Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 15648
Kód EAN: 8590347000365
Kód SÚKL: 55449
Spiropent je určen k rozšíření a uvolnění průdušek při prevenci a léčbě vratného (reverzibilního) stažení průdušek u průduškového astmatu a dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je vleklý zánět průdušek (chronická bronchitida) a rozedma plic. Spiropent, sirup je určen pro dospělé i děti.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls162504/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

SPIROPENT
Sirup
Clenbuteroli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je SPIROPENT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat
3. Jak se SPIROPENT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak SPIROPENT uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je SPIROPENT a k čemu se používá

Klenbuterol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku SPIROPENT, patří do skupiny tzv. selektivních
beta2-agonistů. Rozšiřuje dýchací cesty a tím pomáhá při astmatu a dalších stavech doprovázených
vratným zúžením dýchacích cest. Po podání přípravku SPIROPENT, tablety nastupuje účinek po 520
minutách a přetrvává až 14 hodin.

SPIROPENT je určen k prevenci a dlouhodobé léčbě zúžení průdušek u průduškového astmatu a
dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je např. chronická obstrukční
bronchitida.
Pokud trpíte bronchiálním astmatem a/nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, která reaguje na
léčbu kortikosteroidy, Váš lékař může rozhodnout o současné aplikaci protizánětlivé léčby.

Přípravek SPIROPENT sirup je určen pro děti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat

Neužívejte SPIROPENT
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku klenbuterol-hydrochlorid nebo na
kteroukoli další složku přípravku SPIROPENT
- jestliže Vaše srdce bije příliš rychle, trpíte tachyarytmií (zrychlená a nepravidelná srdeční
činnost)
- jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny)
- jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje sorbitol (viz také
bod Důležité informace o některých složkách přípravku SPIROPENT)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SPIROPENT je zapotřebí
- v případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc.
2/5
- v případě akutního astmatického záchvatu: SPIROPENT není vhodný k mírnění příznaků během
akutních astmatických záchvatů
- jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu
- jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou)
- jestliže trpíte poruchami srdce a cév
- jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků
zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned navštívit lékaře
- jestliže zaznamenáte příznaky jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit
s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest
- jestliže trpíte feochromocytomem (určitý typ nádoru nadledvin)
- jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem o jiné
vhodné léčbě. Je možné, že bude třeba upravit léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat
předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.
- jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin,
nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště
pokud trpíte těžkým astmatem nebo užíváte jiné léky jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo
diuretika (léky na odvodnění). Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit vhodná bezpečnostní
opatření (např. krevní testy).
- jiné léky ze stejné skupiny mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem, nicméně
léky ze skupiny anticholinergik (léky k rozšíření dýchacích cest) např. tiotropium, ipratropium,
mohou být užívány současně.

Užívání klenbuterol-hydrochloridu vede k pozitivnímu nálezu při zneužití jako dopingové látky, např.
pro zlepšení sportovního výkonu.
Další rizika spojená s předávkováním léčivou látkou klenbuterol viz bod Jestliže jste užil(a) více
sirupu SPIROPENT, než jste měl(a).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jiné léky k rozšíření dýchacích cest mohou zvýšit účinek přípravku SPIROPENT.
Současné podání jiných agonistů beta2-receptorů, anticholinergik, xantinových derivátů (např.
theofylinu) může zhoršovat nežádoucí účinky.

Určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (tzv. beta-blokátory) a přípravek SPIROPENT navzájem
ruší své účinky.

Je důležité, aby byl Váš lékař informován, že užíváte určité léky proti depresi (inhibitory
monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva). Agonisté beta2- receptorů musí být užívány
s opatrností, protože jejich účinek se může zvýšit.

Inhalace anestetik na bázi halogenových uhlovodíků, např. halothan, trichlorethylen a enfluran může
zvýšit citlivost srdce k účinku agonistů beta2-receptorů vyvolávajícímu arytmie (např. může způsobit
nepravidelný rytmus srdce).

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Existují omezené údaje týkající se podávání přípravku SPIROPENT těhotným ženám.
Z bezpečnostních důvodů není vhodné užívat přípravek SPIROPENT během těhotenství a kojení.

Přípravek SPIROPENT může mít tlumivý efekt na děložní stahy, zejména v období před porodem.
Pokud je Vám předepsán přípravek SPIROPENT, je nutné ukončit kojení.

3/5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Během užívání přípravku SPIROPENT se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať. Pokud
pocítíte závrať, nesmíte řídit auto ani obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku SPIROPENT
5 ml sirupu obsahuje 1,4 g sorbitolu (22,4 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce).
Pokud Vám bylo lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před
užíváním přípravku SPIROPENT sirup se svým lékařem.


3. Jak se SPIROPENT užívá

SPIROPENT vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající
Pro tyto skupiny populace je k dispozici přípravek SPIROPENT tablety.

Děti
Celková doporučená denní dávka pro děti je:

Děti 612 let (2235 kg) 15,0 ml (15 g) 2krát denně
Děti 46 let (1622 kg) 10,0 ml (10 g) 2krát denně
Děti 24 roky (1216 kg) 7,5 ml (7,5 g) 2krát denně
Děti 824 měsíců (812 kg) 5,0 ml (5 g) 2krát denně
Děti do 8 měsíců (48 kg) 2,5 ml (2,5 g) 2krát denně

Doporučená denní dávka pro děti do 12 let odpovídá 1,2 g klenbuterol-hydrochloridu/kg tělesné
hmotnosti (v rozsahu od 0,8 g do 1,5 g).

Přesné dávkování vždy určí lékař. U dětí do 6 let je doporučen vzhledem k nedostatku údajů lékařský
dohled.

Jestliže jste užil(a) více sirupu SPIROPENT, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku SPIROPENT
než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Některé očekávané příznaky při předávkování jsou uvedeny v seznamu nežádoucích účinků:
hyperglykémie (abnormálně zvýšený krevní cukr), kolísání krevního tlaku, bolest na hrudi a arytmie
(poruchy srdečního rytmu).

Předávkování klenbuterolem, zejména v souvislosti s jeho nelegálním užíváním (doping), může být
život ohrožující až smrtelné.

Při předávkování klenbuterolem byla také pozorována metabolická acidóza.

Jestliže jste zapomněl(a) užít SPIROPENT
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) užívat SPIROPENT
Pokud ukončíte užívání přípravku SPIROPENT, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo
dokonce zhoršit. Proto musíte užívat SPIROPENT tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se
poraďte s lékařem, než přestanete přípravek SPIROPENT užívat.
4/5

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek SPIROPENT nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta2-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné
hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi).

U diabetických pacientů byly pozorovány zvýšené hladiny glukózy v krvi.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů
časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů
méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů
vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů;
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit)

SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta2-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné
hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi).

Srdeční poruchy:
Časté: bušení srdce
Méně časté: poruchy srdečního rytmu, zrychlená srdeční činnost
Není známo: nedostatečné krevní zásobení srdečního svalu (ischemie myokardu)

Poruchy nervového systému:
Časté: bolest hlavy, třes
Méně časté: závratě

Gastrointerstinální poruchy:
Časté: pocit na zvracení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Méně časté: svalové křeče, bolest svalů

Poruchy metabolismu a výživy:
Není známo: snížená hladina draslíku v krvi

Poruchy imunitního systému:
Méně časté: přecitlivělost

Psychiatrické poruchy:
Časté: neklid
Méně časté: nervozita

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
5/5
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak SPIROPENT uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

SPIROPENT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.


6. Obsah balení a další informace

Co SPIROPENT obsahuje

- Léčivou látkou je Clenbuteroli hydrochloridum 1 g v 1 ml sirupu
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, propylenglykol,
kyselina vinná, natrium-benzoát, aroma grenadina, čištěná voda

Jak SPIROPENT vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý bezbarvý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem
s LDPE vložkou, plastová odměrná nádobka (1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml), krabička

Velikost balení: 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Delpharm Reims, Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.10.2013

Recenze

Recenze produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Diskuze (7)

Diskuze k produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

(5) (3) (0) 22/04/2011

Blanka H. - dušení

Raději nechám dceru nervozní a plačtivou než přidušenou. Mucosolvan je na kašel, spiropent je na průdušky a především na uvolnění dýchání. Rozhodně je lepší spiropent doma než v nemocnici rozdýchávaní, inhalace a několikadenní pobyt.

Vstoupit do diskuze

(5) (5) (0) 20/02/2010

Eliška S. - jak na nežádoucí učinky

Nám pani doktorka doporučila nasazovat a vysazovat Spiropent postupně,obzvláště u malých dětí ,aby se právě předešlo nežádoucím učinkum jako např.pokud máte dávat 2x denně 5 ml,začněte na 3ml pek 3,5ml... až do 5ml a při vysazování to samé

Vstoupit do diskuze

(5) (7) (0) 13/12/2009

Lucie P. - Pro nás zázračný sirup

Na zacatku bych rada napsala,ze kazdy lek ma sve nezadouci ucinky a je to vzdy zcela individualni.Jisteze nebude stejny lek pro kazdeho vyhovujici nebo bez vedlejsich ucinku!Ze sve zkusenosti nedam dopustit na tento sirup!My tuk tuk zadne vedlejsi uciky nemame a tento sirum vzdy ucini zazrak pro klidne spani.Davam vzdy jen na noc a v zacatku nemoci pripadne k ranu.Proto je asi take tento lek na… Více

Vstoupit do diskuze

(6) (8) (0) 09/06/2008

Martina J. - Spiropent

Jen bych chtěla upozornit, že Spiropent není lék srovnatelný s Mucosolvanem. Spiropent je na roztažení průdušek a Mucosolvan je na odkašlávání. Takže raději se synem zvládneme případné nežádoucí účinky léku (mimichodem u našeho syna se neprojevily) než abych čekala na to, až synovi začne pískat na průduškách a později se začně dusit...

Vstoupit do diskuze

(6) (6) (0) 02/07/2007

Lucie P. - mame stejny problem

mam 5 mesicniho chlapecka pouzivame to 3 dny .dnes rano byl k neutiseni ,plakal,boleni briska.nedoporucuju !!!!

Vstoupit do diskuze

(4) (4) (0) 06/07/2006

Simona T. - To samé!!

Mému 10ti měsíčnímu synovi jsem tento přípravek dala také, poprvé neměl žádné nežádoucí účinky, ale předevčírem, od kdy jsem mu ho začala podávat, je nervózní, plačtivý, v noci nespí a skoro ani ne přes den, takže po přečtení příspěvku jsem raději tento lék vysadila a už nedám. Podávám mu místo něj raději Mucosolvan.

Vstoupit do diskuze

(8) (4) (0) 05/07/2006

Petra F. - Děs

dostali jsme tento přípravek předepsaný pro 4 měs dceru. 2 x denně 1,25 ml. Třes, nespavost, neustálý brek a celkový neklid nás přesvedčil o hrůze nežádoucích účinků tohoto leku. Raději nepoužívat!!

Vstoupit do diskuze