Podrobné informace

Tiapridal se používá ke krátkodobé léčbě poruch chováníve stáří  nebo při chronickém alkoholismu.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI-SYNTHELABO S.A., ALCOBENDAS
Kód výrobku: 32683
Kód EAN: 8595116521324
Kód SÚKL: 48578
Držitel rozhodnutí: SANOFI-SYNTHELABO S.A., ALCOBENDAS

Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu. Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je možno jej také užívat u jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea, tardivní dyskineze). Tiapridal lze podávat u dospělých i u stavů intenzívní a neustupující bolesti. Tiapridal tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních pohybů.

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls21332/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TIAPRIDAL
tablety
(tiapridi hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci.
1. Co je Tiapridal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat.
3. Jak se Tiapridal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Tiapridal uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Tiapridal a k čemu se používá

Tiapridal je přípravek, který působí na psychické funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální
pohyby nemocného.

Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu,
včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.
Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje
mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Je možno jej také užívat u
jiných forem nenormálních pohybů (Huntingtonova chorea, tardivní dyskineze).
Tiapridal tablety lze užít u dospělých a dětí od 6 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních
pohybů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tiapridal užívat

Neužívejte Tiapridal:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tiaprid nebo na kteroukoli další složku přípravku
Tiapridal
pokud trpíte vzácným onemocněním nadledvin, tzv. feochromocytomem, které způsobuje bolest
hlavy, návaly horka a periodický vzestup krevního tlaku
pokud je Vám podávána levodopa při léčbě Parkinsonovy choroby (onemocnění projevující se
výrazným třesem a svalovou ztuhlostí)
pokud trpíte současným nádorovým onemocněním mozku, produkujícím hormon prolaktin
a/nebo nádorem prsu

2
Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné
pochybnosti, poraďte se se svým lékařem, než začnete Tiapridal užívat.

Upozornění a opatření:
pokud trpíte Parkinsonovou chorobou (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou
ztuhlostí) měl být Vám být předepsán Tiapridal pouze ve výjimečném případě
pokud trpíte epilepsií (padoucnicí), musí existovat zvláště závažné důvody, předepíše-li Vám
lékař tento lék, protože může dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů.
pokud trpíte onemocněním ledvin, musíte přesně dodržovat snížené dávkování přípravku, které
stanoví lékař
pokud užíváte nějaký další lék (viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky").
pokud trpíte srdečním onemocněním a onemocněním cév
u starších pacientů s těžkým duševním onemocněním, které má souvislost s demencí

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených situací, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete
užívat Tiapridal.

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je Tiapridal, je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Mohou se nečekaně objevit horečka či infekce, které mohou být příčinou změny jednotlivých složek
krve (krevní dyskrázie). V tom případě neprodleně informujte Vašeho lékaře.

Tiapridal není vzhledem k obsahu léčivé látky určen k podávání dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tiapridal
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Tiapridal a naopak.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jedná se hlavně o přípravky určené k léčbě:
Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby
nepravidelného srdečního rytmu, vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhávání
některých duševních poruch, deprese, úzkosti a poruch spánku
parazitárních infekcí
bakteriálních infekcí
poruch trávicího ústrojí
alergií
bolesti a migrény
závislosti na opioidech
zeleného zákalu
a dále např. projímadla, látky používané k vyšetření funkce nadledvin nebo léky užívané na
odvodnění
.

Přípravek Tiapridal se nesmí užívat společně s léky obsahujícími kabergolin nebo chinagolid, pokud je
neužíváte k léčbě Prakinsonovy choroby.

Přípravky působící na centrální nervový systém, jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na
spaní, na uklidnění, proti zvracení, proti alergii, mohou zvyšovat účinek přípravku Tiapridal a
vyvolávat snížení pozornosti i spavost. Také alkohol zvyšuje celkový účinek přípravku Tiapridal,
zejména zvýšením celkového utlumení a výraznou spavostí. Vyvarujte se proto požívání alkoholu
v průběhu užívání přípravku.
3

Užívání přípravku Tiapridal s jídlem a alkoholem
Přípravek Tiapridal lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby tímto přípravkem nepijte
alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Tiapridal, ihned o tom informujte svého lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapridal v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnouit tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Protože není známo, zda se přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka, nedoporučuje se během
užívání přípravku Tiapridal kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože Tiapridal může
způsobit útlum a ospalost.

3. Jak se přípravek Tiapridal užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař.
Tiapridal se užívá u dospělých a dětí od 6 let obvykle takto:

- krátkodobá léčba poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu
Použití u dospělých: 200 300 mg za den, rozděleno do 2 dílčích dávek po dobu 1 2 měsíců.
U starších pacientů by dávky 200 300 mg/den mělo být dosaženo postupně. Léčba by měla být
zahájena nízkou dávkou 50 mg 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 50 100 mg
každé 2 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den.
Maximální doporučenou dávkou je 300 mg/den.

- mimovolní a abnormální pohyby:
Dospělí: 300 800 mg/den.
Léčba by měla být zahájena velmi nízkou dávkou 25 mg/den, potom by dávka měla být velmi
postupně zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky.
Děti od 6 let: 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti denně. U dětí je vhodnější podání kapek.

- těžké poruchy chování u dětí od 6 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:
Dávka je 100 150 mg/den. U dětí je vhodnější podání kapek.

Při poruše funkce ledvin lékař dávku sníží na polovinu nebo čtvrtinu obvyklé dávky.

Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Tiapridal, než jste měl(a):
Při požití většího počtu tablet se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, nekontrolované
vyplazování jazyka, dlouhodobý stah žvýkacích svalů, ospalost, útlum, ztráta vědomí. Může se objevit
4
i třes a ztuhlost končetinových svalů. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem
vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou službu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapridal:
Tablety užijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapridal
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a nevysazujte jej bez jeho předchozího vědomí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tiapridal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

V průběhu užívání přípravku se mohou často objevit následující nežádoucí účinky: závratě, bolest
hlavy, zvýšený třes rukou, zvýšení svalového napětí, pohybové poruchy, slinění, ospalost, nespavost,
netečnost, únava, slabost, malátnost, vylučování mléka mléčnou žlázou, zvětšení a bolest prsou i u
mužů, poruchy menstruace, orgasmu a impotence. Méně často se objevuje neklid, křeče, strnutí šíje a
žvýkacích svalů, stahy některých svalů v obličeji a na krku, zvýšení tělesné hmotnosti.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny rytmické, mimovolní pohyby převážně končetin, jazyka
a/nebo obličeje a poruchy srdečního rytmu a pokles krevního tlaku.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
Pokud se u Vás objeví horečka nebo infekce, vyhledejte lékaře.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Stejně jako u ostatních neuroleptik se může vyskytnout neuroleptický maligní syndrom, který je
charakterizovaný vysokou horečkou, svalovou ztuhlostí, zrychlenou srdeční činností, zrychleným
dýcháním, ospalostí a zmateností. Jestliže se tyto příznaky rozvinou, přerušte užívání přípravku
Tiapridal a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak Tiapridal uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Tiapridal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Tiapridal, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky poškození.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5

6. Další informace

Co Tiapridal obsahuje:

- Léčivou látkou je tiapridi hydrochoridum. Jedna tableta obsahuje 111,1 mg tiapridi
hydrochloridum, což odpovídá 100 mg tiapridu.

- Pomocnými látkami jsou mannitol, mikrokrystalická celulóza, povidon, srážený oxid křemičitý
a magnesium-stearát.

Jak Tiapridal vypadá a co obsahuje toto balení:

Tiapridal tablety jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety, na jedné straně dělicí kříž, na druhé vyražený
nápis T 100. Tablety lze dělit na čtyři stejné dávky.

Jsou dodávány v papírové krabičce obsahující 20 nebo 50 tablet v PVC/Al blistrech.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobci:
Sanofi Winthrop Industrie, Quétigny, Francie
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Alcorcón, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111, fax 233 086 222

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.7.2012
 

Recenze

Recenze produktu TIAPRIDAL Tablety 50X100 MG

Diskuze (1)

Diskuze k produktu TIAPRIDAL Tablety 50X100 MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

(2) (1) (0) 25/07/2006

Dana N. - jed

V příbalové informaci není uvedeno, že po Tiapridalu budte mít odporné halucinace. Dobrovolně by ho užíval leda nějaký toxikoman. Byla jsem nucena ho jedn měsíc brát a takovou léčbu bych přála jen svému nepříteli!

Vstoupit do diskuze