Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 71236
Kód EAN:
Kód SÚKL: 101957
Váš lék je určen k léčbě depresí.

Příbalový leták

1/11
sp.zn.sukls84966/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sertralin - Teva 50 mg
Sertralin Teva 100 mg
potahované tablety
(sertralinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Sertralin - Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin - Teva užívat
3. Jak se Sertralin - Teva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Sertralin - Teva uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Sertralin - Teva a k čemu se používá
Sertralin - Teva obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.
Sertralin - Teva je určen k léčbě:
deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých).
Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítit smutný/á, nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.
Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.
Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jistý/á, proč Vám byl Sertralin - Teva předepsán.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sertralin Teva užívat
Neužívejte Sertralin - Teva
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku tohoto
přípravku (pomocné látky viz bod 6.).
2/11
jestliže užíváte nebo jste užíval/a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, jako je selegilin, či
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte
počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat alespoň
2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
jestliže užíváte lék pimozid (lék pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Sertralin - Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte
nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:
Epilepsie nebo anamnéza záchvatů. Máte-li záchvat, informujte ihned svého lékaře.
Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií. Procházíte-li
manickou epizodou, informujte ihned svého lékaře.
Máte nebo jste měl/a sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození (viz níže
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy).
Serotoninový syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem určité léky, může se ve vzácných
případech tento syndrom objevit (příznaky viz kapitola 4 Možné nežádoucí účinky). Váš
lékař by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl/a.
Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby
přípravkem Sertralin - Teva. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi,
protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
Jste-li starší pacient, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké
hladiny sodíku v krvi (viz výše).
Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin -
Teva.
Cukrovka; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Sertralin - Teva ovlivněna a
užívání léků na cukrovku může být nutné přizpůsobit.
Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová
(aspirin), nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Sertralin - Teva lze použít pouze k léčbě
dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou (OCD).
Pokud se s tímto onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití
u dětí a dospívajících)
Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
Podstupujete-li orientační vyšetření moči na přítomnost benzodiazepinů (léky pro léčbu
úzkosti).
Máte-li potíže se zrakem, jako je glaukom uzavřeného úhlu (zvýšený tlak v oku).
3/11
Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často neschopností klidně
stát nebo sedět (akatizií). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky
může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře.
Abstinenční příznaky
Nežádoucí účinky související s ukončením léčby (abstinenční příznaky) jsou častým jevem, zvláště,
je-li léčba ukončena náhle (viz bod 3 Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Sertralin - Teva a bod 4
Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování a
rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity. U některých
pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby.
Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle
(2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po
dobu několika týdnů nebo měsíců, vždy se o nejvhodnějším způsobu ukončení léčby poraďte s
lékařem.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva
týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo
budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Děti a dospívající
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy
o sebevraždu, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu (sebevražedné myšlenky) a nepřátelské
jednání (převážně agresivita, opoziční chování a hněv). Lékař přesto může sertralin pacientům
mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Vám lékař
předepsal sertralin a jste mladší 18 let a chcete se poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu.
Jestliže se u Vás během léčby sertralinem rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků,
měl/a byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky sertralinu ve vztahu k
dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.
4/11
Další léčivé přípravky a Sertralin Teva
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou ovlivnit účinky sertralinu a sertralin může snížit účinek jiných současně
užívaných léků.
Užívání sertralinu s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (pro léčbu
depresí) a selegilin (pro léčbu Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte
sertralin spolu s těmito léky.
Léky pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza (pimozid). Neužívejte sertralin
spolu s pimozidem.
Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny.
Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
Léky pro léčbu těžké bolesti (např. tramadol nebo fentanyl).
Léky pro léčbu migrény (např. sumatriptan).
Léky na ředění krve (warfarin).
Léky pro léčbu bolesti / artritidy (zánětu kloubů) (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako
je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová (aspirin).
Sedativa (diazepam).
Diuretika (léky na odvodnění).
Léky pro léčbu epilepsie (fenytoin).
Léky pro léčbu cukrovky (tolbutamid).
Léky pro léčbu nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (např. cimetidin, omeprazol).
Léky pro léčbu mánie a deprese (lithium).
Jiné léky pro léčbu deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin).
Léky pro léčbu schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
Přípravky používané k úpravě srdečního rytmu (jako je flekainid, propafenon, verapamil,
diltiazem).
Léky k léčbě bakteriálních (např. klarithromycin) a plísňových infekcí (např. ketokonazol).
Antivirové léky (např. ritonavir).
Aprepitant (lék užívaný k léčbě nevolnosti a zvracení).
5/11
Sertralin Teva s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety přípravku Sertralin - Teva se mohou užívat s jídlem i bez jídla.
Během léčby přípravkem Sertralin Teva není vhodné pít alkoholické nápoje.
Sertralin nesmí být užíván současně s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu
sertralinu v těle.
Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin Vám bude v těhotenství
podán pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro Vás převyšuje možné riziko pro vyvíjející se dítě. Pokud
jste schopna otěhotnět, používejte v období užívání sertralinu spolehlivou metodu kontracepce (např.
antikoncepční pilulku).
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte sertralin. Užívání látek
podobných sertralinu během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko
výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24
hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského
lékaře.
Kojení
Existují důkazy o tom, že sertralin přechází do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím
ženám pouze, usoudí-li Váš lékař, že přínos převyšuje možné riziko pro dítě.
Fertilita
Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky
by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.
3. Jak se Sertralin - Teva užívá
Setralin Teva vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře.
Tablety přípravku Setralin Teva je možné užívat s jídlem i bez jídla.
Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
6/11
Doporučená dávka je:
Obvyklá zahajovací dávka je 50 mg denně. Tato denní dávka může být zvyšována po 50 mg v
alespoň jednotýdenních intervalech během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg
denně.
Použití u dětí a dospívajících
Sertralin Teva by neměli užívat děti a dospívající do 18 let věku.
Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.
Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na
Vaší odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba
deprese by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.
Jestliže jste užil/a více přípravku Sertralin Teva, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Sertralin - Teva, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam
ještě nějaký lék zbývá.
Příznaky předávkování jsou ospalost, nucení na zvracení a zvracení, zrychlený tep, třes, neklid,
závrať a ve vzácných případech bezvědomí.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Sertralin - Teva
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Sertralin Teva
Přípravek Sertralin - Teva nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby
tímto přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle
přestanete tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy
spánku, neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý
z těchto účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Sertralin - Teva, konzultujte to se
svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sertralin Teva nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějším nežádoucím účinkem je nucení na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
jsou často s pokračující léčbou mírnější nebo vymizí.
Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto
léku; tyto příznaky mohou být závažné.
7/11
Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo
toxické epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka,
obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky serotoninového syndromu. Ve
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese s myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu
(sebevražednými myšlenkami).
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Sertralin - Teva pocit neklidu a nejste schopen /
schopna klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný/á.
Proděláváte-li záchvat.
Procházíte-li manickou epizodou (viz kapitola 2 Upozornění a opatření).
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):
nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu;
deprese, zvláštní pocity, noční můry, neklid (agitovanost), úzkost, nervozita, pokles sexuální
touhy, skřípání zubů;
otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé vnímání chuti, nedostatek pozornosti;
poruchy zraku, zvonění v uších;
bušení srdce, návaly horka, zívání;
bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost;
vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální poruchy, poruchy erekce, bolest na hrudi.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
infekce horních cest dýchacích, rýma;
halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení;
křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace,
nadměrné pohyby, ztráta paměti, snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna;
8/11
bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly;
potíže s dýcháním, dušnost, pocit krátkého dechu, krvácení z nosu;
zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání;
otok oka, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka;
zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby;
močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže
s močením;
krvácení z pochvy, ženská sexuální porucha, malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň,
snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního
cukru;
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy,
agrese, paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace;
kóma, neobvyklé pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání;
zelený zákal, porucha slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla,
překrvené oči, zvětšené zornice;
srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením,
škytavka;
krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka,
vředy v ústech, porucha funkce jater;
puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna pachu kůže, poruchy
kostí;
snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení;
silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z
genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů;
kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, neobvyklé laboratorní testy, poruchy
spermatu, zranění, roztažení krevních cév;
během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy
sebevražedných myšlenek a chování (viz kapitola 2).
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):
pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy,
endokrinní potíže, nízká hladina sodíku v krvi, problémy s kontrolou hladiny krevního cukru
(cukrovka), zvýšení hladiny krevního cukru;
děsivé neobvyklé sny;
9/11
potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí a potíže s chůzí), mdloby
neschopnost sedět nebo stát v klidu;
poruchy vidění, nerovnoměrné zornice, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku,
nebo krev v moči) ;
zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka);
otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů, svalové křeče, zvětšení prsů,
nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti, noční pomočování a závažné
alergické reakce.
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm
pozorovaným u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolesti
hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení.
Příznaky objevující se po ukončení léčby
Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,
otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes (viz
bod 3 Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Sertralin - Teva).
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Sertralin - Teva uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Sertralin Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co obsahuje Sertralin - Teva
Léčivou látkou je sertralinum (ve formě sertralini hydrochloridum).
Jedna 50 mg tableta obsahuje sertralinum 50 mg.
Jedna 100 mg tableta obsahuje sertralinum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro: mikrokrystalická celulosa, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, povidon, sodná sůl
kroskarmelosy, magnesium-stearát
Potahová vrstva Opadry: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol a polysorbát.
Tablety 50 mg též obsahují barvivo indigokarmín (E132).
Tablety 100 mg též obsahují barviva žlutý oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).
10/11
Jak vypadá Sertraline - Teva a co obsahuje
Sertralin - Teva 50 mg jsou světle modré, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí
rýhou a vyraženými 9 a 3 vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo 7176.
Sertralin - Teva 100 mg jsou světle žluté, podlouhlé potahované tablety, na jedné straně s půlicí
rýhou a vyraženými 9 a 3 vždy na jedné půlce tablety, na druhé straně vyraženo 7177.
Tablety síly 50 mg jsou dostupné v balení 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 200, 294 nebo
300 tablet
Tablety síly 100 mg jsou dostupné v balení 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 nebo 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandsko
Teva Pharmaceutical Works Private Limited, Company, 13 Pallagi str, Debrecen, H-4042,
Maďarsko
Teva Operations Poland Sp. z o.o., 80 Mogilska Str., 31-546 Krakow, Polsko
Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Belgie: Sertraline Teva 50 mg filmomhulde tabletten
Sertraline Teva 100 mg filmomhulde tabletten
Dánsko: Sertralin Teva 50 mg filmovertrukne tabletter
Sertralin Teva 100 mg filmovertrukne tabletter
Estonsko: Sertraline-Teva 50 mg
Finsko: Sertralin Teva 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Sertralin Teva 100 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Nizozemsko: Sertraline 50 mg PCH, filmomhulde tabletten
Sertraline 100 mg PCH, filmomhulde tabletten
Irsko: Sertraline Teva 50 mg Film-coated Tablets
Sertraline Teva 100 mg Film-coated Tablets
Itálie: Sertralina Teva Pharma B.V. 50 mg compresse rivestite con film
Sertralina Teva Pharma B.V. 100 mg compresse rivestite con film
Litva: Sertraline Teva 50 mg plvele dengtos tablets
Sertraline Teva 100 mg plvele dengtos tablets
Lotyšsko: Sertraline-Teva 50 mg apvalkots tabletes
Německo: Sertralin-TEVA 50 mg Filmtabletten
Sertralin-TEVA 100 mg Filmtabletten
Norsko: Sertraline Teva tablett, filmdrasjert 50 mg
Sertraline Teva tablett, filmdrasjert 100 mg
Polsko: Sertralinum 123ratio 50 mg
Sertralinum 123ratio 100 mg
Portugalsko: Sertralina Teva 50 mg Comprimidos revestidos por película
Sertralina Teva 100 mg Comprimidos revestidos por película
Slovenská republika: Sertralin - Teva 50 mg
Sertralin - Teva 100 mg
11/11
Slovinsko: Mapron 50 mg filmsko obložene tablete
Mapron 100 mg filmsko obložene tablete
Švédsko: Sertralin Teva 50 mg filmdragerad tablett
Sertralin Teva 100 mg filmdragerad tablett
Velká Británie: Sertraline 50 mg Film-coated Tablets
Sertraline 100 mg Film-coated Tablets
Tato příbalová informace byla revidována 13.6.2013

Recenze

Recenze produktu SERTRALIN-TEVA 50MG 200X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SERTRALIN-TEVA 50MG 200X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze