Oblíbené položky

Úvodní strana » Výrobci » A » ALLERGAN PHARMACEUTICALS, WESTPORT

ALLERGAN PHARMACEUTICALS, WESTPORT

 • Oční kapky OPTIVE 10 ml Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Užití Svým unikátním složením (carboxymetyl-celulóza a glycerin, látky zvlhčující povrch oka, a L-carnitn a erythritol, látky obnovující vlhkost buněk povrchu oka) a jedinečným duálním působením (lubrikace a osmoprotekce) ulevuje od pocitu suchého oka a podráždění způsobeného prachem, oslněním, pyly, znečištěným ovzduším a námahou. Pomáhá od pocitu sucha, podráždění a únavy očí v klimatizovaných místnostech, při práci s počítačem, při sledování televize, v prašném a zakouřeném prostředí, při jízdě autem, v letadle atd. Lze kapat do oči i při nasazených kontaktních čočkách všech typů, můžete používat až 6 měsíců po otevření lahvičky! Optice je bez konzervačních látek. Lubrikace Složky umělých slz Optice - CMC a glycerin hydratují slzný film a vytváří tak ochranný štít na povrchu oka. Osmoprotekce (opětovně hydrát ováný epitel) Přírodně identické látky (L-Carnitin a Erythritol) pronikají do povrchových buněk oka a chrání je obnovením osmotické rovnováhy. Účinné látky Sodium carboxymethylcellulose 0,50% Purite 0,01%

  282 Kč -13% 323 Kč

 • CELLUFLUID oční kapky, roztok 30 x 0,4 ml/2 mg Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Cellufluidoční kapky, roztok jednodávkový obal carmellosum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je k dostání bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů lékárníka nebo zdravotní sestry. Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci1. Co je Cellufluid a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cellufluid používat3. Jak se Cellufluid používá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Cellufluid uchovávat6. Obsah balení a další informace 1. Co je Cellufluid a k čemu se používá Cellufluid je náhražka slz, která obsahuje látku zvanou sodná sůl karmelózy. Ta je používána k léčbě příznaků syndromu suchého oka (jako je bolestivost, pálení, podráždění nebo pocit suchého oka) způsobeného Vaší nedostatečnou produkcí slz, které udržují oko vlhké. 2. Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete Cellufluid používat Nepoužívejte Cellufluidjestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na sodnou sůl karmelózy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatřeníPokud dojde k podráždění, bolestivosti, zarudnutí a změnám vidění nebo pokud se Váš stav zhorší, přestaňte používat tento lék a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Další léčivé přípravky a CellufluidInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Používáte-li jiné oční kapky, ponechejte mezi nakapáním jiných kapek a Cellufluidu pauzu alespoň 15 minut. Těhotenství a kojeníCellufluid lze používat během těhotenství i kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůCellufluid může způsobit přechodné rozmazané vidění. Pocítíte-li dočasné rozmazané vidění, neřiďte žádné dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se vám vidění nevyjasní. Před použitím si přečtěte celou příbalovou informaci Pokud máte jakékoli pochybnosti, projednejte je se svým lékařem, sestrou nebo lékárníkem. 3. Jak se Cellufluid používá Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů v této příbalové informaci nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Doporučená dávka je 1-2 kapky Cellufluidu do postiženého oka/očí 4x denně nebo podle potřeby. Před použitím Cellufluidu si nemusíte vyndávat kontaktní čočky. Před použitím zkontrolujte, zda je jednodávkový obal nedotčený. Po otevření je třeba roztok okamžitě použít. Aby se zabránilo znečištění nebo možnému poranění oka, otevřená část jednodávkové ampulky se nesmí dotknout oka nebo čehokoli jiného. Před použitím si umyjte ruce. 1. Odtrhněte z pásku jeden jednodávkový obal.2. Podržte ho ve svislé poloze (uzávěrem nahoru) a uzávěr odtrhněte.3. Zlehka stáhněte spodní víčko dolů, aby se vytvořila kapsa. Otočte jednodávkový obal dnem vzhůru a stiskem uvolněte do oka jednu kapku. Několikrát zamrkejte. Nepoužívejte znova jednodávkový obal, i kdyby v něm zůstalo trochu roztoku. Jestliže jste použil(a) více Cellufluidu než jste měl(a)Nijak Vám to neublíží. Máte-li nějaké obavy, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) použít CellufluidJakmile si vzpomenete, kápněte do každého oka, které potřebuje léčit, jednu kapku a pak pokračujte v obvyklém dávkování. Nepoužívejte velké množství kapek, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou rozděleny do následujících kategorií dle četnosti výskytu Velmi časté - Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 Časté - Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 Méně časté - Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 Vzácné - Mohou postihnout až 1 pacienta z 1000 Velmi vzácné - Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000 Není známo - Z dostupných údajů nelze určit Následující nežádoucí účinky hlášené po použití Cellufluidu Časté - Podráždění oka (včetně pálení a nepříjemných pocitů), bolest oka, svědění oka, poruchy zraku. Není známo - Alergické reakce (včetně oční alergie), rozmazané vidění, výtok z oka, zvýšené slzení, zčervenání oka, poranění povrchu oka dotekem špičky lahvičky během podání. Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48100 41 Praha 10webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Cellufluid uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku jednodávkového obalu a na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte Cellufluid, pokud si všimnete známek manipulace s balením. Nepoužívejte, pokud roztok změní barvu nebo jeví známky zákalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Cellufluid obsahujeLéčivou látkou je carmellosum natricum 5 mg/ml. Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, roztok mléčnanu sodného 60%, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu hořečnatého a čištěná voda. Může být přidáno malé množství hydroxidu sodného nebo kyseliny chlorovodíkové 35% k úpravě pH (míra acidity nebo alkality roztoku). Složení Cellufluidu bylo navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému složení slz. Jak Cellufluid vypadá a co obsahuje toto balení Cellufluid je čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok očních kapek v LDPE jednodávkovém obalu. Jednodávkový obal má odtrhávací uzávěr. Jeden jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml roztoku očních kapek. Balení obsahuje 5, 30 nebo 90 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceAllergan Pharmaceuticals IrelandCastlebar Road Westport County Mayo IrskoPro další informace o přípravku kontaktujte prosím Vašeho místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Allergan CZ s.r.o.Tel: +420 800 188 818 Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.10.2016 sp.zn.sukls184784/2016

  192 Kč

 • Oční kapky Refresh 15 ml Registrovaný léčivý přípravek

  skladem do 24 hodin

  Refresh jsou oční kapky, jenž nahrazují vlastní slzy a poskytují oku umělý ochranný film, pokud jeho přirozený ochranný film není dostatečný. oční kapky poskytující okamžitou zklidňující úlevu a dlouhotrvající komfort unikátní složení umělých slz vhodné i pro nositele všech typů kontaktních čoček Složením: složení Refresh? je identické s přirozenými slzami PURITETM – jedinečná konzervační látkai Sodium carboxymethyl­cellulose (CMC) – vysoce účinná zvlhčující látka Vlastnostmi: nezhoršuje centrální zrakovou ostrost má dlouhý retenční čas viskozita je porovnatelná s „tenkou vrstvou“ slz jediný přípravek, který poskytuje komfort srovnatelný s přípravky bez konzervačních látek Refresh? – konzervační látka Refresh? umělé slzy jsou chráněny látkou PURITETM, která se stykem se světlem rozloží na vodu a chlorid sodný – přirozené složky slzného filmu. Proto jsou Refresh? tak účinné, bezpečné, snadno použitelné a nedráždí. PURITETM + světlo = voda + chlorid sodný (přirozená složka slz)

  176 Kč -6% 187 Kč

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám