas, myrtecainum. 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému  lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů  nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek Algesal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algesal používat 

3. 

Jak se přípravek Algesal používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Algesal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK ALGESAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Tento lék je lokální analgetikum a antirevmatikum. 

Algesal krém obsahuje kombinaci účinných látek, které odlišnými způsoby urychlují procesy hojení. 
Salicylát  působí  proti  bolesti,  protizánětlivě  a  zmírňuje  otok.  Myrtekain  snižuje  svalové  napětí  a 
působí  místní  znecitlivění.  Účinné  látky  jsou  rychle  a  úplně  vstřebány  kůží  a  působí  přímo  na 
postiženou oblast. Nástup účinků po nanesení krému je rychlý. 

Přípravek Algesal krém se používá k místní léčbě bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku či 
zánětu,  např.  pohmožděnin,  výronů  a  vyvrknutí  kloubů,  natržení  svalů,  šlach  a  vazů,  pokud  lékař 
nedoporučil  fixační  obvaz.  Při  drobných  pohmožděninách,  výronech  a  vyvrknutích  můžete  použít 
Algesal bez porady s lékařem.  

Při místní léčbě revmatických bolestí svalů a kloubů se přípravek používá pouze na doporučení lékaře.  

Přípravek mohou používat dospělí a mladiství od 12 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ALGESAL 
POUŽÍVAT 
 

 
Nepoužívejte přípravek Algesal 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na salicyláty, myrtekain nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Algesal, na látky s podobným účinkem nebo jiné látky (např. lokální anestetika). Přípravek 

2/4 

nesmí  být  aplikován  na  sliznice,  do  očí,  na  porušenou  kůži,  tj.  na  popáleniny,  kožní  onemocnění  s 
výpotkem, exémy, infikované nebo otevřené rány nebo rány pod uzavřeným (okluzivním) obvazem. 

 
Upozornění a opatření  

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algesal je zapotřebí  

-

 u pacientů se sníženou činností ledvin  

-

 u těhotných a kojících žen  

Výše  uvedené  skupiny  pacientů  používají  přípravek  pouze  ze  zvlášť  závažných  důvodů  a  na 
doporučení lékaře.  

Děti  do  12  let  by  neměly  Algesal  krém  používat.  O  bezpečnosti  používání  přípravku  v této  věkové 
kategorii není dostatek údajů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Algesal 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu. 

Antikoagulační (protisrážlivý) účinek heparinu a perorálních antikoagulancií (léky snižující srážlivost 
krve)  může  být  při  současném  podání  přípravku  Algesal  zvýšen,  i  když  při  kožním  podání  jsou 
hladiny salicylátů v krvi podstatně nižší než při perorálním podání.  

Jiné místní přípravky (krémy, masti, gely) bez porady s lékařem nepoužívejte. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné a kojící ženy používají přípravek Algesal pouze ze zvlášť závažných důvodů a na doporučení 
lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek nemá vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Algesal 

Přípravek  obsahuje  účinnou  látku,  která  může  způsobit  pozitivní  výsledek  při  dopingové  kontrole 
sportovců. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK ALGESAL POUŽÍVÁ 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud lékař neurčí jinak, nanášejte dvakrát až třikrát denně menší množství krému na postižená místa 
a vtírejte do kůže. Po použití přípravku si umyjte ruce. Jestliže se do 3 dnů obtíže nezmírní, poraďte 
se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 7 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Algesal, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 

 

 

3/4 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek  

Jestliže  jste  zapomněl(a)  přípravek  Algesal  použít,  aplikujte  jej  jakmile  si  vzpomenete  a  dále 
pokračujte podle doporučeného dávkovacího schématu. Neaplikujete zdvojenou dávku. 
 
 
Jestliže jste přestal(a) používat
 přípravek Algesal  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Algesal je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout kontaktní alergická reakce z přecitlivělosti, 
obvykle spojená se svěděním, zčervenáním nebo s kopřivkou. Při podráždění kůže přerušte používání 
krému a poraďte se o dalším postupu s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK ALGESAL UCHOVÁVAT  

 

Uchovávejte při teplotě do 25

0

C. 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na tubě a krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Algesal obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou  diethylamini salicylas 5 g, myrtecainum 0,5 g v 1 tubě  o obsahu 50 g. 
-  Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-ricinoleát, ethylenglykol-monopalmitostearát, glycerol-

monostearát 40-50, cetylstearyl alkohol, kyselina chlorovodíková, makrogol stearát 300, lehký 
tekutý parafin, glyceromakrogol-linoleát, složené levandulové aroma, čištěná voda. 
 
 

4/4 

Jak přípravek Algesal vypadá a co obsahuje toto balení 

Algesal je homogenní krémově bílý krém s  levandulovou vůní. Jedna tuba obsahuje 50 g nebo 100 g 
krému. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH, Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Vídeň, Rakousko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

3.10.2016 
   

Recenze (3)

Recenze produktu ALGESAL 1X50GM Krém

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

100 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu ALGESAL 1X50GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Pavla H.

80 % 01/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám