Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na bradavice, kuří oka, padání vlasů

PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23902

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Kód výrobku: 23902
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27313
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Protopic 0,1% mast se používá k léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) u těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, nepomáhá, anebo kteří ji nesnášejí. Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci a tak zmírní zánět kůže a svědění.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

            

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Protopic 0,03% mast

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g Protopic 0,03% mast obsahuje tacrolimusum 0,3 mg jako tacrolimusum monohydricum (0,03%).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Mast

Bílá až lehce nažloutlá mast.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Protopic 0,03% mast je indikována k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let.

Léčba vzplanutí
Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých, kteří adekvátně nereagují na 
konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy, nebo kteří tuto léčbu netolerují. 

Děti (2 roky a starší)
Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid u dětí, které adekvátně nereagovaly na 
konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy.

Udržovací léčba 
Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid k prevenci vzplanutí a k prodloužení 
období bez vzplanutí u pacientů s vysokou frekvencí exacerbací (tj. 4 x ročně nebo více), kteří 
reagovali nejpozději do 6 týdnů na léčbu takrolimem v masti 2 x denně (léze vymizí zcela, téměř nebo 
přetrvávají pouze v mírné podobě).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Protopic má zahajovat pouze lékař se zkušeností s diagnostikou a léčbou atopické 
dermatitis.

Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích, Protopic 0,03% a Protopic 0,1%.

Dávkování

Léčba vzplanutí
Protopic lze používat ke krátkodobé nebo přerušované dlouhodobé léčbě. Dlouhodobá léčba nemá být
kontinuální.
Léčba přípravkem Protopic by měla být zahájena při prvním výskytu příznaků. Každá postižená oblast 
kůže se léčí přípravkem Protopic, dokud léze nevymizí zcela, téměř, nebo nepřetrvává pouze v mírné 
podobě. Poté se u pacientů považuje za vhodné přejít na udržovací léčbu (viz níže). Při prvních 
známkách recidivy (vzplanutí) příznaků choroby by měla být léčba znovu zahájena.

 

            

3

Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Léčba by měla být zahájena nanášením masti Protopic 0,1% dvakrát denně a měla by pokračovat až 
do  vymizení  lézí.  Jestliže  se  symptomy  opět  objeví,  měla  by  se  léčba  mastí  Protopic  0,1%  dvakrát 
denně začít znovu. Pokud to klinický stav dovolí, je vhodné zkusit snížení frekvence nanášení masti 
nebo použít slabší koncentraci Protopic 0,03% mast.

Zlepšení lze obvykle pozorovat v průběhu prvního týdne léčby. Pokud se známky zlepšení neobjeví po 
dvou týdnech léčby, je třeba uvažovat o jiném způsobu terapie.

Starší lidé
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi. Klinická zkušenost s podáváním přípravku 
této skupině pacientů nicméně neprokázala nutnost jakékoli úpravy dávky.

Pediatrická populace
Děti (2 roky a starší) by měly užívat nižší sílu Protopic 0,03% mast.
V průběhu prvých tří týdnů by měl být Protopic aplikován dvakrát denně. Poté by měla být mast 
nanášena jednou denně až do vymizení léze (viz bod 4.4).

Podávání přípravku Protopic mast dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další 
údaje.

Udržovací léčba
Pro udržovací léčbu jsou vhodní pacienti, kteří na podávání takrolimu v masti 2 x denně reagují 
nejpozději do 6 týdnů (léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě).

Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Dospělí pacienti by měli užívat Protopic 0,1% mast.
Mast Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 
obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 
by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic.

Vzhledem k tomu, že údaje o bezpečnosti udržovací léčby delší než 12 měsíců nejsou k dispozici, měl 
by ošetřující lékař po 12 měsících posoudit stav pacienta a rozhodnout, zda v udržovací terapii 
pokračovat.

Pokud se znovu objeví známky vzplanutí, je třeba opět zahájit každodenní léčbu dvakrát denně (viz 
bod Léčba vzplanutí výše).

Starší lidé
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi (viz bod Léčba vzplanutí výše).

Pediatrická populace
Děti (2 roky a starší) by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast.
Mast Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 
obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 
by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic.
Posouzení stavu u dětí po 12 měsících léčby by mělo zahrnovat přerušení léčby umožňující zvážit, zda 
je třeba dále pokračovat v tomto léčebném režimu, a zhodnotit průběh choroby.

Podávání přípravku Protopic dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další údaje.

 

            

4

Způsob podání
Protopic mast je třeba nanášet v tenké vrstvě na postižené nebo obvykle postižené oblasti kůže. 
Protopic mast může být aplikována na kterékoli části těla včetně obličeje, krku a oblasti flexur, ne 
však na sliznice. Mast Protopic by neměla být aplikována v okluzi, protože tato metoda podání nebyla 
na pacientech studována (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na makrolidy obecně, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 
v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vystavení kůže slunečnímu světlu by mělo být sníženo na minimum. Během aplikace masti Protopic 
by se pacienti měli vyhnout používání ultrafialového (UV) světla v soláriu a léčbě pomocí UVB 
anebo UVA v kombinaci s psoraleny (PUVA) (viz bod 5.3). Lékaři by měli seznámit pacienty 
s vhodnými metodami ochrany proti slunečnímu záření, jako je například minimalizace času 
stráveného na slunci, používání vhodných prostředků ochraňujících před slunečním zářením a 
chránění kůže vhodným oblečením. Mast Protopic by neměla být aplikována na léze, které jsou 
považovány za potenciálně maligní nebo premaligní.

Jakoukoli nově vzniklou změnu stávajícího obrazu ekzému v léčené oblasti by měl zkontrolovat lékař.

Používání takrolimové masti se nedoporučuje u pacientů s defektem kožní bariéry, jako je např. 
Nethertonův syndrom, lamelární ichtyóza, generalizovaná erytrodermie nebo kožní projevy reakce 
štěpu proti hostiteli. Tyto kožní choroby mohou zvyšovat systémovou absorpci takrolimu. Perorální 
užívání takrolimu se k léčbě těchto kožních chorob rovněž nedoporučuje. Během postmarketingového 
sledování byly u těchto stavů hlášeny případy zvýšené hladiny takrolimu v krvi.

S opatrností je třeba postupovat pokud je Protopic aplikován dlouhodobě na velké plochy kůže, 
zvláště u dětí (viz bod 4.2). Pacienti, zvláště pediatričtí, by měli být během léčby přípravkem Protopic 
pravidelně monitorování z hlediska reakce na léčbu a nutnosti pokračování v léčbě. Po 12 měsících by 
mělo být do vyhodnocení u pediatrických pacientů zahrnuto přerušení léčby přípravkem Protopic (viz 
bod 4.2). 

Potenciál pro lokální imunosupresi, která by mohla mít za následek infekce anebo kožní malignity, 
není při dlouhodobé léčbě (tj. trvající roky) znám (viz bod 5.1).
Protopic obsahuje jako léčivou látku takrolimus, inhibitor kalcineurinu. Dlouhodobá celková expozice 
intenzivní imunosupresi po systémovém podávání kalcineurinových inhibitorů byla 
u transplantovaných pacientů spojena se zvýšeným rizikem vývoje lymfomů a kožních malignit. 
U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-buněk) a jiných typů lymfomů a rakoviny kůže (viz bod 4.8).  Protopic by neměl být 
podáván pacientům s vrozeným nebo získaným imunitním deficitem nebo pacientům podstupujícím 
léčbu způsobující imunosupresi.

U pacientů s atopickou dermatitis léčených přípravkem Protopic nebyly nalezeny významné 
systémové hladiny takrolimu.

Při klinických zkouškách byla ve výjimečných případech (0,8%) pozorována lymfadenopatie. Většina 
těchto případů byla ve vztahu k infekcím (kůže, respirační trakt, zuby), a vymizela po vhodné 
antibiotické léčbě. Pacienti po transplantaci, kteří jsou léčeni imunosupresivy ( např. takrolimus 
systémově ), mají zvýšené riziko vzniku lymfomu; proto by pacienti, kteří jsou léčeni mastí Protopic a 
u nichž dojde k lymfadenopatii, měli být sledováni, abychom se ujistili, že lymfadenopatie vymizela. 
Lymfadenopatie přítomná na počátku terapie by měla být vyšetřena a sledována. Pokud by 
lymfadenopatie přetrvávala, je třeba zjistit její etiologii. Pokud není etiologie jasná, anebo při akutní 
infekční mononukleóze, je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Protopic.

 

            

5

Vliv léčby mastí Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí mladších 2 let ještě nebyl zjištěn (viz 
bod 4.1).

Účinnost a bezpečnost masti Protopic při léčbě klinicky infikované atopické dermatitidy nebyla 
hodnocena. Před zahájením léčby přípravkem Protopic mast by však měla být klinická infekce na 
místech předpokládaného ošetření vyléčena. Pacienti s atopickou dermatitidou jsou predisponovani k 
povrchovým kožním infekcím. Léčba mastí Protopic může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
folikulitidy a herpetické virové infekce (herpes simplex dermatitis [eczema herpeticum], herpes 
simplex [herpes labialis], Kaposiho varicelliformní erupce) (viz bod 4.8). Pokud pacient trpí 
takovouto infekcí, je třeba zvážit rizika a prospěšnost léčby přípravkem Protopic.

Emoliencia by neměla být nanášena na ošetřovanou plochu do 2 hodin po aplikaci masti Protopic. 
Současné používání jiných lokálních preparátů nebylo hodnoceno. Nejsou rovněž zkušenosti se 
současným užíváním systémových steroidů a imunosupresivních látek.

Mast se nesmí dostat do kontaktu se sliznicemi a s očima. Pokud se náhodně dostane do těchto oblastí, 
je třeba ji důkladně otřít a opláchnout vodou.

Používání masti Protopic pod překrytými plochami nebylo u pacientů studováno. Okluzivní obvazy se 
nedoporučují.

Jako po užívání každého léku k místní aplikaci by si pacienti po aplikaci měli umýt ruce, pokud 
ovšem postižené oblasti nejsou přímo na nich.

Takrolimus je do značné míry metabolizován v játrech a ačkoliv je po lokální léčbě jeho koncentrace 
v krvi nízká, měla by být mast používána u pacientů s jaterním selháním opatrně (viz bod 5.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Formální studie sledující lokální lékové interakce nebyly s mastí obsahující takrolimus provedeny.

Takrolimus není v lidské kůži metabolizován. Není tedy žádná možnost perkutánních interakcí, které 
by mohly ovlivnit metabolismus takrolimu. 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován pomocí jaterního cytochromu P450 3A4 
(CYP3A4). Po místní aplikaci masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká (méně než 
1,0 ng/ml), a je nepravděpodobné, že by byla ovlivněna současným podáváním látek, o nichž je 
známo, že jsou inhibitory CYP3A4. Nicméně možnost interakce nemůže být vyloučena, a proto by 
mělo být současné systémové podávání látek, o nichž je známo, že jsou inhibitory CYP3A4 (např. 
erytromycin, itrakonazol, ketokonazol a diltiazem) prováděno opatrně u pacientů s rozsáhlým anebo 
s erytrodermickým onemocněním.

Pediatrická populace
Byla provedena studie interakce s konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, sérotyp C na 
dětech ve věku 2-11 let. Nebyl pozorován žádný vliv na okamžitou odpověď na vakcinaci, na 
vytvoření imunitní paměti či na humorální a buňkami zprostředkovanou imunitu (viz bod 5.1).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita
O fertilitě nejsou k dispozici žádné údaje.

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání takrolimu masti těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podávání (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 
není známé.

 

            

6

Přípravek Protopic mast by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení
U lidí se ukázalo, že po systémovém podávání takrolimu se tento vylučoval do mateřského mléka. 
I když klinické údaje svědčí o tom, že systémové hladiny takrolimu po aplikaci masti jsou 
v organizmu nízké, kojení v průběhu léčby mastí Protopic se nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Mast Protopic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích -přibližně 50% pacientů vykazuje určitý druh nežádoucího podráždění kůže 
v místě aplikace léku. Pocity pálení, pruritus a erytém byly velmi časté, obvykle mírné až středně 
závažné, a obvykle vymizely v průběhu prvého týdne léčby. Zvýšená citlivost kůže a pocity 
mravenčení patřily rovněž mezi časté nežádoucí účinky. Nesnášenlivost alkoholu (zčervenání 
obličeje anebo podráždění kůže po požití alkoholického nápoje) byla běžná.
U pacientů může být zvýšené riziko vzniku folikulitidy, akné a herpetické virové infekce.

Nežádoucí reakce s možným vztahem k léčbě jsou uvedeny níže. Jejich frekvence je definována jako 
velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé 
skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

1/10

Časté

1/100,
<1/10

Méně časté

1/1000,
<1/100

Nejsou známy 
(nelze určit 
z dostupných 
údajů)

Infekce a 
infestace

Lokální infekce kůže bez 
ohledu na specifickou 
etiologii, mimo jiné: 
eczema herpeticum, 
folliculitis, 
herpes simplex, 
herpetická virová infekce, 
Kaposiho varicelliformní 
erupce*

Herpetická

infekce oka*

Poruchy 
metabolismu a 
výživy

Intolerance alkoholu 
(zčervenání obličeje nebo 
podráždění pokožky po 
požití alkoholických 
nápojů)

Poruchy 
nervového 
systému

Parestézie a dysestézie 
(zvýšená citlivost, pocit 
pálení)

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

Pruritus

Akné*

Rosacea
(růžovka)*
Lentigo*

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Pálení, svědění 
v místě aplikace 

Pocit tepla v místě 
aplikace, erytém v místě 
aplikace, bolest v místě 
aplikace, podráždění
v místě aplikace, 
parestézie v místě 
aplikace, vyrážka v místě 

Edém v místě 
aplikace*

 

            

7

aplikace

Vyšetření

Zvýšená 
hladina 
přípravku* 
(viz bod 4.4)

* Nežádoucí účinky byly hlášeny během postmarketingového sledování

Post-marketingové zkušenosti 
U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-buněk) a jiných druhů lymfomů, a rakoviny kůže (viz bod 4.4).

Udržovací léčba
Ve studii hodnotící udržovací léčbu (podávání 2 x týdně) u dospělých a dětí se středně závažnou až 
těžkou atopickou dermatitidou byly s frekvencí větší než v kontrolní skupině zaznamenány tyto 
nežádoucí účinky: impetigo v místě aplikace (7,7% u dětí) a infekce v místě aplikace (6,4% u dětí 
a 6,3% u dospělých).
Pediatrická populace
Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí je podobná jako četnost, typ a závažnost hlášené 
u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Předávkování jako důsledek lokální aplikace je nepravděpodobné. Pokud je mast spolknuta, 
doporučují se obecná podpůrná opatření. Ta mohou zahrnovat monitorování vitálních funkcí 
a kontrolu klinického stavu. Vzhledem k povaze vehikula masti se nedoporučuje vyvolání zvracení ani 
výplach žaludku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná dermatologika, ATC kód: D11AH01

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky
Mechanismus účinku takrolimu u atopické dermatitidy není zcela jasný. Klinický význam níže 
uvedených pozorování není znám.
Vazbou na specifický cytoplazmatický imunofilin (FKBP12) inhibuje takrolimus kalcium-
dependentní dráhy transdukce signálu v T buňkách a tím brání transkripci a syntéze IL-2, IL-3, IL-4, 
IL-5 a jiných cytokinů, jako například GM-CSF, TNF-alfa a IFN-gama. 
In vitro takrolimus snižoval v Langerhansových buňkách izolovaných z normální lidské kůže 
stimulační aktivitu vůči T buňkám. Bylo rovněž prokázáno, že takrolimus inhibuje uvolňování 
mediátorů zánětu ze žírných buněk kůže, bazofilů a eozinofilů.
U zvířat takrolimus ve formě masti potlačil zánětlivé reakce vzniklé při experimentální a spontánní 
dermatitidě, které se podobají atopické dermatitidě u člověka. Takrolimus mast nesnižovala u zvířat 
tloušťku kůže a nevyvolávala atrofii kůže.
U pacientů s atopickou dermatitidou bylo zlepšení kožních lézí v průběhu léčby mastí obsahující 
takrolimus spojeno se sníženou expresí Fc receptorů na Langerhansových buňkách a s redukcí jejich 

 

            

8

hyperstimulační aktivity vůči T buňkám. U lidí mast obsahující takrolimus neovlivňuje syntézu 
kolagenu.

Klinická účinnost a bezpečnost
Účinnost a bezpečnost přípravku Protopic byla stanovena u více než 18 500 pacientů léčených mastí 
s takrolimem od fáze I do fáze III v klinických studiích. Výsledky šesti velkých studií jsou zde 
uvedeny. 

V 6 měsíční multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studii byla podávána 0,1% mast 
s takrolinem dvakrát denně dospělým s mírnou až silnou atopickou dermatitidou a porovnána 
s topickým kortikosteroidním režimem (0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 
1% hydrokortizon acetát na obličej a krk). Primární cílový parametr byla odpověď 3 měsíců 
definována jako skupina pacientů s nejméně 60% zlepšením v mEASI (modified Eczema Area and 
Severity Index) mezi počátkem a 3. měsícem. Rychlost odpovědi u skupiny, která byla léčena 
0,1% mastí s takrolimem (71,6%) byla signifikantně vyšší než ta u skupiny, které byla léčena 
topickými kortikosteroidy (50,8%; p<0,001; tabulka 1). 0dpověď po šesti měsících byla srovnatelná 
s tříměsíčními výsledky.

Tabulka 1 Účinnost ve 3. měsíci

Topický kortikosteroidní
Režim§
(N=485)

Takrolimus 0,1%
(N=487)

Rychlost odpovědi ≥ 60%
zlepšení u mEASI (primární 
cílový parametr)§§

50,8%

71,6%

Zlepšení ≥ 90% v globálním 
lékařském hodnocení

28,5%

47,7%

§ Topický kortikosteroidní režim = 0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 1% hydrokortizon 
acetát na obličej a krk
§§ vyšší hodnoty = větší zlepšení

Výskyt a druh většiny nežádoucích příhod byl podobný u obou léčených skupin. Pálení pokožky, 
herpes simplex, intolerance na alkohol (zrudnutí obličeje, nebo citlivost pokožky po požití alkoholu), 
pálení pokožky, hyperastézie, akné a fungální dermatitida se objevily častěji u skupiny léčené 
takrolimem. Během studie nebyly žádné relevantní změny laboratorních parametrů nebo životních 
znaků u léčených skupin.

Ve druhé klinické studii, byly dětí od 2 do 15 let s mírnou až silnou atopickou dermatidou, které byly 
léčeny dvakrát denně po dobu 3 týdnů 0,03% mastí s takrolimem, 0,1% mastí s takrolimem nebo 
1% mastí s hydrokortizon acetátem. Primární cílový parametr byla plocha pod křivkou (AUC) 
u mEASI jako procenta počátku vypočítaného průměrem během léčebného období. Výsledky 
multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie ukázaly, že masti s 0,03% a 0,1% takrolimu 
jsou signifikantně účinnější (p<0,001 u obou koncentrací) než 1% mast s hydrokortizon acetátem 
(tabulka 2).

Tabulka 2 Účinnost ve 3. týdnu

Hydrokortizon 
acetát 1%
(N=185)

Takrolimus 0,03%
(N=189)

Takrolimus 0,1%
(N=186)

Median mEASI jako 
procentuálnívyjádření 
výchozí střední hodnoty 
AUC
(primární cílový 
parametr)§

64,0%

44,8%

39,8%

 

            

9

Zlepšení 

 90%v 

globálním lékařském 
hodnocení

15,7%

38,5%

48,4%

§ nižší hodnoty = větší zlepšení

Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí s takrolimem než u skupiny léčené 
hydrokortizonem. Výskyt pruritu se časem snížil u skupiny léčené mastí s takrolimem, ale nikoliv 
u skupiny léčené hydrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné klinické relevantní změny 
laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin.

Účelem třetí multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie bylo hodnocení účinnosti 
a bezpečnosti 0,03% masti s takrolimem aplikované jedenkrát nebo dvakrát denně ve vztahu 
k aplikaci 1% masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně u dětí s mírnou až silnou atopickou 
dermatitidou. Délka léčby byla tři týdny.

Tabulka 3 Účinnost ve 3. týdnu

Hydrokortizon acetát 
1%
dvakrát denně
(N=207)

Mast s takrolimem 
0,03%
jedenkrát denně 
(N=207)

Mast s takrolimem 
0,03%
dvakrát denně
(N=210)

Median mEASI 
procentuální snížení 
(primární cílový 
parametr)§

47,2%

70,0%

78,7%

Zlepšení 

 90% v 

globálním lékařském 
hodnocení

13,6%

27,8%

36,7%

§ vyšší hodnoty = větší zlepšení

Primární cílový parametr byl definován jako procentuální snížení u EASI od počátku až do konce 
léčby. Statisticky signifikantně větší zlepšení bylo po podání 0,03% masti s takrolimem aplikované 
jedenkrát nebo dvakrát denně ve srovnání s podáním masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně 
(p<0,001 pro obě masti). Léčba 0,03% masti s takrolimem dvakrát denně byla efektivnější než při 
aplikaci jedenkrát denně (tabulka 3). Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí 
s takrolimem než u skupiny léčené mastí s hyrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné 
klinické relevantní změny laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin.

Ve čtvrté klinické studii, bylo přibližně 800 pacientů (věku ≥ 2 let), kteří dostávali 0,1% mast 
s takrolimem střídavě nebo kontinuálně v otevřené, dlouhodobé bezpečnostní studii po dobu 4 let, 300 
pacientů, kteří byli léčeni nejméně po dobu 3 let a 79 pacientů léčených po dobu minimálně 42 
měsíců. Na základě změn od základny EASI skore a zasažené oblasti povrchu těla působil u pacientů 
bez ohledu na věk zlepšení jejich atopické dermatitidy ve všech následujících časových úsecích. 
Během klinické studie nebyla evidence ztráty účinku. Celkový výskyt nežádoucích příhod se snižoval 
v průběhu studie u všech pacientů nezávisle na věku. Jsou hlášeny tři nejčastěji se vyskytující 
nežádoucí příhody s chřipkovými příznaky (nachlazení, rýma, chřipka s infekcí horních cest 
dýchacích apod.), pruritus a pálením pokožky. V této dlouhodobé studii nebyly pozorovány žádné 
nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny v krátkodobých a/nebo předchozích studiích.

Účinnost a bezpečnost masti s takrolimem v udržovací léčbě mírné až závažné atopické dermatitidy 
byla hodnocena u 524 pacientů ve dvou multicentrických klinických studiích fáze III s podobným 
designem. Jedna studie probíhala u dospělých pacientů (≥ 16 let) a druhá u pediatrických pacientů 
(2 – 15 let). V obou studiích vstoupili pacienti s aktivní formou choroby do otevřené fáze hodnocení 
v délce maximálně 6 týdnů, během které byla postižená místa léčena mastí s takrolimem dvakrát 
denně, dokud pacienti nedosáhli zlepšení podle předdefinované škály (IGA [Investigator´s Global 
Assessment] skóre ≤ 2, tj. vymizení úplné, vymizení téměř úplné nebo mírná forma). Potom pacienti 

 

            

10

pokračovali dvojitě zaslepenou fází v délce až 12 měsíců, během které byla choroba kontrolována 
(disease control period – DCP). Pacienti byly randomizováni a dostávali buď mast s takrolimem 
(0,1% dospělí; 0,03% děti) nebo vehikulum jedenkrát denně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. 
Pokud se objevila exacerbace choroby, pacienti byli opět léčeni v otevřené fázi mastí s takrolimem 
dvakrát denně po dobu maximálně 6 týdnů, dokud se IGA skóre nevrátilo na ≤ 2.
Primární cílový parametr v obou studiích byl počet exacerbací choroby vyžadujících „podstatnou 
terapeutickou intervenci“ během DCP, definovanou jako exacerbaci s IGA = 3 – 5 (tj. středně 
závažné, závažné a velmi závažné onemocnění) v první den vzplanutí, vyžadující léčbu v délce více 
než 7 dnů. Obě studie prokázaly významný benefit při hodnocení primárního a hlavních sekundárních 
cílových parametrů při léčbě takrolimem v masti dvakrát týdně po dobu 12 měsíců ve smíšené 
populaci pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Tyto rozdíly zůstaly statisticky 
významné i při subanalýze smíšené populace pacientů s mírnou až těžkou atopickou dermatitidou 
(tabulka 4). V těchto studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny již 
dříve.

Tabulka 4: Účinnost (populace se středně těžkým až těžkým onemocněním)

Dospělí, ≥ 16 let

Děti, 2 – 15 let

Takrolimus 
0,1% 2 x 
týdně, (N = 
80)

Vehikulum 2 x 
týdně, (N = 73)

Takrolimus 
0,03% 2 x týdně, 
(N = 78)

Vehikulum 2 x 
týdně, (N = 75)

Median počtu DE 
vyžadujících 
podstatnou intervenci 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 
období (% pacientů 
bez DE vyžadujících 
podstatnou 
intervenci).

1,0 (48,8%)

5,3 (17,8%)

1,0 (46,2%)

2,9 (21,3%)

Median délky období 
do první DE 
vyžadující 
podstatnou intervenci

142 dnů

15 dnů

217 dnů

36 dnů

Median počtu DE 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 
období (% pacientů 
bez jakékoli DE 
periody) 

1,0 (42,5%)

6,8 (12,3%)

1,5 (41,0%)

3,5 (14,7%)

Median délky období 
do první DE

123 dnů

14 dnů

146 dnů

17 dnů

Průměrný (SD) 
procentuální podíl 
dnů strávených 
léčbou DE exacerbací

16,1 (23,6)

39,0 (27,8)

16,9 (22,1)

29,9 (26,8)

DE (disease exacerbation): exacerbace onemocnění
p< 0,001 ve prospěch takrolimu masti 0,1% (dospělí) a 0,03% (děti) pro primární a hlavní sekundární 
cílové parametry

Byla provedena sedmiměsíční, dvojitě zaslepená, paralelní, randomizovaná studie na pediatrických 
pacientech (2-11 let) se středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou. V jednom rameni byl 
pacientům aplikován přípravek Protopic 0,03% mast (n=121) nejprve dvakrát denně po dobu 3 týdnů 
a pak jedenkrát denně až do vymizení léze. Ve srovnávacím rameni byl pacientům aplikován 
1% hydrokortizon acetát mast (HA) na hlavu a krk a 0,1% hydrokortizon butyrát mast na trup 

 

            

11

a končetiny (n=111) nejprve dvakrát denně po dobu 2 týdnů a pak HA dvakrát denně na všechny 
postižené oblasti. V průběhu tohoto období byla u všech pacientů a kontrolních subjektů (n=44) 
provedena primární imunizace a přeočkování konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis,
sérotyp C.
Primárním cílovým parametrem této studie byla míra odpovědi na vakcinaci, definovaná jako 
procentuální podíl pacientů s titrem sérových baktericidních protilátek (SBA) ≥ 8 při návštěvě 
v týdnu 5. Analýza míry odpovědi v týdnu 5 vykázala ekvivalenci mezi léčenými skupinami 
(hydrokortizon 98,3%, takrolimus mast 95,4%; ve věku 7-11 let: 100% v obou ramenech). Výsledky 
v kontrolní skupině byly obdobné.
Primární odpověď na vakcinaci nebyla ovlivněna.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Klinické údaje ukázaly, že po lokální aplikaci je koncentrace takrolimu v systémové cirkulaci nízká,
a pokud je vůbec měřitelná, pak je přechodná.

Absorpce
Výsledky zjištěné u zdravých jedinců po jednorázové i opakované místní aplikaci masti obsahující 
takrolimus ukazují, že systémová expozice takrolimu je malá anebo vůbec žádná.
Většina pacientů s atopickou dermatitidou (dospělých i dětí), kteří byli léčeni jednorázovým anebo 
opakovaným nanášením masti obsahující takrolimus (0,03 - 0,1%), a kojenců od 5 měsíců věku 
léčených mastí s takrolimem (0,03%) měla krevní koncentrace nižší než 1,0 ng/ml. Pokud byly 
zjištěny hladiny vyšší než 1,0 ng/ml, pak byly pouze přechodné. Čím větší plochy jsou léčeny, tím 
vyšší je i množství takrolimu v organizmu. Nicméně, jak rozsah, tak rychlost lokálního vstřebávání se 
v průběhu hojení kůže snižuje. Jak u dospělých, tak u dětí, jimž byla mastí s takrolimem ošetřována 
průměrně polovina povrchu těla, byla systémová expozice takrolimu (t.j. AUC) z masti Protopic 
přibližně 30 x nižší, než ta, se kterou se setkáváme po perorálním podávání imunosupresivních dávek 
u pacientů po transplantaci ledvin a jater. Nejnižší koncentrace takrolimu v krvi, při které lze ještě 
zjistit systémové účinky není známa.
U pacientů léčených mastí obsahující takrolimus po delší období (až do jednoho roku) nebyla zjištěna 
kumulace takrolimu v organizmu.

Distribuce
Při použití masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká. Vysoká schopnost takrolimu 
vázat se na plazmatické bílkoviny (více než 98,8%) není pokládána za klinicky relevantní.
Po lokální aplikaci masti s takrolimem, takrolimus selektivně proniká do kůže, jeho difúze do 
krevního oběhu je minimální.

Metabolizmus
Metabolizmus takrolimu v lidské kůži není zjistitelný. Systémově dostupný takrolimus je extenzivně 
metabolizován v játrech za pomoci CYP3A4.

Eliminace
Pokud byl takrolimus podán intravenózně, měl nízkou rychlost clearance. Průměrná celková tělesná 
clearance je přibližně 2,25 l/hod. Jaterní clearance systémově dostupného takrolimu by mohla být 
snížena u osob se závažným zhoršením jaterní funkce, popřípadě tehdy, když pacient současně 
dostává léky, které jsou význačnými inhibitory CYP3A4.
Po opakované lokální aplikaci masti byl poločas takrolimu odhadnut na 75 hodin u dospělých 
a 65 hodin u dětí.

Pediatrická populace
Farmakokinetika takrolimu po lokální aplikaci je podobná jako farmakokinetika hlášená u dospělých, 
s minimální systémovou expozicí a bez prokázané akumulace (viz výše).

 

            

12

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita opakované aplikace a lokální tolerance
Opakované místní nanášení masti obsahující takrolimus anebo masťového vehikula potkanům, 
králíkům a trpasličím prasatům bylo spojeno s mírnými změnami na kůži, jako např. erytémem, 
edémem a papulami. Dlouhodobé místní nanášení takrolimu vedlo u potkanů k systémové toxicitě 
včetně poruch ledvin, pankreatu, očí a nervového systému. Tyto změny byly způsobeny u hlodavců 
vysokou systémovou expozicí v důsledku velké transdermální absorpce takrolimu. U samiček 
trpasličích prasat byl o něco nižší přírůstek na váze jedinou pozorovanou systémovou změnou při 
vysokých koncentracích masti (3%). Ukázalo se, že králíci jsou zvláště citliví na intravenózní 
podávání takrolimu. Pozorovány byly reverzibilní kardiotoxické účinky.

Mutagenita
In vitro in vivo testy neukázaly genotoxický potenciál takrolimu.

Kancerogenita
Systémové studie kancerogenity u myší (18 měsíců) a u potkanů (24 měsíců) neodhalily kancerogenní 
potenciál takrolimu. 
V 24 měsíců trvající studii kožní kancerogenity prováděné u myší 0,1% mastí nebyly pozorovány 
žádné kožní nádory. V téže studii však byl v souvislosti s vysokou systémovou expozicí zjištěn 
zvýšený výskyt lymfomů. 
Při studii fotokancerogenity byly holé bílé myši chronicky potírány mastí obsahující takrolimus 
a ozařovány ultrafialovým světlem. Zvířata ošetřovaná mastí s takrolimem vykazovala statisticky 
významné zkrácení doby vývoje kožních nádorů (skvamocelulárních karcinomů) a zvýšení počtu 
těchto nádorů. Není jasné, zda toto působení takrolimu je následkem systémové imunosuprese, anebo 
lokálního vlivu. Vzhledem k tomu, že u člověka není potenciál pro lokální imunosupresi při 
dlouhodobém používání takrolimu v masti znám, nelze riziko pro člověka zcela vyloučit.

Reprodukční toxicita
U potkanů a králíků byla pozorována embryonální a fetální toxicita, avšak pouze při dávkách, které 
způsobovaly signifikantní toxicitu u březích zvířat. Po vysokých subkutánních dávkách takrolimu byla 
u samců potkana zjištěna snížená funkce spermií.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bílá vazelína
Tekutý parafin
Propylen-karbonát
Bílý vosk
Tvrdý parafin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

 

            

13

6.5

Druh obalu a velikost balení

Laminátová tuba s vnitřní vrstvou z polyetylénu nízké hustoty, s bílým polypropylénovým 
šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 10 g, 30 g a 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/001
EU/1/02/201/002
EU/1/02/201/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. února 2002
Datum prodloužení registrace: 20.listopadu 2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

{DD/MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské  agentury
pro léčivé přípravky:  http://www.ema.europa.eu/.

 

            

14

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Protopic 0,1% mast

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g Protopic 0,1% mast obsahuje tacrolimusum 1,0 mg jako tacrolimusum monohydricum (0,1%).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Mast

Bílá až lehce nažloutlá mast.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Protopic 0,1% mast je indikována k léčbě dospělých a mladistvých (16 let a starších).

Léčba vzplanutí
Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých, kteří adekvátně nereagují na 
konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy, nebo kteří tuto léčbu netolerují.

Udržovací léčba
Léčba středně  závažných  až  těžkých  atopických  dermatitid  k prevenci  vzplanutí  a  k prodloužení 
období  bez  vzplanutí  u  pacientů  s vysokou  frekvencí  exacerbací  (tj.  4  x  ročně  nebo  více),  kteří 
reagovali nejpozději do 6 týdnů na léčbu takrolimem v masti 2 x denně (léze vymizí zcela, téměř nebo 
přetrvávají pouze v mírné podobě).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Protopic má zahajovat pouze lékař se zkušeností s diagnostikou a léčbou atopické 
dermatitis.

Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích, Protopic 0,03% a Protopic 0,1%.

Dávkování

Léčba vzplanutí
Protopic lze používat ke krátkodobé nebo přerušované dlouhodobé léčbě. Dlouhodobá léčba nemá být
kontinuální.
Léčba přípravkem Protopic by měla být zahájena při prvním výskytu příznaků. Každá postižená oblast 
kůže se léčí přípravkem Protopic, dokud léze nevymizí zcela, téměř, nebo nepřetrvává pouze v mírné 
podobě. Poté se u pacientů považuje za vhodné přejít na udržovací léčbu (viz níže). Při prvních 
známkách recidivy (vzplanutí) příznaků choroby by měla být léčba znovu zahájena.

Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Léčba by měla být zahájena nanášením masti Protopic 0,1% dvakrát denně a měla by pokračovat až 
do  vymizení  lézí.  Jestliže  se  symptomy  opět  objeví,  měla  by  se  léčba  mastí  Protopic  0,1%  dvakrát 

 

            

15

denně začít znovu. Pokud to klinický stav dovolí, je vhodné zkusit snížení frekvence nanášení masti 
nebo použít slabší koncentraci Protopic 0,03% mast.

Zlepšení lze obvykle pozorovat v průběhu prvního týdne léčby. Pokud se známky zlepšení neobjeví po 
dvou týdnech léčby, je třeba uvažovat o jiném způsobu terapie.

Starší lidé
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi. Klinická zkušenost s podáváním přípravku 
této skupině pacientů nicméně neprokázala nutnost jakékoli úpravy dávky.

Pediatrická populace
Děti ve věku od 2 do 16 let by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast. 
Podávání přípravku Protopic mast dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další 
údaje.

Udržovací léčba
Pro udržovací léčbu jsou vhodní pacienti, kteří na podávání takrolimu v masti 2 x denně reagují 
nejpozději do 6 týdnů (léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě).

Dospělí a dospívající (16 let a starší)
Dospělí pacienti (16 let a starší) by měli užívat Protopic 0,1% mast.
Mast Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 
obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 
by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic.

Vzhledem k tomu, že údaje o bezpečnosti udržovací léčby delší než 12 měsíců nejsou k dispozici, měl 
by ošetřující lékař po 12 měsících posoudit stav pacienta a rozhodnout, zda v udržovací terapii 
pokračovat. 

Pokud se znovu objeví známky vzplanutí, je třeba opět zahájit každodenní léčbu dvakrát denně (viz 
bod Léčba vzplanutí výše).

Starší lidé
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi (viz bod Léčba vzplanutí výše).

Pediatrická populace
Děti ve věku od 2 do 16 let by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast.
Podávání přípravku Protopic dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další údaje.

Způsob podání
Protopic mast je třeba nanášet v tenké vrstvě na postižené nebo obvykle postižené oblasti kůže. 
Protopic mast může být aplikována na kterékoli části těla včetně obličeje, krku a oblasti flexur, ne 
však na sliznice. Mast Protopic by neměla být aplikována v okluzi, protože tato metoda podání nebyla 
na pacientech studována (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na makrolidy obecně, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 
v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vystavení kůže slunečnímu světlu by mělo být sníženo na minimum. Během aplikace masti Protopic 
by se pacienti měli vyhnout používání ultrafialového (UV) světla v soláriu a léčbě pomocí UVB 
anebo UVA v kombinaci s psoraleny (PUVA) (viz bod 5.3). Lékaři by měli seznámit pacienty 
s vhodnými metodami ochrany proti slunečnímu záření, jako je například minimalizace času 

 

            

16

stráveného na slunci, používání vhodných prostředků ochraňujících před slunečním zářením a 
chránění kůže vhodným oblečením. Mast Protopic by neměla být aplikována na léze, které jsou 
považovány za potenciálně maligní nebo premaligní.

Jakoukoli nově vzniklou změnu stávajícího obrazu ekzému v léčené oblasti by měl zkontrolovat lékař.

Používání takrolimové masti se nedoporučuje u pacientů s defektem kožní bariéry, jako je např. 
Nethertonův syndrom, lamelární ichtyóza, generalizovaná erytrodermie nebo kožní projevy reakce 
štěpu proti hostiteli. Tyto kožní choroby mohou zvyšovat systémovou absorpci takrolimu. Perorální 
užívání takrolimu se k léčbě těchto kožních chorob rovněž nedoporučuje. Během postmarketingového 
sledování byly u těchto stavů hlášeny případy zvýšené hladiny takrolimu v krvi.

S opatrností je třeba postupovat pokud je Protopic aplikován dlouhodobě na velké plochy kůže, 
zvláště u dětí (viz bod 4.2). Pacienti, zvláště pediatričtí, by měli být během léčby přípravkem Protopic 
pravidelně monitorování z hlediska reakce na léčbu a nutnosti pokračování v léčbě. Po 12 měsících by 
mělo být do vyhodnocení u pediatrických pacientů zahrnuto přerušení léčby přípravkem Protopic (viz 
bod 4.2). 

Potenciál pro lokální imunosupresi, která by mohla mít za následek infekce anebo kožní malignity, 
není při dlouhodobé léčbě (tj. trvající roky) znám (viz bod 5.1).
Protopic obsahuje jako léčivou látku takrolimus, inhibitor kalcineurinu. Dlouhodobá celková expozice 
intenzivní imunosupresi po systémovém podávání kalcineurinových inhibitorů byla 
u transplantovaných pacientů spojena se zvýšeným rizikem vývoje lymfomů a kožních malignit. 
U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-buněk) a jiných typů lymfomů a rakoviny kůže (viz bod 4.8).  Protopic by neměl být 
podáván pacientům s vrozeným nebo získaným imunitním deficitem nebo pacientům podstupujícím 
léčbu způsobující imunosupresi.

U pacientů s atopickou dermatitis léčených přípravkem Protopic nebyly nalezeny významné 
systémové hladiny takrolimu.

Při klinických zkouškách byla ve výjimečných případech (0,8%) pozorována lymfadenopatie. Většina 
těchto případů byla ve vztahu k infekcím (kůže, respirační trakt, zuby), a vymizela po vhodné 
antibiotické léčbě. Pacienti po transplantaci, kteří jsou léčeni imunosupresivy ( např. takrolimus 
systémově ), mají zvýšené riziko vzniku lymfomu; proto by pacienti, kteří jsou léčeni mastí Protopic a 
u nichž dojde k lymfadenopatii, měli být sledováni, abychom se ujistili, že lymfadenopatie vymizela. 
Lymfadenopatie přítomná na počátku terapie by měla být vyšetřena a sledována. Pokud by 
lymfadenopatie přetrvávala, je třeba zjistit její etiologii. Pokud není etiologie jasná, anebo při akutní 
infekční mononukleóze, je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Protopic.

Účinnost a bezpečnost masti Protopic při léčbě klinicky infikované atopické dermatitidy nebyla 
hodnocena. Před zahájením léčby přípravkem Protopic mast by však měla být klinická infekce na 
místech předpokládaného ošetření vyléčena. Pacienti s atopickou dermatitidou jsou predisponovani k 
povrchovým kožním infekcím. Léčba mastí Protopic může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
folikulitidy a herpetické virové infekce (herpes simplex dermatitis [eczema herpeticum], herpes 
simplex [herpes labialis], Kaposiho varicelliformní erupce) (viz bod 4.8). Pokud pacient trpí 
takovouto infekcí, je třeba zvážit rizika a prospěšnost léčby přípravkem Protopic.

Emoliencia by neměla být nanášena na ošetřovanou plochu do 2 hodin po aplikaci masti Protopic. 
Současné používání jiných lokálních preparátů nebylo hodnoceno. Nejsou rovněž zkušenosti se 
současným užíváním systémových steroidů a imunosupresivních látek.

Mast se nesmí dostat do kontaktu se sliznicemi a s očima. Pokud se náhodně dostane do těchto oblastí, 
je třeba ji důkladně otřít a opláchnout vodou.

 

            

17

Používání masti Protopic pod překrytými plochami nebylo u pacientů studováno. Okluzivní obvazy se 
nedoporučují.

Jako po užívání každého léku k místní aplikaci by si pacienti po aplikaci měli umýt ruce, pokud 
ovšem postižené oblasti nejsou přímo na nich. 

Takrolimus je do značné míry metabolizován v játrech a ačkoliv je po lokální léčbě jeho koncentrace 
v krvi nízká, měla by být mast používána u pacientů s jaterním selháním opatrně (viz bod 5.2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Formální studie sledující lokální lékové interakce nebyly s mastí obsahující takrolimus provedeny.

Takrolimus není v lidské kůži metabolizován. Není tedy žádná možnost perkutánních interakcí, které 
by mohly ovlivnit metabolismus takrolimu. 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován pomocí jaterního cytochromu P450 3A4 
(CYP3A4). Po místní aplikaci masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká (méně než 
1,0 ng/ml), a je nepravděpodobné, že by byla ovlivněna současným podáváním látek, o nichž je 
známo, že jsou inhibitory CYP3A4. Nicméně možnost interakce nemůže být vyloučena, a proto by 
mělo být současné systémové podávání látek, o nichž je známo, že jsou inhibitory CYP3A4 (např. 
erytromycin, itrakonazol, ketokonazol a diltiazem) prováděno opatrně u pacientů s rozsáhlým anebo 
s erytrodermickým onemocněním.

Pediatrická populace
Byla provedena studie interakce s konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, sérotyp C na 
dětech ve věku 2-11 let. Nebyl pozorován žádný vliv na okamžitou odpověď na vakcinaci, na 
vytvoření imunitní paměti či na humorální a buňkami zprostředkovanou imunitu (viz bod 5.1).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Fertilita
O fertilitě nejsou k dispozici žádné údaje.

Těhotenství
Adekvátní údaje o podávání takrolimu masti těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podávání (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 
není známé.

Přípravek Protopic mast by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení
U lidí se ukázalo, že po systémovém podávání takrolimu se tento vylučoval do mateřského mléka. 
I když klinické údaje svědčí o tom, že systémové hladiny takrolimu po aplikaci masti jsou 
v organizmu nízké, kojení v průběhu léčby mastí Protopic se nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Mast Protopic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích -přibližně 50% pacientů vykazuje určitý druh nežádoucího podráždění kůže 
v místě aplikace léku. Pocity pálení, pruritus a erytém byly velmi časté, obvykle mírné až středně 
závažné, a obvykle vymizely v průběhu prvého týdne léčby. Zvýšená citlivost kůže a pocity 

 

            

18

mravenčení patřily rovněž mezi časté nežádoucí účinky. Nesnášenlivost alkoholu (zčervenání 
obličeje anebo podráždění kůže po požití alkoholického nápoje) byla běžná.
U pacientů může být zvýšené riziko vzniku folikulitidy, akné a herpetické virové infekce.

Nežádoucí reakce s možným vztahem k léčbě jsou uvedeny níže. Jejich frekvence je definována jako 
velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé 
skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté

1/10

Časté

1/100,
<1/10

Méně časté

1/1000,
<1/100

Nejsou známy 
(nelze určit 
z dostupných 
údajů)

Infekce a 
infestace

Lokální infekce kůže bez 
ohledu na specifickou 
etiologii, mimo jiné: 
eczema herpeticum, 
folliculitis, 
herpes simplex, 
herpetická virová infekce, 
Kaposiho varicelliformní 
erupce*

Herpetická 

infekce oka*

Poruchy 
metabolismu a 
výživy

Intolerance alkoholu 
(zčervenání obličeje nebo 
podráždění pokožky po 
požití alkoholických 
nápojů)

Poruchy 
nervového 
systému

Parestézie a dysestézie 
(zvýšená citlivost, pocit 
pálení)

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně

Pruritus

Akné*

Rosacea 
(růžovka)*
Lentigo *

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Pálení, svědění 
v místě aplikace 

Pocit tepla v místě 
aplikace, erytém v místě 
aplikace, bolest v místě 
aplikace, podráždění
v místě aplikace, 
parestézie v místě 
aplikace, vyrážka v místě 
aplikace

Edém v místě 
aplikace*

Vyšetření

Zvýšená 
hladina 
přípravku* 
(viz bod 4.4)

* Nežádoucí účinky byly hlášeny během postmarketingového sledování

Post-marketingové zkušenosti
U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-buněk) a jiných druhů lymfomů, a rakoviny kůže (viz bod 4.4).

Udržovací léčba
Ve studii hodnotící udržovací léčbu (podávání 2 x týdně) u dospělých a dětí se středně závažnou až 
těžkou atopickou dermatitidou byly s frekvencí větší než v kontrolní skupině zaznamenány tyto 
nežádoucí účinky: impetigo v místě aplikace (7,7% u dětí) a infekce v místě aplikace (6,4% u dětí 
a 6,3% u dospělých).

 

            

19

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

Předávkování jako důsledek lokální aplikace je nepravděpodobné. Pokud je mast spolknuta, 
doporučují se obecná podpůrná opatření. Ta mohou zahrnovat monitorování vitálních funkcí 
a kontrolu klinického stavu. Vzhledem k povaze vehikula masti se nedoporučuje vyvolání zvracení ani 
výplach žaludku.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná dermatologika, ATC kód: D11AH01

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky
Mechanismus účinku takrolimu u atopické dermatitidy není zcela jasný. Klinický význam níže 
uvedených pozorování není znám.
Vazbou na specifický cytoplazmatický imunofilin (FKBP12) inhibuje takrolimus kalcium-
dependentní dráhy transdukce signálu v T buňkách a tím brání transkripci a syntéze IL-2, IL-3, IL-4, 
IL-5 a jiných cytokinů, jako například GM-CSF, TNF-alfa a IFN-gama. 
In vitro takrolimus snižoval v Langerhansových buňkách izolovaných z normální lidské kůže 
stimulační aktivitu vůči T buňkám. Bylo rovněž prokázáno, že takrolimus inhibuje uvolňování 
mediátorů zánětu ze žírných buněk kůže, bazofilů a eozinofilů.
U zvířat takrolimus ve formě masti potlačil zánětlivé reakce vzniklé při experimentální a spontánní 
dermatitidě, které se podobají atopické dermatitidě u člověka. Takrolimus mast nesnižovala u zvířat 
tloušťku kůže a nevyvolávala atrofii kůže.
U pacientů s atopickou dermatitidou bylo zlepšení kožních lézí v průběhu léčby mastí obsahující 
takrolimus spojeno se sníženou expresí Fc receptorů na Langerhansových buňkách a s redukcí jejich 
hyperstimulační aktivity vůči T buňkám. U lidí mast obsahující takrolimus neovlivňuje syntézu 
kolagenu.

Klinická účinnost a bezpečnost
Účinnost a bezpečnost přípravku Protopic byla stanovena u více než 18 500 pacientů léčených mastí 
s takrolimem od fáze I do fáze III v klinických studiích. Výsledky šesti velkých studií jsou zde 
uvedeny. 

V 6 měsíční multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studii byla podávána 0,1% mast 
s takrolinem dvakrát denně dospělým s mírnou až silnou atopickou dermatitidou a porovnána 
s topickým kortikosteroidním režimem (0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 
1% hydrokortizon acetát na obličej a krk). Primární cílový parametr byla odpověď 3 měsíců 
definována jako skupina pacientů s nejméně 60% zlepšením v mEASI (modified Eczema Area and 
Severity Index) mezi počátkem a 3. měsícem. Rychlost odpovědi u skupiny, která byla léčena 
0,1% mastí s takrolimem (71,6%) byla signifikantně vyšší než ta u skupiny, které byla léčena 
topickými kortikosteroidy (50,8%; p<0,001; tabulka 1). 0dpověď po šesti měsících byla srovnatelná 
s tříměsíčními výsledky.

 

            

20

Tabulka 1 Účinnost ve 3. měsíci

Topický kortikosteroidní
Režim§
(N=485)

Takrolimus 0,1%
(N=487)

Rychlost odpovědi ≥ 60%
zlepšení u mEASI (primární 
cílový parametr)§§

50,8%

71,6%

Zlepšení ≥ 90% v globálním 
lékařském hodnocení

28,5%

47,7%

§ Topický kortikosteroidní režim = 0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 1% hydrokortizon 
acetát na obličej a krk
§§ vyšší hodnoty = větší zlepšení

Výskyt a druh většiny nežádoucích příhod byl podobný u obou léčených skupin. Pálení pokožky, 
herpes simplex, intolerance na alkohol (zrudnutí obličeje, nebo citlivost pokožky po požití alkoholu), 
pálení pokožky, hyperastézie, akné a fungální dermatitida se objevily častěji u skupiny léčené 
takrolimem. Během studie nebyly žádné relevantní změny laboratorních parametrů nebo životních 
znaků u léčených skupin.

Ve druhé klinické studii, byly dětí od 2 do 15 let s mírnou až silnou atopickou dermatidou, které byly 
léčeny dvakrát denně po dobu 3 týdnů 0,03% mastí s takrolimem, 0,1% mastí s takrolimem nebo 
1% mastí s hydrokortizon acetátem. Primární cílový parametr byla plocha pod křivkou (AUC) 
u mEASI jako procenta počátku vypočítaného průměrem během léčebného období. Výsledky 
multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie ukázaly, že masti s 0,03% a 0,1% takrolimu 
jsou signifikantně účinnější (p<0,001 u obou koncentrací) než 1% mast s hydrokortizon acetátem 
(tabulka 2).

Tabulka 2 Účinnost ve 3. týdnu

Hydrokortizon 
acetát 1%
(N=185)

Takrolimus 0,03%
(N=189)

Takrolimus 0,1%
(N=186)

Median mEASI jako 
procentuálnívyjádření 
výchozí střední hodnoty 
AUC
(primární cílový 
parametr)§

64,0%

44,8%

39,8%

Zlepšení 

 90%v 

globálním lékařském 
hodnocení

15,7%

38,5%

48,4%

§ nižší hodnoty = větší zlepšení

Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí s takrolimem než u skupiny léčené 
hydrokortizonem. Výskyt pruritu se časem snížil u skupiny léčené mastí s takrolimem, ale nikoliv 
u skupiny léčené hydrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné klinické relevantní změny 
laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin.

Účelem třetí multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie bylo hodnocení účinnosti 
a bezpečnosti 0,03% masti s takrolimem aplikované jedenkrát nebo dvakrát denně ve vztahu 
k aplikaci 1% masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně u dětí s mírnou až silnou atopickou 
dermatitidou. Délka léčby byla tři týdny.

 

            

21

Tabulka 3 Účinnost ve 3. týdnu

Hydrokortizon acetát 
1%
dvakrát denně
(N=207)

Mast s takrolimem 
0,03%
jedenkrát denně 
(N=207)

Mast s takrolimem 
0,03%
dvakrát denně
(N=210)

Median mEASI 
procentuální snížení 
(primární cílový 
parametr)§

47,2%

70,0%

78,7%

Zlepšení 

 90% v 

globálním lékařském 
hodnocení

13,6%

27,8%

36,7%

§ vyšší hodnoty = větší zlepšení

Primární cílový parametr byl definován jako procentuální snížení u EASI od počátku až do konce 
léčby. Statisticky signifikantně větší zlepšení bylo po podání 0,03% masti s takrolimem aplikované 
jedenkrát nebo dvakrát denně ve srovnání s podáním masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně 
(p<0,001 pro obě masti). Léčba 0,03% masti s takrolimem dvakrát denně byla efektivnější než při 
aplikaci jedenkrát denně (tabulka 3). Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí 
s takrolimem než u skupiny léčené mastí s hyrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné 
klinické relevantní změny laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin.

Ve čtvrté klinické studii, bylo přibližně 800 pacientů (věku ≥ 2 let), kteří dostávali 0,1% mast 
s takrolimem střídavě nebo kontinuálně v otevřené, dlouhodobé bezpečnostní studii po dobu 4 let, 300 
pacientů, kteří byli léčeni nejméně po dobu 3 let a 79 pacientů léčených po dobu minimálně 42 
měsíců. Na základě změn od základny EASI skore a zasažené oblasti povrchu těla působil u pacientů 
bez ohledu na věk zlepšení jejich atopické dermatitidy ve všech následujících časových úsecích. 
Během klinické studie nebyla evidence ztráty účinku. Celkový výskyt nežádoucích příhod se snižoval 
v průběhu studie u všech pacientů nezávisle na věku. Jsou hlášeny tři nejčastěji se vyskytující 
nežádoucí příhody s chřipkovými příznaky (nachlazení, rýma, chřipka s infekcí horních cest 
dýchacích apod.), pruritus a pálením pokožky. V této dlouhodobé studii nebyly pozorovány žádné 
nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny v krátkodobých a/nebo předchozích studiích.

Účinnost a bezpečnost masti s takrolimem v udržovací léčbě mírné až závažné atopické dermatitidy 
byla hodnocena u 524 pacientů ve dvou multicentrických klinických studiích fáze III s podobným 
designem. Jedna studie probíhala u dospělých pacientů (≥ 16 let) a druhá u pediatrických pacientů 
(2 – 15 let). V obou studiích vstoupili pacienti s aktivní formou choroby do otevřené fáze hodnocení 
v délce maximálně 6 týdnů, během které byla postižená místa léčena mastí s takrolimem dvakrát 
denně, dokud pacienti nedosáhli zlepšení podle předdefinované škály (IGA [Investigator´s Global 
Assessment] skóre ≤ 2, tj. vymizení úplné, vymizení téměř úplné nebo mírná forma). Potom pacienti 
pokračovali dvojitě zaslepenou fází v délce až 12 měsíců, během které byla choroba kontrolována 
(disease control period – DCP). Pacienti byly randomizováni a dostávali buď mast s takrolimem 
(0,1% dospělí; 0,03% děti) nebo vehikulum jedenkrát denně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. 
Pokud se objevila exacerbace choroby, pacienti byli opět léčeni v otevřené fázi mastí s takrolimem 
dvakrát denně po dobu maximálně 6 týdnů, dokud se IGA skóre nevrátilo na ≤ 2.
Primární cílový parametr v obou studiích byl počet exacerbací choroby vyžadujících „podstatnou 
terapeutickou intervenci“ během DCP, definovanou jako exacerbaci s IGA = 3 – 5 (tj. středně 
závažné, závažné a velmi závažné onemocnění) v první den vzplanutí, vyžadující léčbu v délce více 
než 7 dnů. Obě studie prokázaly významný benefit při hodnocení primárního a hlavních sekundárních 
cílových parametrů při léčbě takrolimem v masti dvakrát týdně po dobu 12 měsíců ve smíšené 
populaci pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Tyto rozdíly zůstaly statisticky 
významné i při subanalýze smíšené populace pacientů s mírnou až těžkou atopickou dermatitidou 
(tabulka 4). V těchto studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny již 
dříve.

 

            

22

Tabulka 4: Účinnost (populace se středně těžkým až těžkým onemocněním)

Dospělí, ≥ 16 let

Děti, 2 – 15 let

Takrolimus 
0,1% 2 x 
týdně, (N = 
80)

Vehikulum 2 x 
týdně, (N = 73)

Takrolimus 
0,03% 2 x týdně, 
(N = 78)

Vehikulum 2 x 
týdně, (N = 75)

Median počtu DE 
vyžadujících 
podstatnou intervenci 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 
období (% pacientů 
bez DE vyžadujících 
podstatnou 
intervenci).

1,0 (48,8%)

5,3 (17,8%)

1,0 (46,2%)

2,9 (21,3%)

Median délky období 
do první DE 
vyžadující 
podstatnou intervenci

142 dnů

15 dnů

217 dnů

36 dnů

Median počtu DE 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 
období (% pacientů 
bez jakékoli DE 
periody) 

1,0 (42,5%)

6,8 (12,3%)

1,5 (41,0%)

3,5 (14,7%)

Median délky období 
do první DE

123 dnů

14 dnů

146 dnů

17 dnů

Průměrný (SD) 
procentuální podíl 
dnů strávených 
léčbou DE exacerbací

16,1 (23,6)

39,0 (27,8)

16,9 (22,1)

29,9 (26,8)

DE (disease exacerbation): exacerbace onemocnění
p< 0,001 ve prospěch takrolimu masti 0,1% (dospělí) a 0,03% (děti) pro primární a hlavní sekundární 
cílové parametry

Byla provedena sedmiměsíční, dvojitě zaslepená, paralelní, randomizovaná studie na pediatrických 
pacientech (2-11 let) se středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou. V jednom rameni byl 
pacientům aplikován přípravek Protopic 0,03% mast (n=121) nejprve dvakrát denně po dobu 3 týdnů 
a pak jedenkrát denně až do vymizení léze. Ve srovnávacím rameni byl pacientům aplikován 
1% hydrokortizon acetát mast (HA) na hlavu a krk a 0,1% hydrokortizon butyrát mast na trup 
a končetiny (n=111) nejprve dvakrát denně po dobu 2 týdnů a pak HA dvakrát denně na všechny 
postižené oblasti. V průběhu tohoto období byla u všech pacientů a kontrolních subjektů (n=44) 
provedena primární imunizace a přeočkování konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis,
sérotyp C.
Primárním cílovým parametrem této studie byla míra odpovědi na vakcinaci, definovaná jako 
procentuální podíl pacientů s titrem sérových baktericidních protilátek (SBA) ≥ 8 při návštěvě 
v týdnu 5. Analýza míry odpovědi v týdnu 5 vykázala ekvivalenci mezi léčenými skupinami 
(hydrokortizon 98,3%, takrolimus mast 95,4%; ve věku 7-11 let: 100% v obou ramenech). Výsledky 
v kontrolní skupině byly obdobné.
Primární odpověď na vakcinaci nebyla ovlivněna.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Klinické údaje ukázaly, že po lokální aplikaci je koncentrace takrolimu v systémové cirkulaci nízká, 
a pokud je vůbec měřitelná, pak je přechodná.

 

            

23

Absorpce
Výsledky zjištěné u zdravých jedinců po jednorázové i opakované místní aplikaci masti obsahující 
takrolimus ukazují, že systémová expozice takrolimu je malá anebo vůbec žádná.
Většina pacientů s atopickou dermatitidou (dospělých i dětí), kteří byli léčeni jednorázovým anebo 
opakovaným nanášením masti obsahující takrolimus (0,03 - 0,1%), a kojenců od 5 měsíců věku 
léčených mastí s takrolimem (0,03%) měla krevní koncentrace nižší než 1,0 ng/ml. Pokud byly 
zjištěny hladiny vyšší než 1,0 ng/ml, pak byly pouze přechodné. Čím větší plochy jsou léčeny, tím 
vyšší je i množství takrolimu v organizmu. Nicméně, jak rozsah, tak rychlost lokálního vstřebávání se 
v průběhu hojení kůže snižuje. Jak u dospělých, tak u dětí, jimž byla mastí s takrolimem ošetřována 
průměrně polovina povrchu těla, byla systémová expozice takrolimu (t.j. AUC) z masti Protopic 
přibližně 30 x nižší, než ta, se kterou se setkáváme po perorálním podávání imunosupresivních dávek 
u pacientů po transplantaci ledvin a jater. Nejnižší koncentrace takrolimu v krvi, při které lze ještě 
zjistit systémové účinky není známa.
U pacientů léčených mastí obsahující takrolimus po delší období (až do jednoho roku) nebyla zjištěna 
kumulace takrolimu v organizmu.

Distribuce
Při použití masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká. Vysoká schopnost takrolimu 
vázat se na plazmatické bílkoviny (více než 98,8%) není pokládána za klinicky relevantní.
Po lokální aplikaci masti s takrolimem, takrolimus selektivně proniká do kůže, jeho difúze do 
krevního oběhu je minimální.

Metabolizmus
Metabolizmus takrolimu v lidské kůži není zjistitelný. Systémově dostupný takrolimus je extenzivně 
metabolizován v játrech za pomoci CYP3A4.

Eliminace
Pokud byl takrolimus podán intravenózně, měl nízkou rychlost clearance. Průměrná celková tělesná 
clearance je přibližně 2,25 l/hod. Jaterní clearance systémově dostupného takrolimu by mohla být 
snížena u osob se závažným zhoršením jaterní funkce, popřípadě tehdy, když pacient současně 
dostává léky, které jsou význačnými inhibitory CYP3A4.
Po opakované lokální aplikaci masti byl poločas takrolimu odhadnut na 75 hodin u dospělých 
a 65 hodin u dětí.

Pediatrická populace
Farmakokinetika takrolimu po lokální aplikaci je podobná jako farmakokinetika hlášená u dospělých, 
s minimální systémovou expozicí a bez prokázané akumulace (viz výše).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita opakované aplikace a lokální tolerance
Opakované místní nanášení masti obsahující takrolimus anebo masťového vehikula potkanům, 
králíkům a trpasličím prasatům bylo spojeno s mírnými změnami na kůži, jako např. erytémem, 
edémem a papulami. Dlouhodobé místní nanášení takrolimu vedlo u potkanů k systémové toxicitě 
včetně poruch ledvin, pankreatu, očí a nervového systému. Tyto změny byly způsobeny u hlodavců 
vysokou systémovou expozicí v důsledku velké transdermální absorpce takrolimu. U samiček 
trpasličích prasat byl o něco nižší přírůstek na váze jedinou pozorovanou systémovou změnou při 
vysokých koncentracích masti (3%). Ukázalo se, že králíci jsou zvláště citliví na intravenózní 
podávání takrolimu. Pozorovány byly reverzibilní kardiotoxické účinky.

Mutagenita
In vitro in vivo testy neukázaly genotoxický potenciál takrolimu.

 

            

24

Kancerogenita
Systémové studie kancerogenity u myší (18 měsíců) a u potkanů (24 měsíců) neodhalily kancerogenní 
potenciál takrolimu.
V 24 měsíců trvající studii kožní kancerogenity prováděné u myší 0,1% mastí nebyly pozorovány 
žádné kožní nádory. V téže studii však byl v souvislosti s vysokou systémovou expozicí zjištěn 
zvýšený výskyt lymfomů.
Při studii fotokancerogenity byly holé bílé myši chronicky potírány mastí obsahující takrolimus 
a ozařovány ultrafialovým světlem. Zvířata ošetřovaná mastí s takrolimem vykazovala statisticky 
významné zkrácení doby vývoje kožních nádorů (skvamocelulárních karcinomů) a zvýšení počtu 
těchto nádorů. Není jasné, zda toto působení takrolimu je následkem systémové imunosuprese, anebo 
lokálního vlivu. Vzhledem k tomu, že u člověka není potenciál pro lokální imunosupresi při 
dlouhodobém používání takrolimu v masti znám, nelze riziko pro člověka zcela vyloučit.

Reprodukční toxicita
U potkanů a králíků byla pozorována embryonální a fetální toxicita, avšak pouze při dávkách, které 
způsobovaly signifikantní toxicitu u březích zvířat. Po vysokých subkutánních dávkách takrolimu byla 
u samců potkana zjištěna snížená funkce spermií.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bílá vazelína
Tekutý parafin
Propylen-karbonát
Bílý vosk
Tvrdý parafin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Laminátová tuba s vnitřní vrstvou z polyetylénu nízké hustoty, s bílým polypropylénovým 
šroubovacím uzávěrem.

Velikost balení: 10 g, 30 g a 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

 

            

25

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/003
EU/1/02/201/004
EU/1/02/201/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. února 2002 
Datum prodloužení registrace: 20. listopadu 2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

{DD/MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky:  http://www.ema.europa.eu/.

 

            

26

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

            

27

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Astellas Ireland Co. Ltd.,
Killorglin,
Co. Kerry,
Irsko

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 
o přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro
tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie
(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na
evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 Plán řízení rizik (RMP)

Držitel o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně 
popsané v RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných
aktualizacích RMP.

Akualizovaný RMP je třeba předložit:

o na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,
o při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně. 

 

            

28

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

            

29

A. OZNAČENÍ NA OBALU

 

            

30

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PROTOPIC 0,03% MAST (10 g, 30 g, 60 g SKLÁDAČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Protopic 0,03% Mast
Tacrolimusum monohydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

l g masti obsahuje: 0,3 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum),

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

bílá vazelína, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk, tvrdý parafín,.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Mast

10 g
30 g
60 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

 

            

31

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/005 10 g
EU/1/02/201/001 30 g
EU/1/02/201/002 60 g

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Protopic 0.03%

 

            

32

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PROTOPIC 0,03% MAST (10 G TUBY)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Protopic 0,03% Mast
Tacrolimusum monohydricum

Kožní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 g

6.

JINÉ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

EU/1/02/201/005

 

            

33

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

PROTOPIC 0,03% MAST (30 G, 60 G TUBY)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Protopic 0,03% Mast
Tacrolimusum monohydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

l g masti obsahuje: 0,3 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum),

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

bílá vazelína, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk, tvrdý parafín,.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Mast

30 g
60 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

 

            

34

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/001 30 g
EU/1/02/201/002 60 g

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

            

35

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PROTOPIC 0,1% MAST (10 g, 30 g, 60 g SKLÁDAČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Protopic 0,1% Mast
Tacrolimusum monohydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

l g masti obsahuje: 1,0 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum),

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

bílá vazelína, tvrdý parafín, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Mast

10 g
30 g
60 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

 

            

36

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/006 10 g
EU/1/02/201/003 30 g
EU/1/02/201/004 60 g

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Protopic 0.1%

 

            

37

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

PROTOPIC 0,1% MAST (10 g TUBY)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Protopic 0,1% Mast
Tacrolimusum monohydricum

Kožní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 g

6.

JINÉ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

EU/1/02/201/006

 

            

38

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

PROTOPIC 0,1% MAST (30 g, 60 g TUBY)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Protopic 0,1% Mast
Tacrolimusum monohydricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

l g masti obsahuje: 1,0 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum),

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

bílá vazelína, tvrdý parafín, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Mast 

30 g
60 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/RRRR}

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

 

            

39

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
Dánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/02/201/003 30 g
EU/1/02/201/004 60 g

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: {číslo}

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

            

40

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

            

41

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Protopic 0,03% mast

Tacrolimusum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je Protopic a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat

3.

Jak se Protopic používá

4.

Možné nežádoucí účinky 

5.

Jak Protopic uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Protopic a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Protopic, takrolimus monohydrát, je látka ovlivňující imunitní systém.

Protopic 0,03% mast se používá k léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) 
u těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, dostatečně nepomáhá, 
anebo kteří ji nesnášejí, a u dětí ve věku 2 let a starších, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální 
kortikoidy, dostatečně nepomohla. 

V případě, že středně závažná 

těžká atopická dermatitis zcela nebo téměř vymizí po léčbě vzplanutí 

trvající nejvýše 6 týdnů, a pokud jsou vzplanutí častá (tj. 4 x ročně nebo více), je možné jejich 
opakování zabránit nebo prodloužit období bez vzplanutí používáním masti Protopic 0,03% dvakrát 
týdně.

Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, 
zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci, a tak zmírní zánět kůže 
a svědění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat

Nepoužívejte Protopic
-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku masti
Protopic nebo na makrolidová antibiotika (např. azitromycin, klaritromycin anebo 
erytromycin).

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud:

 trpíte selháním jater.
 máte jakékoli zhoubné onemocnění kůže (nádory) nebo máte oslabený imunitní systém

(narušenou imunitu) a to z jakéhokoli důvodu.

 

            

42

 máte dědičné onemocnění kožní bariéry jako například Nethertonův syndrom, lamelární 

ichtyózu (rozsáhlé šupinatění kůže v důsledku ztluštění její svrchní vrstvy) anebo trpíte 
erytrodermií postihující celou kůži (zánětlivé zčervenání a šupinatění celé kůže).

 trpíte kožními projevy reakce štěpu proti hostiteli (imunitní kožní reakce, která je častou 

komplikací u pacientů podstupujících transplantaci kostní dřeně).

 máte zduřelé mízní uzliny při zahájení léčby. Pokud dojde ke zduření mízních uzlin 

v průběhu léčby přípravkem Protopic, poraďte se se svým lékařem.

 máte infikovaná ložiska. Nenanášejte mast na infikovaná ložiska.
 pokud si všimnete jakékoli změny ve vzhledu kůže, informujte o tom, prosím, svého lékaře.

 Bezpečnost při dlouhodobém používání přípravku Protopic není známa. U velmi malého počtu 

pacientů, kteří používali Protopic mast se vyskytly malignity (zhoubné nádory) (např. kožní 
nebo lymfomy). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně prokázána nebyla.

Vyhněte se dlouhodobému vystavování kůže slunečnímu světlu, a to i umělému (solárium). 
Pokud jste po nanesení masti Protopic venku, chraňte se před sluncem a noste volný oděv, který 
zabraňuje přístupu slunečních paprsků. Váš lékař Vám může navrhnout další vhodné metody 
ochrany před slunečním zářením. Pokud máte předepsánu léčbu světlem, informujte svého 
lékaře, že používáte Protopic, protože není vhodné používat tyto dvě léčby současně.

 Pokud vám lékař doporučí používat Protopic dvakrát týdně k udržení atopické dermatitidy 

v klidovém stavu, měl by pak váš zdravotní stav kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců, a to 
i v případě, že onemocnění bude v klidu. U dětí by měla být udržovací léčba po 12 měsících 
přerušena, aby bylo možno posoudit, zda je v ní stále třeba pokračovat.

Děti:

 Protopic mast není schválen pro podávání dětem mladším 2 let. Neměl by se tedy v této 

věkové skupině používat. Poraďte se, prosím, se svým lékařem.

 Vliv léčby přípravkem Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí, zvláště mladších, nebyl 

dosud stanoven.

Další léčivé přípravky, kosmetické přípravky a Protopic
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současně s léčbou přípravkem Protopic lze používat zvlhčující krémy a pleťové vody, tyto přípravky 
by však neměly být použity dříve, než dvě hodiny po nanesení přípravku Protopic.

Použití přípravku Protopic současně s jinými přípravky nanesenými na kůži anebo v průběhu užívání 
kortikosteroidů k vnitřnímu užití (např. kortizonu), popř.léků ovlivňujících imunitní systém nebylo 
studováno. 

Protopic s alkoholem
Pití alkoholu v průběhu léčby přípravkem Protopic může vyvolat zčervenání anebo zrudnutí kůže 
a pocit horka.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Protopic v průběhu těhotenství nebo období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3.

Jak se Protopic používá

Vždy používejte Protopic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

 Na postižené oblasti kůže nanášejte Protopic v tenké vrstvě.

 

            

43

 Protopic může být používán na většině částí těla včetně obličeje, krku, v loketní i podkolenní 

jamce.

 Vyvarujte se nanášení masti do nosu, úst anebo do očí. Pokud se mast do některé z těchto oblastí 

dostane, je třeba ji pečlivě setřít a místo opláchnout vodou.

 Ošetřené oblasti kůže nepřikrývejte bandážemi nebo obvazy.
 Pokud si přípravkem Protopic neléčíte i ruce, umyjte si je po nanesení masti na postižená místa.
 Jestliže si chcete nanést Protopic po koupeli nebo sprše, musíte napřed kůži důkladně vysušit.

Děti (2 roky a starší)
Nanášejte Protopic 0,03% mast dvakrát denně (jednou ráno, jednou večer) po dobu tří týdnů. Poté by 
měla být mast aplikována na všechna postižená místa jednou denně až do vymizení ekzému.

Dospělí (16 let a starší)
Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích (Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast) pro dospělé 
pacienty (16 let a starší). Váš lékař rozhodne, která z nich je pro Vás nejlepší. 

Obvykle je léčba zahájena nanášením masti v koncentraci 0,1% dvakrát denně, jednou ráno a 
jednou večer, až do vymizení ekzému. Podle reakce Vašeho ekzému na léčbu Váš lékař rozhodne, 
zda je možné snížit počet aplikací nebo zda lze použít nižší koncentraci, Protopic 0,03% mast.

Na každou postiženou oblast kůže nanášejte Protopic tak dlouho, až ekzém vymizí. Zlepšení lze 
obvykle pozorovat do jednoho týdne. Jestliže ke zlepšení nedojde do dvou týdnů, poraďte se se 
svým lékařem o jiné možné léčbě. V případě, že příznaky atopické dermatitidy zcela nebo téměř 
vymizí, může vám lékař doporučit užívání masti Protopic dvakrát týdně (Protopic 0,03% dětem a 
Protopic 0,1% dospělým). Protopic mast se pak nanáší jednou denně dvakrát v týdnu (např. v pondělí 
a ve čtvrtek) na okrsky kůže obvykle postižené atopickou dermatitidou. Mezi jednotlivými aplikacemi 
by měly uběhnout 2 – 3 dny bez léčby přípravkem Protopic. 
Pokud se příznaky znovu objeví, užívejte Protopic opět dvakrát denně, jak je uvedeno výše, 
a navštivte lékaře, aby vaši léčbu znovu posoudil.

Jestliže jste náhodně spolkli trochu masti
V takovém případě se co nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nesnažte se vyvolat 
zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Protopic
Jestliže jste nenanesli Protopic v normální době, učiňte tak hned jakmile si to uvědomíte, a dál 
pokračujte obvyklým způsobem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Protopic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

 pocit pálení a svědění 

Tyto symptomy jsou obvykle slabé až mírné a obvykle vymizí do jednoho týdne užívání přípravku 
Protopic. 

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob):

 zčervenání
 pocit horka

 

            

44

 bolest 
 zvýšená citlivost pokožky (zejména na horko a chlad)
 mravenčení v kůži
 vyrážka
 místní kožní infekce bez ohledu na konkrétního původce, včetně: zanícených nebo 

infikovaných vlasových váčků, herpes labialis (opar rtu), generalizované infekce herpes 
simplex

 zčervenání obličeje anebo podráždění kůže po pití alkoholu je rovněž časté

Méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 osob):

 akné

Po léčbě s podáváním 2 x týdně byly u dětí a dospělých hlášeny infekce v místě aplikace. U dětí bylo 
hlášeno impetigo (povrchové bakteriální infekce kůže), obvykle vedoucí ke vzniku puchýřů a vředů.

Během post-marketingového sledování byla hlášena rosacea (zčervenání tváře), rosacei podobný zánět 
kůže,  pigmentové skvrny (výskyt plochých, hnědých skvrn na kůži), otok v místě aplikace a 
herpetické infekce oka.

Po dobu, kdy je Protopic mast dostupný na trhu, se u velmi malého počtu lidí vyskytly malignity (např. 
lymfomy, včetně kožních lymfomů, a jiné kožní nádory). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně 
nebyla na základě dostupných informací ani potvrzena ani vyvrácena.

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích 

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Protopic uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Protopic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Protopic obsahuje
-

Léčivou látkou je tacrolimusum monohydricum.
Jeden gram Protopic 0,03% masti obsahuje 0,3 mg takrolimu (jako takrolimus monohydrát).

-

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, propylen-karbonát, bílý vosk a tvrdý 
parafin.

Jak Protopic vypadá a co obsahuje toto balení

 

            

45

Protopic je bílá až lehce zažloutlá mast. Je dodávána v tubách obsahujících 10, 30 anebo 60 gramů 
masti. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Protopic je dostupný ve dvou koncentracích 
(Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast).

Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Dánsko.

Výrobce: Astellas Ireland Co. Ltd., KillorglinCounty Kerry, Irsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

България
Borola Ltd
Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +420 225 992 272

Magyarország
LEO Pharma 
Tel: +36 1 888 0525

Danmark
LEO Pharma AB
Tlf: +45 70 22 49 11

Malta
PHARMA COS LTD
Tel: +356 2144 1870

Deutschland
LEO Pharma GmbH
Tel: +49 6102 2010

Nederland
LEO Pharma B.V.  
Tel: +31 205104141

Eesti
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Norge
LEO Pharma AS
Tlf: +47 22514900

Ελλάδα
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich
LEO Pharma GmbH
Tel: +43 1 503 6979

España
Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Tel: +34 93 221 3366

Polska
LEO Pharma Sp. z o.o.
Tel: +48 22 244 18 40

France
Laboratoires LEO SA
Tél: +33 1 3014 40 00

Portugal
LEO Farmacêuticos Lda. 
Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska
Remedia d.o.o.                                                              
Tel:+385 1 3778 770

România
LEO Pharma A/S România
Tel: +40 213121963

Ireland
LEO Laboratories Ltd
Tel: +353 1 490 8924

Slovenija
PHARMAGAN d.o.o.
Tel: +386 4 2366 700

 

            

46

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +421 2 5939 6236

Italia
LEO Pharma S.p.A. 
Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland
LEO Pharma Oy
Puh./Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος
The Star Medicines Importers Co. Ltd.
Τηλ: +357 2537 1056 

Sverige
LEO Pharma AB
Tel: +46 40 3522 00

Latvija
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom
LEO Laboratories Ltd
Tel: +44 1844 347333

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

 

            

47

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Protopic 0,1% mast

Tacrolimusum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.

Co je Protopic a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat

3.

Jak se Protopic používá

4.

Možné nežádoucí účinky 

5.

Jak Protopic uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je Protopic a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Protopic, takrolimus monohydrát, je látka ovlivňující imunitní systém.

Protopic 0,1% mast se používá k léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) 
u těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, nepomáhá, anebo kteří 
ji nesnášejí. 

V případě, že středně závažná až těžká atopická dermatitis zcela nebo téměř vymizí po léčbě vzplanutí 
trvající nejvýše 6 týdnů, a pokud jsou vzplanutí častá (tj. 4 x ročně nebo více), je možné jejich 
opakování zabránit nebo prodloužit období bez vzplanutí používáním masti Protopic 0,1% dvakrát 
týdně.

Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, 
zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci a tak zmírní zánět kůže 
a svědění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat

Nepoužívejte Protopic
-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku masti
Protopic nebo na makrolidová antibiotika (např. azitromycin, klaritromycin anebo 
erytromycin).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud:

 trpíte selháním jater.
 máte jakékoli zhoubné onemocnění kůže (nádory) nebo máte oslabený imunitní systém

(narušenou imunitu) a to z jakéhokoli důvodu.

 

            

48

 máte dědičné onemocnění kožní bariéry jako například Nethertonův syndrom, lamelární 

ichtyózu (rozsáhlé šupinatění kůže v důsledku ztluštění její svrchní vrstvy) anebo trpíte 
erytrodermií postihující celou kůži (zánětlivé zčervenání a šupinatění celé kůže).

 trpíte kožními projevy reakce štěpu proti hostiteli (imunitní kožní reakce, která je častou 

komplikací u pacientů podstupujících transplantaci kostní dřeně).

 máte zduřelé mízní uzliny při zahájení léčby. Pokud dojde ke zduření mízních uzlin 

v průběhu léčby přípravkem Protopic, poraďte se se svým lékařem.

 máte infikovaná ložiska. Nenanášejte mast na infikovaná ložiska.
 pokud si všimnete jakékoli změny ve vzhledu kůže, informujte o tom, prosím, svého lékaře.

Bezpečnost při dlouhodobém používání přípravku Protopic není známa. U velmi malého počtu 
pacientů, kteří používali Protopic mast se vyskytly malignity (zhoubné nádory) (např. kožní 
nebo lymfomy). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně prokázána nebyla.

Vyhněte se dlouhodobému vystavování kůže slunečnímu světlu, a to i umělému (solárium). 
Pokud jste po nanesení masti Protopic venku, chraňte se před sluncem a noste volný oděv, který 
zabraňuje přístupu slunečních paprsků. Váš lékař Vám může navrhnout další vhodné metody 
ochrany před slunečním zářením. Pokud máte předepsánu léčbu světlem, informujte svého 
lékaře, že používáte Protopic, protože není vhodné používat tyto dvě léčby současně.

Pokud vám lékař doporučí používat Protopic dvakrát týdně k udržení atopické dermatitidy 
v klidovém stavu, měl by pak váš zdravotní stav kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců, a to 
i v případě, že onemocnění bude v klidu. U dětí by měla být udržovací léčba po 12 měsících 
přerušena, aby bylo možno posoudit, zda je v ní stále třeba pokračovat.

Děti:

 Protopic mast 0,1% není schválen pro podávání dětem mladším 16 let. Neměl by se tedy 

v této věkové skupině používat. Poraďte se, prosím, se svým lékařem.

 Vliv léčby přípravkem Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí, zvláště mladších, nebyl 

dosud stanoven.

Dalšíléčivé přípravky, kosmetické přípravky a Protopic
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současně s léčbou přípravkem Protopic lze používat zvlhčující krémy a pleťové vody, tyto přípravky 
by však neměly být použity dříve, než dvě hodiny po nanesení přípravku Protopic.

Použití přípravku Protopic současně s jinými přípravky nanesenými na kůži anebo v průběhu užívání 
kortikosteroidů k vnitřnímu užití (např. kortizonu), popř.léků ovlivňujících imunitní systém nebylo 
studováno.

Protopic s alkoholem
Pití alkoholu v průběhu léčby přípravkem Protopic může vyvolat zčervenání anebo zrudnutí kůže 
a pocit horka.

Těhotenství a kojení
Nepoužívejte Protopic v průběhu těhotenství nebo období kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3.

Jak se Protopic používá

Vždy používejte Protopic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

 Na postižené oblasti kůže nanášejte Protopic v tenké vrstvě.

 

            

49

 Protopic může být používán na většině částí těla včetně obličeje, krku, v loketní i podkolenní 

jamce.

 Vyvarujte se nanášení masti do nosu, úst anebo do očí. Pokud se mast do některé z těchto oblastí 

dostane, je třeba ji pečlivě setřít a místo opláchnout vodou.

 Ošetřené oblasti kůže nepřikrývejte bandážemi nebo obvazy.
 Pokud si přípravkem Protopic neléčíte i ruce, umyjte si je po nanesení masti na postižená místa.
 Jestliže si chcete nanést Protopic po koupeli nebo sprše, musíte napřed kůži důkladně vysušit.

Dospělí (16 let a starší)
Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích (Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast) pro dospělé 
pacienty (16 let a starší). Váš lékař rozhodne, která z nich je pro Vás nejlepší. 

Obvykle je léčba zahájena nanášením masti v koncentraci 0,1% dvakrát denně, jednou ráno 
a jednou večer, až do vymizení ekzému. Podle reakce Vašeho ekzému na léčbu Váš lékař rozhodne, 
zda je možné snížit počet aplikací nebo zda lze použít nižší koncentraci, Protopic 0,03% mast.

Na každou postiženou oblast kůže nanášejte Protopic tak dlouho, až ekzém vymizí. Zlepšení lze 
obvykle pozorovat do jednoho týdne. Jestliže ke zlepšení nedojde do dvou týdnů, poraďte se se 
svým lékařem o jiné možné léčbě. V případě, že příznaky atopické dermatitidy zcela nebo téměř 
vymizí, může vám lékař doporučit užívání masti Protopic 0,1% dvakrát týdně. Protopic 0,1% mast se 
pak nanáší jednou denně dvakrát v týdnu (např. v pondělí a ve čtvrtek) na okrsky kůže obvykle 
postižené atopickou dermatitidou. Mezi jednotlivými aplikacemi by měly uběhnout 2 – 3 dny bez 
léčby přípravkem Protopic. 
Pokud se příznaky znovu objeví, užívejte Protopic opět dvakrát denně, jak je uvedeno výše, 
a navštivte lékaře, aby vaši léčbu znovu posoudil.

Jestliže jste náhodně spolkli trochu masti
V takovém případě se co nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nesnažte se vyvolat 
zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Protopic
Jestliže jste nenanesli Protopic v normální době, učiňte tak hned jakmile si to uvědomíte, a dál 
pokračujte obvyklým způsobem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Protopic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.

Velmi časté ( mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):

 pocit pálení a svědění 

Tyto symptomy jsou obvykle slabé až mírné a obvykle vymizí do jednoho týdne užívání přípravku
Protopic. 

Časté ( mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob):

 zčervenání
 pocit horka
 bolest 
 zvýšená citlivost pokožky (zejména na horko a chlad)
 mravenčení v kůži
 vyrážka

 

            

50

 místní kožní infekce bez ohledu na konkrétního původce, včetně: zanícených nebo 

infikovaných vlasových váčků, herpes labialis (opar rtu), generalizované infekce herpes 
simplex

 zčervenání obličeje anebo podráždění kůže po pití alkoholu je rovněž časté

Méně časté ( mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 osob):

 akné 

Po léčbě s podáváním 2 x týdně byly u dospělých hlášeny infekce v místě aplikace. 

Během post-marketingového sledování byla hlášena rosacea (zčervenání tváře), rosacei podobný zánět 
kůže, pigmentové skvrny (výskyt plochých, hnědých skvrn na kůži), otok v místě aplikace a 
herpetické infekce oka.

Po dobu, kdy je Protopic mast dostupný na trhu, se u velmi malého počtu lidí vyskytly malignity (např. 
lymfomy, včetně kožních lymfomů, a jiné kožní nádory). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně 
nebyla na základě dostupných informací ani potvrzena ani vyvrácena.

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

 Nahlášením nežádoucích 

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Protopic uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Protopic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a na krabičce za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte při teplotě nad 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Protopic obsahuje
-

Léčivou látkou je tacrolimusum monohydricum.
Jeden gram Protopic 0,1% masti obsahuje 1,0 mg takrolimu (jako takrolimus monohydrát).

-

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, propylen-karbonát, bílý vosk a tvrdý 
parafin.

Jak Protopic vypadá a co obsahuje toto balení
Protopic je bílá až lehce zažloutlá mast. Je dodávána v tubách obsahujících 10, 30 anebo 60 gramů 
masti. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Protopic je dostupný ve dvou koncentracích 
(Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast).

Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Dánsko.
Výrobce: Astellas Ireland Co. Ltd., Killorglin, County Kerry, Irsko.

 

            

51

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

България
Borola Ltd
Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg
LEO Pharma N.V./S.A
Tél/Tel: +32 3 740 7868

Česká republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +420 225 992 272

Magyarország
LEO Pharma 
Tel: +36 1 888 0525

Danmark
LEO Pharma AB
Tlf: +45 70 22 49 11

Malta
PHARMA COS LTD
Tel: +356 2144 1870

Deutschland
LEO Pharma GmbH
Tel: +49 6102 2010

Nederland
LEO Pharma B.V.  
Tel: +31 205104141

Eesti
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

Norge
LEO Pharma AS
Tlf: +47 22514900

Ελλάδα
LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich
LEO Pharma GmbH
Tel: +43 1 503 6979

España
Laboratorios LEO Pharma, S.A.
Tel: +34 93 221 3366

Polska
LEO Pharma Sp. z o.o.
Tel: +48 22 244 18 40

France
Laboratoires LEO SA
Tél: +33 1 3014 40 00

Portugal
LEO Farmacêuticos Lda. 
Tel: +351 21 711 0760

Hrvatska
Remedia d.o.o.
Tel:+385 1 3778 770                                                            

România
LEO Pharma A/S România
Tel: +40 213121963

Ireland
LEO Laboratories Ltd
Tel: +353 1 490 8924

Slovenija
PHARMAGAN d.o.o.
Tel: +386 4 2366 700

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
LEO Pharma s.r.o.
Tel: +421 2 5939 6236

Italia
LEO Pharma S.p.A. 
Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland
LEO Pharma Oy
Puh./Tel: +358 20 721 8440

 

            

52

Κύπρος
The Star Medicines Importers Co. Ltd.
Τηλ: +357 2537 1056 

Sverige
LEO Pharma AB
Tel: +46 40 3522 00

Latvija
LEO Pharma A/S
Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom
LEO Laboratories Ltd
Tel: +44 1844 347333

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské gentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

 

            

Recenze

Recenze produktu PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám