Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky a léčivé přípravky na oči » Léčivé přípravky na zvhlčení očí, umělé slzy

SICCAPROTECT 1X10ML Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192593

40 % 1 recenze

Oční kapky, oftalmologikum, nahrazující chybějící tekutinu normálních slz.

Více informací

74

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Oční kapky, oftalmologikum, nahrazující chybějící tekutinu normálních slz.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: SICCAPROTECT
Kód výrobku: 192593
Kód EAN: 4031626710048
Kód SÚKL: 162300
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

 

sp.zn.sukls186703/2016 a sukls186708/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA 

 
Siccaprotect 
oční kapky, roztok 
dexpanthenolum, alcohol polyvinylicus 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 

V příbalové informaci naleznete: 
1. 

Co je přípravek Siccaprotect a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siccaprotect používat 

3. 

Jak se přípravek Siccaprotect používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Siccaprotect uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. Co je přípravek Siccaprotect a k čemu se používá 
Siccaprotect jsou oční kapky nahrazující chybějící tekutinu normálních slz. 
Siccaprotect se používá k úpravě stavu při vysychání rohovky nebo spojivek při nedostatečné 
tvorbě slz, ať již tento nedostatek tvorby byl způsoben místními poruchami v oku anebo jako 
následek  celkových  onemocnění;  také  se  používá  při  vysychání  spojivkového  vaku 
vyvolaném nedovíráním víček. - Mimoto se Siccaprotect používá také ke zvlhčování oka při 
nošení tvrdých kontaktních čoček. Umělé slzy bývá většinou nutné používat doživotně. 
Dexpanthenol,  obsažený  v  přípravku,  patří  do  skupiny  vitaminů  B.  Je  důležitý  pro  správný 
průběh  látkové  přeměny  ve  tkáních.  Působí  protizánětlivě,  tiší  pocit  svědění  a  podporuje 
regeneraci rohovky i spojivek. Poškození těchto tkání, vyvolané nedostatkem slz, se účinkem 
dexpanthenolu  rychle  upraví  a  trvalé  používání  přípravku  zamezí  vzniku  dalších  poruch. 
Dexpanthenol  mimoto  váže  vodu  a  i  to  spolupůsobí  při  zvlhčování  spojivkového  vaku. 
Zejména u starších lidí nemusí být denní potřeba dexpanthenolu vždy dostatečně pokryta jeho 
příjmem v potravě. 
Polyvinylalkohol,  obsažený  v  přípravku,  zvyšuje  vazkost  (přilnavost)  očních  kapek  a  tak 
umožňuje vytvořit dlouhodoběji působící ochranný povlak. 
Stupeň  kyselosti  i  vazkost  přípravku  odpovídá  poměrům  v  normální  slzné  tekutině; 
Siccaprotect tak působí jako náhrada slz. 
Přípravek je určen pro děti i dospělé; děti však trpí poruchami tvorby slz zcela výjimečně. 
Ačkoliv přípravek lze používat i bez lékařského předpisu, vždy se nejdříve o jeho používání 
poraďte se svým očním lékařem, který má být rovněž tak informován o podávání přípravku 
dítěti.  
 

 

2/4 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Siccaprototect používat  
Siccaprotect  nepoužívejte  při  přecitlivělosti  vůči  kterékoli  složce  přípravku  a  pro  obsah 
benzalkonia jej nesmíte použít, nosíte-li měkké kontaktní čočky
 
Upozornění a opatření 
Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku  Siccaprotect  je  zapotřebí  při  nošení  kontaktních 
čoček. 
V průběhu léčby přípravkem Siccaprotect se nesmějí nosit měkké kontaktní čočky. 
Jednou z pomocných látek obsažených v přípravku je benzalkonium-chlorid, který může 
způsobit dráždění očí, a je o něm známo, že obarvuje měkké kontaktní čočky. Proto se 
vyvarujte kontaktu přípravku Siccaprotect s měkkými kontaktními čočkami. 
Pokud používáte tvrdé kontaktní čočky, musíte je před vkápnutím přípravku Siccaprotect do 
oka vyjmout a opětovně si je nasadit nejdříve za 15 minut po vkápnutí.  
 
Další léčivé přípravky a Siccaprotect 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste užíval/a v nedávné době, 
nebo které možná budete používat.  
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
V období těhotenství i kojení se o používání přípravku Siccaprotect poraďte s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Siccaprotect neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje; po dobu 20 
minut po vkápnutí do oka však může přetrvávat mírně rozmazané vidění. 
 
 
3. Jak se přípravek Siccaprotect používá 
Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  jinak,  dodržujte,  prosím,  tento  návod  k  použití  -  jinak  Vám 
přípravek Siccaprotect nepřinese plný prospěch! Obvykle se vkápne po jedné kapce přípravku 
až šestkrát denně do spojivkového vaku. 
Přípravek Siccaprotect se obvykle musí používat dlouhodobě, často po celý život. 
Před  použitím  odšroubujte  šroubovací  uzávěr,  mírně  zakloňte  hlavu,  odtáhněte  dolní  víčko, 
obraťte lahvičku dnem vzhůru a stlačením plastické lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka 
jednu kapku přípravku.  Při tom dávejte pozor, abyste se nedotkli oka  ani  víčka.  Oko velmi 
pomalu zavřete. - Ihned po použití lahvičku opět dobře uzavřete. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte Siccaprotect déle než 5 dní. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Siccaprotect než jste měl(a)  
Přípravek je nejedovatý, buďte bez obav. Vypije-li lahvičku přípravku Siccaprotect omylem 
dítě, navštivte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Siccaprotect 
nezvyšujte příští  dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou předchozí  dávku, ale 
pokračujte v normální další dobu normální další dávkou. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Siccaprotect 
Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Siccaprotect, je třeba vzít v úvahu, 
že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit. Máte-li jakékoli otázky, týkající se 
používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

 

 

3/4 

 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Siccaprotect nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.

  

 

Vzácně  se  mohou  objevit  příznaky  přecitlivělosti  s  pocity  mírného  pálení  ve  spojivkovém 
vaku. 
 
Jiné možné nežádoucí účinky: 
U  pacientů,  kteří  měli výrazně  porušenou  rohovku,  byly  v průběhu  léčby  velmi  vzácně 
zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se 
vznikem zakalených skvrn). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Siccaprotect uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti uvedené na krabičce i na 
lahvičce za textem „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce.  
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu nebo jiných známek snížené 
jakosti (zakalení, otevřená lahvička apod.) 
Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny. Výdej léčivého přípravku je možný bez 
lékařského předpisu. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Siccaprotect obsahuje 
Léčivými látkami jsou: dexpanthenolum 30 mg, alcohol polyvinylicus 14 mg v 1 ml očních 
kapek (1 ml = cca 30 kapek).  
Pomocnými  látkami  jsou:  benzalkonium-chlorid,  dihydrogenfosforečnan  draselný, 
hydrogenfosforečnan draselný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Siccaprotect vypadá a co obsahuje 
Vzhled přípravku: čirý bezbarvý roztok. 
1 kapací lahvička se šroubovacím uzávěrem a pojistným kroužkem s 10 ml roztoku 
3 kapací lahvičky se šroubovacím uzávěrem a pojistným kroužkem po 10 ml roztoku 

 

4/4 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
URSAPHARM spol. s r.o. 
Kubánské náměstí 1391/11  
100 00 Praha 10, Česká republika 
Tel.: +420 295 560 468 
e-mail: info@ursapharm.cz 
 
Výrobce 
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Saarbrücken, Německo 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
1.7.2016 
 
Podrobné  informace  o  tomto  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv, Česká republika: www.sukl.cz 

 
  

Recenze (1)

Recenze produktu SICCAPROTECT 1X10ML Oční kapky, roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 40 %.

Diskuze

Diskuze k produktu SICCAPROTECT 1X10ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám