Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Mužské problémy » Prostata

ROWATINEX GTT 1X10ML

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16543

95 % 4 recenze

K léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

166
Běžná cena: 192 Kč, Ušetříte: 14 % (26 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: ROWA PHARMACEUTICALS LTD,BANTRY
Značka: ROWATINEX
Kód výrobku: 16543
Kód EAN: 5390387701108
Kód SÚKL: 26808
Držitel rozhodnutí: ROWA PHARMACEUTICALS LTD,BANTRY

Rowatinex se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Je vhodný při ledvinových a močových kamenech a napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas), lamivudinum 150 mg 
a zidovudinum 300 mg. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
 
Modrozelené potahované tablety ve tvaru tobolky s vyraženým označením „ GX LL1“ na jedné straně. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Trizivir je indikován k léčbě dospělých infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) (viz body 
4.4 a 5.1). Tato fixní kombinace nahrazuje její tři složky (abakavir, lamivudin a zidovudin) užívané 
v podobných dávkách souběžně, ale odděleně. Doporučuje se, aby se na dobu prvních 6 až 8 týdnů 
léčba zahájila abakavirem, lamivudinem a zidovudinem aplikovanými odděleně (viz bod 4.4). Volba 
této fixní kombinace má být založena nejen na kritériích možné adherence, ale hlavně na očekávané 
účinnosti a očekávaných rizicích souvisejících s těmito třemi nukleosidovými analogy. 
 
Průkaz přínosu přípravku Trizivir je založen hlavně na výsledcích studií uskutečněných u pacientů, 
jejichž onemocnění nebylo v pokročilém stádiu a kteří buď do té doby nebyli léčeni antiretrovirotiky, 
nebo byli po předchozí středně intenzivní antiretrovirové farmakoterapii. U pacientů s vysokou 
virovou zátěží (> 100 000 kopií/ml) je nutno volbu terapie obzvlášť pečlivě uvážit (viz bod 5.1). 
 
Obecně může být virologická suprese režimem obsahujícím tyto tři nukleosidy nižší než suprese 
dosažená pomocí jiné kombinované terapie, zejména terapie obsahující posílený proteázový inhibitor 
nebo nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy. Proto se má o podání přípravku Trizivir 
uvažovat pouze za specifických okolností (např. při současné infekci tuberkulózou). 
 
U všech pacientů infikovaných HIV, bez ohledu na rasovou příslušnost, se má před zahájením léčby 
abakavirem provést screeningové vyšetření na přítomnost alely HLA-B*5701 (viz bod 4.4). Abakavir 
nemají užívat pacienti, u kterých je známo, že jsou nositeli alely HLA-B*5701. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
 
Terapii má předepisovat lékař, který má zkušenosti s léčením infekce HIV. 
 
Doporučené dávkování přípravku Trizivir u dospělých (ve věku 18 let a více) je jedna tableta dvakrát 
denně. 
 
Trizivir lze užívat s jídlem nebo nalačno. 
 

 

Je-li indikováno přerušení terapie jednou z léčivých látek obsažených v přípravku Trizivir, nebo je-li 
zapotřebí snížit dávku, jsou k dispozici samostatné přípravky abakaviru, lamivudinu a zidovudinu. 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Zatímco dávkování abakaviru se u pacientů s poruchou funkce ledvin nemusí upravovat, koncentrace 
lamivudinu a zidovudinu jsou u nich vlivem omezené clearance zvýšeny. Protože může být nutná 
úprava dávkování lamivudinu a zidovudinu, doporučuje se, aby léčba pacientů s poruchou funkce 
ledvin (s clearance kreatininu ≤ 50 ml/min) byla vedena souběžnou aplikací samostatných přípravků 
abakaviru, lamivudinu a zidovudinu. Lékaři se pak mají řídit podle jednotlivých souhrnů údajů 
o těchto přípravcích. Trizivir se nemá podávat pacientům s terminálním onemocněním ledvin (viz 
body 4.3 a 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
 
Abakavir je primárně metabolizován játry. O podávání pacientům se středně závažnou nebo závažnou 
poruchou funkce jater nejsou dostupné žádné klinické údaje, proto se u těchto pacientů nedoporučuje 
Trizivir podávat, s výjimkou stavů, kde je jeho podání považováno za nezbytné. U pacientů s mírnou 
poruchou funkce jater jater (Child-Pugh skóre 5-6) je nutné pečlivé sledování včetně monitorování 
plazmatické hladiny abakaviru, je-li proveditelné (viz body 4.4 a 5.2). 
Starší pacienti 
 
V současnosti nejsou k dispozici farmakokinetické údaje u pacientů nad 65 roků. Doporučuje se, aby 
pacientům této věkové skupiny byla věnována zvláštní péče s ohledem na věkově vázané změny, jako 
je pokles renální funkce a alterace hematologických parametrů. 
 
Pediatrická populace 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Trizivir u dospívajících a dětí nebyly ještě stanoveny. Nejsou 
dostupné žádné údaje. 
 
Úpravy dávkování u pacientů s hematologickými nežádoucími reakcemi 
 
Při poklesu hladiny hemoglobinu pod hodnotu 9 g/dl nebo 5,59 mmol/l nebo poklesu počtu 
neutrofilních leukocytů pod hodnotu 1,0x 10

9

/l může být nutné upravit dávkování zidovudinu (viz 

body 4.3 a 4.4). Protože takováto úprava dávkování u přípravku Trizivir není možná, měla by být 
v těchto případech léčba vedena souběžnou aplikací samostatných přípravků abakaviru, lamivudinu 
a zidovudinu. Lékaři se pak mají řídit podle jednotlivých souhrnů údajů o těchto přípravcích. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli  pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Viz 
body 4.4 a 4.8. 
 
Pacienti s terminálním onemocněním ledvin. 
 
Kvůli obsahu léčivé látky zidovudinu je Trizivir kontraindikován u pacientů s abnormálně nízkým 
počtem neutrofilů (< 0,75x 10

9

/l) nebo s abnormálně nízkými hladinami hemoglobinu (< 7,5 g/dl čili 

4,65 mmol/l) (viz bod 4.4). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
V tomto odstavci jsou zahrnuta zvláštní upozornění a bezpečnostní opatření týkající se abakaviru, 
lamivudinu a zidovudinu. Ke kombinovanému přípravku Trizivir se nevztahují jiná doplňková 
bezpečnostní opatření ani zvláštní upozornění. 

 

 
Hypersenzitivní reakce (viz též bod 4.8) 
 
Abakavir je spojen s rizikem hypersenzitivních reakcí (HSR) (viz bod 4.8) charakterizovaných 
horečkou a/nebo vyrážkou s dalšími příznaky ukazujícími na multiorgánové postižení. Některé HSR 
pozorované u abakaviru byly život ohrožující a ve vzácných případech fatální, pokud nebyly náležitě 
léčeny. 
 
Riziko HSR způsobených abakavirem se vyskytuje zejména u pacientů, kteří mají pozitivní test na 
alelu HLA-B*5701. Nicméně u pacientů, kteří tuto alelu nemají, byly HSR na abakavir hlášeny, 
avšak s nižší frekvencí. 
 
Proto je nutno dodržet následující: 

 

Před zahájením léčby je nutno vždy dokumentovat stav HLA-B*5701. 

 

 

Léčba přípravkem Trizivir se nikdy nesmí zahájit u pacientů s pozitivním stavem HLA-B*5701 
ani u pacientů s negativním stavem HLA-B*5701, u nichž bylo podezření na HSR způsobené 
abakavirem při předchozím léčebném režimu obsahujícím abakavir (např. Kivexa, Ziagen, 
Triumeq). 

 

 

Léčbu přípravkem Trizivir je nutno okamžitě ukončit i v nepřítomnosti alely 
HLA-B*5701, je-li podezření na HSR. Odložení ukončení léčby přípravkem Trizivir po 
nástupu hypersenzitivity může vést k život ohrožující reakci. 

 

 

Po ukončení léčby přípravkem Trizivir z důvodu podezření na HSR se již nikdy nesmí znovu 
podat 
Trizivir ani jiný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Kivexa, Ziagen, 
Triumeq). 

 

 

Nové zahájení podávání přípravků obsahujících abakavir po podezření na HSR způsobené 
abakavirem může vést k okamžitému návratu příznaků během hodin. Tento nový nástup je 
většinou mnohem závažnější než původní příznaky a může zahrnovat život ohrožující 
hypotenzi a úmrtí. 

 

 

Aby se zabránilo novému zahájení léčby abakavirem, je nutno poučit pacienty, u nichž se 
objevilo podezření na HSR, aby zlikvidovali všechny zbývající tablety přípravku Trizivir. 

 

 

Klinický popis HSR způsobených abakavirem 

 
HSR na abakavir byly dobře charakterizovány během klinických studií i  - postmarketingového 
používání. Příznaky se obvykle objevují během prvních šesti týdnů (medián doby do nástupu je 
11 dní) po zahájení léčby abakavirem, tyto reakce se však mohou objevit kdykoli během léčby
 
Téměř všechny HSR na abakavir zahrnují horečku a/nebo vyrážku. Další známky a příznaky, které 
byly pozorovány jako součást HSR, jsou detailně popsány v bodu 4.8 (Popis vybraných nežádoucích 
účinků), včetně respiračních a gastrointestinálních příznaků. Důležité je, že tyto příznaky mohou vést 
k chybné diagnóze, kdy HSR může být mylně pokládána za respirační onemocnění (pneumonii, 
bronchitidu, faryngitidu) nebo gastroenteritidu. 
 
Tyto příznaky spojené s HSR se při pokračující léčbě zhoršují a mohou být život ohrožující. Po 
zastavení podávání abakaviru tyto příznaky obvykle ustoupí. 
 
Vzácně se u pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli jiným příznakům než HSR, po novém zahájení 
léčby abakavirem během hodin také vyskytly život ohrožující reakce (viz bod 4.8 Popis 
vybraných nežádoucích účinků). Nové zahájení léčby abakavirem u těchto pacientů musí být 
provedeno v prostředí, kde je okamžitě dostupná lékařská péče.
 
 

 

Laktátová acidóza 
Při používání zidovudinu byla hlášena laktátová acidóza, obvykle spojená s hepatomegalií a steatózou 
jater. Časné příznaky (symptomatická hyperlaktatemie) zahrnují benigní gastrointestinální příznaky 
(nauzeu, zvracení a bolest břicha), nespecifickou malátnost, ztrátu chuti k jídlu, úbytek tělesné 
hmotnosti, respirační příznaky (rychlé a/nebo prohloubené dýchání) nebo neurologické příznaky 
(včetně motorické slabosti). 
 
Laktátová acidóza má vysokou úmrtnost a může být spojována s pankreatitidou, jaterním nebo 
renálním selháním. 
 
Obecně k vývoji laktátové acidózy dochází po několika málo nebo několika měsících léčby. 
 
V případě symptomatické laktatemie a metabolické/laktátové acidózy, progredující hepatomegalie 
nebo rychle se zvyšujících hladin aminotransferáz má být léčba zidovudinem ukončena. . 
 
Opatrnosti je třeba při podávání zidovudinu jakémukoli pacientovi (zejména obézní ženě) 
s hepatomegalií, hepatitidou nebo jinými známými rizikovými faktory onemocnění jater a steatózy 
jater (včetně některých léčivých přípravků a alkoholu). Pacienti současně infikovaní hepatitidou C 
a léčení alfa interferonem a ribavirinem představují zvláštní riziko. 
 
Pacienty se zvýšeným rizikem je nutno důkladně sledovat. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudiunu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci 
u HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; 
ty se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktatemie, 
hyperlipazemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i některé neurologické 
poruchy s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, 
zda jsou neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analogů nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné 
klinické nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Lipoatrofie 
 
Léčba zidovudinem byla spojena s úbytkem podkožního tuku, což se váže k mitochondriální toxicitě. 
Výskyt a závažnost lipoatrofie jsou spojeny s kumulující se expozicí. Tento úbytek tuku, který je 
nejvýraznější v obličeji, na končetinách a na hýždích, nemusí být při přechodu na léčbu bez 
zidovudinu reverzibilní. U pacientů je nutno při léčbě zidovudinem a léčivými přípravky obsahujícími 
zidovudin (Combivir a Trizivir) pravidelně hodnotit příznaky lipoatrofie. Při podezření na vývoj 
lipoatrofie je léčbu nutno změnit na jiný režim. 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Hematologické nežádoucí reakce 
 
U pacientů užívajících zidovudin lze očekávat výskyt anemie, neutropenie a leukopenie (která obvykle 
bývá sekundární k neutropenii). Tyto reakce se vyskytují častěji při vyšších dávkách zidovudinu 

 

(1 200-1 500 mg denně) a u pacientů, kteří měli již před zahájením terapie zidovudinem slabou 
rezervu kostní dřeně, zejména u pacientů s pokročilým onemocněním HIV. U pacientů užívajících 
Trizivir je proto zapotřebí pečlivě pravidelně sledovat hematologické parametry (viz bod 4.3). 
Uvedené hematologické efekty obvykle nebývají pozorovány dříve než po čtyřech až šesti týdnech 
terapie. Obecně se doporučuje, aby se u pacientů s pokročilým symptomatickým onemocněním HIV 
prováděla vyšetření hematologických parametrů v prvních třech měsících terapie nejméně ve 
čtrnáctidenních intervalech a potom nejméně jednou měsíčně. 
 
U pacientů s časným onemocněním HIV nebývají hematologické nežádoucí reakce časté. V závislosti 
na celkovém stavu pacienta lze vyšetření hematologických parametrů provádět ve větších časových 
odstupech, např. v intervalu jednoho až tří měsíců. U pacientů s těžkou anemií nebo myelosupresí, 
která se vyskytla v průběhu terapie přípravkem Trizivir, nebo u pacientů s preexistujícím útlumem 
funkce kostní dřeně, např. při hladině hemoglobinu < 9 g/dl (5,59 mmol/l) nebo při počtu neutrofilních 
leukocytů < 1,0x 10

9

 /l může být nezbytná dodatečná úprava dávkování zidovudinu (viz bod 4.2). 

Protože takováto úprava dávkování u přípravku Trizivir není možná, zidovudin, abakavir a lamivudin 
by měly být použity jako samostatné přípravky. Lékaři se pak mají řídit podle jednotlivých souhrnů 
údajů o těchto přípravcích. 
 
Pankreatitida 
 
U pacientů léčených abakavirem, lamivudinem a zidovudinem se vzácně vyskytly případy 
pankreatitidy. Není však jasné, zda tyto případy byly způsobeny terapií nebo základním onemocněním 
HIV. Vyskytnou-li se klinické známky, symptomy nebo laboratorní abnormality svědčící pro 
pankreatitidu, musí být terapie přípravkem Trizivir neprodleně zastavena. 
 
Porucha funkce jater 
 
Je-li lamivudin použit současně k léčbě HIV infekce a HBV, další informace týkající se použití 
lamivudinu k léčbě hepatitidy B jsou dostupné v SPC přípravku Zeffix. 
 
U pacientů se zjevnými známkami poškození funkce jater nebyly bezpečnost a účinnost přípravku 
Trizivir stanoveny. Trizivir se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou 
funkce jater (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Pacienti s chronickou hepatitidou B nebo C léčení kombinovanou antiretrovirovou terapií mají 
zvýšené riziko výskytu těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků. V případě 
současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C, prosím, obraťte se rovněž na příslušné souhrny údajů 
o přípravcích. 
 
Zastaví-li se podávání přípravku Trizivir pacientům koinfikovaným virem hepatitidy B, má se zvážit 
pravidelné vyšetření laboratorních indikátorů funkce jater a markerů replikace HBV, jelikož ukončení 
podávání lamivudinu může vést k akutní exacerbaci hepatitidy (viz SPC přípravku Zeffix). 
 
Pacienti s již dříve existujícími jaterními poruchami, včetně chronické aktivní hepatitidy, mají 
v průběhu kombinované antiretrovirové léčby zvýšenou frekvenci výskytu poruch funkce jater, a měli 
by být proto pravidelně sledování podle standardních požadavků. Je-li u těchto pacientů prokázané 
zhoršování jaterního onemocnění, musí se zvážit přerušení nebo zastavení léčby. 
 
Pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B nebo C 
 
Souběžné podávání ritonaviru se zidovudinem se nedoporučuje vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku 
anemie (viz bod 4.5). 
 
Děti a dospívající 
 
Není k dispozici dostatek údajů pro to, aby bylo možno doporučit použití přípravku Trizivir u dětí 
nebo u dospívajících. V této skupině pacientů je obzvlášť obtížné identifikovat hypersenzitivní reakce. 

 

 
Syndrom imunitní reaktivace 
 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 
u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na 
asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo 
zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních 
týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované 
a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou Pneumocystis jiroveci. Jakékoli 
příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. 
V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 
choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, mohou se objevit až po mnoha 
měsících od zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici kombinované 
antiretrovirové terapii (CART). Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud 
zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Oportunní infekce 
 
Pacienty je nutno upozornit na to, že užívání přípravku Trizivir ani žádného jiného antiretrovirového 
léčiva nevyléčí infekci HIV úplně a že se u nich přesto mohou vyvinout oportunní infekce a jiné 
komplikace infekce HIV. Pacienti proto musí zůstat pod pečlivým klinickým dohledem lékařů 
majících zkušenosti s léčením těchto nemocí spjatých s HIV. 
 
Infarkt myokardu 
 
Pozorovací studie prokázaly spojitost mezi infarktem myokardu a užíváním abakaviru. Tyto studie 
byly hlavně prováděny u pacientů, kteří již byli dříve léčení antiretrovirotiky. Data z klinických studií 
ukázala omezené počty výskytu infarktu myokardu a nemohla vyloučit malé zvýšení rizika. V souhrnu 
vykazují dostupné údaje z pozorovaných kohort a randomizovaných studií některé nesrovnalosti, takže 
nemohou potvrdit ani vyloučit příčinnou souvislost mezi léčbou abakavirem a rizikem vzniku infarktu 
myokardu. Doposud není určen biologický mechanismus, který by vysvětlil potenciální zvýšení rizika. 
Při předepisování přípravku Trizivir by měla být učiněna opatření s cílem pokusit se minimalizovat 
všechny modifikovatelné rizikové faktory (např. kouření, hypertenze a hyperlipidemie). 
 
Přenos 
 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Lékové interakce 
 
Dosud jsou nedostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Trizivir při jeho souběžné aplikaci 
s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy nebo s inhibitory proteázy (viz bod 5.1). 
 
Trizivir nemá být užíván s žádnými  jinými přípravky obsahujícími lamivudin, ani s přípravky 
obsahujícími emtricitabin. 
 
Mělo by se vyhnout současnému užití stavudinu se zidovudinem (viz bod 4.5). 
 
Kombinace lamivudinu s kladribinem se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 

 

4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Trizivir obsahuje abakavir, lamivudin a zidovudin, proto jsou všechny interakce zjištěné u těchto 
jednotlivých látek relevantní i pro Trizivir. Klinické studie prokázaly, že nejsou žádné klinicky 
významné interakce mezi abakavirem, lamivudinem a zidovudinem. 
 
Abakavir je metabolizován enzymy UDP-glukuronyltransferázy (UGT) a alkoholdehydrogenázou, 
současné podávání s induktory nebo inhibitory enzymů UGT nebo s látkami odbourávanými 
alkoholdehydrogenázou proto může ovlivnit expozici abakaviru. Zidovudin je primárně metabolizován 
enzymy UGT, současné podávání s induktory nebo inhibitory enzymů UGT proto může ovlivnit 
expozici zidovudinu. Lamivudin je vylučován renálně. Aktivní renální sekrece lamivudinu do moči je 
zprostředkována organickými kationtovými přenašeči (OKP), současné podávání lamivudinu 
s inhibitory OKP proto může zvýšit expozici lamivudinu. 
 
Abakavir, lamivudin a zidovudin nejsou významně metabolizovány prostřednictvím enzymů 
cytochromu P

450

 (jako jsou CYP 3A4, CYP 2C9 nebo CYP 2D6), ani neinhibují ani neindukují tento 

enzymatický systém. Proto je potenciál k interakcím s antiretrovirovými inhibitory proteázy, 
nenukleosidy a ostatními léčivými přípravky metabolizovanými hlavními enzymy cytochromu P

450

 

nízký. 
 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. Následující seznam by neměl být považován za 
vyčerpávající výčet, ale za zástupce jednotlivých studovaných skupin. 
 

Léčiva podle terapeutické 
oblasti
 

Interakce 
Střední geometrická změna 
(%) 
(možný mechanismus)
 

Doporučení týkající se 
současného podávání
 

ANTIRETROVIROVÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 
Didanosin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Úprava dávky není nutná. 

Didanosin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Didanosin/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

Stavudin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Kombinace těchto léčiv se 
nedoporučuje. 

Stavudin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Stavudin/zidovudin 

In vitro antagonismus anti-HIV 
aktivity mezi stavudinem 
a zidovudinem může vyústit ve 
snížení účinnosti obou léčiv. 

ANTIINFEKTIVA 
Atovachon/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

K dispozici jsou pouze omezené 
údaje, klinický význam tedy 
není znám. 

Atovachon/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Atovachon/zidovudin 
(750 mg dvakrát denně 
s jídlem/200 mg třikrát denně) 

Zidovudin AUC 

33 % 

Atovachon AUC 

 

Klarithromycin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Trizivir a klarithromycin se mají 
podávat odděleně s odstupem 
nejméně 2 hodiny. 

Klarithromycin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Klarithromycin/zidovudin 
(500 mg dvakrát 
denně/100 mg každé 4 hodiny) 

Zidovudin AUC 

12 % 

Trimethoprim/sulfamethoxazol 
(kotrimoxazol)/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Úprava dávky přípravku Trizivir 
není nutná, pokud pacient netrpí 
poruchou funkce ledvin (viz bod 

 

Trimethoprim/sulfamethoxazol 
(kotrimoxazol)/lamivudin 
(160 mg/800 mg jednou denně 
5 dní/300 mg jednotlivá 
dávka) 

Lamivudin: AUC 

 40 % 

 
Trimethoprim: AUC 

 

 
Sulfamethoxazol: AUC 

 

 
(inhibice organických 
kationtových přenašečů) 

4.2) 
 
V případě současného podávání 
s kotrimoxazolem musí být 
pacienti klinicky sledováni. 
Vysoké dávky 
trimethoprimu/sulfamethoxazolu 
k léčbě pneumonie způsobené 
Pneumocystis jirovecii (PCP) 
a toxoplazmózy nebyly 
studovány a nemají být 
používány. 

Trimethoprim/sulfamethoxazol 
(kotrimoxazol)/ zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

ANTIMYKOTIKA 
Flukonazol/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

K dispozici jsou pouze omezené 
údaje, klinický význam tedy 
není znám. 
Je zapotřebí monitorovat 
známky toxicity zidovudinu (viz 
bod 4.8). 

Flukonazol/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Flukonazol/zidovudin  
(400 mg jednou denně/200 mg 
třikrát denně) 

Zidovudin AUC 

 74 % 

 
(inhibice UGT) 

ANTITUBERKULOTIKA 

Rifampicin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 
 
Je možné mírné snížení 
koncentrací abakaviru v plazmě 
způsobené indukcí UGT. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje pro doporučení úpravy 
dávky. 

Rifampicin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Rifampicin/zidovudin 
(600 mg jednou denně/200 mg 
třikrát denně) 

Zidovudin AUC 

 48 % 

 
(indukce UGT) 

ANTIKONVULZIVA 
Fenobarbital/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 
 
Je možné mírné snížení 
koncentrací abakaviru v plazmě 
způsobené indukcí UGT. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje pro doporučení úpravy 
dávky. 

Fenobarbital/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Fenobarbital/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 
 
Je možné mírné snížení 
koncentrací zidovudinu 
v plazmě způsobené indukcí 
UGT. 

Fenytoin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 
 
Je možné mírné snížení 
koncentrací abakaviru v plazmě 
způsobené indukcí UGT. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje pro doporučení úpravy 
dávky. 
 
Je zapotřebí monitorovat 
koncentrace fenytoinu. 

Fenytoin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Fenytoin/zidovudin 

Fenytoin AUC 



 

Kyselina valproová/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

K dispozici jsou pouze omezené 
údaje, klinický význam tedy 

Kyselina valproová/lamivudin  Interakce nebyly studovány. 

 

10 

Kyselina valproová/zidovudin 
(250 mg nebo 500 mg třikrát 
denně/100 mg třikrát denně) 

Zidovudin AUC 

 80 % 

 
(inhibice UGT) 

není znám. 
Je zapotřebí monitorovat 
známky toxicity zidovudinu (viz 
bod 4.8). 

ANTIHISTAMINIKA (ANTAGONISTÉ H2 HISTAMINOVÉHO RECEPTORU) 
Ranitidin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Úprava dávky není nutná. 

Ranitidin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 
 

Klinicky významné interakce 
jsou nepravděpodobné. 
Ranitidin je pouze částečně 
vylučován prostřednictvím 
systému renálních organických 
kationtových přenašečů. 

Ranitidin/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

Cimetidin/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

Úprava dávky není nutná. 

Cimetidin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 
 
Klinicky významné interakce 
jsou nepravděpodobné. 
Cimetidin je pouze částečně 
vylučován prostřednictvím 
systému renálních organických 
kationtových přenašečů. 

Cimetidin/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

CYTOTOXICKÁ LÉČIVA 
Kladribin/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 
 

Lamivudin in vitro inhibuje 
intracelulární fosforylaci 
kladribinu, což vede 
k potenciálnímu riziku ztráty 
účinnosti kladribinu v případě 
léčby kombinací těchto látek. 
Také některá klinická zjištění 
ukazují na možnou interakci 
mezi lamivudinem 
a kladribinem. 

Z tohoto důvodu se současné 
podávání lamivudinu 
a kladribinu nedoporučuje (viz 
bod 4.4). 

OPIOIDY 
Methadon/abakavir 
(40 až 90 mg jednou denně 
14 dní/600 mg jednotlivá 
dávka, poté 600 mg dvakrát 
denně 14 dní) 

Abakavir: AUC 

 

 

C

max

 

 35 % 

 

Methadon: CL/F 

 22 % 

K dispozici jsou pouze omezené 
údaje, klinický význam tedy 
není znám. 
Je zapotřebí monitorovat 
známky toxicity zidovudinu (viz 
bod 4.8). 
U většiny pacientů není potřeba 
úpravy dávky pravděpodobná, 
v některých případech však 
může být zapotřebí nová titrace 
methadonu. 

Methadon/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Methadon/zidovudin 
(30 až 90 mg jednou 
denně/200 mg každé 4 hodiny) 

Zidovudin AUC 

 43 % 

Methadon AUC 

 

RETINOIDY 

 

11 

 
Exacerbace anemie způsobená ribavirinem byla hlášena v případech, kdy byl zidovudin součástí 
režimu užívaného k léčbě HIV, přesný mechanismus však musí být ještě objasněn. Současné podávání 
ribavirinu a zidovudinu se nedoporučuje z důvodu zvýšeného rizika anemie (viz bod 4.4). Pokud je 
zidovudin součástí již stanoveného kombinovaného ART režimu, má být zváženo nahrazení 
zidovudinu jinou léčivou látkou. Toto je důležité zejména u pacientů s anamnézou anemie způsobené 
zidovudinem. 
 
Současná léčba, zejména akutní terapie, s potenciálně nefrotoxickými nebo myelosupresivními 
léčivými přípravky (např. systémový pentamidin, dapson, pyrimethamin, kotrimoxazol, amfotericin, 
flucytosin, ganciklovir, interferon, vinkristin, vinblastin a doxorubicin) může rovněž zvyšovat riziko 
nežádoucích reakcí na zidovudin (viz bod 4.8). Pokud je současná léčba přípravkem Trizivir 
s některým z uvedených přípravků nezbytná, musí být věnována zvláštní pozornost monitorování 
renálních funkcí a hematologických parametrů a, pokud je to nutné, dávka jednoho nebo více 
přípravků musí být snížena. 
 
Omezené údaje z klinických studií nenaznačují významné zvýšení rizika nežádoucích reakcí na 
zidovudin v kombinaci s kotrimoxazolem (viz informace o interakcích lamivudinu a kotrimoxazolu 
výše), pentamidinem ve formě aerosolu, pyrimethaminem a acyklovirem v dávkách užívaných 
k profylaxi. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
 
Obecným pravidlem je, že při rozhodování o podání antiretrovirových přípravků k léčbě infekce virem 
HIV u těhotných žen a následnému omezení rizika vertikálního přenosu na novorozence mají být 
zváženy údaje získané ze studií na zvířatech, stejně jako klinické zkušenosti u těhotných žen. 
V současnosti bylo prokázáno, že použití zidovudinu u těhotných žen a jeho následující aplikace 

Deriváty retinolu 
(např. isotretinoin)/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 
 
Jsou možné interakce dané 
běžnou eliminací 
prostřednictvím 
alkoholdehydrogenázy. 

Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje pro doporučení úpravy 
dávky. 

Deriváty retinolu 
(např. isotretinoin)/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Deriváty retinolu 
(např. isotretinoin)/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

ANTIURATIKA 
Probenecid/abakavir 

Interakce nebyly studovány. 

K dispozici jsou pouze omezené 
údaje, klinický význam tedy 
není znám. 

Je zapotřebí monitorovat 
známky toxicity zidovudinu (viz 
bod 4.8). 

Probenecid/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Probenecid/zidovudin 
(500 mg čtyřikrát 
denně/2 mg/kg třikrát denně) 

Zidovudin AUC 

 106 % 

 
(inhibice UGT) 

RŮZNÉ 
Ethanol/abakavir  
(0,7 g/kg jednotlivá 
dávka/600 mg jednotlivá 
dávka) 

Abakavir: AUC 

 41 % 

Ethanol: AUC 

 

 

(inhibice 
alkoholdehydrogenázy) 

Úprava dávky není nutná. 

Ethanol/lamivudin 

Interakce nebyly studovány. 

Ethanol/zidovudin 

Interakce nebyly studovány. 

Zkratky: 

 = zvýšení; 

 = snížení; 

 = žádná významná změna; AUC = plocha pod křivkou grafu 

koncentrace versus čas, C

max

 = maximální zaznamenaná koncentrace; CL/F = zdánlivá perorální 

clearance 

 

12 

u novorozenců narozených těmto ženám snížily podíl případů maternálně-fetálního přenosu HIV. 
O aplikaci přípravku Trizivir v období těhotenství nejsou žádné údaje. Střední množství údajů 
získaných u těhotných žen užívajících kombinaci léčivých látek abakavir, lamivudin a zidovudin 
nepoukazuje na malformativní toxicitu (více než 300 výsledků z expozice v průběhu prvního 
trimestru). Velké množství údajů získaných u těhotných žen užívajících lamivudin nebo zidovudin 
nepoukazuje na malformativní toxicitu (více než 3 000 výsledků z expozice v průběhu prvního 
trimestru pro každou z obou léčivých látek, z nichž více než 2 000 zahrnovalo expozici kombinací 
lamivudinu a zidovudinu). Střední množství údajů (více než 600 výsledků expozice v prvním 
trimestru) nepoukazuje na malformativní toxicitu abakaviru. Riziko vzniku malformací u lidí je 
nepravděpodobné, jak vyplývá ze zmíněného středního množství údajů. 
 
Léčivé látky přípravku Trizivir mohou inhibovat replikaci buněčné DNA, v jedné studii se zvířaty 
bylo prokázáno, že zidovudin je transplacentární kancerogen a na zvířecích modelech byla prokázána 
kancerogenita abakaviru (viz bod 5.3). Klinický význam těchto zjištění není znám. 
 
U pacientek infikovaných hepatitidou a zároveň léčených přípravkem obsahujícím lamivudin, jako je 
Trizivir, které v průběhu léčby otěhotní, musí být věnována pozornost možnosti opětovného 
propuknutí hepatitidy po vysazení lamivudinu. 
 
Mitochondriální dysfunkce 
Bylo prokázáno jak in vitro, tak in vivo, že nukleosidové a nukleotidové analogy způsobují poškození 
mitochondrií různého stupně. Existují údaje o mitochondriální dysfunkci u HIV negativních dětí, které 
byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analogů nukleosidů (viz bod 4.4). 
 
Kojení 
 
Abakavir a jeho metabolity jsou vylučovány do mléka potkaních samic. Abakavir se vylučuje také do 
mateřského mléka. 
 
Na základě výsledků od více než 200 párů matka/dítě léčených na HIV infekci jsou koncentrace 
lamivudinu v séru u kojených dětí matek léčených na HIV infekci velmi nízké (˂ 4 % maternálních 
koncentrací v séru) a progresivně se snižují až na nedetekovatelné hladiny, když kojené děti dosáhnou 
24 týdnů věku. O bezpečnosti podání lamivudinu kojencům mladším než tři měsíce nejsou dostupné 
žádné údaje. 
 
Po podání jednorázové dávky zidovudinu 200 mg ženám infikovaným HIV byly průměrné 
koncentrace zidovudinu podobné v mléce a séru. 
 
Doporučuje se, aby ženy infikované HIV své děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu HIV. 
 
Fertilita 
 
Studie u zvířat prokázaly, že ani abakavir ani lamivudin ani zidovudin nemají vliv na fertilitu (viz bod 
5.3). U mužů bylo prokázáno, že zidovudin neovlivňuje počet, morfologii ani motilitu spermií. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Při posuzování 
pacientovy způsobilosti k řízení vozidel nebo k obsluze strojů je třeba mít na zřeteli klinický stav 
pacienta a profil nežádoucích účinků přípravku Trizivir. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrnný bezpečnostní profil 
 

 

13 

Hlášené nežádoucí účinky se vyskytly při terapii onemocnění HIV abakavirem, lamivudinem 
a zidovudinem aplikovanými separátně i v kombinaci. Protože Trizivir obsahuje abakavir, lamivudin 
a zidovudin, lze předpokládat nežádoucí účinky související s těmito třemi léčivy. 
 
Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčiv v tabulce 
 
Nežádoucí účinky, které byly hlášeny při léčbě abakavirem, lamivudinem a zidovudinum, jsou 
uvedeny v tabulce 1. Nežádoucí reakce jsou uvedeny níže podle orgánových systémů, orgánových tříd 
a frekvence výskytu. Četnost je definována jako velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně 

časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000). 

Vyskytne-li se kterýkoli z těchto příznaků, je ovšem nutno věnovat zvláštní péči vyloučení možnosti 
hypersenzitivní reakce. 
 
Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek, které jsou obsaženy v přípravku 
Trizivir. 
Abakavir 

Lamivudin 

Zidovudin 

DŮLEŽITÉ: údaje o hypersenzitivitě vůči abakaviru viz níže v odstavci „Popis vybraných 
nežádoucích účinků“
 
Poruchy krve a lymfatického systému 
 
 

Méně časté: neutropenie, 
anemie (obě někdy těžké), 
trombocytopenie. 
Velmi vzácné: 
samostatná aplazie červených 
krvinek. 
 

Časté: anemie, neutropenie 
a leukopenie. 
Méně časté: trombocytopenie 
a pancytopenie s hypoplazií 
kostní dřeně. 
Vzácné: samostatná aplazie 
červených krvinek. 
Velmi vzácné: aplastická 
anemie. 
 

Poruchy imunitního systému 
 
Časté: 
hypersenzitivita. 
 
 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
 
Časté: 
anorexie. 
Velmi vzácné: laktátová acidóza 
 

Velmi vzácné: laktátová acidóza  Vzácné: anorexie, laktátová 

acidóza při absenci hypoxemie. 
 

Psychiatrické poruchy 
 
 

 

Vzácné: úzkost, deprese. 
 

Poruchy nervového systému 
 
Časté: 
bolest hlavy. 
 

Časté: bolest hlavy, nespavost. 
Velmi vzácné: periferní 
neuropatie (parestezie). 
 

Velmi časté: bolest hlavy. 
Časté: závrať. 
Vzácné: nespavost, parestezie, 
somnolence, ztráta mentální 
bystrosti, křeče. 
 

Srdeční poruchy 
 
 

 

Vzácně: kardiomyopatie. 
 

 

14 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 
 

Časté: kašel, nosní příznaky. 
 

Méně časté: dyspnoe. 
Vzácné: kašel. 
 

Gastrointestinální poruchy 
 
Časté: 
nauzea, zvracení, 
průjem. 
Vzácné: pankreatitida. 

Časté: nauzea, zvracení, 
abdominální bolest, průjem. 
Vzácné: zvýšení hladin amyláz 
v séru, pankreatitida. 

Velmi časté: nauzea. 
Časté: zvracení, abdominální 
bolest a průjem. 
Méně časté: flatulence. 
Vzácné: pigmentace ústní 
sliznice, změny vnímání chuti, 
nechutenství, pankreatitida. 
 

Poruchy jater a žlučových cest 
 
 

Méně časté: přechodné 
vzestupy jaterních enzymů 
(AST, ALT). 
Vzácné: hepatitida. 

Časté: vzestupy krevních hladin 
jaterních enzymů a bilirubinu. 
Vzácné: hepatální poruchy, jako 
těžká hepatomegalie se 
steatózou. 
 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 
Časté: kožní vyrážka (bez 
systémových příznaků). 
Velmi vzácné: erythema 
multiforme, Stevens-Johnsonův 
syndrom a toxická epidermální 
nekrolýza. 

Časté: kožní vyrážka, alopecie. 

Méně časté: kožní vyrážka 
a pruritus. 
Vzácné: pigmentace nehtů 
a kůže, kopřivka a pocení. 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 
 

Časté: artralgie, svalové 
poruchy. 
Vzácné: rhabdomyolýza. 
 

Časté: myalgie. 
Méně časté: myopatie. 

Poruchy ledvin a močových cest 
 
 

 

Vzácné: časté močení. 
 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
 
 

 

Vzácné: gynekomastie. 
 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
 
Časté: 
horečka, letargie, únava.  Časté: únava, malátnost, 

horečka. 

Časté: malátnost. 
Méně časté: horečka, 
generalizovaná bolest a astenie. 
Vzácné: zimnice, bolest na 
hrudi a syndrom podobný 
chřipce. 

 
Mnoho nežádoucích účinků uvedených v tabulce se vyskytuje často u pacientů s hypersenzitivitou 
k abakaviru (nauzea, zvracení, průjem, horečka, letargie, vyrážka). Proto je u pacientů s těmito 

 

15 

příznaky nutno podrobně hodnotit přítomnost hypersenzitivní reakce (viz bod 4.4). Velmi vzácně byly 
hlášeny případy erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální 
nekrolýzy, při kterých nemohla být vyloučena hypersenzitivita k abakaviru. V těchto případech je 
nutno podávání přípravků obsahujících abakavir trvale ukončit. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Hypersenzitivita na abakavir 
Známky a příznaky této HSR jsou uvedeny níže. Byly zjištěny buď v klinických studiích nebo po 
uvedení na trh. Příznaky hlášené u alespoň 10 % pacientů s hypersenzitivní reakcí jsou uvedeny tučně. 
 
Téměř u všech pacientů s vývojem hypersenzitivní reakce se objeví horečka a/nebo vyrážka (obvykle 
makulopapulární nebo urtikariální) jako součást syndromu, vyskytly se však i reakce bez vyrážky nebo 
horečky. Další klíčové příznaky zahrnují gastrointestinální, respirační nebo celkové příznaky, jako je 
letargie a malátnost. 
 

Kůže 

Vyrážka (obvykle makulopapulární nebo urtikariální) 
 

Gastrointestinální ústrojí 

Nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha, ulcerace v ústech 
 

Respirační ústrojí 

Dyspnoe, kašel, bolest v krku, syndrom respirační tísně (šoková 
plíce) u dospělých, respirační selhání 
 

Varia 

Horečka, letargie, malátnost, otoky, lymfadenopatie, hypotenze, 
konjunktivitida, anafylaxe 
 

Neurologické/psychiatrické 

Bolest hlavy, parestezie 
 

Hematologické 

Lymfopenie 
 

Játra/slinivka břišní 

Zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů, hepatitida, selhání 
jater 
 

Muskuloskeletální 

Myalgie, vzácně myolýza, artralgie, zvýšení kreatinfosfokinázy 
 

Urologické 

Zvýšení kreatininu, selhání ledvin 

 
Příznaky spojené s touto HSR se zhoršují s pokračující léčbou a mohou být život ohrožující, ve 
vzácných případech byly i fatální. 
 
Nové zahájení podávání abakaviru po HSR na abakavir vede k okamžitému návratu příznaků během 
hodin. Tato rekurence HSR je obvykle mnohem závažnější než původní výskyt a může zahrnovat 
život ohrožující hypotenzi a úmrtí. Podobné reakce se občas vyskytly i po novém zahájení podávání 
abakaviru u pacientů, kteří měli před ukončením podávání abakaviru pouze jeden z klíčových příznaků 
hypersenzitivity (viz výše); při velmi vzácných příležitostech byly pozorovány u pacientů, kteří 
obnovili léčbu bez jakýchkoli předchozích příznaků (tj. pacientů dosud považovaných za tolerující 
abakavir). 
 
Hematologické nežádoucí účinky u zidovudinu 
 
Anemie, neutropenie a leukopenie se vyskytovaly častěji při vyšších dávkách (1 200-1 500 mg denně) 
a u pacientů s pokročilým onemocněním HIV (zejména u pacientů, kteří měli již před zahájením 
terapie zidovudinem slabou rezervu kostní dřeně) a obzvláště u pacientů s počtem buněk CD4 nižším 
než 100/mm

3

. Tyto případy si mohou vynutit redukci dávkování nebo zastavení terapie (viz bod 4.4). 

Při anemii mohou být nutné transfuze. 
 

 

16 

Výskyt neutropenie byl rovněž častější u pacientů vykazujících na počátku terapie zidovudinem nízký 
počet neutrofilů, nízké hodnoty hemoglobinu nebo nízké sérové hladiny vitaminu B

12

 
Laktátová acidóza 
 
Při užívání zidovudinu byly hlášeny případy laktátové acidózy, občas fatální, obvykle spojené se 
závažnou hepatomegalií a steatózou jater (viz bod 4.4). 
 
Lipoatrofie 
 
Léčba zidovudinem byla spojena s úbytkem podkožního tuku, který je nejvýraznější v obličeji, na 
končetinách a na hýždích. Pacienty léčené přípravkem Trizivir je nutno častěji vyšetřovat a dotazovat 
se jich na známky lipoatrofie. Objeví-li se takovýto vývoj, je nutno léčbu přípravkem Trizivir ukončit 
(viz bod 4.4). 
 
Metabolické parametry 
 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
 
Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou 
imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 
choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, mohou se objevit až po mnoha 
měsících od zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici kombinované antiretrovirové terapii 
(CART). Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
S předávkováním přípravkem Trizivir nejsou zkušenosti. Po akutním předávkování zidovudinem nebo 
lamivudinem nebyly identifikovány žádné jiné specifické známky nebo příznaky, než které jsou 
uvedeny mezi nežádoucími účinky. Nevyskytly se fatální případy a všichni pacienti se zotavili. 
Pacientům v klinických studiích byly podány jednotlivé dávky až 1 200 mg a denní dávky až 1 800 mg 
abakaviru. Nebyly zaznamenány žádné neočekávané nežádoucí reakce. Účinky vyšších dávek nejsou 
známy. 
 
Dojde-li k předávkování, je nutno pacienta sledovat se zaměřením na známky toxicity (viz bod 4.8) 
a v případě potřeby aplikovat standardní podpůrnou léčbu. Jelikož lamivudin je dialyzovatelný, mohla 
by se v terapii předávkování použít kontinuální hemodialýza, i když to nebylo studováno. Zdá se, že 
hemodialýza a peritoneální dialýza mají jen omezený vliv na eliminaci zidovudinu, urychlují však 
eliminaci jeho glukuronidovaného metabolitu. Zda lze hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou 
odstranit abakavir, není známo. 
 
 

 

17 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro celkové podání, antivirotika k léčbě infekce HIV, 
kombinace  
ATC kód: J05AR04 
 
Mechanismus účinku 
 
Abakavir, lamivudin i zidovudin jsou nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) a jsou 
silně účinnými selektivními inhibitory HIV-1 a HIV-2. Všechna tato tři léčiva jsou postupně 
metabolizována intracelulárními kinázami na odpovídající 5´-trifosfát (TP). Lamivudin-TP, 
karbovir-TP (aktivní trifosfátová forma abakaviru) a zidovudin-TP jsou substráty a kompetitivními 
inhibitory HIV-reverzní transkriptázy (RT). Hlavní protivirová účinnost těchto léčiv ovšem spočívá 
v inkorporaci jejich monofosfátové formy do řetězce virové DNA, což vede k ukončení tohoto řetězce. 
Trifosfátové formy abakaviru, lamivudinu a zidovudinu vykazují významně nižší afinitu 
k DNA-polymerázám hostitelských buněk. 
 
In vitro nebyl pozorován antagonistický účinek lamivudinu a jiných antiretrovirotik (testované látky: 
abakavir, didanosin a nevirapin). In vitro nebyl pozorován antagonistický účinek zidovudinu a jiných 
antiretrovirotik (testované látky: didanosin a interferon-alfa). Antivirový účinek abakaviru v buněčné 
kultuře nebyl antagonizován kombinací s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) 
didanosinem, emtricitabinem, stavudinem nebo tenofovirem, s nenukleosidovým inhibitorem reverzní 
transkriptázy (NNRTI) nevirapinem, nebo s inhibitorem proteázy (PI) amprenavirem. 
 
Rezistence in vitro 
 
Při rezistenci HIV-1 k lamivudinu dochází ke změně aminokyseliny M184I, nebo mnohem častěji 
M184V, v blízkosti aktivního místa virové RT. 
 
In vitro
 byly vyselektovány izoláty HIV-1 rezistentní vůči abakaviru, jež se vyznačují specifickými 
genotypovými změnami v oblasti kodonů RT (kodony M184V, K65R, L74V a Y115F). Virová 
rezistence vůči abakaviru se in vitro vyvíjí relativně pomalu, neboť ke klinicky relevantnímu vzestupu 
EC

50

 ve srovnání s divokým typem viru dojde pouze v důsledku mnohonásobných mutací. 

 
In vivo rezistence (léčba pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky) 
 
M184V nebo M184I varianty vznikají u pacientů infikovaných HIV-1 léčených antiretrovirotiky 
v režimu obsahujícím lamivudin. U většiny pacientů s virologickým selháním při režimu obsahujícím 
abakavir v pivotní klinické studii s přípravkem Combivir (fixní kombinace lamivudinu a zidovudinu) 
buď ke změnám původních hodnot v souvislosti s NRTI nedošlo (15 %), nebo došlo pouze k selekcím 
M184V nebo M184I (78 %). Celková selekční četnost výskytu M184V nebo M184I byla vysoká 
(85 %) a selekce L74V, K65R a Y115F nebyla pozorována (viz tabulka). Mutace thymidinových 
analogů (TAM), které jsou vyvolány zidovudinem, byly rovněž nalezeny (8 %). 
 

Léčba 

 

Abakavir + Combivir 

Počet jednotlivců 

282 

Počet virologických selhání 

43 

Počet genotypů dostávajících léčbu 

40 (100 %) 

K65R 

L74V 

Y115F 

M184V/I 

34 (85 %) 

TAMs

1

 

3 (8 %) 

1.

 

počet pacientů s ≥ 1 TAMs 

 

18 

 
TAM mohou být selektovány, když jsou thymidinové analogy spojovány s abakavirem. V jedné 
metaanalýze šesti klinických studií se TAM neobjevily v režimu obsahujícím abakavir bez zidovudinu 
(0/127), ale objevily se v režimu obsahujícím abakavir a thymidinový analog zidovudin (22/86; 26 %). 
Kromě toho, selekce L74V a K65R byla snížena, když byl současně podáván ZDV (K65R: bez ZDV: 
13/127, 10 %; se ZDV: 1/86, 1 %; L74V. bez ZDV: 51/127, 40 %; se ZDV: 2/86, 2 %). 
 
Rezistence in vivo (léčba pacientů již léčených antiretrovirotiky) 
 
M184V nebo M184I varianty se vyskytují u pacientů infikovaných HIV-1 léčených antiretrovirotiky 
v režimu obsahujícím lamivudin a tyto varianty vedou k vysokému stupni rezistence na lamivudin. Na 
základě údajů získaných ze studií in vitro lze předpokládat, že další podávání lamivudinu v rámci 
antiretrovirového režimu přesto, že došlo ke vzniku M184V, by mohlo vést k reziduální 
antiretrovirové aktivitě (pravděpodobně v důsledku zhoršené virové odolnosti). Klinický význam 
těchto nálezů nebyl stanoven. Dostupná klinická data jsou opravdu velmi omezená a na jejich základě 
nelze učinit žádné spolehlivé závěry. V každém případě by měla být dána přednost zahájení léčby 
NRTI s plnou citlivostí před udržovací léčbou lamivudinem. Proto by pokračování v léčbě 
lamivudinem navzdory vzniku mutace M184V mělo být zvažováno pouze v případě, kdy není 
dostupný žádný jiný účinný NRTI přípravek. Podobně, přítomnost TAM vede k rezistenci k ZDV. 
 
Klinicky signifikantní snížení citlivosti na abakavir bylo prokázáno u klinických izolátů od pacientů 
s nekontrolovanou virovou replikací, kteří byli předtím léčeni jinými nukleosidovými inhibitory a jsou 
na ně rezistentní. Metaanalýza pěti klinických studií, kde ABC byl přidán pro intenzivnější léčbu 
u 166 jednotlivců, 123 (74 %) mělo M184V/I, 50 (30 %) mělo T215Y/F, 45 (27 %) mělo M41L, 30 
(18 %) mělo K70R a 25 (15 %) mělo D67N. K65R se nevyskytl a u L74V a Y115F byly méně časté 
(≤ 3 %). Logistické regresní modelování předpovědní hodnoty pro genotyp (modifikováno pro 
výchozí plazmatické hladiny HIV-1 RNA [vRNA], počet buněk CD4+, počet a trvání dřívějších 
antiretrovirových terapií) prokázalo, že výskyt 3 nebo více mutací souvisejících s rezistencí k NRTI, 
souvisel se snížením odpovědi ve 4. týdnu (p = 0,015) nebo 4 nebo více mutacemi v mediánu 
24. týdne (p ≤ 0,012). Navíc, 69. inzerční komplex nebo Q151M mutace, obvykle nalezené 
v kombinaci s A62V, V75I, F77L a F116Y, zapříčiňují vysoký stupeň rezistence vůči abakaviru. 
 

Výchozí mutace reverzní 

transkriptázy 

4. týden 

(n = 166) 

 

medián změn vRNA 

(log

10

 c/ml) 

Procenta s < 400 kopiemi/ml 

vRNA 

Žádné 

15 

-0,96 

40 % 

samotné M184V 

75 

-0,74 

64 % 

kterákoliv mutace NRTI 

82 

-0,72 

65 % 

kterékoliv dvě mutace 

související s NRTI 

22 

-0,82 

32 % 

kterékoliv tři mutace 

související s NRTI 

19 

-0,30 

5 % 

kterékoliv čtyři nebo více 

mutací souvisejících s NRTI 

28 

-0,07 

11 % 

 
Fenotypová rezistence a zkřížená rezistence 
 
Podmínkou fenotypové rezistence vůči abakaviru je výskyt M184V spolu s alespoň jednou mutací 
selektovanou abakavirem nebo M184V s mnohočetnými TAM. Fenotypová zkřížená rezistence vůči 
jiným NRTI pouze s mutací M184V nebo pouze s mutací M184I je omezená. Zidovudin, didanosin, 
stavudin a tenofovir si zachovávají své antiretrovirové účinky proti takovým variantám HIV-1. 
Přítomnost M184V s K65R vede ke zkřížené rezistenci mezi abakavirem, tenofovirem, didanosinem 
a lamivudinem, a M184V s L74V vede ke zkřížené rezistenci mezi abakavirem, didanosinem 
a lamivudinem. Přítomnost M184V s Y115F vede ke zkřížené rezistenci mezi abakavirem 
a lamivudinem. Aby bylo podávání abakaviru účelné, je vhodné se při jeho podávání řídit 
v současnosti doporučenými algoritmy rezistence. 

 

19 

 
Zkřížená rezistence mezi abakavirem, lamivudinem nebo zidovudinem a antiretrovirotiky jiných tříd, 
jako např. PI nebo NNRTI je nepravděpodobná. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Jedna randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie porovnávala kombinaci 
abakaviru, lamivudinu a zidovudinu s kombinací indinaviru, lamivudinu a zidovudinu v terapii 
pacientů předtím neléčených antiretrovirotiky. Z důvodu vysokého podílu pacientů předčasně 
ukončivších účast ve studii (do 48. týdne přestalo randomizovaně přidělenou terapii užívat 42 % 
pacientů) nelze učinit definitivní závěr stran ekvivalence obou terapeutických režimů ke 48. týdnu. 
Třebaže mezi režimy obsahujícími abakavir a indinavir byl pozorován podobný protivirový efekt, 
pokud jde o podíl pacientů s nedetekovatelnou virovou zátěží [≤ 400 kopií/ml; při analýze „intention 
to treat“ (ITT) (tj. analýze všech randomizovaných subjektů) 47 % pacientů přidělených k léčbě 
kombinací obsahující abakavir oproti 49 % pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující 
indinavir; při analýze „as treated“ (AT) (tj. analýze skutečně odléčených subjektů) 86 % pacientů 
léčených kombinací obsahující abakavir oproti 94 % pacientů léčených kombinací obsahující 
indinavir], výsledky favorizovaly kombinaci s indinavirem, obzvláště v subpopulaci pacientů 
s vysokou virovou zátěží (s výchozí hodnotou > 100 000 kopií/ml; při analýze ITT 46 % pacientů 
přidělených k léčbě kombinací obsahující abakavir oproti 55 % pacientů přidělených k léčbě 
kombinací obsahující indinavir; při analýze AT 84 % pacientů léčených kombinací obsahující 
abakavir oproti 93 % pacientů léčených kombinací obsahující indinavir). 
 
ACTG5095 byla randomizovaná (1:1:1), dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie 
u 1 147 HIV infikovaných dospělých pacientů, kteří neměli zkušenost s předchozí antivirovou léčbou, 
srovnávající 3 režimy: zidovudin (ZDV), lamivudin (3TC), abakavir (ABC), efavirenz (EFV) proti 
ZDV/3TC/EFV proti ZDV/3TC/ABC. Po střední době sledování trvající 32 týdnů trojkombinační 
léčba třemi nukleosidy ZDV/3TC/ABC prokázala, že je virologicky slabší než zbývající 2 režimy bez 
ohledu na úvodní hodnoty virologické nálože (< nebo > 100 000 kopií/ml) s 26 % jedinců ve skupině 
ZDV/3TC/ABC, 16 % jedinců ve skupině ZDV/3TC/EFV a 13 % ve skupině se 4 přípravky, u nichž 
byla léčba klasifikována jako virologické selhání (HIV RNA > 200 kopií/ml). Ve 48. týdnu byl poměr 
jednotlivců s HIV RNA < 50 kopií/ml 63 % u ZDV/3TC/ABC, 80 % u ZDV/3TC/EFV a 86 % 
u ZDV/3TC/ABC/EFV. Výbor monitorující bezpečnost studie ukončil léčbu ZDV/3TC/ABC v tomto 
období pro vyšší poměr pacientů s virologickým selháním. Zbývající skupiny pokračovaly jako 
zaslepené. Po 144týdenní střední době sledování byla léčba u 25 % jednotlivců ve skupině léčené 
ZDV/3TC/ABC/EFV a u 26 % ve skupině léčené ZDV/3TC/EFV považována za virologické selhání. 
Mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný rozdíl v délce období k prvnímu virologickému 
selhání (p = 0,73, log-rank test). V této studii nevedlo přidání ABC k ZDV/3TC/EFV k významnému 
zlepšení účinnosti. 
 
 

 

ZDV/3TC/ABC 

ZDV/3TC/EFV 

ZDV/3TC/ABC/EFV 
 

Virologické selhání  
(HIV RNA 
> 200 kopií/ml) 

32 týdnů 

26 % 

16 % 

13 % 

144 týdnů  - 

26 % 

25 % 

Virologický úspěch 
(48 týdnů HIV RNA 
< 50 kopií/ml) 

 

63 % 

80 % 

86 % 

 
U pacientů předtím neléčených antiretrovirotiky byl v malé probíhající otevřené pilotní studii podíl 
pacientů s nedetekovatelnou virovou zátěží (< 400 kopií/ml) po 24 týdnech léčby kombinací 
abakaviru, lamivudinu, zidovudinu a efavirenzu přibližně 90 %, přičemž 80 % mělo < 50 kopií/ml. 
 
V současnosti nejsou k dispozici údaje o použití přípravku Trizivir u pacientů po intenzivní předchozí 
antiretrovirové terapii, u pacientů po selhání jiné terapie ani u pacientů s pokročilou nemocí 
(< 50 buněk CD4/mm

3

). 

 

 

20 

Stupeň přínosu této nukleosidové kombinace u pacientů po intenzivní předchozí antiretrovirové terapii 
bude záviset na povaze a trvání předchozí terapie, která mohla vyselektovat varianty HIV-1 se 
zkříženou rezistencí vůči abakaviru, lamivudinu nebo zidovudinu. 
 
Dosud nejsou dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti přípravku Trizivir při jeho současné aplikaci 
s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy nebo s inhibitory proteázy. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
 
Abakavir, lamivudin a zidovudin jsou po perorálním podání rychle a dobře absorbovány 
z gastrointestinálního traktu. Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání činí u dospělých 
kolem 83 % u abakaviru, 80 až 85 % u lamivudinu a 60 až 70 % u zidovudinu. 
 
Ve farmakokinetické studii u pacientů infikovaných HIV-1 byly farmakokinetické parametry 
abakaviru, lamivudinu a zidovudinu v ustáleném stavu podobné, když byl podáván samotný přípravek 
Trizivir, jako když byly podávány tablety obsahující kombinaci lamivudin/zidovudin současně 
s tabletami obsahujícími abakavir, a rovněž podobné hodnotám získaným v bioekvivalenční studii 
přípravku Trizivir u zdravých dobrovolníků. 
 
V bioekvivalenční studii byl porovnán Trizivir se současně užívanými tabletami s 300 mg abakaviru, 
150 mg lamivudinu a 300 mg zidovudinu. Studován byl i efekt potravy na rychlost a rozsah absorpce. 
Bylo prokázáno, že Trizivir je bioekvivalentní současně užitým separátním tabletám s 300 mg 
abakaviru, 150 mg lamivudinu a 300 mg zidovudinu, pokud jde o AUC

0-∞

 a C

max

. Potrava snížila 

rychlost absorpce přípravku Trizivir [mírný pokles C

max 

(v průměru o 18-32 %) a mírné prodloužení 

t

max

 (přibližně o 1 hodinu)], nikoli však rozsah absorpce (AUC

0-∞

). Tyto změny se nepokládají za 

klinicky významné a při podávání přípravku Trizivir není třeba doporučovat žádná omezení týkající se 
příjmu potravy. 
 
Při terapeutické dávce (jedna tableta Triziviru dvakrát denně) u pacientů činí průměrný (CV) ustálený 
stav C

max 

abakaviru 3,49 μg/ml (45 %), lamivudinu 1,33 μg/ml (33 %) a zidovudinu 1,56 μg/ml (83 %) 

v plazmě. Odpovídající hodnota C

min

 nemusí být stanovena pro abakavir a je 0,14 μg/ml (70 %) 

u lamivudinu a 0,01 μg/ml (64 %) u zidovudinu. Průměrné hodnoty AUC v dávkovacím intervalu 
12 hodin u abakaviru, lamivudinu a zidovudinu jsou 6,39 μg.h/ml (31 %), 5,73 μg.h/ml (31 %) 
a 1,50 μg.h/ml (47 %). 
 
Při současném podání zidovudinu a lamivudinu byl pozorován mírný (28%) vzestup C

max

 zidovudinu, 

ale bez významné změny celkové expozice (AUC). Zidovudin neměl vliv na farmakokinetiku 
lamivudinu. Pokud jde o abakavir, byl pozorován jeho efekt na zidovudin (pokles C

max

 o 20 %) i na 

lamivudin (pokles C

max

 o 35 %). 

 
Distribuce 
 
Ve studiích s nitrožilním podáním byly zjištěny tyto průměrné hodnoty zdánlivého distribučního 
objemu: u abakaviru 0,8 l/kg, u lamivudinu 1,3 l/kg a u zidovudinu 1,6 l/kg. Lamivudin jeví v celém 
rozmezí terapeutických dávek lineární farmakokinetiku a vyznačuje se omezenou vazbou na hlavní 
plazmatický protein albumin (< 36 % na sérový albumin in vitro). Zidovudin se na plazmatické 
proteiny váže z 34 až 38 %. Studie vazby na plazmatické proteiny in vitro svědčí o tom, že abakavir se 
váže na lidské plazmatické proteiny v terapeutických koncentracích jen malou až střední měrou 
(

 49 %). To nasvědčuje malé pravděpodobnosti lékových interakcí mechanismem vytěsňování 

z vazby na plazmatické proteiny. 
 
Interakce spojené s vytěsňováním z vazebných míst se u přípravku Trizivir nepředpokládají. 
 
Získané údaje prokazují, že abakavir, lamivudin a zidovudin pronikají do centrálního nervového 
systému (CNS) a dostávají se do mozkomíšního moku (MMM). Průměrné poměry koncentrací 

 

21 

v MMM/v séru 2 až 4 hodiny po perorálním podání byly u lamivudinu přibližně 0,12 a u zidovudinu 
přibližně 0,5. Skutečný rozsah penetrace lamivudinu do CNS a jeho vztah ke klinické účinnosti však 
nejsou známy. 
 
Studie s abakavirem prokazují, že poměr MMM k plazmatické AUC leží mezi 30 a 44 %. Pozorované 
hodnoty maximálních koncentrací po aplikaci 600 mg abakaviru dvakrát denně jsou devětkrát vyšší 
než IC

50

 abakaviru 0,08 μg/ml neboli 0,26 μM. 

 
Biotransformace 
 
Metabolismus je podružnou cestou eliminace lamivudinu. Lamivudin je z krevní plazmy odstraňován 
převážně renální exkrecí v metabolicky intaktní formě. Pravděpodobnost metabolických lékových 
interakcí s lamivudinem je vzhledem k malému rozsahu jeho hepatální biotransformace (5 až 10 %) 
a vzhledem k jeho nevelké vazbě na plazmatické proteiny nízká. 
 
Hlavním metabolitem zidovudinu jak v plazmě, tak v moči je jeho 5´-glukuronid, který představuje 
přibližně 50 až 80 % podané dávky eliminované renální exkrecí. Po nitrožilním podání zidovudinu byl 
jako jeho metabolit identifikován 3´-amino-3´-deoxythymidin (AMT). 
 
Abakavir je primárně metabolizován játry, přičemž v nezměněné formě se renálně vylučují méně než 
2 % podané dávky. Hlavními metabolickými cestami u člověka jsou cesty alkoholdehydrogenázou za 
vzniku 5´-karboxylové kyseliny a glukuronidace za vzniku 5´-glukuronidu. Těmito cestami se 
vylučuje močí kolem 66 % podané dávky. 
 
Eliminace 
 
Pozorovaný poločas eliminace lamivudinu je 5 až 7 hodin. Průměrná systémová clearance lamivudinu 
je přibližně 0,32 l/h/kg, přičemž za hlavní podíl (> 70 %) lamivudinu odstraněného z plazmy je 
zodpovědná renální clearance cestou transportního systému pro organické kationty. Studie u pacientů 
s poruchou funkce ledvin prokázaly, že narušená funkce ledvin ovlivňuje eliminaci lamivudinu. 
U pacientů s clearance kreatininu ≤ 50 ml/min je nezbytná redukce dávkování (viz bod 4.2). 
 
Ve studiích, v nichž byl nitrožilně podáván zidovudin, činil jeho průměrný terminální plazmatický 
poločas 1,1 hodiny a průměrná systémová clearance byla 1,6 l/h/kg. Renální clearance zidovudinu se 
odhaduje na 0,34 l/h/kg, což svědčí o glomerulární filtraci a aktivní tubulární sekreci ledvinami. 
U pacientů s pokročilým renálním selháním jsou koncentrace zidovudinu zvýšeny. 
 
Průměrný eliminační poločas abakaviru je kolem 1,5 hodiny. Po opakovaných perorálních dávkách 
300 mg abakaviru dvakrát denně nedochází k významné kumulaci léčiva. Abakavir je eliminován 
hepatálním metabolismem s následnou exkrecí metabolitů primárně renální cestou. Močí se ve formě 
metabolitů a intaktního abakaviru vyloučí kolem 83 % podané dávky, zbytek se vyloučí stolicí. 
 
Zvláštní skupiny pacientů 
 
Porucha funkce jater 
 
Farmakokinetické údaje byly získány pro abakavir, lamivudin a zidovudin jednotlivě. Omezené údaje 
od pacientů s jaterní cirhózou svědčí o tom, že následkem snížené glukuronidace může u pacientů 
s poruchou funkce jater docházet ke kumulaci zidovudinu. Údaje získané od pacientů se středně 
závažnou až závažnou poruchou funkce jater ukazují, že hepatální dysfunkce nemá podstatný vliv na 
farmakokinetiku lamivudinu. 
 
Abakavir je primárně metabolizován játry. Byly provedeny studie farmakokinetiky abakaviru 
u pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5-6) při podávání jednorázové dávky 
600 mg; medián (rozpětí) hodnoty AUC bylo 24,1 (10,4 až 54,8) 

g.h/ml. Výsledky ukázaly, že AUC 

abakaviru byla průměrně (90% CI) zvýšená 1,89krát (1,32; 2,70) a eliminační poločas 1,58krát (1,22; 
2,04). U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není možné doporučit vhodné snížení dávky pro 

 

22 

značné rozdíly v expozici abakavirem. Na základě údajů získaných pro abakavir nelze Trizivir 
doporučit u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater. 
 
Porucha funkce ledvin 
 
Pozorovaný poločas eliminace lamivudinu je 5 až 7 hodin. Průměrná systémová clearance lamivudinu 
je přibližně 0,32 l/h/kg, přičemž za hlavní podíl (> 70 %) lamivudinu odstraněného z plazmy je 
zodpovědná renální clearance cestou transportního systému pro organické kationty. Studie u pacientů 
s poruchou funkce ledvin prokázaly, že narušená funkce ledvin ovlivňuje eliminaci lamivudinu. 
 
Ve studiích, v nichž byl nitrožilně podáván zidovudin, činil jeho průměrný terminální plazmatický 
poločas 1,1 hodiny a průměrná systémová clearance byla 1,6 l/h/kg. Renální clearance zidovudinu se 
odhaduje na 0,34 l/h/kg, což svědčí o glomerulární filtraci a aktivní tubulární sekreci ledvinami. 
U pacientů s pokročilým renálním selháním jsou koncentrace zidovudinu zvýšeny. 
 
Abakavir je primárně metabolizován játry, přičemž ve formě intaktního léčiva se močí vylučují méně 
než 2 % podaného množství. Farmakokinetika abakaviru u pacientů s terminálním selháním ledvin je 
podobná jako u pacientů s normální funkcí ledvin, a porucha funkce ledvin proto nevyžaduje redukci 
dávkování. 
 
Protože může být nutná úprava dávkování lamivudinu a zidovudinu, doporučuje se, aby léčba pacientů 
s poruchou funkce ledvin (s clearance kreatininu ≤ 50 ml/min) byla vedena samostatnými přípravky 
abakaviru, lamivudinu a zidovudinu. U pacientů s terminálním selháním ledvin je Trizivir 
kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti 
 
V současnosti nejsou k dispozici farmakokinetické údaje od pacientů starších 65 roků. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Údaje o aplikaci kombinace abakaviru, lamivudinu a zidovudinu u zvířat nejsou k dispozici. Klinicky 
relevantními toxickými účinky těchto tří léčivých látek v kombinaci jsou anemie, neutropenie 
a leukopenie. 
 
Mutagenita a kancerogenita 
 
Abakavir, lamivudin ani zidovudin nejsou mutagenní v testech na bakteriích, ovšem, podobně jako 
jiné nukleosidové analogy, inhibují replikaci buněčné DNA in vitro v savčích testech, jako je test 
myšího lymfomu. 
 
Lamivudin nevykázal genotoxickou aktivitu in vivo ani v dávkách, kterými bylo dosaženo 
plazmatických koncentrací až 40-50krát vyšších, než jsou klinické plazmatické hladiny. Zidovudin 
vykázal klastogenní účinky po opakovaných perorálních dávkách v mikronukleárních testech u myší 
a potkanů. Byly rovněž pozorovány větší počty chromosomálních zlomů v lymfocytech periferní krve 
pacientů trpících AIDS a léčených zidovudinem. 
 
Pilotní studie prokázala, že zidovudin je začleněn do DNA jádra leukocytů u dospělých, včetně 
těhotných žen, kteří užívají zidovudin k léčbě HIV-1 infekce nebo k prevenci přenosu viru z matky na 
dítě. Zidovudin byl rovněž začleněn do DNA z leukocytů pupečníkové krve u kojenců matek léčených 
zidovudinem. Studie transplacentární genotoxicity, která byla provedena na opicích, srovnávala 
samotný zidovudin s kombinací zidovudinu a lamivudinu v expozici ekvivalentní humánní. Studie 
prokázala, že plod vystavený in utero kombinaci nukleosidových DNA analogů, měl vyšší úroveň 
jejich včlenění do mnohočetných fetálních orgánů, a prokázala zkrácení telomery oproti expozici 
samotnému zidovudinu. Klinický význam těchto nálezů není jasný. 
 

 

23 

Abakavir má ve vysokých testovaných koncentracích jak in vitro, tak in vivo slabý potenciál 
k poškození chromosomů, a proto je u člověka nutno zvažovat poměr mezi všemi potenciálními riziky 
a očekávanými přínosy léčby. 
 
Kancerogenní potenciál kombinace abakaviru, lamivudinu a zidovudinu nebyl testován. Perorálně 
podávaný lamivudin v dlouhodobých studiích na kancerogenitu u potkanů a u myší nevykázal 
kancerogenní potenciál. Ve studiích na kancerogenitu perorálně podávaného zidovudinu u myší 
a potkanů byly pozorovány pozdní vaginální epiteliální tumory. Následná intravaginální studie na 
karcinogenitu potvrdila hypotézu, že vaginální tumory byly následkem dlouhodobé lokální expozice 
hlodavčího vaginálního epitelu vysokým koncentracím metabolicky nezměněného zidovudinu v moči. 
U jedinců obou pohlaví obou zvířecích druhů nebyly pozorovány žádné další tumory související se 
zidovudinem. 
 
Dále byly uskutečněny dvě studie na transplacentární kancerogenitu u myší. V jedné studii, provedené 
v US National Cancer Institute, byl zidovudin aplikován v maximálních snášených dávkách březím 
myším od 12. do 18. dne gestace. U jejich potomků, kteří byli exponováni nejvyšším dávkám 
(420 mg/kg březí tělesné hmotnosti), byl jeden rok po narození zjištěn zvýšený výskyt tumorů plic, 
jater a samičího rozmnožovacího ústrojí. 
 
Ve druhé studii byl myším podáván zidovudin v dávkách až 40 mg/kg po dobu 24 měsíců, přičemž 
expozice byla zahájena prenatálně v 10. dnu gestace. Nálezy související s léčivem byly omezeny na 
pozdní vaginální epiteliální tumory, jejichž pozorovaná četnost výskytu i doba jejich vzniku byly 
podobné jako ve standardní studii na kancerogenitu perorálního zidovudinu. Tato druhá studie tedy 
nepotvrdila, že by zidovudin působil jako transplacentární kancerogen. 
 
Dospělo se k závěru, že vzestup výskytu tumorů v první studii na transplacentární kancerogenitu 
představuje hypotetické riziko, které by mělo být zvažováno proti prokázanému terapeutickému 
přínosu. Studie kancerogenity s perorálně podávaným abakavirem myším a potkanům ukázaly 
zvýšený výskyt maligních a nonmaligních tumorů. Vyskytly se maligní nádory na předkožce glans 
penis samečků a u samiček v oblasti clitoris, u potkaních samečků ve štítné žláze a u samiček 
v játrech, močovém měchýři, lymfatických uzlinách a v podkoží. 
 
Většina z těchto nádorů se vyskytla při podávání nejvyšších dávek abakaviru, 330 mg/kg/den myším 
a 600 mg/kg/den potkanům. Výjimkou byl nádor předkožky, který se vyskytl u myší při dávce 
110 mg/kg. Systémová expozice beznádorovou hladinou u myší a potkanů byla ekvivalentní 
trojnásobku a sedminásobku expozice u lidí v průběhu léčby. 
 
Zatímco klinický význam těchto zjištění není znám, tato data naznačují, že možný klinický přínos 
převažuje nad rizikem kancerogenity u lidí. 
 
Toxicita opakovaného dávkování 
 
U abakaviru bylo v toxikologických studiích prokázáno, že zvyšuje hmotnost jater u potkanů a opic. 
Klinický význam tohoto nálezu není znám. V klinických studiích nebyly zjištěny známky toho, že by 
abakavir byl hepatotoxický. U člověka nebyla pozorována autoindukce metabolismu abakaviru ani 
indukce metabolismu jiných v játrech biotransformovaných léčiv. 
 
Na myších a potkaních srdcích byla pozorována mírná myokardiální degenerace po podávání 
přípravku s abakavirem po dobu dvou let. Systémová expozice byla srovnatelná se sedminásobkem až 
dvacetičtyřnásobkem předpokládané systémové expozice u lidí. Klinická závažnost tohoto nálezu není 
stanovena. 
 
Reprodukční toxikologie 
 
Lamivudin ve studiích na zvířatech nebyl teratogenní, ale u králíků se při relativně nízkých 
systémových expozicích, srovnatelných se systémovými expozičními úrovněmi dosahovanými u lidí, 

 

24 

projevil vzestup časné embryonální letality. U potkanů nebyl podobný efekt pozorován ani při velmi 
vysoké systémové expozici. 
 
Zidovudin měl podobný efekt u obou zvířecích druhů, ale jen při velmi vysokých systémových 
expozicích. Podávání zidovudinu březím potkaním samicím během organogeneze mělo při dávkách 
toxických pro matku za následek zvýšený výskyt malformací, při nižších dávkách však nebyly 
pozorovány známky fetálních abnormalit. 
 
Pokud jde o abakavir, byla zjištěna jeho embryonální a fetální toxicita u potkanů, nikoli však 
u králíků. Příslušné nálezy zahrnovaly sníženou fetální tělesnou hmotnost, fetální edém a vzestup 
odchylek a malformací skeletu, časných intrauterinních úmrtí a mrtvě narozených. Z titulu této 
embryofetální toxicity nelze učinit závěr o teratogenním potenciálu abakaviru. 
 
Studie fertility u potkanů prokázala, že abakavir nemá vliv na samčí ani samičí fertilitu. Podobně ani 
lamivudin ani zidovudin neměly efekt na fertilitu. U mužů nebylo prokázáno, že by zidovudin 
nežádoucím způsobem ovlivňoval počet, morfologii nebo motilitu spermií. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 
mikrokrystalická celulosa, 
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), 
magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva tablety: 
potahová soustava Opadry 03B11434 zelená obsahující: hypromelosu, oxid titaničitý, makrogol, 
hlinitý lak indigokarmínu, žlutý oxid železitý. 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Trizivir je dostupný v baleních s neprůhlednými PCTFE/PVC-Al blistry nebo 
PVC/PCTFE/PVC-Al/papír blistry zabezpečenými proti otevření dětmi, která obsahují 60 tablet, nebo 
v HDPE lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 60 tablet. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.  
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

 

25 

ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/00/156/002 – neprůhledný bílý blistr PCTFE/PVC-Al (60 tablet) 
EU/1/00/156/003 – lahev (60 tablet) 
EU/1/00/156/004 – blistr zabezpečený proti otevření dětmi PVC/PCTFE/PVC-Al/papír (60 tablet) 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 2. ledna 2001 
 
Datum posledního prodloužení registrace: 2. ledna 2011 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM 
NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU
 

 

27 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného / výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Glaxo Operations UK Ltd (obchodní název Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, 
Hertfordshire, SG 12 0DJ, Velká Británie. 
 
Nebo 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, 60-322 Poznaň, Polsko 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej  léčivého  přípravku  je  vázán  na  lékařský  předpis  s omezením  (viz  Příloha  I:  Souhrn  údajů 
o přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 
léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 
pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 
Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je možné je předložit současně. 
 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 
EU RMP pro přípravky obsahující abakavir (ABC) (Ziagen, Kivexa a Trizivir) zahrnuje 
následující plán minimalizace rizik vztahující se k hypersenzitivním reakcím (HSR) na 
abakavir, které jsou důležitým identifikovaným rizikem: 
 

 

28 

Bezpečnostní riziko 

Hypersenzitivita na ABC (včetně rizika snížené klinické 
pozornosti věnované hypersenzitivitě na abakavir (ABC HSR) 
po provedení screeningu na přítomnost HLA-B*5701). 

Rutinní činnosti ke snížení 
rizika 

V EU SPC jsou uvedeny podrobné informace a pokyny týkající se 
ABC HSR. 

Další činnosti ke snížení 
rizika 

Cíle a zdůvodnění: Zvýšení porozumění a povědomí o ABC 
HSR. 
Navrhované činnosti: Poskytnutí aktualizovaných edukačních 
materiálů o ABC HSR zdravotnickým pracovníkům v zemích, kde 
má držitel rozhodnutí o registraci registrované přípravky 
obsahující abakavir. 
Kritéria potvrzující úspěšnost činnosti ke snížení rizik
Implementace edukačního programu bude monitorována držitelem 
rozhodnutí o registraci prostřednictvím auditů. 
Navrhovaná frekvence aktualizací: Materiály budou revidovány 
každoročně. 

 
Edukační program k ABC HSR existuje od první registrace léčivého přípravku ZIAGEN, obsahujícího 
abakavir jako jedinou léčivou látku (USA listopad 1998, EU červenec 1999). 
 
Klíčové prvky obsažené v edukačních materiálech ke zvýšení porozumění a povědomí o ABC HSR 
a rozšíření informací již obsažených v aktuálním schváleném EU SPC: 
 
1.  Diagnóza hypersenzitivní reakce na abakavir 
Hlavními příznaky spojenými s ABC HSR jsou horečka (~ 80 %), vyrážka (~ 70 %), 
gastrointestinální symptomy (> 50 %), jako je nauzea, bolest břicha, zvracení a průjem, celková 
malátnost, únava a bolest hlavy (~ 50 %), a další symptomy (~ 30 %), jako jsou respirační, mukozální 
a muskuloskeletální symptomy. 
Na základě výše uvedeného je pacientům doporučeno, aby neprodleně vyhledali lékaře, aby bylo 
možné určit, jestli mají ukončit užívání abakaviru, pokud: 

  se u nich vyskytne kožní vyrážka NEBO 

  se u nich vyskytne 1 nebo více symptomů z alespoň 2 následujících skupin: 

 

horečka; 

 

dušnost, bolest v krku nebo kašel; 

 

nauzea nebo zvracení nebo průjem nebo bolest břicha; 

 

extrémní únava nebo bolest nebo celkový pocit nemoci. 

 
2.  Farmakogenetické testování 
Alela HLA-B*5701 je jediným identifikovaným farmakogenetickým markerem konzistentně 
spojeným s klinickou diagnózou ABC HSR. Avšak někteří pacienti se suspektní hypersenzitivní reakcí 
na abakavir nemusí být nositeli alely HLA-B*5701. 
 
Před zahájením léčby abakavirem mají lékaři provést screening HLA-B*5701. Stav HLA-B*5701 je 
před zahájením léčby nutno vždy dokumentovat a vysvětlit pacientovi. Klinická diagnóza suspektní 
hypersenzitivity na ABC zůstává základem pro klinické rozhodování. HLA-B*5701 screening rizika 
hypersenzitivity na ABC nemá u osob užívajících abakavir nikdy nahradit patřičnou klinickou 
pozornost a péči o pacienta. Pokud nemůže být hypersenzitivita na abakavir vyloučena na klinickém 
základě, má být léčba ABC trvale ukončena bez ohledu na výsledky HLA-B*5701 screeningu. 
Screening se doporučuje také před novým zahájením léčby abakavirem u pacientů s neznámým 
stavem HLA-B*5701, kteří dříve abakavir snášeli. 
 
3.  Léčba hypersenzitivní reakce na ABC 
Bez ohledu na stav HLA-B*5701 musejí pacienti, u nichž je diagnostikována hypersenzitivní reakce, 
okamžitě ukončit léčbu abakavirem. Symptomy se mohou objevit kdykoli během léčby ABC, ale 
obvykle se vyskytnou během prvních 6 týdnů léčby. Odložené ukončení léčby abakavirem po nástupu 
hypersenzitivity může vést k okamžitým a život ohrožujícím reakcím. Po ukončení podávání 

 

29 

abakaviru je nutno symptomy reakce léčit podle místních standardních postupů. Opětovné zahájení 
léčby může vést k rychlejší a závažnější reakci, která může být fatální. Z tohoto důvodu je opětovné 
zahájení léčby kontraindikováno. 
 
4.  Případové studie hypersenzitivity 
Edukační materiály obsahují 3 modelové případové studie ukazující různé klinické scénáře a léčebné 
postupy. 

 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

32 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA PRO BLISTRY X 60 POTAHOVANÝCH TABLET 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg potahované tablety 
Abacavirum/lamivudinum/zidovudinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje: 
abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas) 
lamivudinum 150 mg 
zidovudinum 300 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Perorální podání 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Odtrhněte přiloženou výstražnou průkazku, která obsahuje důležité informace. 
 
UPOZORNĚNÍ! V případě podezření na vznik příznaků reakce přecitlivělosti, IHNED kontaktujte 
svého lékaře. 
 
“Zde vytáhněte” (s přiloženou výstražnou průkazkou) 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

 

33 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/156/002 neprůhledný PCTFE/PVC-Al 
EU/1/00/156/004 folie zabezpečená proti otevření dětmi PVC/PCTFE/PVC-Al/papír 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
trizivir

 

34 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJĚ UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
BLISTR 60 POTAHOVANÝCH TABLET 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg tablety 
Abacavirum/lamivudinum/zidovudinum 
 
 
2. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5.  JINÉ 

 

35 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA K LAHVIČCE 60 POTAHOVANÝCH TABLET 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg potahované tablety 
Abacavirum/lamivudinum/zidovudinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje: 
abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas) 
lamivudinum 150 mg 
zidovudinum 300 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Perorální podání 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Odtrhněte přiloženou výstražnou průkazku, která obsahuje důležité informace. 
 
UPOZORNĚNÍ! V případě podezření na vznik příznaků reakce přecitlivělosti, IHNED kontaktujte 
svého lékaře. 
 
“Zde vytáhněte” (s přiloženou výstražnou průkazkou) 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

 

36 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/156/003 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
trizivir

 

37 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 
ETIKETA NA LAHVIČKU 60 POTAHOVANÝCH TABLET 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg potahované tablety 
Abacavirum/lamivudinum/zidovudinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje: 
abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas) 
lamivudinum 150 mg 
zidovudinum 300 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 potahovaných tablet 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Perorální podání 
 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C 
 
 

 

38 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/00/156/003 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

39 

 

TRIZIVIR TABLETY VÝSTRAŽNÁ PRŮKAZKA (blistr a lahvička) 

 

1. STRANA 
 

DŮLEŽITÉ - VÝSTRAŽNÁ PRŮKAZKA 

TRIZIVIR (abacaviri sulfas/lamivudinum/zidovudinum), potahované 

tablety 

Mějte tuto průkazku stále u sebe 

 
Vzhledem k tomu, že Trizivir obsahuje abakavir, může se u některých pacientů užívajících Trizivir 
vyskytnout hypersenzitivní reakce (závažná alergická reakce), která při pokračujícím užívání 
přípravku Trizivir může ohrozit život. NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE SVÉHO LÉKAŘE, 
a zeptejte se ho, zda máte přestat užívat Trizivir, pokud by se u Vás:
 
1) 

objevila kožní vyrážka, NEBO 

2) 

objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

- horečka, 
- dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 
- nevolnost nebo zvracení nebo průjem nebo bolest v břiše, 
- těžká únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

 
Pokud jste v minulosti přestal(a) užívat přípravek Trizivir z důvodu této reakce, NESMÍTE UŽ 
NIKDY
 Trizivir, nebo jiný přípravek obsahující léčivou látku abakavir (KivexaZiagen nebo 
Triumeq
) znovu užít, protože během několika hodin by mohlo dojít k poklesu krevního tlaku 
ohrožujícímu život nebo k úmrtí. 
 

(druhá strana karty) 

 
 

2. STRANA 
 
Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí hypersenzitivní reakce na přípravek Trizivir, spojte se neprodleně 
se svým lékařem. Na následujícím řádku vyplňte jméno a telefon svého lékaře. 
 
Lékař: …………………………………………  
 
Telefon………………………………………… 
 
Není-li lékař k zastižení, musíte si neodkladně vyžádat radu jiného lékaře (např. na 
pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice). 
 
Pro všeobecné informace o přípravku Trizivir můžete volat (zde je uvedeno místní zastoupení firmy 
a telefon firmy) 

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

 

41 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg potahované tablety 

Abacavirum/lamivudinum/zidovudinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to neprodleně svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci.
 Viz bod 4. 

 
DŮLEŽITÉ – hypersenzitivní reakce 
 
Trizivir obsahuje abakavir (což je léčivá látka obsažená také v přípravcích Kivexa, Triumeq 
Ziagen). U některých pacientů, kteří užívají abakavir, se může vyvinout hypersenzitivní reakce 
(závažná alergická reakce), která může ohrozit život, pokud tito pacienti přípravky obsahující abakavir 
dále užívají. 
Je nezbytné, abyste si pečlivě přečetl(a) informace v odstavci „Hypersenzitivní reakce“ uvedené 
v bodě 4 této příbalové informace. 
Součástí balení přípravku Trizivir je také výstražná průkazka, která má Vám a lékařům připomínat 
možnost hypersenzitivity na abakavir. Vyjměte tuto průkazku z balení a mějte ji stále při sobě. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Trizivir a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trizivir užívat 

3. 

Jak se Trizivir užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Trizivir uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Trizivir a k čemu se používá 

 
Trizivir se užívá k léčbě HIV infekce (virem lidské imunodeficience) u dospělých. 
 
Trizivir obsahuje tři léčivé látky, které jsou používané k léčbě infekce HIV: abakavir, lamivudin 
a zidovudin. Všechny patří do skupiny léčiv působících proti retrovirům nazývané inhibitory reverzní 
transkriptázy ze skupiny nukleosidových analogů
 (NRTI)
 
Trizivir pomáhá upravovat Váš zdravotní stav. Trizivir neléčí infekci HIV; snižuje množství viru ve 
Vašem těle a udržuje jej na nízké úrovni. Tím pomáhá organismu zvýšit počet lymfocytů CD4 ve Vaší 
krvi. Buňky CD4 jsou druhem bílých krvinek, které pomáhají Vašemu tělu bojovat s infekcí. 
 
Na léčbu přípravkem Trizivir neodpovídá každý jedinec stejným způsobem. Účinnost Vaší léčby bude 
sledovat Váš lékař. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trizivir užívat 

 
Neužívejte přípravek Trizivir: 
 

 

42 

 

jestliže jste alergický(á) na abakavir (nebo na jiný přípravek obsahující abakavir – Kivexa, 
Triumeq nebo Ziagen), na lamivudin nebo zidovudin, nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Pečlivě si přečtěte všechny informace týkající se hypersenzitivní reakce uvedené v bodě 4. 

 

trpíte-li těžkým onemocněním ledvin

 

máte-li velmi nízký počet červených krvinek (anemii) nebo velmi nízký počet bílých 
krvinek
 (neutropenii). 

 

Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že se Vás některý z výše uvedených stavů 
týká. 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trizivir je zapotřebí 
 
Někteří pacienti užívající Trizivir jsou více ohroženi rizikem výskytu závažných nežádoucích účinků. 
Musíte si být vědom(a) těchto zvláštních rizik: 

 

pokud trpíte středně závažným nebo závažným onemocněním jater. 

  pokud jste již někdy měl(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy B nebo C (pokud máte 

infekci virem hepatitidy B, nepřerušujte užívání přípravku Trizivir bez porady se svým 
lékařem, jelikož by se Vám onemocnění žloutenkou mohlo vrátit). 

 

máte-li výraznou nadváhu (zvláště jste-li žena). 

 

Informujte svého lékaře, pokud se Vás některá z těchto výše uvedených okolností týká dříve, 
než začnete užívat Trizivir

Užívání přípravku bude vyžadovat dodatečná vyšetření včetně laboratorních vyšetření krve. Pro 
více informací viz bod 4. 

 
Hypersenzitivní reakce na abakavir 
I u pacientů, kteří nejsou nositeli genu HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce 
(závažná alergická reakce). 
 
Přečtěte si pečlivě informace v odstavci o hypersenzitivní reakci v bodě 4 této příbalové 
informace. 
 
Riziko vzniku srdečního infarktu 
Nelze vyloučit, že abakavir může riziko vzniku srdečního infarktu zvyšovat. 

Jestliže máte potíže se srdcem, kouříte nebo trpíte onemocněním, které zvyšuje riziko srdečního 
onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a diabetes (cukrovka), informujte o tom svého lékaře
Užívání přípravku Trizivir nepřerušujte, pokud Vám to nedoporučí lékař. 

 
Pozor na důležité příznaky 
U některých pacientů užívajících Trizivir vzniknou další onemocnění, která mohou být závažná. 
Musíte být informován(a) o důležitých známkách a příznacích, abyste sledoval(a), zda se u Vás během 
užívání přípravku Trizivir neobjevují. 

Přečtěte si informace „Jiné možné nežádoucí účinky přípravku Trizivir“ v bodě 4 této 
příbalové informace

 
Chraňte jiné lidi 
Infekce HIV se přenáší pohlavním stykem s infikovanou osobou mající tuto infekci, nebo přenosem 
infikovanou krví (např. přenos injekčními jehlami). I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete 
šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních 
potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Trizivir 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte
, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně bylinných přípravků nebo jiných léčiv, která jste si 
koupil(a) bez lékařského předpisu. 
 
Jestliže začínáte užívat nový lék, nezapomeňte informovat svého lékaře nebo lékárníka, že již užíváte 
přípravek Trizivir. 

 

43 

 
S přípravkem Trizivir neužívejte tyto léčivé přípravky: 

  stavudin nebo emtricitabin užívané k léčbě HIV infekce; 

 

jiné léčivé přípravky obsahující lamivudin, používané k léčbě infekce virem HIV nebo 
hepatitidy B; 

  ribavirin nebo injekce gancikloviru, podávané k léčbě virových infekcí

 

vysoké dávky kotrimoxazolu, což je antibiotikum; 

  kladribin, užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukemie

Informujte svého lékaře, pokud některé z výše uvedených léčiv užíváte. 

 
Při užívání některých léčiv je výskyt nežádoucích účinků více pravděpodobný, nebo se 
nežádoucí účinky mohou zhoršovat. 
 
K těmto léčivům patří

 

valproát sodný, užívá se k léčbě epilepsie; 

 

interferon, užívá se k léčbě virových infekcí

  pyrimethamin, užívá se k léčbě malárie a jiných parazitárních infekcí; 

 

dapson, užívá se k prevenci pneumonie (zápal plic) a k léčbě kožních infekcí; 

  flukonazol nebo flucytosin, užívají se k léčbě plísňových infekcí, jako je kandidóza 

(moučnivka); 

  pentamidin nebo atovachon, užívají se k léčbě parazitárních infekcí, jako je pneumocystová 

pneumonie (zápal plic); 

  amfotericin nebo kotrimoxazol, užívají se k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí

  probenecid, který se užívá k léčbě dny a podobných onemocnění anebo se podává 

v kombinaci s některými antibiotiky, aby byl jejich účinek zvýšen; 

  methadon, užívá se jako náhrada heroinu (léčba drogové závislosti); 

  vinkristin, vinblastin nebo doxorubicin, podávají se k léčbě nádorů

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z výše uvedených léčiv. 
 

Některá léčiva se s přípravkem Trizivir vzájemně ovlivňují 
Jsou to: 

  klarithromycin, antibiotikum; 

Užíváte-li klarithromycin, užijte dávku alespoň 2 hodiny před užitím nebo po užití Vaší dávky 
přípravku Trizivir. 

  fenytoin, užívá se k léčbě epilepsie; 

 

Informujte svého lékaře, užíváte-li fenytoin. Během užívání přípravku Trizivir budete pravidelně 
sledován(a) Vaším lékařem. 
 

Methadon a Trizivir 
Abakavir zvyšuje rychlost, s jakou je methadon vylučován z těla. Užíváte-li methadon, budete 
sledován(a) pro možný výskyt některých abstinenčních příznaků. Vaše dávka methadonu možná bude 
muset být upravena. 
 
Těhotenství 
Jestliže jste těhotná, jestliže otěhotníte nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem 
o rizicích a přínosech užívání přípravku Trizivir během těhotenství pro Vás a Vaše dítě. 
 
Trizivir a podobné léčivé přípravky mohou způsobit nežádoucí účinky u nenarozených dětí. Pokud 
jste
 v průběhu těhotenství užívala přípravek Trizivir, může lékař požadovat v zájmu sledování 
vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly v průběhu 
těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků. 
 
Kojení 
Ženy  infikované  virem  HIV  nesmějí  kojit
,  protože  infekce  HIV  může  být  přenesena  mateřským 
mlékem na dítě. Malé množství složek přípravku Trizivir může také přecházet do mateřského mléka. 
Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit: 

 

44 

Poraďte se neprodleně se svým lékařem. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Trizivir může u Vás vyvolat závratě
 a jiné nežádoucí účinky, které sníží Vaši pozornost. 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje, pokud se necítíte dobře. 
 
 
3. 

Jak se Trizivir užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
 Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Buďte v kontaktu se svým lékařem a nepřestávejte přípravek Trizivir užívat, pokud lékař 
nerozhodne jinak. 
 
Kolik přípravku se užívá 
Obvyklé dávkování přípravku Trizivir u dospělých je jedna tableta dvakrát denně. 
 
Tablety užívejte ve stejnou dobu. Mezi užitím jednotlivých dávek by měl být vždy časový odstup 
přibližně 12 hodin. 
 
Tablety polykejte vcelku a zapíjejte je vodou. Tablety přípravku Trizivir můžete užívat s jídlem nebo 
nalačno. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Trizivir, než jste měl(a) 
Užijete-li omylem příliš velké množství přípravku Trizivir, měl(a) byste o tom informovat svého 
lékaře nebo lékárníka nebo se poradit na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Trizivir 
Zapomenete-li užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a potom pokračujte v užívání 
stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Trizivir pravidelně, protože jeho nepravidelné užívání může 
způsobit ztrátu účinnosti proti infekci virem HIV a zvyšuje nebezpečí hypersenzitivních reakcí. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trizivir 
Pokud jste z jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat Trizivir a zejména pokud jste tak učinil(a) v domnění, 
že máte nežádoucí účinky, nebo z důvodu nějakého jiného onemocnění: 
 

než začnete Trizivir znovu užívat, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař zkontroluje, zda 
Vaše příznaky měly souvislost s hypersenzitivní reakcí. Pokud lékař vidí spojitost, budete 
informován(a), abyste již nikdy přípravek Trizivir ani jiné přípravky obsahující abakavir 
(Kivexa, Triumeq nebo Ziagen)
 neužíval(a). Je důležité, abyste toto doporučení dodržoval(a). 

 
Pokud Vám lékař doporučí, abyste znovu začal(a) přípravek Trizivir užívat, může Vás požádat, abyste 
první dávky užil(a) v místech, kde pro Vás v případě potřeby bude snadno a rychle dostupná lékařská 
péče. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 
 
Léčba přípravkem Trizivir často způsobuje úbytek tuku z nohou, paží a obličeje (lipoatrofie). Ukázalo 
se, že tento úbytek tělesného tuku se po ukončení podávání zidovudinu nevrátí úplně do původního 
stavu. Váš lékař u Vás bude sledovat známky lipoatrofie. Oznamte svému lékaři, pokud zaznamenáte 

 

45 

jakýkoli úbytek tuku z nohou, paží a obličeje. Pokud se tyto příznaky objeví, je nutno Trizivir přestat 
podávat a Vaši léčbu HIV změnit. 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při léčení infekce HIV nelze vždy říci, zda je některý příznak nežádoucím účinkem přípravku Trizivir 
nebo jiných přípravků, které užíváte, nebo se jedná o příznak způsobený vlastní HIV infekcí. Je proto 
velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu. 
 
I u pacientů, kteří nemají gen HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce (závažná 
alergická reakce) popsaná v této příbalové informaci pod názvem „Hypersenzitivní reakce“. 
 
Je velmi důležité, abyste si informaci o této závažné reakci přečetl(a) a porozuměl(a) jí. 
 
Spolu s nežádoucími účinky přípravku Trizivir, které jsou uvedeny níže, se mohou při léčbě 
vyskytnout i jiná onemocnění. 
Je důležité, abyste si přečetl(a) informace na druhé straně této příbalové informace uvedené pod 
nadpisem „Jiné možné nežádoucí účinky přípravku Trizivir“. 
 
Hypersenzitivní reakce 
Trizivir 
obsahuje abakavir (abakavir je léčivá látka obsažená rovněž v přípravcích Kivexa, Triumeq 
Ziagen). Abakavir může způsobit závažnou alergickou reakci zvanou hypersenzitivní reakce. Tyto 
hypersenzitivní reakce byly pozorovány častěji u osob užívajících léčivé přípravky obsahující 
abakavir. 
 
Kdo je náchylnější k rozvoji těchto reakcí?
 
U kteréhokoli pacienta, který užívá přípravek Trizivir, se může rozvinout hypersenzitivní reakce na 
abakavir, která může být život ohrožující, pokud se v užívání přípravku Trizivir pokračuje. 
 
Je pravděpodobnější, že se tato reakce vyvine, pokud máte gen HLA-B*5701 (avšak tato reakce se 
může objevit, i když tento gen nemáte). Před zahájením léčby přípravkem Trizivir byste měl(a) být na 
přítomnost tohoto genu testován(a). Pokud víte, že tento typ genu máte, informujte o tom svého 
lékaře dříve, než začnete přípravek Trizivir užívat. 
 
Asi u 3 až 4 osob z každých 100 pacientů léčených abakavirem v klinické studii, kteří neměli gen 
HLA-B*5701, se hypersenzitivní reakce vyvinula. 
 
Jaké jsou příznaky? 
 
Nejčastějšími příznaky jsou: 

 

horečka (vysoká teplota) a kožní vyrážka

 
Dalšími častými příznaky jsou: 

 

pocit na zvracení (nauzea), zvracení, průjem, bolesti břicha a silná únava. 

 
Další příznaky zahrnují: 
bolesti kloubů nebo svalů, otok hrdla, dušnost, bolest v krku, kašel, občas bolest hlavy, zánět spojivek 
(konjunktivitida), vředy v ústní dutině, nízký krevní tlak, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou. 
 
Kdy se tyto reakce objeví? 
 
Hypersenzitivní reakce se může vyskytnout kdykoli v průběhu léčby přípravkem Trizivir, obvykle se 
však objeví v prvních 6 týdnech užívání. 
 
Neprodleně zavolejte svého lékaře: 
1)  pokud se u Vás objevila kožní vyrážka, NEBO 

 

46 

2)  pokud se u Vás objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

-  horečka, 
-  dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 
-  nevolnost nebo zvracení, průjem nebo bolesti břicha, 
-  silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

 
Lékař Vám může doporučit, abyste přestal(a) přípravek Trizivir užívat

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trizivir 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Trizivir z důvodu hypersenzitivní reakce, NESMÍTE 
přípravek Trizivir ani žádný jiný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Kivexa, Triumeq 
nebo Ziagen) UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT. Pokud to uděláte, 
během hodin by u Vás mohlo dojít 
k výraznému poklesu krevního tlaku, což by mohlo vést až k úmrtí. 
 
Pokud jste v minulosti z jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Trizivir - zejména pokud jste 
tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění: 
 
Poraďte se se svým lékařem dříve, než znovu začnete přípravek Trizivir užívat
. Lékař 
zkontroluje, zda Vaše příznaky měly souvislost s hypersenzitivní reakcí. V případě, že lékař zjistí, že 
příznaky mohly souviset, budete poučen(a), že již nikdy znovu nesmíte přípravek Trizivir ani 
žádný jiný přípravek obsahující abakavir (např. Kivexa, Triumeq nebo Ziagen) užít. 
Je důležité 
tato doporučení dodržovat. 
 
Občas se hypersenzitivní reakce vyvinuly i u osob, které znovu začaly užívat přípravky s obsahem 
abakaviru, ale před ukončením užívání měly pouze jeden příznak uvedený na Výstražné průkazce. 
 
Velmi vzácně se u pacientů, kteří užívali léčivé přípravky obsahující abakavir v minulosti bez 
jakýchkoli příznaků hypersenzitivity, vyvinula hypersenzitivní reakce, když znovu začali užívat tyto 
přípravky. 
 
Pokud lékař usoudí, že přípravek Trizivir můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první 
dávky tohoto přípravku užil(a) v místě, kde bude v případě potřeby snadno a rychle dostupná lékařská 
péče. 
 
Jste-li na přípravek Trizivir přecitlivělý(á), vraťte všechny své nevyužívané tablety přípravku 
Trizivir do lékárny k likvidaci.
 Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Balení přípravku Trizivir obsahuje Výstražnou průkazku, která Vám i zdravotnickým pracovníkům 
připomene hypersenzitivitu. Odtrhněte tuto průkazku a mějte ji stále u sebe
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů: 

  bolest hlavy; 

 

pocit na zvracení (nauzea). 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů: 

 

hypersenzitivní reakce; 

 

zvracení; 

 

průjem; 

  bolest břicha; 

 

snížená chuť k jídlu; 

 

závratě; 

 

únava, pocit ztráty energie; 

 

horečka (vysoká teplota); 

 

47 

 

celkový pocit nevolnosti; 

 

potíže s usínáním (insomnie); 

 

svalová bolest a nepříjemné pocity ve svalech; 

 

bolest kloubů; 

 

kašel; 

 

podráždění nebo zvýšená sekrece z nosu; 

 

kožní vyrážka; 

 

vypadávání vlasů. 

 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve: 

 

nízký počet červených krvinek (anemie) nebo nízký počet bílých krvinek (neutropenie nebo 
leukopenie
); 

 

zvýšení hladin enzymů produkovaných játry; 

 

zvýšení množství bilirubinu (látka produkována játry) v krvi, což může způsobit žluté 
zabarvení Vaší kůže. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů: 

 

pocit dušnosti; 

  plynatost (flatulence); 

 

svědění kůže; 

 

svalová slabost. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve: 

 

snížení počtu krevních destiček důležitých pro srážení krve (trombocytopenie) nebo snížení 
počtu všech druhů krevních buněk (pancytopenie). 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů: 

 

onemocnění jater, jako je žloutenka, zvětšení jater nebo ztukovatění jater, zánět (hepatitida); 

 

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi, viz další bod „Jiné možné nežádoucí 
účinky přípravku Trizivir“
); 

 

zánět slinivky břišní (pankreatitida); 

 

bolest na hrudi; onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie); 

 

křeče (záchvaty); 

 

pocity deprese nebo úzkosti, neschopnost soustředění, ospalost; 

 

poruchy trávení, porucha vnímání chuti; 

 

barevné změny na nehtech, změny barvy kůže a sliznice v ústech; 

 

příznaky podobné jako při chřipce – zimnice a pocení; 

 

pocit mravenčení na kůži (píchání); 

  slabost v končetinách; 

 

rozpad svalové tkáně; 

  necitlivost; 

 

časté močení; 

 

zvětšení prsních žláz u mužů. 

 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve: 

 

zvýšená hladina enzymu, který se nazývá amyláza; 

  selhání kostní dřeně produkující nové červené krvinky (aplazie červených krvinek). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů: 

 

kožní vyrážka, při níž se mohou tvořit puchýře a která vypadá jako malé terčíky (tmavé 
skvrny, okolo nichž je pruh světlejší, jehož vnější okraj je orámován opět tmavým prstencem) 
(erythema multiforme); 

 

48 

 

rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zvláště kolem úst, nosu, očí a vnějších 
pohlavních orgánů - genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma vedoucí 
k olupování kůže na více než 30 % povrchu těla (toxická epidermální nekrolýza). 

Pokud si všimnete některého z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve výsledcích vyšetření krve: 

 

selhání kostní dřeně produkující nové červené nebo bílé krvinky (aplastická anemie). 

 
Vyskytnou-li se u Vás nežádoucí účinky 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo způsobuje 
obtíže, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jiné možné nežádoucí účinky přípravku Trizivir 
Užívání přípravku Trizivir může způsobit, že se během léčby infekce HIV objeví další onemocnění. 
 
Příznaky infekce a zánětu 
Může dojít ke vzplanutí staré infekce 
Pacienti s pokročilou infekcí HIV (AIDS) mají oslabený imunitní systém a může u nich s větší 
pravděpodobností dojít k rozvoji závažných infekcí (oportunní infekce). Když tito lidé zahájí léčbu, 
mohou pozorovat, že se u nich znovu objeví staré skryté infekce a vyvolávají známky a příznaky 
zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny tím, že imunitní systém začíná být silnější, 
takže tělo začne s těmito infekcemi bojovat. Příznaky obvykle zahrnují horečku a něco z dále 
uvedeného: 

  bolest hlavy; 

 

bolest žaludku; 

 

dušnost. 

Ve vzácných případech, jak imunitní systém posiluje, může také napadnout zdravou tělesnou tkáň 
(autoimunitní choroby). Příznaky autoimunitních chorob se mohou objevit mnoho měsíců poté, co jste 
začal(a) užívat léčivý přípravek k léčbě infekce HIV. Příznaky mohou zahrnovat: 

 

palpitace (rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce) nebo třes; 

 

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost); 

  slabost začínající v rukou a nohou a postupující směrem k trupu. 

 
Pokud zpozorujete jakékoli příznaky infekce nebo známky zánětu, zatímco užíváte přípravek Trizivir: 
 

Neprodleně to sdělte svému lékaři. Neužívejte jiné přípravky k léčbě infekce bez porady 
s lékařem. 

 
Laktátová acidóza je vzácný, ale závažný nežádoucí účinek 
U některých osob užívajících přípravek Trizivir se může vyvinout stav zvaný laktátová acidóza spolu 
se zvětšením jater. 
 
Laktátová acidóza je způsobena hromaděním kyseliny mléčné v těle. Je vzácná, ale pokud se objeví, je 
to obvykle v průběhu několika prvních měsíců léčby. Může být život ohrožující, protože může vést 
k selhání vnitřních orgánů. 
 
Laktátová acidóza se s větší pravděpodobností objeví u osob, které mají onemocnění jater, nebo 
u obézních osob (s výraznou nadváhou), zvláště u žen. 
 
Příznaky laktátové acidózy: 

  pocit na zvracení (nauzea), zvracení; 

 

bolest žaludku; 

 

celkový pocit nemoci; 

 

ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti; 

 

prohloubené, zrychlené, obtížné dýchání; 

 

snížená citlivost nebo slabost končetin. 

 

49 

 
Během léčby budete pečlivě sledován(a) Vaším lékařem, zda se u Vás neobjevují známky laktátové 
acidózy. Pokud se u Vás objeví některý z výše uvedených příznaků nebo se u Vás objeví jakýkoli jiný 
příznak, který Vás znepokojuje: 
 

Okamžitě to sdělte svému lékaři. 

 
Můžete mít problém s Vašimi kostmi 
U některých pacientů může při užívání kombinované léčby HIV vzniknout kostní onemocnění zvané 
osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně v důsledku snížení cévního zásobení odumírají. 
Uvedené onemocnění se s vyšší pravděpodobností vyskytuje u pacientů, kteří: 

 

dlouhodobě užívají kombinovanou léčbu; 

 

současně užívají také protizánětlivé přípravky nazývané kortikosteroidy; 

 

užívají alkohol; 

 

mají velmi oslabený imunitní systém; 

  jsou obézní. 

 
Příznaky osteonekrózy zahrnují: 

 

ztuhlost kloubů; 

 

bolesti kloubů (zvláště v oblasti kyčlí, kolen a ramen); 

 

pohybové potíže. 

Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků: 
 

Sdělte to svému lékaři

 
Další účinky mohou být odhaleny při laboratorních vyšetřeních krve 
Léčba přípravkem Trizivir může také způsobit: 

 

zvýšení hladin kyseliny mléčné v krvi, které vzácně může vést k vzniku laktátové acidózy. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Trizivir uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Trizivir obsahuje 
Léčivými látkami v jedné potahované tabletě přípravku Trizivir jsou abacavirum 300 mg (jako 
abacaviri sulfas), lamivudinum 150 mg a zidovudinum 300 mg. 
 

 

50 

V jádře tablety jsou obsaženy tyto pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát. V potahové vrstvě tablety jsou obsaženy tyto pomocné 
látky: hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol, hlinitý lak indigokarmínu, žlutý oxid železitý. 
 
Jak přípravek Trizivir vypadá a co obsahuje toto balení 
Trizivir, potahované tablety jsou na jedné straně označené „GX LL1“. Jsou to modrozelené 
potahované tablety ve tvaru tobolky a jsou dodávané v blistrech po 60 tabletách, nebo v lahvičkách 
s uzávěrem zajištěným proti otevření dětmi obsahujících 60 tablet. 
 
Vysvětlení údajů v angličtině uvedených na krabičce, na blistrech s tabletami přípravku Trizivir 
a na etiketě lahvičky s tabletami přípravku Trizivir 
 
EXP: Použitelné do 
LOT: Číslo šarže 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 

TW8 9GS

, Velká Británie. 

 
Výrobce 
Glaxo Operations UK Ltd. (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, 
Hertfordshire, SG 12 0DJ, Velká Británie. 
 
nebo 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzkého 189, 60-322 Poznaň, Polsko. 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 

info.lt@gsk.com

 

 

България 
ГлаксоСмитКлайн ЕООД 
Teл.: + 359 2 953 10 34 
 

Luxembourg/Luxemburg 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 
 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 

dk-info@gsk.com

 

 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 

Deutschland 
ViiV Healthcare GmbH  
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 

viiv.med.info@viivhealthcare.com

 

 

Nederland 
ViiV Healthcare BV 
Tel: + 31 (0)30 6986060 

contact-nl@viivhealthcare.com

 

 

 

51 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 

estonia@gsk.com

 

 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 
Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 

at.info@gsk.com

 

 

España 
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 
Tel: + 34 902 051 260 

es-ci@viivhealthcare.com

 

 
 

 
Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 

France 
ViiV Healthcare SAS 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 

Infomed@viivhealthcare.com

 

 
Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 
 

Portugal 
VIIVHIV HEALTHCARE, 
UNIPESSOAL, LDA 
Tel: + 351 21 094 08 01 

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

 

 
România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 
Tel: + 4021 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Tel: + 353 (0)1 4955000 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com

 

 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími:+ 354 535 7000 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 

recepcia.sk@gsk.com

 

 

Italia 
ViiV Healthcare S.r.l 
Tel: + 39 (0)45 9212611 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

 

 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 
Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com

 

 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 

lv-epasts@gsk.com

 

 

United Kingdom 
ViiV Healthcare UK Limited 
Tel: + 44 (0)800 221441 

customercontactuk@gsk.com

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese

http://www.ema.europa.eu

. 

Recenze (4)

Recenze produktu ROWATINEX GTT 1X10ML

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Výborné kapky, pokud trpíte na záněty močových cest. Ideální užívat, když cítíte, že to přichází, pak se to zastaví hned zkraje.

100 %

100 %

Kapičky mi doporučila kolegyně a nemůžu si je vynachválit.

Funguje báječně.
Nevýhodou je snad jedině odporná chuť
80 %

Chuť těchto kapek je odporná. Je nutné mít po ruce něco na zajedení. Ale pomáhají.

Diskuze

Diskuze k produktu ROWATINEX GTT 1X10ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Lucie U.

80 % 12/10/2010

Chuť těchto kapek je odporná. Je nutné mít po ruce něco na zajedení. Ale pomáhají.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám