Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SPIROPENT 1X100ML Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15648

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (8)

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 15648
Kód EAN: 8590347000365
Kód SÚKL: 55449
Spiropent je určen k rozšíření a uvolnění průdušek při prevenci a léčbě vratného (reverzibilního) stažení průdušek u průduškového astmatu a dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je vleklý zánět průdušek (chronická bronchitida) a rozedma plic. Spiropent, sirup je určen pro dospělé i děti.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls34461/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

SPIROPENT 

g/5 ml, sirup 

clenbuteroli hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je SPIROPENT a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat 

3. 

Jak se SPIROPENT užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak SPIROPENT uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je SPIROPENT a k čemu se používá 

 
Klenbuterol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku SPIROPENT, patří do skupiny tzv. selektivních 
beta

2

-agonistů. Rozšiřuje dýchací cesty a tím pomáhá při astmatu a dalších stavech doprovázených 

vratným zúžením dýchacích cest. Po podání přípravku SPIROPENT, tablety nastupuje účinek po 5–20 
minutách a přetrvává až 14 hodin. 
 
SPIROPENT je určen k prevenci a dlouhodobé léčbě zúžení průdušek u průduškového astmatu a 
dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je např. chronická obstrukční 
bronchitida.  
Pokud trpíte bronchiálním astmatem a/nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, která reaguje na 
léčbu kortikosteroidy, Váš lékař může rozhodnout o současné aplikaci protizánětlivé léčby. 
 
Přípravek SPIROPENT sirup je určen pro děti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat  

 
Neužívejte SPIROPENT 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku klenbuterol-hydrochlorid nebo na 
kteroukoli další složku přípravku SPIROPENT 

jestliže Vaše srdce bije příliš rychle, trpíte tachyarytmií (zrychlená a nepravidelná srdeční 
činnost) 

jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny)  

jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje sorbitol (viz také 
bod „Důležité informace o některých složkách přípravku SPIROPENT“)  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku SPIROPENT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

2/5 

 
 

v případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. 

v případě akutního astmatického záchvatu: SPIROPENT není vhodný k mírnění příznaků během 
akutních astmatických záchvatů  

jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu 

jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou) 

jestliže trpíte poruchami srdce a cév 

jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním; v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků 
zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned navštívit lékaře 

jestliže zaznamenáte příznaky jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit 
s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest    

jestliže trpíte feochromocytomem (určitý typ nádoru nadledvin)  

jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšená činnost štítné žlázy) 

jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem o jiné 
vhodné léčbě. Je možné, že bude třeba upravit léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat 
předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.  

jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin, 
nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště 
pokud trpíte těžkým astmatem nebo užíváte jiné léky jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo 
diuretika (léky na odvodnění). Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit vhodná bezpečnostní 
opatření (např. krevní testy). 

jiné léky ze stejné skupiny mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem, nicméně 
léky ze skupiny anticholinergik (léky k rozšíření dýchacích cest) např. tiotropium, ipratropium, 
mohou být užívány současně. 

 
Užívání klenbuterol-hydrochloridu vede k pozitivnímu nálezu při zneužití jako dopingové látky, např. 
pro zlepšení sportovního výkonu.  
Další rizika spojená s předávkováním léčivou látkou klenbuterol viz bod „ Jestliže jste užil(a) více 
sirupu SPIROPENT, než jste měl(a)“. 
 
Další léčivé přípravky a SPIROPENT 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Jiné léky k rozšíření dýchacích cest mohou zvýšit účinek přípravku SPIROPENT. 
Současné podání jiných agonistů beta

2

-receptorů, anticholinergik, xantinových derivátů (např. 

theofylinu) může zhoršovat nežádoucí účinky. 
 
Určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (tzv. beta-blokátory) a přípravek SPIROPENT navzájem 
ruší své účinky.  
 
Je důležité, aby byl Váš lékař informován, že užíváte určité léky proti depresi (inhibitory 
monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva). Agonisté beta

2

- receptorů musí být užívány 

s opatrností, protože jejich účinek se může zvýšit. 
 
Inhalace anestetik na bázi halogenových uhlovodíků, např. halothan, trichlorethylen a enfluran může 
zvýšit citlivost srdce k účinku agonistů beta

2

-receptorů vyvolávajícímu arytmie (např. může způsobit 

nepravidelný rytmus srdce). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Existují omezené údaje týkající se podávání přípravku SPIROPENT těhotným ženám. 
Z bezpečnostních důvodů není vhodné užívat přípravek SPIROPENT během těhotenství a kojení. 

3/5 

 
Přípravek SPIROPENT může mít tlumivý efekt na děložní stahy, zejména v období před porodem. 
Pokud je Vám předepsán přípravek SPIROPENT, je nutné ukončit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
Během užívání přípravku SPIROPENT se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať. Pokud 
pocítíte závrať, nesmíte řídit auto ani obsluhovat stroje. 
 
Přípravek SPIROPENT obsahuje sorbitol 
5 ml sirupu obsahuje 1,4 g sorbitolu (22,4 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce).  
Pokud Vám bylo lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před 
užíváním přípravku SPIROPENT sirup se svým lékařem.    
 
 
3. 

Jak se SPIROPENT užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a dospívající 
Pro tyto skupiny populace je k dispozici přípravek SPIROPENT tablety. 
 
Použití u dětí 
Celková doporučená denní dávka pro děti je: 
 

Děti 6–12 let (22–35 kg) 

15,0 ml (15 µg) 

2krát denně 

Děti 4–6 let (16–22 kg) 

10,0 ml (10 µg)  

2krát denně 

Děti 2–4 roky (12–16 kg) 

  7,5 ml (7,5 µg)  

2krát denně 

Děti 8–24 měsíců (8–12 kg) 

  5,0 ml (5 µg)  

2krát denně 

Děti do 8 měsíců (4–8 kg) 

  2,5 ml (2,5 µg)  

2krát denně 

 
Doporučená denní dávka pro děti do 12 let odpovídá 1,2 µg klenbuterol-hydrochloridu/kg tělesné 
hmotnosti (v rozsahu od 0,8 µg do 1,5 µg).    
 
Přesné dávkování vždy určí lékař. U dětí do 6 let je doporučen vzhledem k nedostatku údajů lékařský 
dohled. 
 
Jestliže jste užil(a) více sirupu SPIROPENT, než jste měl(a) 
Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku SPIROPENT 
než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Některé očekávané příznaky při předávkování jsou uvedeny v seznamu nežádoucích účinků: 
hyperglykémie (abnormálně zvýšený krevní cukr), kolísání krevního tlaku, bolest na hrudi a arytmie 
(poruchy srdečního rytmu). 
 
Předávkování klenbuterolem, zejména v souvislosti s jeho nelegálním užíváním (doping), může být 
život ohrožující až smrtelné. 
 
Při předávkování klenbuterolem byla také pozorována zvýšená kyselost v krvi a nízká koncentrace 
vápníku v krvi.    
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít SPIROPENT 
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle. 

4/5 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat SPIROPENT 
Pokud ukončíte užívání přípravku SPIROPENT, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo 
dokonce zhoršit. Proto musíte užívat SPIROPENT tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se 
poraďte s lékařem, než přestanete přípravek SPIROPENT užívat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
  
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta

2

-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné 

hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi). 
 
U diabetických pacientů byly pozorovány zvýšené hladiny glukózy v krvi. 
 
Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků: 
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů;  
časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů;  
méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;  
vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů; 
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta

2

-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné 

hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi). 
 
Srdeční poruchy: 
Časté: bušení srdce 
Méně časté: poruchy srdečního rytmu, zrychlená srdeční činnost 
Není známo: nedostatečné krevní zásobení srdečního svalu (ischemie myokardu)  
 
Poruchy nervového systému: 
Časté: bolest hlavy, třes 
Méně časté: závratě 

 

Gastrointestinální poruchy: 
Časté: pocit na zvracení 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: svalové křeče, bolest svalů 
 
Poruchy metabolismu a výživy: 
Není známo: snížená hladina draslíku v krvi 
 
Poruchy imunitního systému: 
Méně časté: přecitlivělost 

 

Psychiatrické poruchy: 
Časté: neklid 
Méně časté: nervozita 
 

5/5 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak SPIROPENT uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. 
Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 
 
SPIROPENT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co SPIROPENT obsahuje 
 
-    Léčivou látkou je clenbuteroli hydrochloridum 1 

g v 1 ml sirupu 

-    Pomocnými látkami jsou hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, propylenglykol,  
      kyselina vinná, natrium-benzoát, aroma grenadina, čištěná voda. 
 
Jak SPIROPENT vypadá a co obsahuje toto balení
 
Čirý bezbarvý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem 
s LDPE vložkou, plastová odměrná nádobka (1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml), krabička 
                   
Velikost balení: 100 ml 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo 
 
Výrobce 
Delpharm Reims, Reims, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.6.2015. 

Recenze

Recenze produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Diskuze (8)

Diskuze k produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Nasty_Noorke - Spiro

(0) 16/03/2018

Já to používám na hubnutí.

Vstoupit do diskuze

- dušení

(0) 22/04/2011

Raději nechám dceru nervozní a plačtivou než přidušenou. Mucosolvan je na kašel, spiropent je na průdušky a především na uvolnění dýchání. Rozhodně je lepší spiropent doma než v nemocnici rozdýchávaní, inhalace a několikadenní pobyt.

Vstoupit do diskuze

- jak na nežádoucí učinky

(0) 20/02/2010

Nám pani doktorka doporučila nasazovat a vysazovat Spiropent postupně,obzvláště u malých dětí ,aby se právě předešlo nežádoucím učinkum jako např.pokud máte dávat 2x denně 5 ml,začněte na 3ml pek 3,5ml... až do 5ml a při vysazování to samé

Vstoupit do diskuze

- Pro nás zázračný sirup

(0) 13/12/2009

Na zacatku bych rada napsala,ze kazdy lek ma sve nezadouci ucinky a je to vzdy zcela individualni.Jisteze nebude stejny lek pro kazdeho vyhovujici nebo bez vedlejsich ucinku!Ze sve zkusenosti nedam dopustit na tento sirup!My tuk tuk zadne vedlejsi uciky nemame a tento sirum vzdy ucini zazrak pro klidne spani.Davam vzdy jen na noc a v zacatku nemoci pripadne k ranu.Proto je asi take tento lek na… Více

Vstoupit do diskuze

- Spiropent

(0) 09/06/2008

Jen bych chtěla upozornit, že Spiropent není lék srovnatelný s Mucosolvanem. Spiropent je na roztažení průdušek a Mucosolvan je na odkašlávání. Takže raději se synem zvládneme případné nežádoucí účinky léku (mimichodem u našeho syna se neprojevily) než abych čekala na to, až synovi začne pískat na průduškách a později se začně dusit...

Vstoupit do diskuze

- mame stejny problem

(0) 02/07/2007

mam 5 mesicniho chlapecka pouzivame to 3 dny .dnes rano byl k neutiseni ,plakal,boleni briska.nedoporucuju !!!!

Vstoupit do diskuze

- To samé!!

(0) 06/07/2006

Mému 10ti měsíčnímu synovi jsem tento přípravek dala také, poprvé neměl žádné nežádoucí účinky, ale předevčírem, od kdy jsem mu ho začala podávat, je nervózní, plačtivý, v noci nespí a skoro ani ne přes den, takže po přečtení příspěvku jsem raději tento lék vysadila a už nedám. Podávám mu místo něj raději Mucosolvan.

Vstoupit do diskuze

- Děs

(0) 05/07/2006

dostali jsme tento přípravek předepsaný pro 4 měs dceru. 2 x denně 1,25 ml. Třes, nespavost, neustálý brek a celkový neklid nás přesvedčil o hrůze nežádoucích účinků tohoto leku. Raději nepoužívat!!

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám