Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

SERTRALIN-TEVA 50MG 200X50MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71236

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 71236
Kód EAN: 8592387011165
Kód SÚKL: 101957
Váš lék je určen k léčbě depresí.

Příbalový leták

 

1/12 

sp.zn. sukls160250/2015 
a k sp.zn. sukls160252/2015, sukls160256/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Sertralin-Teva 50 mg 

Sertralin-Teva 100 mg 

potahované tablety 

(sertralinum) 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Sertralin-Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin-Teva užívat 

3. 

Jak se Sertralin-Teva užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Sertralin-Teva uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 
1.  Co je Sertralin-Teva a k čemu se používá 
 
Sertralin-Teva  obsahuje  léčivou  látku  sertralinum  (sertralin).  Sertralin  patří  do  skupiny  látek 
nazývaných  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI);  tyto  léky  se  používají  k  léčbě 
deprese a/nebo úzkostných poruch. 
 
Sertralin-Teva je určen k léčbě: 

  deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých) 
 

 

sociální úzkostné poruchy (u dospělých)  

  posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)  
  panické poruchy (u dospělých)  
  obsedantně - kompulzivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let).  

 

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný(á), nemůžete pořádně spát nebo 
se těšit ze života jako dříve. 
 
Obsedantně - kompulzivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí. 
Můžete třeba trpět soustavnými utkvělými představami (obsesemi), které Vás nutí provádět 
opakující se rituály (nutkání, tzv. kompulze).  

2/12 

 
Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po citově velmi traumatickém 
(zraňujícím) zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.  
 
Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno 
pocity  intenzívní  úzkosti  nebo  strachu  ze  společenských  situací  (např.  rozhovor  s  neznámým 
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se 
chováte trapně).  

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby. 

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jistý(á), proč Vám byl Sertralin-Teva předepsán. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin-Teva užívat 

 
Neužívejte Sertralin-Teva 

  jestliže jste alergický(á) na sertralin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

  jestliže  užíváte  nebo  jste  užíval(a)  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO,  jako  je  selegilin,  či 

moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte 
počkat  alespoň  týden,  než  zahájíte  léčbu  IMAO.  Po  ukončení  léčby  IMAO  musíte  počkat 
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem. 

  jestliže užíváte lék pimozid (lék pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza). 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Sertralin-Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte 
nebo jste v minulosti trpěl(a) některým z následujících onemocnění: 

 

Epilepsie nebo anamnéza záchvatů. Máte-li záchvat, informujte ihned svého lékaře.  

 

Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií. Procházíte-

li manickou epizodou, informujte ihned svého lékaře.  

 

Pokud  máte  nebo  jste  někdy  měl(a)  sebevražedné  myšlenky  nebo  myšlenky  na 

sebepoškození (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy).  

 

Serotoninový  syndrom.  Užíváte-li  spolu  se  sertralinem  určité  léky,  může  se  ve  vzácných 

případech  tento  syndrom  objevit  (příznaky  viz  kapitola  4  Možné  nežádoucí  účinky).  Váš 
lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl(a).  

 

Máte-li  nízkou  hladinu  sodíku  v  krvi,  protože  k  tomu  může  dojít  v  důsledku  léčby 

přípravkem  Sertralin-Teva.  Informujte  svého  lékaře,  užíváte-li  nějaké  léky  na  hypertenzi, 
protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.  

 

Jste-li  starší  pacient,  je  třeba  zvýšené  opatrnosti,  protože  můžete  mít  vyšší  riziko  nízké 

hladiny sodíku v krvi (viz výše).  

 

Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin-

Teva.  

3/12 

 

Cukrovka;  Vaše  hladina  cukru  v  krvi  může  být  přípravkem  Sertralin-Teva  ovlivněna  a 

užívání léků na cukrovku může být nutné přizpůsobit.  

 

Trpíte-li  krvácivostí  nebo  užíváte  léky,  které  ředí  krev  (např.  kyselina  acetylsalicylová 

(aspirin), nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.  

 

Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Sertralin-Teva lze použít pouze k léčbě 

dětí  a  dospívajících  ve  věku  6-17  let  trpících  obsedantně-kompulzivní  poruchou  (OCD). 
Pokud  se  s  tímto  onemocněním  léčíte,  Váš  lékař  Vás  bude  pečlivě  kontrolovat  (viz  níže 
Užití u dětí a dospívajících)  

 

Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT). 

 

Podstupujete-li  orientační  vyšetření  moči  na  přítomnost  benzodiazepinů  (léky  pro  léčbu 

úzkosti). 

 

Máte-li potíže se zrakem, jako je glaukom uzavřeného úhlu (zvýšený tlak v oku). 

 
Neklid/akatizie 

Užití  sertralinu  bylo  spojováno  s  úzkostným  neklidem  a  potřebou  pohybu,  často  s  neschopností 
klidně stát nebo sedět (akatizií). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování 
dávky může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře. 

Abstinenční příznaky 
Nežádoucí účinky související s ukončením léčby (abstinenční příznaky) jsou častým jevem, zvláště, 
je-li léčba ukončena náhle (viz bod 3 Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin-Teva a bod 4. 
Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování a 
rychlosti,  s  níž  je  dávka  snižována.  Obecně  jsou  tyto  příznaky  mírné  až  střední  intenzity.  
U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po 
ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů 
přetrvávají  déle  (2-3  měsíce  nebo  déle).  Pro  ukončení  léčby  sertralinem  se  doporučuje  postupné 
snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, vždy se o nejvhodnějším způsobu ukončení 
léčby poraďte s lékařem. 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže  trpíte  depresí  či  úzkostnými  stavy,  můžete  někdy  uvažovat  o  sebepoškození  nebo 
sebevraždě.  Tyto  myšlenky  se  mohou  projevit  častěji  v době,  kdy  poprvé  začínáte  užívat 
antidepresiva.  Trvá  totiž  určitou  dobu,  než  tyto  přípravky  začnou  působit,  obvykle  přibližně  dva 
týdny, ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 

Jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25  let)  s psychiatrickými 
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. 

 

Pokud  se  u  Vás  kdykoli  vyskytnou  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  na  sebevraždu,  vyhledejte 
ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 

 

Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo  příbuznému,  že  máte  deprese  nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) 

4/12 

požádat,  aby  Vám  řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje  nebo 
budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování. 
 
Děti a dospívající 
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně 
kompulzivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí 
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy 
o sebevraždu, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu (sebevražedné myšlenky) a nepřátelské 
jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může sertralin pacientům 
mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Vám lékař 
předepsal sertralin a jste mladší 18 let a chcete se poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu.  

Jestliže se u Vás během léčby sertralinem rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, 
měl(a) byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky sertralinu ve vztahu 
k  dalšímu  růstu,  dospívání  a  rozvoji  poznání  a  chování  nebyly  dosud  v  této  věkové  skupině 
prokázány. 
 
Další léčivé přípravky a Sertralin-Teva 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Některé  léky  mohou  ovlivnit  účinky  sertralinu  a  sertralin  může  snížit  účinek  jiných  současně 
užívaných léků. 
 
Užívání sertralinu s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: 

 

Léky  nazývané  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO),  jako  je  moklobemid  (pro  léčbu 

depresí)  a  selegilin  (pro  léčbu  Parkinsonovy  choroby)  a antibiotikum  linezolid. Neužívejte 
sertralin spolu s těmito léky.  

 

Léky  pro  léčbu  mentálních  poruch  jako  je  např.  psychóza  (pimozid).  Neužívejte  sertralin 

spolu s pimozidem. 

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků: 

 

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky 

může přetrvávat i 1-2 týdny.  

 

Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.  

 

Léky pro léčbu těžké bolesti (např. tramadol).  

 

Léky užívané při anestezii nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl). 

 

Léky pro léčbu migrény (např. sumatriptan).  

 

Léky na ředění krve (warfarin).  

 

Léky  pro  léčbu  bolesti  /  artritidy  (zánětu  kloubů)  (nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSA), 

jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (aspirin)).  

 

Sedativa (diazepam).  

 

Diuretika (léky na odvodnění).  

5/12 

 

Léky pro léčbu epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin).  

 

Léky pro léčbu cukrovky (tolbutamid).  

 

Léky  pro léčbu nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (např. cimetidin, omeprazol, 

lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol).  

 

Léky pro léčbu mánie a deprese (lithium).  

 

Jiné  léky  pro  léčbu  deprese  (např.  amitriptylin,  nortriptylin,  nefazodon,  fluoxetin, 

fluvoxamin).  

 

Léky pro léčbu schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin 

a olanzapin).  

 

Přípravky  používané  k  úpravě  srdečního  rytmu  (jako  je  flekainid,  propafenon,  verapamil, 

diltiazem). 

 

Léky k léčbě bakteriálních (např. rifampicin, klarithromycin, telithromycin, erythromycin) a 

plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, flukonazol). 

 

Antivirové léky (např. ritonavir). 

 

Aprepitant (lék užívaný k léčbě nevolnosti a zvracení). 

 
Sertralin-Teva s jídlem, pitím a alkoholem 
Tablety přípravku Sertralin-Teva se mohou užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Během léčby přípravkem Sertralin-Teva se vyhýbejte požívání alkoholických nápojů. 
 
Sertralin neužívejte současně s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu ve 
vašem těle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Těhotenství 

Bezpečnost  sertralinu  nebyla  u  těhotných  žen  plně  studována.  Sertralin  Vám  bude  v  těhotenství 
podán pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro Vás převyšuje možné riziko pro vyvíjející se dítě. Pokud 
jste  schopna  otěhotnět,  používejte  v  období  užívání  sertralinu  spolehlivou  metodu  kontracepce 
(např. antikoncepční pilulku). 

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte sertralin. Užívání látek 
podobných sertralinu během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko 
výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců,  který  se 
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 
24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského 
lékaře. 
Vaše narozené dítě může rovněž prodělávat další stavy, které se obvykle objeví během prvních 24 
hodin po narození. Příznaky zahrnují: 

 potíže s dýcháním 
 namodralá kůže nebo přehřívání, či podchlazení těla 
 namodralé rty 

6/12 

 zvracení nebo potíže s krmením 
 únava, nespavost nebo nadměrný pláč 
 ztuhlé nebo ochablé svaly 
 třes, chvění nebo křeče 
 zesílené reflexní reakce  
 podrážděnost 
 nízká hladina krevního cukru. 

 
Objeví-li se u Vašeho dítěte po narození některý z těchto příznaků, nebo pokud máte obavy o jeho 
zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí. 
 
Kojení 

Existují důkazy o tom, že sertralin přechází do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím 
ženám pouze, usoudí-li Váš lékař, že přínos převyšuje možné riziko pro dítě. 
 
Plodnost 
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky 
by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte 
ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti 
vykonávat. 
 
 
3. 

Jak se Sertralin-Teva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře . Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety přípravku Setralin-Teva je možné užívat s jídlem i bez jídla. 
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer. 
 
Doporučená dávka je: 
Dospělí: 
 

Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha  
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá účinná dávka 50 mg denně. Tato 
denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během 
několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.  
 
Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha  
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba 
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně.  
Denní dávka může být poté zvyšována po 50 mg během několika týdnů. Maximální 
doporučená dávka je 200 mg denně.  

 
Děti a dospívající: 
 

7/12 

Přípravek Sertralin-Teva lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní 
poruchou ve věku 6-17 let.  

Obsedantně-kompulzivní porucha  
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař 
dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.  
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální 
dávka je 200 mg denně. 

 
Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi. 

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na 
Vaší odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba 
deprese by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sertralin-Teva, než jste měl(a) 
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Sertralin-Teva, ihned informujte svého lékaře nebo 
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam 
ještě nějaký lék zbývá. 

Příznaky  předávkování  jsou  ospalost,  nucení  na  zvracení  a  zvracení,  zrychlený  tep,  třes,  neklid, 
závrať a ve vzácných případech bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sertralin-Teva 
Pokud  náhodou  zapomenete  užít  dávku,  už  ji  neužívejte.  Užijte  až  další  dávku v obvyklou  dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin-Teva 
Přípravek Sertralin-Teva nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby 
tímto  přípravkem  Vám  Váš  lékař  bude  postupně  po  několik  týdnů  snižovat  dávku.  Pokud  náhle 
přestanete tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy 
spánku, neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý 
z těchto účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem  Sertralin-Teva, konzultujte to se 
svým lékařem. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 
 

4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Nejčastějším nežádoucím účinkem je nucení na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a 
jsou často s pokračující léčbou mírnější nebo vymizí. 

Informujte svého lékaře ihned:  

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto léku; tyto příznaky mohou být 
závažné. 

8/12 

 

Objeví-li  se  u  Vás  závažná  kožní  vyrážka  způsobující  puchýře  (erythema  multiforme), 

(může  postihnout  ústa  a  jazyk).  Toto  může  být  příznakem  stavů  známých  jako  Stevens-
Johnsonův  syndrom  nebo  toxická  epidermální  nekrolýza  (TEN).  V  těchto  případech  Vám 
Váš lékař ukončí léčbu.  

 

Alergické  reakce  nebo  alergie,  které  mohou  zahrnovat  příznaky,  jako  je  svědivá  kožní 

vyrážka, obtíže s dýcháním, sípání, otok očních víček, obličeje nebo rtů.  

 

Zaznamenáte-li  neklid,  zmatenost,  průjem,  zvýšenou  teplotu  nebo  zvýšený  krevní  tlak, 

nadměrné  pocení  a  rychlý  srdeční  tep.  Toto  jsou  příznaky  Serotoninového  syndromu.  Ve 
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné 
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.  

 

Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.  

 

Zaznamenáte-li  příznaky  deprese  s  myšlenkami  na  sebepoškození  nebo  sebevraždu 

(sebevražednými myšlenkami).  

 

Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Sertralin-Teva pocit neklidu a nejste schopen / 

schopna klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný(á).  

 

Pokud máte záchvaty (křeče).  

 

Procházíte-li manickou epizodou (viz kapitola 2 Upozornění a opatření). 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

 

nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, sucho v ústech, 
porucha ejakulace, únava. 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

 

bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu;  

 

deprese, zvláštní pocity, noční můry, neklid (agitovanost), úzkost, nervozita, pokles sexuální 

touhy, skřípání zubů;  

 

otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé vnímání chuti, nedostatek pozornosti;  

 

poruchy zraku, zvonění v uších;  

 

bušení srdce, návaly horka, zívání;  

 

bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost;  

 

vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální poruchy, poruchy erekce, bolest na hrudi. 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

 

infekce horních cest dýchacích, rýma;  

 

halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení;  

 

křeče,  neovladatelné  stahy  svalů,  porucha  koordinace,  nadměrné  pohyby,  ztráta  paměti, 

snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna;  

9/12 

 

bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly;  

 

potíže s dýcháním, sípání, dušnost, krvácení z nosu;  

 

zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání;  

 

otok oka, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka;  

 

zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby;  

 

močení  v  noci,  neschopnost  se  vymočit,  zvýšený  objem  moči,  zvýšená  četnost  močení, 

potíže s močením;  

 

krvácení  z  pochvy,  ženská  sexuální  porucha,  malátnost,  třesavka,  horečka,  slabost,  žízeň, 

snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti. 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

 

střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního 

cukru;  

 

fyzické  příznaky  v  důsledku  stresu  nebo  emocí,  léková  závislost,  psychotické  poruchy, 

agrese, paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace;  

 

kóma  (bezvědomí),  neobvyklé  pohyby,  potíže  s  pohybem,  zvýšená  citlivost,  porucha 

smyslového vnímání;  

 

glaukom (zelený zákal), porucha slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí 

ze světla, překrvené oči, zvětšené zornice;  

 

srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních 

končetinách,  stažení  hrdla,  zrychlené  dýchání,  zpomalené  dýchání,  potíže  s  mluvením, 
škytavka;  

 

krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka, 

vředy v ústech, porucha funkce jater;  

 

puchýře  na  kůži,  vyrážka  ve  vlasech,  změna  struktury  vlasu,  změna  pachu  kůže,  poruchy 

kostí;  

 

snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení;  

 

silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok 

z genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů;  

 

kýla,  snížená  léková  tolerance,  poruchy  chůze,  neobvyklé  laboratorní  testy,  poruchy 

spermatu, zranění, roztažení krevních cév;  

 

během  léčby  sertralinem  nebo  krátce  po  ukončení  léčby  byly  hlášeny  případy 

sebevražedných myšlenek a chování (viz bod 2). 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

 

pokles  počtu  bílých  krvinek  a  krevních  destiček,  nízká  hladina  hormonů  štítné  žlázy, 

endokrinní potíže, nízká hladina sodíku v krvi, problémy s kontrolou hladiny krevního cukru 
(cukrovka), zvýšení hladiny krevního cukru; 

10/12 

 

děsivé neobvyklé sny;  

 

potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí a potíže s chůzí), mdloby 

neschopnost sedět nebo stát v klidu; 

 

poruchy  vidění,  nerovnoměrné  zornice,  neobvyklé  krvácení  (jako  je  krvácení  z  nosu, 

žaludku, nebo krev v moči);  

 

zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka);  

 

otok  kůže,  citlivost  kůže  na  světlo,  svědění,  bolest  kloubů,  svalové  křeče,  zvětšení  prsů, 

nepravidelná  menstruace,  otok  končetin,  porucha  srážlivosti,  noční  pomočování  a  závažné 
alergické reakce. 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících: 

V  klinických  studiích  u  dětí  a  dospívajících  byly  nežádoucí  účinky  obecně  podobné  těm 
pozorovaným  u  dospělých  (viz  výše).  Nejčastější  nežádoucí  účinky  u  dětí  a  dospívajících  byly 
bolesti hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení. 

Příznaky objevující se po ukončení léčby 

Ukončíte-li  náhle  užívání  tohoto  přípravku,  můžete  zaznamenat  nežádoucí  účinky  jako  je  závrať, 
otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes (viz 
bod 3 Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sertralin-Teva).  

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 

5.  Jak přípravek Sertralin-Teva uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

11/12 

 
 

6. Obsah balení a další informace 
 
Co obsahuje Sertralin-Teva 

  Léčivou látkou je sertralinum (ve formě sertralini hydrochloridum). 

 

Jedna 50mg tableta obsahuje sertralinum 50 mg.   
Jedna 100mg tableta obsahuje sertralinum 100 mg. 

 

  Pomocnými látkami jsou: 

Jádro: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, povidon, sodná 
sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát 
Potahová vrstva Opadry:  

Tablety  50  mg  obsahují  hypromelosu,  oxid  titaničitý  (E171),  makrogol,  polysorbát  a  barvivo 
indigokarmín (E132). 

 

Tablety  100  mg  obsahují  částečně  hydrolyzovaný  polyvinylalkohol  (E1203),  oxid  titaničitý 
(E171), makrogol 4000 (E1521), mastek (E553b) a barviva žlutý oxid železitý (E172) a černý 
oxid železitý (E172).  

 
Jak vypadá Sertralin-Teva a co obsahuje 

  Sertralin-Teva 50 mg jsou světle modré, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí 

rýhou a vyraženými “9” a “3” vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo “7176”. 
Sertralin-Teva 100 mg jsou světle žluté, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí 
rýhou a vyraženými “9” a “3” vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo “7177”. 

  Tablety síly 50 mg jsou dostupné v balení 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 105, 200, 294 

nebo 300 tablet 

  Tablety síly 100 mg jsou dostupné v balení 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 105 nebo 200 tablet. 
 
HDPE lahvičky s pojistným šroubovacím uzávěrem 
 
  Tablety síly 50 mg jsou dostupné v balení 100, 250 a 500 tablet. 
  Tablety síly 100 mg jsou dostupné v balení 100 a 500 tablet. 
 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandsko 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited, Company, 13 Pallagi str, Debrecen, H-4042, 
Maďarsko 
Teva Operations Poland Sp. z o.o., 80 Mogilska Str., 31-546 Krakow, Polsko 
 

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy 

 
Belgie: 

 

Sertraline Teva 50 mg  filmomhulde tabletten 

 

 

 

Sertraline Teva 100 mg  filmomhulde tabletten 

Dánsko: 

 

Sertralin Teva 50 mg filmovertrukne tabletter 

12/12 

 

 

 

Sertralin Teva 100 mg filmovertrukne tabletter 

Estonsko:   

Sertraline-Teva 50 mg  

Finsko:  

 

Sertralin ratiopharm 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

 

 

 

Sertralin ratiopharm 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Nizozemsko:  

Sertraline 50 mg PCH, filmomhulde tabletten 

 

 

 

Sertraline 100 mg PCH, filmomhulde tabletten 

Irsko:  

 

Sertraline Teva 50 mg Film-coated Tablets 

 

 

 

Sertraline Teva 100 mg Film-coated Tablets 

Itálie:    

 

Sertralina Teva Pharma B.V. 50 mg compresse rivestite con film 

 

   

 

Sertralina Teva Pharma B.V. 100 mg compresse rivestite con film 

Litva: 

 

Sertraline – Teva 50 mg plėvele dengtos tabletės 

 

 

 

Sertraline – Teva 100 mg plėvele dengtos tabletės 

Lotyšsko:   

Sertraline-Teva 50 mg apvalkotās tabletes 

Německo:   

Sertralin-TEVA

®

 50 mg Filmtabletten 

 

 

 

Sertralin-TEVA

®

 100 mg Filmtabletten 

Norsko: 

 

Sertraline Teva tablett, filmdrasjert 50 mg 

 

   

 

Sertraline Teva tablett, filmdrasjert 100 mg 

Polsko: 

 

Sertralinum 123ratio 50 mg 

 

 

 

Sertralinum 123ratio 100 mg 

Portugalsko: 

Sertralina Teva 50 mg Comprimidos revestidos por película 

 

   

 

Sertralina Teva 100 mg Comprimidos revestidos por película 

Slovinsko:   

Mapron 50 mg filmsko obložene tablete 

 

   

 

Mapron 100 mg filmsko obložene tablete 

Švédsko:   

Sertralin Teva 50 mg filmdragerad tablett 

 

 

 

Sertralin Teva 100 mg filmdragerad tablett 

Velká Británie:   Sertraline 50 mg Film-coated Tablets 

  

 

 

Sertraline 100 mg Film-coated Tablets 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13.2.2016

 

Recenze

Recenze produktu SERTRALIN-TEVA 50MG 200X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SERTRALIN-TEVA 50MG 200X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám