Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12333
Kód EAN: 8594739054400
Kód SÚKL: 643
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii); diagnostikum při Schillingově testu, podání cyanokobalaminu může odhalit polycythemii.

Příbalový leták

1/4


Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls17968/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 g
injekční roztok
(Cyanocobalaminum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci :
1. Co je přípravek Vitamín B12 Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamín B12 Léčiva používat
3. Jak se přípravek Vitamín B12 Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Vitamín B12 Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK VITAMÍN B 12 LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vitamín B12 (kyanokobalamin) je spolu s kyselinou listovou nezbytný pro syntézu DNA,
obalu nervových vláken a bílkovin. Usnadňuje využití kyseliny listové. Nedostatek vitaminu
B12 vede k defektní syntéze DNA, což má za následek poruchu tvorby krve v kostní dřeni a
degeneraci míchy i periferních nervů.

Vitamín B12 Léčiva se užívá k:
- léčbě perniciózní anémie (chudokrevnost způsobená nedostatkem vitaminu B12;
makrocytární, megaloblastová),
- prevence a léčba nedostatku vitaminu B12 (funikulární myelóza - degenerativní
onemocnění postihující míchu, alkoholizmus, zánět žaludku, postižení jaterního a
žlučového traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, zvýšená činnost štítné žlázy ,
těhotenství, stav po částečném odstranění žaludku).
- jako diagnostikum při Schillingově testu


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
VITAMÍN B12 LÉČIVA POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Vitamín B12 Léčiva
2/4

- jestliže jste alergický(á) na cyanocobalamin nebo na kteroukoli další složku přípravku
(uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte vrozeným onemocněním zraku zvaným Leberova hereditární optická
neuropatie

Upozornění a opatření
Při anémii nesmí být přípravek podáván dokud není stanovena diagnóza typu anémie.

Další léčivé přípravky a přípravek Vitamín B12 Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.Vysoké a dlouhodobě podávané dávky kyseliny
listové mohou snižovat hladinu vitaminu B12 v krvi. Hormonální antikoncepce může klinicky
nevýznamně snížit sérovou hladinu vitaminu B12. Podávání chloramfenikolu pacientům
s deficitem vitaminu B12 léčených vitaminem B12 může vzácně vést ke snížení klinické
odpovědi na vitamin B12.

Vitamín B12 Léčiva s jídlem a pitím
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle a pití.

Těhotenství a kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vitamín B12 Léčiva prochází placentární bariérou a do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK VITAMÍN B12 LÉČIVA UŽÍVÁ

Dávkování předepsané lékařem je třeba přesně dodržovat.

Vitamin B12 se podává intramuskulárně nebo hluboko subkutánně, může být též podán
intravenózně kapénkovou infuzí jako součást parenterální výživy. Vitamin B12 nepodáváme
intravenózně v injekci.

Terapeuticky:

Dospělí: V hematologické indikaci bez neurologických projevů se podává 1000 g ob den
intramuskulárně 5-7krát, pak dle postupu normalizace krevního obrazu jednou týdně až 1x
za 2 týdny. Udržovací dávka 1 000 g postačí 1x za 3 měsíce. Při postižení nervového
systému se podává 1 000 g ob den až do známek zlepšení a pak ještě tak dlouho, dokud
zlepšování pokračuje.

Děti a mladiství: U nekomplikované perniciózní anémie nebo malabsorbce vitamínu B12 se
podává 30-50 g denně po dobu 2 nebo více týdnů do celkové dávky 1 000 5 000 g.
Následuje udržovací dávka 100 g jednou za měsíc. Při kongenitálním deficitu
transkobalaminu se podává 1 000 g 2x týdně.

Diagnosticky:
1 mg/1 000 g/i.m. jednorázově.
3/4


Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamín B12 Léčiva než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud popsáno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání vitaminu B12 byly pozorovány následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti
výskytu:
Vzácně (postihují až 1 z 1 000 léčených pacientů): alergické reakce (svědění, kožní zarudnutí,
kopřivka)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit častost výskytu): akné

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK VITAMÍN B12 LÉČIVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 oC. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn
před světlem. Chraňte před mrazem.
Přípravek Vitamín B12 Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. OBSAH BALENI A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Vitamín B12 Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je Cyanocobalaminum 1000 g v 1 ml
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci

Jak přípravek Vitamín B12 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Vitamín B 12 Léčiva je čirý sytě červený injekční roztok bez viditelných částic.
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml

4/4

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.11.2012.

Recenze

Recenze produktu VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 MCG 5X1ML/1000RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VITAMIN B12 LÉČIVA 1000 MCG 5X1ML/1000RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze