Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

SPIROPENT 1X100ML Sirup - diskuze

Kód výrobku: 15648

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (8)

Podrobné informace

Podrobné informace - SPIROPENT 1X100ML Sirup

sp.zn. sukls34461/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele

SPIROPENT

5 g/5 ml, sirup

clenbuteroli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je SPIROPENT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat
 3. Jak se SPIROPENT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak SPIROPENT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je SPIROPENT a k čemu se používá

Klenbuterol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku SPIROPENT, patří do skupiny tzv. selektivních beta2-agonistů. Rozšiřuje dýchací cesty a tím pomáhá při astmatu a dalších stavech doprovázených vratným zúžením dýchacích cest. Po podání přípravku SPIROPENT, tablety nastupuje účinek po 5-20 minutách a přetrvává až 14 hodin.

SPIROPENT je určen k prevenci a dlouhodobé léčbě zúžení průdušek u průduškového astmatu a dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je např. chronická obstrukční bronchitida. Pokud trpíte bronchiálním astmatem a/nebo chronickou obstrukční plicní nemocí, která reaguje na léčbu kortikosteroidy, Váš lékař může rozhodnout o současné aplikaci protizánětlivé léčby.

Přípravek SPIROPENT sirup je určen pro děti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SPIROPENT užívat

Neužívejte SPIROPENT

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku klenbuterol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku SPIROPENT
 • jestliže Vaše srdce bije příliš rychle, trpíte tachyarytmií (zrychlená a nepravidelná srdeční činnost)
 • jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny)
 • jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, protože tento přípravek obsahuje sorbitol (viz také bod „Důležité informace o některých složkách přípravku SPIROPENT“)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku SPIROPENT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • v případě akutní a rychle se zhoršující dušnosti musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc.
 • v případě akutního astmatického záchvatu: SPIROPENT není vhodný k mírnění příznaků během akutních astmatických záchvatů
 • jestliže jste nedávno prodělal(a) infarkt myokardu
 • jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou)
 • jestliže trpíte poruchami srdce a cév
 • jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním; v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned navštívit lékaře
 • jestliže zaznamenáte příznaky jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest
 • jestliže trpíte feochromocytomem (určitý typ nádoru nadledvin)
 • jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšená činnost štítné žlázy)
 • jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem o jiné vhodné léčbě. Je možné, že bude třeba upravit léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.
 • jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin, nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště pokud trpíte těžkým astmatem nebo užíváte jiné léky jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo diuretika (léky na odvodnění). Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit vhodná bezpečnostní opatření (např. krevní testy).
 • jiné léky ze stejné skupiny mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem, nicméně léky ze skupiny anticholinergik (léky k rozšíření dýchacích cest) např. tiotropium, ipratropium, mohou být užívány současně.

Užívání klenbuterol-hydrochloridu vede k pozitivnímu nálezu při zneužití jako dopingové látky, např. pro zlepšení sportovního výkonu. Další rizika spojená s předávkováním léčivou látkou klenbuterol viz bod „ Jestliže jste užil(a) více sirupu SPIROPENT, než jste měl(a)“.

Další léčivé přípravky a SPIROPENT

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jiné léky k rozšíření dýchacích cest mohou zvýšit účinek přípravku SPIROPENT. Současné podání jiných agonistů beta2-receptorů, anticholinergik, xantinových derivátů (např. theofylinu) může zhoršovat nežádoucí účinky.

Určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (tzv. beta-blokátory) a přípravek SPIROPENT navzájem ruší své účinky.

Je důležité, aby byl Váš lékař informován, že užíváte určité léky proti depresi (inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva). Agonisté beta2- receptorů musí být užívány s opatrností, protože jejich účinek se může zvýšit.

Inhalace anestetik na bázi halogenových uhlovodíků, např. halothan, trichlorethylen a enfluran může zvýšit citlivost srdce k účinku agonistů beta2-receptorů vyvolávajícímu arytmie (např. může způsobit nepravidelný rytmus srdce).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Existují omezené údaje týkající se podávání přípravku SPIROPENT těhotným ženám. Z bezpečnostních důvodů není vhodné užívat přípravek SPIROPENT během těhotenství a kojení. Přípravek SPIROPENT může mít tlumivý efekt na děložní stahy, zejména v období před porodem. Pokud je Vám předepsán přípravek SPIROPENT, je nutné ukončit kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Během užívání přípravku SPIROPENT se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať. Pokud pocítíte závrať, nesmíte řídit auto ani obsluhovat stroje.

Přípravek SPIROPENT obsahuje sorbitol

5 ml sirupu obsahuje 1,4 g sorbitolu (22,4 g sorbitolu v maximální doporučené denní dávce).

Pokud Vám bylo lékařem sděleno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku SPIROPENT sirup se svým lékařem.

3. Jak se SPIROPENT

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající

Pro tyto skupiny populace je k dispozici přípravek SPIROPENT tablety.

Použití u dětí

Celková doporučená denní dávka pro děti je:

Děti 6-12 let (22-35 kg) 15,0 ml (15 µg) 2krát denně Děti 4-6 let (16-22 kg) 10,0 ml (10 µg) 2krát denně Děti 2-4 roky (12-16 kg) 7,5 ml (7,5 µg) 2krát denně Děti 8-24 měsíců (8-12 kg) 5,0 ml (5 µg) 2krát denně Děti do 8 měsíců (4-8 kg) 2,5 ml (2,5 µg) 2krát denně

Doporučená denní dávka pro děti do 12 let odpovídá 1,2 µg klenbuterol-hydrochloridu/kg tělesné hmotnosti (v rozsahu od 0,8 µg do 1,5 µg).

Přesné dávkování vždy určí lékař. U dětí do 6 let je doporučen vzhledem k nedostatku údajů lékařský dohled.

Jestliže jste užil(a) více sirupu

SPIROPENT, než jste měl(a)

Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku SPIROPENT než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Některé očekávané příznaky při předávkování jsou uvedeny v seznamu nežádoucích účinků: hyperglykémie (abnormálně zvýšený krevní cukr), kolísání krevního tlaku, bolest na hrudi a arytmie (poruchy srdečního rytmu).

Předávkování klenbuterolem, zejména v souvislosti s jeho nelegálním užíváním (doping), může být život ohrožující až smrtelné.

Při předávkování klenbuterolem byla také pozorována zvýšená kyselost v krvi a nízká koncentrace vápníku v krvi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít SPIROPENT

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle. Jestliže jste přestal(a) užívat SPIROPENT

Pokud ukončíte užívání přípravku SPIROPENT, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo dokonce zhoršit. Proto musíte užívat SPIROPENT tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se poraďte s lékařem, než přestanete přípravek SPIROPENT užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta2-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi).

U diabetických pacientů byly pozorovány zvýšené hladiny glukózy v krvi.

Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků: velmi časté: více než 1 z 10 pacientů; časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů; méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů; vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů; velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit)

SPIROPENT může, podobně jako ostatní beta2-agonisté, vést ke vzniku potenciálně závažné hypokalemie (snížená hladina draslíku v krvi).

Srdeční poruchy: Časté: bušení srdce Méně časté: poruchy srdečního rytmu, zrychlená srdeční činnost Není známo: nedostatečné krevní zásobení srdečního svalu (ischemie myokardu)

Poruchy nervového systému: Časté: bolest hlavy, třes Méně časté: závratě

Gastrointestinální poruchy: Časté: pocit na zvracení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Méně časté: svalové křeče, bolest svalů

Poruchy metabolismu a výživy: Není známo: snížená hladina draslíku v krvi

Poruchy imunitního systému: Méně časté: přecitlivělost

Psychiatrické poruchy: Časté: neklid Méně časté: nervozita

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak SPIROPENT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25°C. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

SPIROPENT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co SPIROPENT obsahuje

 • Léčivou látkou je clenbuteroli hydrochloridum 1 g v 1 ml sirupu
 • Pomocnými látkami jsou hyetelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%, propylenglykol, kyselina vinná, natrium-benzoát, aroma grenadina, čištěná voda.

Jak SPIROPENT vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním polypropylenovým uzávěrem s LDPE vložkou, plastová odměrná nádobka (1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml), krabička

Velikost balení: 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce

Delpharm Reims, Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.6.2015.

Informace o produktu

Kód výrobku: 15648
Kód EAN: 8590347000365
Kód SÚKL: 55449

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Spiropent je určen k rozšíření a uvolnění průdušek při prevenci a léčbě vratného (reverzibilního) stažení průdušek u průduškového astmatu a dalších stavů doprovázených vratným zúžením dýchacích cest, jako je vleklý zánět průdušek (chronická bronchitida) a rozedma plic. Spiropent, sirup je určen pro dospělé i děti.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

SPIROPENT 1X100ML Sirup – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup zobrazíte nebo stáhnete zde: SPIROPENT 1X100ML Sirup.pdf

Recenze

Recenze produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Diskuze (8)

Diskuze k produktu SPIROPENT 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Nasty_Noorke - Spiro

(0) 16/03/2018

Já to používám na hubnutí.

Vstoupit do diskuze

- dušení

(0) 22/04/2011

Raději nechám dceru nervozní a plačtivou než přidušenou. Mucosolvan je na kašel, spiropent je na průdušky a především na uvolnění dýchání. Rozhodně je lepší spiropent doma než v nemocnici rozdýchávaní, inhalace a několikadenní pobyt.

Vstoupit do diskuze

- jak na nežádoucí učinky

(0) 20/02/2010

Nám pani doktorka doporučila nasazovat a vysazovat Spiropent postupně,obzvláště u malých dětí ,aby se právě předešlo nežádoucím učinkum jako např.pokud máte dávat 2x denně 5 ml,začněte na 3ml pek 3,5ml... až do 5ml a při vysazování to samé

Vstoupit do diskuze

- Pro nás zázračný sirup

(0) 13/12/2009

Na zacatku bych rada napsala,ze kazdy lek ma sve nezadouci ucinky a je to vzdy zcela individualni.Jisteze nebude stejny lek pro kazdeho vyhovujici nebo bez vedlejsich ucinku!Ze sve zkusenosti nedam dopustit na tento sirup!My tuk tuk zadne vedlejsi uciky nemame a tento sirum vzdy ucini zazrak pro klidne spani.Davam vzdy jen na noc a v zacatku nemoci pripadne k ranu.Proto je asi take tento lek na… Více

Vstoupit do diskuze

- Spiropent

(0) 09/06/2008

Jen bych chtěla upozornit, že Spiropent není lék srovnatelný s Mucosolvanem. Spiropent je na roztažení průdušek a Mucosolvan je na odkašlávání. Takže raději se synem zvládneme případné nežádoucí účinky léku (mimichodem u našeho syna se neprojevily) než abych čekala na to, až synovi začne pískat na průduškách a později se začně dusit...

Vstoupit do diskuze

- mame stejny problem

(0) 02/07/2007

mam 5 mesicniho chlapecka pouzivame to 3 dny .dnes rano byl k neutiseni ,plakal,boleni briska.nedoporucuju !!!!

Vstoupit do diskuze

- To samé!!

(0) 06/07/2006

Mému 10ti měsíčnímu synovi jsem tento přípravek dala také, poprvé neměl žádné nežádoucí účinky, ale předevčírem, od kdy jsem mu ho začala podávat, je nervózní, plačtivý, v noci nespí a skoro ani ne přes den, takže po přečtení příspěvku jsem raději tento lék vysadila a už nedám. Podávám mu místo něj raději Mucosolvan.

Vstoupit do diskuze

- Děs

(0) 05/07/2006

dostali jsme tento přípravek předepsaný pro 4 měs dceru. 2 x denně 1,25 ml. Třes, nespavost, neustálý brek a celkový neklid nás přesvedčil o hrůze nežádoucích účinků tohoto leku. Raději nepoužívat!!

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám