Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

UNASYN 1X1.5GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28810

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 28810
Kód EAN: 8595060903139
Kód SÚKL: 16600
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Unasyn je indikován pro léčbu infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Obvyklou indikací jsou infekce horních i dolních dýchacích cest včetně sinusitíd, dále otitis media, epiglotitis; bakteriální pneumonie, infekce močového ústrojí a pyelonefritis, intraabdominální infekce včetně peritonitídy, cholecystitídy, endometritídy a celulitídy v pánevní oblasti; bakteriální septikémie; infekce kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů, a také infekce gonokokové. Unasyn lze podávat též perioperačně ke snížení výskytu pooperačních raných infekcí u pacientů podstupujících chirugické zákroky v oblasti břišní nebo pánevní, při kterých je nebezpečí kontaminace peritonea. Profylakticky se může Unasyn užít také k omezení pooperační sepse před ukončením těhotenství nebo před provedením císařského řezu.

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls30670/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Unasyn 

Prášek pro injekční roztok 

(Ampicillinum/sulbactamum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
V příbalové informaci naleznete

1. 

Co je přípravek Unasyn a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unasyn používat 

3. 

Jak se přípravek Unasyn používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Unasyn uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Unasyn a k čemu se používá 

 
 

Přípravek Unasyn se podává u infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Nejčastějším důvodem používání 
jsou infekční onemocnění horních dýchacích cest, jako je zánět vedlejších nosních dutin, středního ucha, zánět 
hrtanové příklopky; záněty dolních dýchacích cest  - zápaly plic, průdušek; dále záněty močových cest, ledvin, 
nitrobřišní infekce, infekční postižení kůže a měkkých tkání, kostí a kloubů, a také kapavka.  Přípravek Unasyn 
lze také použít ke snížení rizika infekce před/během operačního výkonu. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Unasyn používat 

 
Nepoužívejte přípravek Unasyn: 

-  jestliže jste alergický(á) na ampicilin, sulbaktam, kterýkoliv penicilin či antibiotikum 

 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Unasyn se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 

 

jestliže při používání antibiotik trpíte vyrážkou či otokem v obličeji či na krku; 

 

jestliže trpíte obtížemi s ledvinami; 

 

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz "Těhotenství a kojení"); 

 

jestliže má Vaše strava vysoký obsah vlákniny (nevstřebatelných sacharidů): antibiotikum by u 

Vás mohlo vyvolat průjem; 

 

jestliže jste na dietě se sníženým obsahem sodíku 

 

jestliže užíváte jiné léky uvedené v bodu "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky" 

 

jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo zhorší: stejně jako u všech antibiotik se může stát, že 

některé bakterie vyvolávající Vaši infekci začnou být proti léku odolné; 

 

jestliže se u Vás objeví průjem během/po léčbě antibiotiky, informujte o tom okamžitě Vašeho 

lékaře. 

 

 

 

Přípravek  Unasyn  může  vyvolat  falešně  pozitivní  výsledky  některých  testů  z  moči,  zejména  testu 
přítomnosti glukózy (cukru) u diabetiků, proto informujte lékaře dříve, než upravíte svou dietu. 
 
Upozornění:  přípravek  Unasyn  může  vyvolat  alergické  reakce  (viz  "Možné  nežádoucí  účinky"),  ke 
kterým  může  dojít již  při prvním  podání  přípravku.  Vzácně  může  dojít  i  k závažné  život  ohrožující 
reakci z přecitlivělosti, v takovém případě je nutná okamžitá lékařská péče. 
 
V případě, že se u Vás vyskytne bolest břicha, svědění, ztmavnutí moči, zežloutnutí kůže nebo očního 
bělma, pocit na zvracení nebo nebudete-li se celkově cítit dobře, okamžitě se poraďte se svým 
lékařem. Tyto příznaky mohou poukazovat na poškození jater, ke kterému může při používání 
ampicilinu/sulbaktamu dojít. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Unasyn 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zejména  důležité  je  informovat  lékaře,  pokud  užíváte  probenecid,  allopurinol,  methotrexát  či 
hormonální antikoncepci, jiná antibiotika či chemoterapeutika či léky předcházející vzniku sraženin v 
krvi, jako např. warfarin. 
 
Účinky přípravku Unasyn a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Tyto  vzájemné  interakce  mohou  způsobit  změnu  v účinnosti  užívaných  léků.  Navíc  se  může  zvýšit 
riziko nebo závažnost nežádoucích účinků. 
 
K interakcím může dojít, užíváte-li: 

 

přípravky určené k léčbě dny, např. allopurinol nebo probenecid, 

 

přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti, 

 

některá antibiotika, např. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny, 

 

kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství, 

 

methotrexát určený k léčbě určitých typů rakoviny. 

 
Přípravek Unasyn s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Před použitím přípravku Unasyn se poraďte s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 
Po užití přípravku  Unasyn  můžete  pocítit závratě. Pokud  k tomu dojde, neměl/a  byste  řídit  motorová  vozidla, 
obsluhovat  stroje  nebo  elektrické  nástroje.  Uvědomte  si,  že  pokud  se  necítíte  dobře,  Vaše  schopnost  řídit 
motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna. 

 
 
Přípravek Unasyn obsahuje sodík (115 mg v 1,5 g). Tato skutečnost se musí brát v úvahu u pacientů 
na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Unasyn používá 

 
Přípravek  Unasyn  bude  vždy  připravován  a  podáván  lékařem  nebo  profesionálním  zdravotníkem. 
Přípravek Unasyn může být podán nitrožilně (injekcí nebo infuzí) nebo nitrosvalově injekcí. 
 

 

 

Přesné dávkování určí vždy lékař. 
 
Obvyklé  rozpětí  denních  dávek  přípravku  Unasyn  je  u  dospělých  pacientů  1,5  –  12  g  denně  v 
jednotlivých  dávkách  s  intervaly  6  -  8  hodin.  U  méně  závažných  infekcí  může  být  stanoven 
dvanáctihodinový interval. 
Četnost dávkování a dobu trvání léčby určuje vždy lékař podle závažnosti onemocnění a funkce ledvin 
pacienta. Doba trvání léčby je obvykle 5-14 dní, ale přípravek může být podáván i déle v případech 
zvlášť závažných infekcí. 
 
U  dětí  je  dávkování  upraveno  vzhledem  k věku  a  tělesné  hmotnosti  dítěte.  Obvykle  se  podává  150 
mg/kg/den  po  6  nebo  8  hodinách,  u  novorozenců  do  prvního  týdne  (zvláště  nezralých)  je  snížena 
dávka na 75 mg/kg/den v intervalu po 12 hodinách. 
 
Při prevenci infekcí před/během operace se na začátku podává 1,5-3 g přípravku Unasyn. Dávku lze 
opakovat po 6-8 hodinách a podávání ukončit 24 hodin po skončení operačního výkonu, pokud lékař 
nerozhodne o nutnosti další aplikace. 
 
Při  léčbě  nekomplikované  kapavky  lze  podat  jednotlivou  dávku  1,5 g  přípravku  Unasyn.  Pokud  je 
současně  podán  1,0 g  probenecidu  perorálně,  prodlouží  se  doba  vyšší  plazmatické  koncentrace 
sulbactamu i ampicilinu. 
 
Jestliže  máte  zhoršené  funkce  ledvin,  může  dojít  ke  snížení  vylučování  přípravku.  Váš  lékař  upraví 
podávání v závislosti na ledvinných funkcích. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Unasyn, než jste měl(a) 
 
Pokud  jste  znepokojen/a,  že  možná  dostáváte  příliš  vysokou  dávku  přípravku,  sdělte  to  okamžitě 
svému lékaři nebo jinému zdravotníkovi. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Unasyn 
 
Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je 
nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka 
jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek    nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání přípravku, 
řekněte to ihned lékaři nebo zdravotní sestře, protože by se mohlo jednat o závažné nežádoucí účinky: 
-  zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu injekce 
-  alergická reakce, projevy zahrnují otok obličeje a obtíže s dýcháním, kožní vyrážku 
 
Další nežádoucí účinky přípravku Unasyn mohou zahrnovat: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů) 

-  snížený počet červených krvinek (anémie), snížený počet krevních destiček 

(trombocytopenie), zvýšený počet určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) 

-  zánět žil (flebitida) 
-  průjem 
-  zvýšené hladiny bilirubinu v séru (hyperbilirubinemie) 

 

 

-  bolest v místě vpichu 
-  zvýšené hladiny některých enzymů v jaterních testech (alaninaminotransferázy a 

aspartátamaminotransferázy) 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů) 

-  snížený počet leukocytů (bílých krvinek), snížený počet neutrofilů (1 typ bílých krvinek) 
-  zvracení 
-  vyrážka, svědění 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů) 

-  nevolnost, zánět sliznice jazyka (glositida) 

 
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit) 

-  snížený počet červených krvinek způsobený jejich rozkladem (hemolytická anémie), snížený 

počet určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu krevních destiček 
doprovázený tvorbou modřin (trombocytopenická purpura) 

-  anafylaktický šok (život ohrožující alergická reakce), anafylaktoidní reakce (alergická reakce 

připomínající anafylaktickou alergickou reakci) 

-  křeče 
-  zánět tlustého střeva se vznikem pablán (pseudomembranózní kolitida), zánět tenkého a 

tlustého střeva, zánět sliznice ústní dutiny, změna zabarvení jazyka 

-  žloutenka způsobená městnáním žluči, městnání žluči, abnormální jaterní funkce, žloutenka 
-  závažné kožní reakce (

známé jako Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální 

nekrolýza, erythema multiforme), při kterých dochází k

 tvorbě vyrážky, výsevu puchýřů, 

cárovitému odlučováním svrchní vrstvy kůže, v ještě závažnějších případech s horečkou a 
současným postižením sliznic 

-  kožní puchýře, svědění, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní 

dermatitidy) 

-  zánět ledvin (tubulointersticiální nefritida) 
-  reakce v místě vpichu 
-  otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku se ztíženým polykáním nebo dýcháním (angioedém), 

kožní vyrážka (erytém), puchýře, zrudnutí kůže (kopřivka) 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 

Jak přípravek Unasyn uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě 15 

0

C – 25 

0

C. 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Unasyn obsahuje 
 
-  Léčivými  látkami  jsou  ampicillinum  a  sulbactamum.  Jedna  lahvička  s práškem  obsahuje  1,5  g 
prášku: ampicillinum 1 g a sulbactamum 0,5 g. 

 

Jak přípravek Unasyn vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Unasyn UNASYN se dodává v krabičce obsahující 1 lahvičku s 1,5 g prášku pro injekční 
roztok. Prášek pro injekční roztok je bílý až skoro bílý. 
 
Zapertlovaná  lahvička  z bezbarvého  skla,  pryžová  zátka,  hliníkový  kryt,  modrý  flipp-off  uzávěr, 
krabička. 
 
Velikost balení: 1 x 1,5 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Haupt Pharma Latina S.r.l. 
Strada Statale 156 Km 47,600 
04100 Borgo San Michele 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.2.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu UNASYN 1X1.5GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu UNASYN 1X1.5GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám