Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na bradavice, kuří oka, padání vlasů

PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23902

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Kód výrobku: 23902
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27313
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS IRELAND CO. LTD., KILLORGLIN, CO. KERRY
Protopic 0,1% mast se používá k léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) u těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, nepomáhá, anebo kteří ji nesnášejí. Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci a tak zmírní zánět kůže a svědění.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,03% mast 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 g Protopic 0,03% mast obsahuje tacrolimusum 0,3 mg jako tacrolimusum monohydricum (0,03%). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Mast 
 
Bílá až lehce nažloutlá mast. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Protopic 0,03% mast je indikována 

k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku od 2 let. 

 

Léčba vzplanutí 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých, kteří adekvátně nereagují na 

konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy, nebo kteří tuto léčbu netolerují.  
 

Děti (2 roky a starší) 

Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid u dětí, které adekvátně nereagovaly na 

konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy. 
 

Udržovací léčba  
L

éčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid k prevenci vzplanutí a k prodloužení 

období bez vzplanutí u pacientů s vysokou frekvencí exacerbací (tj. 4 x ročně nebo více), kteří 

reagovali nejpozději do 6 týdnů na léčbu takrolimem v masti 2 x denně (léze vymizí zcela, téměř nebo 

přetrvávají pouze v mírné podobě). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu přípravkem Protopic má zahajovat pouze lékař se zkušeností s diagnostikou a léčbou atopické 
dermatitis. 
 
Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích, Protopic 0,03% a Protopic 0,1%. 
 
Dávkování 
 

Léčba vzplanutí 
Protopic lze používat ke krátkodobé nebo 

přerušované dlouhodobé léčbě. Dlouhodobá léčba nemá být 

kontinuální. 

Léčba přípravkem Protopic by měla být zahájena při prvním výskytu příznaků. Každá postižená oblast 

kůže se léčí přípravkem Protopic, dokud léze nevymizí zcela, téměř, nebo nepřetrvává pouze v mírné 

podobě. Poté se u pacientů považuje za vhodné přejít na udržovací léčbu (viz níže). Při prvních 

známkách recidivy (vzplanutí) příznaků choroby by měla být léčba znovu zahájena. 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Léčba by měla být zahájena nanášením masti Protopic 0,1% dvakrát denně a měla by pokračovat až 

do  vymizení lézí. Jestliže se symptomy opět objeví, měla by se léčba mastí Protopic 0,1% dvakrát 

denně začít znovu. Pokud to klinický stav dovolí, je vhodné zkusit snížení frekvence nanášení masti 
nebo použít slabší koncentraci Protopic 0,03% mast. 
 
Zlepšení lze obvykle pozorovat v 

průběhu prvního týdne léčby. Pokud se známky zlepšení neobjeví po 

dvou týdnech léčby, je třeba uvažovat o jiném způsobu terapie. 
 
Starší lidé 
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi. Klinická zkušenost s podáváním 

přípravku 

této skupině pacientů nicméně neprokázala nutnost jakékoli úpravy dávky. 
 
Pediatrická populace 

Děti (2 roky a starší) by měly užívat nižší sílu Protopic 0,03% mast. 

průběhu prvých tří týdnů by měl být Protopic aplikován dvakrát denně. Poté by měla být mast 

nanášena jednou denně až do vymizení léze (viz bod 4.4). 
 

Podávání přípravku Protopic mast dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další 
údaje. 
 

Udržovací léčba 

Pro udržovací léčbu jsou vhodní pacienti, kteří na podávání takrolimu v masti 2 x denně reagují 

nejpozději do 6 týdnů (léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě). 
 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Dospělí pacienti by měli užívat Protopic 0,1% mast. 
Ma

st Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 

obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 

by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic. 
 
Vzhledem k 

tomu, že údaje o bezpečnosti udržovací léčby delší než 12 měsíců nejsou k dispozici, měl 

by ošetřující lékař po 12 měsících posoudit stav pacienta a rozhodnout, zda v udržovací terapii 

pokračovat.  
 

Pokud se znovu objeví známky vzplanutí, je třeba opět zahájit každodenní léčbu dvakrát denně (viz 

bod Léčba vzplanutí výše). 
 
Starší lidé 
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi 

(viz bod Léčba vzplanutí výše). 

 
Pediatrická populace 
D

ěti (2 roky a starší) by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast. 

Mast Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 
obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 

by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic. 

Posouzení stavu u dětí po 12 měsících léčby by mělo zahrnovat přerušení léčby umožňující zvážit, zda 

je třeba dále pokračovat v tomto léčebném režimu, a zhodnotit průběh choroby. 
 

Podávání přípravku Protopic dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další údaje. 
 

Způsob podání 

Protopic mast je třeba nanášet v tenké vrstvě na postižené nebo obvykle postižené oblasti kůže. 

Protopic mast může být aplikována na kterékoli části těla včetně obličeje, krku a oblasti flexur, ne 
však na sliznice. 

Mast Protopic by neměla být aplikována v okluzi, protože tato metoda podání nebyla 

na pacientech studována (viz bod 4.4). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita 

na léčivou látku, na makrolidy obecně, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 

bodě 6.1. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití  

 

Vystavení kůže slunečnímu světlu by mělo být sníženo na minimum. Během aplikace masti Protopic 

by se pacienti měli vyhnout používání ultrafialového (UV) světla v soláriu a léčbě pomocí UVB 
anebo UVA v kombinaci s 

psoraleny (PUVA) (viz bod 5.3). Lékaři by měli seznámit pacienty 

vhodnými metodami ochrany proti slunečnímu záření, jako je například minimalizace času 

stráveného na slunci, používání vhodných prostředků ochraňujících před slunečním zářením a 
c

hránění kůže vhodným oblečením. Mast Protopic by neměla být aplikována na léze, které jsou 

považovány za potenciálně maligní nebo premaligní. 
 

Jakoukoli nově vzniklou změnu stávajícího obrazu ekzému v léčené oblasti by měl zkontrolovat lékař. 
 
Používání ta

krolimové masti se nedoporučuje u pacientů s defektem kožní bariéry, jako je např. 

Nethertonův syndrom, lamelární ichtyóza, generalizovaná erytrodermie nebo kožní projevy reakce 

štěpu proti hostiteli. Tyto kožní choroby mohou zvyšovat systémovou absorpci takrolimu. Perorální 
užívání takrolimu se k 

léčbě těchto kožních chorob rovněž nedoporučuje. Během postmarketingového 

sledování byly u těchto stavů hlášeny případy zvýšené hladiny takrolimu v krvi. 
 

opatrností je třeba postupovat pokud je Protopic aplikován dlouhodobě na velké plochy kůže, 

zvláště u dětí (viz bod 4.2). Pacienti, zvláště pediatričtí, by měli být během léčby přípravkem Protopic 

pravidelně monitorování z hlediska reakce na léčbu a nutnosti pokračování v léčbě. Po 12 měsících by 

mělo být do vyhodnocení u pediatrických pacientů zahrnuto přerušení léčby přípravkem Protopic (viz 
bod 4.2).  
 
Potenciál pro lokální imunosupresi, která by mohla mít za následek infekce anebo kožní malignity, 

není při dlouhodobé léčbě (tj. trvající roky) znám (viz bod 5.1). 

Protopic obsahuje jako léčivou látku takrolimus, inhibitor kalcineurinu. Dlouhodobá celková expozice 

intenzivní imunosupresi po systémovém podávání kalcineurinových inhibitorů byla 

transplantovaných pacientů spojena se zvýšeným rizikem vývoje lymfomů a kožních malignit. 

pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 

lymfom z T-

buněk) a jiných typů lymfomů a rakoviny kůže (viz bod 4.8).  Protopic by neměl být 

podáván pacientům s vrozeným nebo získaným imunitním deficitem nebo pacientům podstupujícím 

léčbu způsobující imunosupresi. 
 

U pacientů s atopickou dermatitis léčených přípravkem Protopic nebyly nalezeny významné 
systémové hladiny takrolimu. 
 

Při klinických zkouškách byla ve výjimečných případech (0,8%) pozorována lymfadenopatie. Většina 

těchto případů byla ve vztahu k infekcím (kůže, respirační trakt, zuby), a vymizela po vhodné 

antibiotické léčbě. Pacienti po transplantaci, kteří jsou léčeni imunosupresivy ( např. takrolimus 

systémově ), mají zvýšené riziko vzniku lymfomu; proto by pacienti, kteří jsou léčeni mastí Protopic a 

u nichž dojde k lymfadenopatii, měli být sledováni, abychom se ujistili, že lymfadenopatie vymizela. 

Lymfadenopatie přítomná na počátku terapie by měla být vyšetřena a sledována. Pokud by 

lymfadenopatie přetrvávala, je třeba zjistit její etiologii. Pokud není etiologie jasná, anebo při akutní 

infekční mononukleóze, je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Protopic. 

Vliv léčby mastí Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí mladších 2 let ještě nebyl zjištěn (viz 
bod 4.1). 
 

Účinnost a bezpečnost masti Protopic při léčbě klinicky infikované atopické dermatitidy nebyla 

hodnocena. Před zahájením léčby přípravkem Protopic mast by však měla být klinická infekce na 

místech předpokládaného ošetření vyléčena. Pacienti s atopickou dermatitidou jsou predisponovani k 

povrchovým kožním infekcím. Léčba mastí Protopic může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
folikulitidy a herpetické virové infekce (herpes simplex dermatitis [eczema herpeticum], herpes 
simplex [herpes labialis], Kaposiho varicelliformní erupce) (viz bod 4.8). Pokud pacient trpí 

takovouto infekcí, je třeba zvážit rizika a prospěšnost léčby přípravkem Protopic. 
 

Emoliencia by neměla být nanášena na ošetřovanou plochu do 2 hodin po aplikaci masti Protopic. 

Současné používání jiných lokálních preparátů nebylo hodnoceno. Nejsou rovněž zkušenosti se 

současným užíváním systémových steroidů a imunosupresivních látek. 
 

Mast se nesmí dostat do kontaktu se sliznicemi a s očima. Pokud se náhodně dostane do těchto oblastí, 

je třeba ji důkladně otřít a opláchnout vodou. 
 

Používání masti Protopic pod překrytými plochami nebylo u pacientů studováno. Okluzivní obvazy se 

nedoporučují. 
 
Jako po užívání každého léku k místní aplikaci by 

si pacienti po aplikaci měli umýt ruce, pokud 

ovšem postižené oblasti nejsou přímo na nich. 
 

Takrolimus je do značné míry metabolizován v játrech a ačkoliv je po lokální léčbě jeho koncentrace 

v krvi nízká, měla by být mast používána u pacientů s jaterním selháním opatrně (viz bod 5.2). 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Formální studie sledující lokální lékové interakce nebyly s mastí obsahující takrolimus provedeny. 
 

Takrolimus není v lidské kůži metabolizován. Není tedy žádná možnost perkutánních interakcí, které 
by mohly ovlivnit metabolismus takrolimu.  
 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován pomocí jaterního cytochromu P450 3A4  
(CYP3A4). Po místní aplikaci masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká 

(méně než 

1,0 

ng/ml), a je nepravděpodobné, že by byla ovlivněna současným podáváním látek, o nichž je 

známo, že jsou inhibitory CYP3A4. Nicméně možnost interakce nemůže být vyloučena, a proto by 

mělo být současné systémové podávání látek, o nichž je známo, že jsou inhibitory CYP3A4 (např. 

erytromycin, itrakonazol, ketokonazol a diltiazem) prováděno opatrně u pacientů s rozsáhlým anebo 

erytrodermickým onemocněním. 

 
Pediatrická populace 
Byla provedena studie interakce s konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, sérotyp C na 

dětech ve věku 2-11 let. Nebyl pozorován žádný vliv na okamžitou odpověď na vakcinaci, na 

vytvoření imunitní paměti či na humorální a buňkami zprostředkovanou imunitu (viz bod 5.1). 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 
Fertilita
 

fertilitě nejsou k dispozici žádné údaje. 

 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání takrolimu masti 

těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podávání (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 
není známé. 

Přípravek Protopic mast by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 

U lidí se ukázalo, že po systémovém podávání takrolimu se tento vylučoval do mateřského mléka. 

když klinické údaje svědčí o tom, že systémové hladiny takrolimu po aplikaci masti jsou 

organizmu nízké, kojení v průběhu léčby mastí Protopic se nedoporučuje. 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Mast Protopic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na 

schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
V klinických studiích -

přibližně 50% pacientů vykazuje určitý druh nežádoucího podráždění kůže 

místě aplikace léku. Pocity pálení, pruritus a erytém byly velmi časté, obvykle mírné až středně 

závažné, a obvykle vymizely v průběhu prvého týdne léčby. Zvýšená citlivost kůže a pocity 

mravenčení patřily rovněž mezi časté nežádoucí účinky. Nesnášenlivost alkoholu (zčervenání 

obličeje anebo podráždění kůže po požití alkoholického nápoje) byla běžná. 

U pacientů může být zvýšené riziko vzniku folikulitidy, akné a herpetické virové infekce. 
 

Nežádoucí reakce s možným vztahem k léčbě jsou uvedeny níže. Jejich frekvence je definována jako 

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé 
skupin

ě četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Třída 
orgánových 

systémů 

Velmi časté 

1/10 

Časté 

1/100, 
<1/10 

Méně časté 

1/1000, 
<1/100 

Nejsou známy 

(nelze určit 
z dostupných 

údajů) 

Infekce a 
infestace 
 

 

Lo

kální infekce kůže bez 

ohledu na specifickou 
etiologii, mimo jiné:  
eczema herpeticum,  
folliculitis,  
herpes simplex,  
herpetická virová infekce, 
Kaposiho varicelliformní 
erupce* 

 

Herpetická 

infekce oka* 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 
 

 

Intolerance alkoholu 

(zčervenání obličeje nebo 

podráždění pokožky po 
požití alkoholických 

nápojů) 

 

 

Poruchy 
nervového 
systému 

 

Parestézie a dysestézie 
(zvýšená citlivost, pocit 
pálení) 

 

 

Poruchy kůže a 
podkožní 

tkáně 

 

 

Pruritus 
 

Akné* 

Rosacea 

(růžovka)* 
Lentigo* 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 
aplikace 
 

Pálení, svědění 

místě aplikace  

Pocit tepla v 

místě 

aplikace, erytém v 

místě 

aplikace, bolest v 

místě 

aplikace

, podráždění 

místě aplikace, 

parestézie v 

místě 

aplikace, vyrážka v 

místě 

 

Edém v 

místě 

aplikace* 

aplikace 

Vyšetření 

 

 

 

Zvýšená 
hladina 

přípravku* 
(viz bod 4.4) 

Nežádoucí účinky byly hlášeny během postmarketingového sledování 

 
 
Post-marketingové zkušenosti  

U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-

buněk) a jiných druhů lymfomů, a rakoviny kůže (viz bod 4.4). 

 

Udržovací léčba 

Ve studii hodnotící udržovací léčbu (podávání 2 x týdně) u dospělých a dětí se středně závažnou až 

těžkou atopickou dermatitidou byly s frekvencí větší než v kontrolní skupině zaznamenány tyto 

nežádoucí účinky: impetigo v místě aplikace (7,7% u dětí) a infekce v místě aplikace (6,4% u dětí 
a 6,3% 

u dospělých). 

Pediatrická populace 

Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí je podobná jako četnost, typ a závažnost hlášené 

dospělých. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování jako důsledek lokální aplikace je nepravděpodobné. Pokud je mast spolknuta, 

doporučují se obecná podpůrná opatření. Ta mohou zahrnovat monitorování vitálních funkcí 

kontrolu klinického stavu. Vzhledem k povaze vehikula masti se nedoporučuje vyvolání zvracení ani 

výplach žaludku. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná dermatologika, ATC kód: D11AH01 
 
Mechanismus 

účinku a farmakodynamické účinky 

Mechanismus 

účinku takrolimu u atopické dermatitidy není zcela jasný. Klinický význam níže 

uvedených pozorování není znám. 
Vazbou na specifický cytoplazmatický imunofilin (FKBP12) inhibuje takrolimus kalcium-

dependentní dráhy transdukce signálu v T buňkách a tím brání transkripci a syntéze IL-2, IL-3, IL-4, 
IL-5 a jin

ých cytokinů, jako například GM-CSF, TNF-alfa a IFN-gama.  

In vitro 

takrolimus snižoval v Langerhansových buňkách izolovaných z normální lidské kůže 

stimulační aktivitu vůči T buňkám. Bylo rovněž prokázáno, že takrolimus inhibuje uvolňování 

mediátorů zánětu ze žírných buněk kůže, bazofilů a eozinofilů. 

U zvířat takrolimus ve formě masti potlačil zánětlivé reakce vzniklé při experimentální a spontánní 

dermatitidě, které se podobají atopické dermatitidě u člověka. Takrolimus mast nesnižovala u zvířat 

tloušťku kůže a nevyvolávala atrofii kůže. 

U pacientů s atopickou dermatitidou bylo zlepšení kožních lézí v průběhu léčby mastí obsahující 

takrolimus spojeno se sníženou expresí Fc receptorů na Langerhansových buňkách a s redukcí jejich 

hyperstimulační aktivity vůči T buňkám. U lidí mast obsahující takrolimus neovlivňuje syntézu 
kolagenu. 
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Účinnost a bezpečnost přípravku Protopic byla stanovena u více než 18 500 pacientů léčených mastí 
s takrolimem od fáze I do fáze III v klinických studiích. Výsledky šesti velkých studií jsou zde 
uvedeny.  
 

V 6 měsíční multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studii byla podávána 0,1% mast 

takrolinem dvakrát denně dospělým s mírnou až silnou atopickou dermatitidou a porovnána 

s topickým kortikosteroidním režimem (0,1% hydrokortizon b

utyrát na trup a končetiny, 

1% 

hydrokortizon acetát na obličej a krk). Primární cílový parametr byla odpověď 3 měsíců 

definována jako skupina pacientů s nejméně 60% zlepšením v mEASI (modified Eczema Area and 
Severi

ty Index) mezi počátkem a 3. měsícem. Rychlost odpovědi u skupiny, která byla léčena 

0,1% mastí s 

takrolimem (71,6%) byla signifikantně vyšší než ta u skupiny, které byla léčena 

topickými kortikosteroidy (50,8%; p<0,001; 

tabulka 1). 0dpověď po šesti měsících byla srovnatelná 

tříměsíčními výsledky. 

 
Tabulka 1 

Účinnost ve 3. měsíci 

 

Topický kortikosteroidní 
Režim§ 
(N=485) 

Takrolimus 0,1% 
(N=487) 
 

Rychlost odpovědi ≥ 60% 
zlepšení u mEASI (primární 
cílový parametr)§§ 

50,8% 

71,6% 

Zlepšení 

≥ 90% v globálním 

l

ékařském hodnocení 

28,5% 

47,7% 

§ Topický kortikosteroidní režim = 0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 1% hydrokortizon 

acetát na obličej a krk 

§§ vyšší hodnoty = větší zlepšení 
 

Výskyt a druh většiny nežádoucích příhod byl podobný u obou léčených skupin. Pálení pokožky, 

herpes simplex, intolerance na alkohol (zrudnutí obličeje, nebo citlivost pokožky po požití alkoholu), 

pálení pokožky, hyperastézie, akné a fungální dermatitida se objevily častěji u skupiny léčené 

takrolimem. Během studie nebyly žádné relevantní změny laboratorních parametrů nebo životních 

znaků u léčených skupin. 
 

Ve druhé klinické studii, byly dětí od 2 do 15 let s mírnou až silnou atopickou dermatidou, které byly 

léčeny dvakrát denně po dobu 3 týdnů 0,03% mastí s takrolimem, 0,1% mastí s takrolimem nebo 
1% mastí s hydrokortizon acetátem. Primární cílový parametr 

byla plocha pod křivkou (AUC) 

mEASI jako procenta počátku vypočítaného průměrem během léčebného období. Výsledky 

multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie ukázaly, že masti s 0,03% a 0,1% takrolimu 

jsou signifikantně účinnější (p<0,001 u obou koncentrací) než 1% mast s hydrokortizon acetátem 
(tabulka 2). 
 
Tabulka 2 

Účinnost ve 3. týdnu 

 

Hydrokortizon  
acetát 1%

 

(N=185) 

Takrolimus 0,03% 
(N=189) 

Takrolimus 0,1% 
(N=186) 

Median mEASI jako 

procentuálnívyjádření 

výchozí střední hodnoty 
AUC 
(primární cílový 
parametr)§ 

64,0% 

44,8% 

39,8% 

Zlepšení 

≥ 90%v 

globálním lékařském 
hodnocení 

15,7% 

38,5% 

48,4% 

§ 

nižší hodnoty = větší zlepšení 

 
Výskyt pálení pokožky byl vyš

ší u skupiny léčené mastí s takrolimem než u skupiny léčené 

hydrokortizonem. Výskyt pruritu se časem snížil u skupiny léčené mastí s takrolimem, ale nikoliv 

skupiny léčené hydrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné klinické relevantní změny 

labo

ratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin. 

 

Účelem třetí multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie bylo hodnocení účinnosti 

bezpečnosti 0,03% masti s takrolimem aplikované jedenkrát nebo dvakrát denně ve vztahu 

k aplikaci 1% masti s 

hydrokortizon acetátem dvakrát denně u dětí s mírnou až silnou atopickou 

dermatitidou. Délka léčby byla tři týdny. 
 
Tabulka 3 

Účinnost ve 3. týdnu 

 

Hydrokortizon acetát 
1% 

dvakrát denně 
(N=207) 

Mast s takrolimem 
0,03% 

jedenkrát denně 
(N=207) 

Mast s takrolimem 
0,03% 

dvakrát denně 
(N=210) 

Median mEASI 
procentuální snížení 
(primární cílový 
parametr)§ 

47,2% 

70,0% 

78,7% 

Zlepšení 

≥ 90% v 

globálním lékařském 
hodnocení 

13,6% 

27,8% 

36,7% 

§ vyšší hodnoty = větší zlepšení 
 
Primární cílový parametr byl 

definován jako procentuální snížení u EASI od počátku až do konce 

léčby. Statisticky signifikantně větší zlepšení bylo po podání 0,03% masti s takrolimem aplikované 

jedenkrát nebo dvakrát denně ve srovnání s podáním masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně 
(p<

0,001 pro obě masti). Léčba 0,03% masti s takrolimem dvakrát denně byla efektivnější než při 

aplikaci jedenkrát denně (tabulka 3). Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí 

takrolimem než u skupiny léčené mastí s hyrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné 

klinické relevantní změny laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin. 
 

Ve čtvrté klinické studii, bylo přibližně 800 pacientů (věku ≥ 2 let), kteří dostávali 0,1% mast 

takrolimem střídavě nebo kontinuálně v otevřené, dlouhodobé bezpečnostní studii po dobu 4 let, 300 

pacientů, kteří byli léčeni nejméně po dobu 3 let a 79 pacientů léčených po dobu minimálně 42 

měsíců. Na základě změn od základny EASI skore a zasažené oblasti povrchu těla působil u pacientů 

bez ohledu na věk zlepšení jejich atopické dermatitidy ve všech následujících časových úsecích. 

Během klinické studie nebyla evidence ztráty účinku. Celkový výskyt nežádoucích příhod se snižoval 

průběhu studie u všech pacientů nezávisle na věku. Jsou hlášeny tři nejčastěji se vyskytující 

nežádoucí příhody s chřipkovými příznaky (nachlazení, rýma, chřipka s infekcí horních cest 
dýchacích apod.), pruritus a pálením pokožky. V této dlouhodobé studii nebyly pozorovány žádné 

nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny v krátkodobých a/nebo předchozích studiích. 
 

Účinnost a bezpečnost masti s takrolimem v udržovací léčbě mírné až závažné atopické dermatitidy 

byla hodnocena u 524 pacientů ve dvou multicentrických klinických studiích fáze III s podobným 
designem. 

Jedna studie probíhala u dospělých pacientů (≥ 16 let) a druhá u pediatrických pacientů 

(2 – 15 let). V obou studiích vstoupili pacienti s 

aktivní formou choroby do otevřené fáze hodnocení 

délce maximálně 6 týdnů, během které byla postižená místa léčena mastí s takrolimem dvakrát 

denně, dokud pacienti nedosáhli zlepšení podle předdefinované škály (IGA [Investigator´s Global 
Assessment] 

skóre ≤ 2, tj. vymizení úplné, vymizení téměř úplné nebo mírná forma). Potom pacienti 

10 

pokračovali dvojitě zaslepenou fází v délce až 12 měsíců, během které byla choroba kontrolována 
(disease control period – 

DCP). Pacienti byly randomizováni a dostávali buď mast s takrolimem 

(0,1% 

dospělí; 0,03% děti) nebo vehikulum jedenkrát denně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. 

Po

kud se objevila exacerbace choroby, pacienti byli opět léčeni v otevřené fázi mastí s takrolimem 

dvakrát denně po dobu maximálně 6 týdnů, dokud se IGA skóre nevrátilo na ≤ 2. 
Primární cílový parametr v 

obou studiích byl počet exacerbací choroby vyžadujících „podstatnou 

terapeutickou intervenci“ během DCP, definovanou jako exacerbaci s IGA = 3 – 5 (tj. středně 

závažné, závažné a velmi závažné onemocnění) v první den vzplanutí, vyžadující léčbu v délce více 

než 7 dnů. Obě studie prokázaly významný benefit při hodnocení primárního a hlavních sekundárních 

cílových parametrů při léčbě takrolimem v masti dvakrát týdně po dobu 12 měsíců ve smíšené 

populaci pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Tyto rozdíly zůstaly statisticky 

významné i při subanalýze smíšené populace pacientů s mírnou až těžkou atopickou dermatitidou 
(tabulka 4). V 

těchto studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny již 

dříve. 
 

Tabulka 4: Účinnost (populace se středně těžkým až těžkým onemocněním) 

 

Dospělí, ≥ 16 let 

Děti, 2 – 15 let 

Takrolimus 
0,1% 2 x 

týdně, (N = 
80) 

Vehikulum 2 x 

týdně, (N = 73) 

Takrolimus 
0,03% 

2 x týdně, 

(N = 78) 

Vehikulum 2 x 

týdně, (N = 75) 

Median počtu DE 
vyžadujících 
podstatnou intervenci 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 

období (% pacientů 
bez DE vyžadujících 
podstatnou 
intervenci). 

1,0 (48,8%) 

5,3 (17,8%) 

1,0 (46,2%) 

2,9 (21,3%) 

Median délky období 
do první DE 
vyžadující 
podstatnou intervenci 

142 dnů 

15 dnů 

217 dnů 

36 dnů 

Median počtu DE 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 

období (% pacientů 
bez jakékoli DE 
periody)  

1,0 (42,5%) 

6,8 (12,3%) 

1,5 (41,0%) 

3,5 (14,7%) 

Median délky období 
do první DE 

123 dnů 

14 dnů 

146 dnů 

17 dnů 

Průměrný (SD) 
procentuální podíl 

dnů strávených 

léčbou DE exacerbací 

16,1 (23,6) 

39,0 (27,8) 

16,9 (22,1) 

29,9 (26,8) 

DE (disease exacerbation): exacerbace onemocnění 
p< 0,0

01 ve prospěch takrolimu masti 0,1% (dospělí) a 0,03% (děti) pro primární a hlavní sekundární 

cílové parametry 
 

Byla provedena sedmiměsíční, dvojitě zaslepená, paralelní, randomizovaná studie na pediatrických 
pacientech (2-11 

let) se středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou. V jednom rameni byl 

pacientům aplikován přípravek Protopic 0,03% mast (n=121) nejprve dvakrát denně po dobu 3 týdnů 

a pak jedenkrát denně až do vymizení léze. Ve srovnávacím rameni byl pacientům aplikován 
1% hydrokortizon acetát mast (HA) na hlavu a krk a 0,1% hydrokortizon butyrát mast na trup 

11 

končetiny (n=111) nejprve dvakrát denně po dobu 2 týdnů a pak HA dvakrát denně na všechny 

postižené oblasti. V 

průběhu tohoto období byla u všech pacientů a kontrolních subjektů (n=44) 

provedena primární imunizace a přeočkování konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, 
sérotyp C.  
Primárním cílovým parametrem této studie byla 

míra odpovědi na vakcinaci, definovaná jako 

procentuální podíl pacientů s titrem sérových baktericidních protilátek (SBA) ≥ 8 při návštěvě 
v týdnu 

5. Analýza míry odpovědi v týdnu 5 vykázala ekvivalenci mezi léčenými skupinami 

(hydrokortizon 98,3%, takrolimus mast 95,4%; ve 

věku 7-11 let: 100% v obou ramenech). Výsledky 

kontrolní skupině byly obdobné. 

Primární odpověď na vakcinaci nebyla ovlivněna. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Klinické údaje ukázaly, že po lokální aplikaci je koncentrace takrolimu v systémové cirkulaci nízká, 

pokud je vůbec měřitelná, pak je přechodná

 
Absorpce 

Výsledky zjištěné u zdravých jedinců po jednorázové i opakované místní aplikaci masti obsahující 

takrolimus ukazují, že systémová expozice takrolimu je malá anebo vůbec žádná. 

Většina pacientů s atopickou dermatitidou (dospělých i dětí), kteří byli léčeni jednorázovým anebo 
opakovaným nanášením masti obsahující takrolimus (0,03 - 0,1%)

, a kojenců od 5 měsíců věku 

léčených mastí s takrolimem (0,03%) měla krevní koncentrace nižší než 1,0 ng/ml. Pokud byly 

zjištěny hladiny vyšší než 1,0 ng/ml, pak byly pouze přechodné. Čím větší plochy jsou léčeny, tím 

vyšší je i množství takrolimu v organizmu. Nicméně, jak rozsah, tak rychlost lokálního vstřebávání se 

v průběhu hojení kůže snižuje. Jak u dospělých, tak u dětí, jimž byla mastí s takrolimem ošetřována 

průměrně polovina povrchu těla, byla systémová expozice takrolimu (t.j. AUC) z masti Protopic 

přibližně 30 x nižší, než ta, se kterou se setkáváme po perorálním podávání imunosupresivních dávek 
u pacie

ntů po transplantaci ledvin a jater. Nejnižší koncentrace takrolimu v krvi, při které lze ještě 

zjistit systémové účinky není známa. 

U pacientů léčených mastí obsahující takrolimus po delší období (až do jednoho roku) nebyla zjištěna 
kumulace takrolimu v organizmu. 
 
Distribuce 

Při použití masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká. Vysoká schopnost takrolimu 
vázat se na plazmatické bílkoviny (více než 98,8%) není pokládána za klinicky relevantní. 
Po lokální aplikaci masti s takrolimem, takrolim

us selektivně proniká do kůže, jeho difúze do 

krevního oběhu je minimální. 
 
Metabolizmus 

Metabolizmus takrolimu v lidské kůži není zjistitelný. Systémově dostupný takrolimus je extenzivně 
metabolizován v játrech za pomoci CYP3A4. 
 
Eliminace 
Pokud byl takro

limus podán intravenózně, měl nízkou rychlost clearance. Průměrná celková tělesná 

clearance je přibližně 2,25 l/hod. Jaterní clearance systémově dostupného takrolimu by mohla být 

snížena u osob se závažným zhoršením jaterní funkce, popřípadě tehdy, když pacient současně 

dostává léky, které jsou význačnými inhibitory CYP3A4. 

Po opakované lokální aplikaci masti byl poločas takrolimu odhadnut na 75 hodin u dospělých 
a 65 

hodin u dětí. 

 
Pediatrická populace 
Farmakokinetika takrolimu po lokální aplikaci je podob

ná jako farmakokinetika hlášená u dospělých, 

s minimální systémovou expozicí a bez prokázané akumulace (viz výše). 
 
 
 

12 

5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Toxicita opakované aplikace a lokální tolerance 
Opakované místní nanášení masti obsahu

jící takrolimus anebo masťového vehikula potkanům, 

králíkům a trpasličím prasatům bylo spojeno s mírnými změnami na kůži, jako např. erytémem, 

edémem a papulami. Dlouhodobé místní nanášení takrolimu vedlo u potkanů k systémové toxicitě 

včetně poruch ledvin, pankreatu, očí a nervového systému. Tyto změny byly způsobeny u hlodavců 

vysokou systémovou expozicí v důsledku velké transdermální absorpce takrolimu. U samiček 

trpasličích prasat byl o něco nižší přírůstek na váze jedinou pozorovanou systémovou změnou při 

vysokých koncentracích masti (3%). Ukázalo se, že králíci jsou zvláště citliví na intravenózní 

podávání takrolimu. Pozorovány byly reverzibilní kardiotoxické účinky. 
 
Mutagenita 
In vitro a in vivo testy neukázaly genotoxický potenciál takrolimu. 
 
Kancerogenita 
Systémové studie kancerogenity u myší (18 

měsíců) a u potkanů (24 měsíců) neodhalily kancerogenní 

potenciál takrolimu.  
V 24 

měsíců trvající studii kožní kancerogenity prováděné u myší 0,1% mastí nebyly pozorovány 

žádné kožní nádory. V téže studii 

však byl v souvislosti s vysokou systémovou expozicí zjištěn 

zvýšený výskyt lymfomů.  

Při studii fotokancerogenity byly holé bílé myši chronicky potírány mastí obsahující takrolimus 

ozařovány ultrafialovým světlem. Zvířata ošetřovaná mastí s takrolimem vykazovala statisticky 

významné zkrácení doby vývoje kožních nádorů (skvamocelulárních karcinomů) a zvýšení počtu 

těchto nádorů. Není jasné, zda toto působení takrolimu je následkem systémové imunosuprese, anebo 
lokálního vlivu. Vzhledem k 

tomu, že u člověka není potenciál pro lokální imunosupresi při 

dlouhodobém používání takrolimu v 

masti znám, nelze riziko pro člověka zcela vyloučit. 

 

Reprodukční toxicita 

U potkanů a králíků byla pozorována embryonální a fetální toxicita, avšak pouze při dávkách, které 
z

působovaly signifikantní toxicitu u březích zvířat. Po vysokých subkutánních dávkách takrolimu byla 

u samců potkana zjištěna snížená funkce spermií. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Bílá vazelína 
Tekutý parafin 
Propylen-karbonát 
Bílý vosk 
Tvrdý parafin 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 

13 

6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Laminátová tuba s 

vnitřní vrstvou z polyetylénu nízké hustoty, s bílým polypropylénovým 

šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 10 g, 30 g a 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Žádné zvláštní požadavky. 

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/001 
EU/1/02/201/002 
EU/1/02/201/005 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace:  28. února 2002 
Datum prodloužení registrace: 20.listopadu 2006 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
{DD/MM/RRRR} 
 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské  agentury 

pro léčivé přípravky:  http://www.ema.europa.eu/. 

14 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,1% mast 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
1 g Protopic 0,1% mast obsahuje tacrolimusum 1,0 mg jako tacrolimusum monohydricum (0,1%). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Mast 
 
Bílá až lehce nažloutlá mast. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Protopic 0,1

% mast je indikována k léčbě dospělých a mladistvých (16 let a starších). 

 

Léčba vzplanutí 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých, kteří adekvátně nereagují na 

konvenční léčbu jako jsou lokální kortikoidy, nebo kteří tuto léčbu netolerují. 
 

Udržovací léčba 

Léčba  středně  závažných  až  těžkých  atopických  dermatitid  k prevenci vzplanutí a k prodloužení 

období  bez  vzplanutí  u  pacientů  s vysokou  frekvencí  exacerbací  (tj.  4  x  ročně  nebo  více),  kteří 

reagovali nejpozději do 6 týdnů na léčbu takrolimem v masti 2 x denně (léze vymizí zcela, téměř nebo 

přetrvávají pouze v mírné podobě). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu přípravkem Protopic má zahajovat pouze lékař se zkušeností s diagnostikou a léčbou atopické 
dermatitis. 
 
Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích, Protopic 0,03% a Protopic 0,1%. 
 
Dávkování 
 

Léčba vzplanutí 
Protopic lze používat ke krátkodobé nebo 

přerušované dlouhodobé léčbě. Dlouhodobá léčba nemá být 

kontinuální. 

Léčba přípravkem Protopic by měla být zahájena při prvním výskytu příznaků. Každá postižená oblast 

kůže se léčí přípravkem Protopic, dokud léze nevymizí zcela, téměř, nebo nepřetrvává pouze v mírné 

podobě. Poté se u pacientů považuje za vhodné přejít na udržovací léčbu (viz níže). Při prvních 

známkách recidivy (vzplanutí) příznaků choroby by měla být léčba znovu zahájena. 
 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Léčba by měla být zahájena nanášením masti Protopic 0,1% dvakrát denně a měla by pokračovat až 

do  vymizení lézí. Jestliže se symptomy opět objeví, měla by se léčba mastí Protopic 0,1% dvakrát 

15 

denně začít znovu. Pokud to klinický stav dovolí, je vhodné zkusit snížení frekvence nanášení masti 
nebo použít slabší koncentraci Protopic 0,03% mast. 
 
Zlepšení lze obvykle pozorovat v 

průběhu prvního týdne léčby. Pokud se známky zlepšení neobjeví po 

dvou týdnech léčby, je třeba uvažovat o jiném způsobu terapie. 
 
Starší lidé 
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi. Klinická zkušenost s podáváním 

přípravku 

této skupině pacientů nicméně neprokázala nutnost jakékoli úpravy dávky. 
 
Pediatrická populace 

Děti ve věku od 2 do 16 let by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast.  

Podávání přípravku Protopic mast dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další 
údaje. 
 

Udržovací léčba 

Pro udržovací léčbu jsou vhodní pacienti, kteří na podávání takrolimu v masti 2 x denně reagují 

nejpozději do 6 týdnů (léze vymizí zcela, téměř nebo přetrvávají pouze v mírné podobě). 
 

Dospělí a dospívající (16 let a starší) 

Dospělí pacienti (16 let a starší) by měli užívat Protopic 0,1% mast. 

Mast Protopic by se měla nanášet jednou za den dvakrát týdně (např. v pondělí a ve čtvrtek) na oblasti 
obvykle postižené atopickou dermatitidou, aby se zabránilo vzplanutí. Mezi jednotlivými aplikacemi 

by měly zůstat 2 až 3 dny bez léčby mastí Protopic. 
 
Vzhledem k 

tomu, že údaje o bezpečnosti udržovací léčby delší než 12 měsíců nejsou k dispozici, měl 

by ošetřující lékař po 12 měsících posoudit stav pacienta a rozhodnout, zda v udržovací terapii 

pokračovat.  
 

Pokud se znovu objeví známky vzplanutí, je třeba opět zahájit každodenní léčbu dvakrát denně (viz 

bod Léčba vzplanutí výše). 
 
Starší lidé 
Nebyly provedeny žádné speciální studie se staršími lidmi 

(viz bod Léčba vzplanutí výše). 

 
Pediatrická populace 
D

ěti ve věku od 2 do 16 let by měly užívat pouze Protopic 0,03% mast. 

Podávání přípravku Protopic dětem do 2 let se nedoporučuje, dokud nebudou k dispozici další údaje. 
 

Způsob podání 

Protopic mast je třeba nanášet v tenké vrstvě na postižené nebo obvykle postižené oblasti kůže. 

Protopic mast může být aplikována na kterékoli části těla včetně obličeje, krku a oblasti flexur, ne 
však na sliznice. 

Mast Protopic by neměla být aplikována v okluzi, protože tato metoda podání nebyla 

na pacientech studována (viz bod 4.4). 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita 

na léčivou látku, na makrolidy obecně, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou 

bodě 6.1. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Vystavení kůže slunečnímu světlu by mělo být sníženo na minimum. Během aplikace masti Protopic 

by se pacienti měli vyhnout používání ultrafialového (UV) světla v soláriu a léčbě pomocí UVB 
anebo UVA v kombinaci s 

psoraleny (PUVA) (viz bod 5.3). Lékaři by měli seznámit pacienty 

vhodnými metodami ochrany proti slunečnímu záření, jako je například minimalizace času 

16 

stráveného na slunci, používání vhodných prostředků ochraňujících před slunečním zářením a 

chránění kůže vhodným oblečením. Mast Protopic by neměla být aplikována na léze, které jsou 

považovány za potenciálně maligní nebo premaligní. 
 

Jakoukoli nově vzniklou změnu stávajícího obrazu ekzému v léčené oblasti by měl zkontrolovat lékař. 
 
Používání takrolim

ové masti se nedoporučuje u pacientů s defektem kožní bariéry, jako je např. 

Nethertonův syndrom, lamelární ichtyóza, generalizovaná erytrodermie nebo kožní projevy reakce 

štěpu proti hostiteli. Tyto kožní choroby mohou zvyšovat systémovou absorpci takrolimu. Perorální 
užívání takrolimu se k 

léčbě těchto kožních chorob rovněž nedoporučuje. Během postmarketingového 

sledování byly u těchto stavů hlášeny případy zvýšené hladiny takrolimu v krvi. 
 

opatrností je třeba postupovat pokud je Protopic aplikován dlouhodobě na velké plochy kůže, 

zvláště u dětí (viz bod 4.2). Pacienti, zvláště pediatričtí, by měli být během léčby přípravkem Protopic 

pravidelně monitorování z hlediska reakce na léčbu a nutnosti pokračování v léčbě. Po 12 měsících by 

mělo být do vyhodnocení u pediatrických pacientů zahrnuto přerušení léčby přípravkem Protopic (viz 
bod 4.2).  
 
Potenciál pro lokální imunosupresi, která by mohla mít za následek infekce anebo kožní malignity, 

není při dlouhodobé léčbě (tj. trvající roky) znám (viz bod 5.1). 
P

rotopic obsahuje jako léčivou látku takrolimus, inhibitor kalcineurinu. Dlouhodobá celková expozice 

intenzivní imunosupresi po systémovém podávání kalcineurinových inhibitorů byla 

transplantovaných pacientů spojena se zvýšeným rizikem vývoje lymfomů a kožních malignit. 

pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 

lymfom z T-

buněk) a jiných typů lymfomů a rakoviny kůže (viz bod 4.8).  Protopic by neměl být 

podáván pacientům s vrozeným nebo získaným imunitním deficitem nebo pacientům podstupujícím 

léčbu způsobující imunosupresi. 
 

U pacientů s atopickou dermatitis léčených přípravkem Protopic nebyly nalezeny významné 
systémové hladiny takrolimu. 
 

Při klinických zkouškách byla ve výjimečných případech (0,8%) pozorována lymfadenopatie. Většina 

těchto případů byla ve vztahu k infekcím (kůže, respirační trakt, zuby), a vymizela po vhodné 

antibiotické léčbě. Pacienti po transplantaci, kteří jsou léčeni imunosupresivy ( např. takrolimus 

systémově ), mají zvýšené riziko vzniku lymfomu; proto by pacienti, kteří jsou léčeni mastí Protopic a 

u nichž dojde k lymfadenopatii, měli být sledováni, abychom se ujistili, že lymfadenopatie vymizela. 

Lymfadenopatie přítomná na počátku terapie by měla být vyšetřena a sledována. Pokud by 

lymfadenopatie přetrvávala, je třeba zjistit její etiologii. Pokud není etiologie jasná, anebo při akutní 

infekční mononukleóze, je třeba zvážit ukončení léčby přípravkem Protopic. 
 

Účinnost a bezpečnost masti Protopic při léčbě klinicky infikované atopické dermatitidy nebyla 

hodnocena. Před zahájením léčby přípravkem Protopic mast by však měla být klinická infekce na 

místech předpokládaného ošetření vyléčena. Pacienti s atopickou dermatitidou jsou predisponovani k 

povrchovým kožním infekcím. Léčba mastí Protopic může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku 
folikulitidy a herpetické virové infekce (herpes simplex dermatitis [eczema herpeticum], herpes 
simplex [herpes labialis], Kaposiho varicelliformní erupce) (viz bod 4.8). Pokud pacient trpí 
tako

vouto infekcí, je třeba zvážit rizika a prospěšnost léčby přípravkem Protopic. 

 

Emoliencia by neměla být nanášena na ošetřovanou plochu do 2 hodin po aplikaci masti Protopic. 

Současné používání jiných lokálních preparátů nebylo hodnoceno. Nejsou rovněž zkušenosti se 

současným užíváním systémových steroidů a imunosupresivních látek. 
 

Mast se nesmí dostat do kontaktu se sliznicemi a s očima. Pokud se náhodně dostane do těchto oblastí, 

je třeba ji důkladně otřít a opláchnout vodou. 
 

17 

Používání masti Protopic po

d překrytými plochami nebylo u pacientů studováno. Okluzivní obvazy se 

nedoporučují. 
 
Jako po užívání každého léku k 

místní aplikaci by si pacienti po aplikaci měli umýt ruce, pokud 

ovšem postižené oblasti nejsou přímo na nich.  
 

Takrolimus je do značné míry metabolizován v játrech a ačkoliv je po lokální léčbě jeho koncentrace 

v krvi nízká, měla by být mast používána u pacientů s jaterním selháním opatrně (viz bod 5.2). 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Formální studie sledující lokální lékové interakce nebyly s mastí obsahující takrolimus provedeny. 
 

Takrolimus není v lidské kůži metabolizován. Není tedy žádná možnost perkutánních interakcí, které 
by mohly ovlivnit metabolismus takrolimu.  
 

Systémově dostupný takrolimus je metabolizován pomocí jaterního cytochromu P450 3A4  
(CYP3A4). Po místní aplikaci masti obsahující takrolimus je systémo

vá expozice nízká (méně než 

1,0 

ng/ml), a je nepravděpodobné, že by byla ovlivněna současným podáváním látek, o nichž je 

známo, že jsou i

nhibitory CYP3A4. Nicméně možnost interakce nemůže být vyloučena, a proto by 

mělo být současné systémové podávání látek, o nichž je známo, že jsou inhibitory CYP3A4 (např. 

erytromycin, itrakonazol, ketokonazol a diltiazem) prováděno opatrně u pacientů s rozsáhlým anebo 

erytrodermickým onemocněním. 

 
Pediatrická populace 
Byla provedena studie interakce s konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, sérotyp C na 

dětech ve věku 2-11 let. Nebyl pozorován žádný vliv na okamžitou odpověď na vakcinaci, na 

vytvoření imunitní paměti či na humorální a buňkami zprostředkovanou imunitu (viz bod 5.1). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Fertilita 

O fertilitě nejsou k dispozici žádné údaje. 
 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání takrolimu masti 

těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podávání (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka 
není známé. 
 

Přípravek Protopic mast by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. 
 
Kojení 
U lidí se ukázalo, že po systémovém podávání takrolimu se tento v

ylučoval do mateřského mléka. 

když klinické údaje svědčí o tom, že systémové hladiny takrolimu po aplikaci masti jsou 

organizmu nízké, kojení v průběhu léčby mastí Protopic se nedoporučuje. 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Mast Protopic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost 

řídit nebo obsluhovat stroje. 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
V klinických studiích -

přibližně 50% pacientů vykazuje určitý druh nežádoucího podráždění kůže 

místě aplikace léku. Pocity pálení, pruritus a erytém byly velmi časté, obvykle mírné až středně 

závažné, a obvykle vymizely v průběhu prvého týdne léčby. Zvýšená citlivost kůže a pocity 

18 

mravenčení patřily rovněž mezi časté nežádoucí účinky. Nesnášenlivost alkoholu (zčervenání 

obličeje anebo podráždění kůže po požití alkoholického nápoje) byla běžná. 

U pacientů může být zvýšené riziko vzniku folikulitidy, akné a herpetické virové infekce. 
 

Nežádoucí reakce s možným vztahem k léčbě jsou uvedeny níže. Jejich frekvence je definována jako 

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100). V každé 

skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třída 
orgánových 

systémů 

Velmi časté 

1/10 

Časté 

1/100,  
<1/10 

Méně časté 

1/1000, 
<1/100 

Nejsou známy 

(nelze určit 
z dostupných 

údajů) 

Infekce a 
infestace 
 

 

Lokální infekce kůže bez 
ohledu na specifickou 
etiologii, mimo jiné:  
eczema herpeticum,  
folliculitis,  
herpes simplex,  
herpetická virová infekce, 
Kaposiho varicelliformní 
erupce* 

 

Herpetická 

infekce oka* 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy 
 

 

Intolerance alkoholu 

(zčervenání obličeje nebo 

podráždění pokožky po 
požití alkoholických 

nápojů) 

 

 

Poruchy 
nervového 
systému 

 

Parestézie a dysestézie 
(zvýšená citlivost, pocit 
pálení) 

 

 

Poruchy kůže a 
podkožní 

tkáně 

 

 

Pruritus 
 

Akné* 

Rosacea 

(růžovka)* 
Lentigo * 

Celkové poruchy 

a reakce v místě 
aplikace 
 

Pálení, svědění 

místě aplikace  

Pocit tepla v 

místě 

aplikace, erytém v 

místě 

aplikace, bolest v 

místě 

aplikace

, podráždění 

místě aplikace, 

parestézie v 

místě 

aplikace, vyrážka v mí

stě 

aplikace 

 

Edém v 

místě 

aplikace* 

Vyšetření 

 

 

 

Zvýšená 
hladina 

přípravku* 
(viz bod 4.4) 

* Nežádoucí účinky byly hlášeny během postmarketingového sledování 
 
Post-marketingové zkušenosti 

U pacientů používajících takrolimus v masti byly hlášeny případy malignit, včetně kožních (tj. kožní 
lymfom z T-

buněk) a jiných druhů lymfomů, a rakoviny kůže (viz bod 4.4). 

 

Udržovací léčba 

Ve studii hodnotící udržovací léčbu (podávání 2 x týdně) u dospělých a dětí se středně závažnou až 

těžkou atopickou dermatitidou byly s frekvencí větší než v kontrolní skupině zaznamenány tyto 

nežádoucí účinky: impetigo v místě aplikace (7,7% u dětí) a infekce v místě aplikace (6,4% u dětí 
a 6,3% 

u dospělých). 

19 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Předávkování jako důsledek lokální aplikace je nepravděpodobné. Pokud je mast spolknuta, 

doporučují se obecná podpůrná opatření. Ta mohou zahrnovat monitorování vitálních funkcí 

kontrolu klinického stavu. Vzhledem k povaze vehikula masti se nedoporučuje vyvolání zvracení ani 

výplach žaludku. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná dermatologika, ATC kód: D11AH01 
 
Mechanismus 

účinku a farmakodynamické účinky 

Mechanismus 

účinku takrolimu u atopické dermatitidy není zcela jasný. Klinický význam níže 

uvedených pozorování není znám. 
Vazbou na specifický cytoplazmatický imunofilin (FKBP12) inhibuje takrolimus kalcium-

dependentní dráhy transdukce signálu v T buňkách a tím brání transkripci a syntéze IL-2, IL-3, IL-4, 
IL-5 a 

jiných cytokinů, jako například GM-CSF, TNF-alfa a IFN-gama.  

In vitro 

takrolimus snižoval v Langerhansových buňkách izolovaných z normální lidské kůže 

stimulační aktivitu vůči T buňkám. Bylo rovněž prokázáno, že takrolimus inhibuje uvolňování 

mediátorů zánětu ze žírných buněk kůže, bazofilů a eozinofilů. 

U zvířat takrolimus ve formě masti potlačil zánětlivé reakce vzniklé při experimentální a spontánní 

dermatitidě, které se podobají atopické dermatitidě u člověka. Takrolimus mast nesnižovala u zvířat 
tlouš

ťku kůže a nevyvolávala atrofii kůže. 

U pacientů s atopickou dermatitidou bylo zlepšení kožních lézí v průběhu léčby mastí obsahující 

takrolimus spojeno se sníženou expresí Fc receptorů na Langerhansových buňkách a s redukcí jejich 

hyperstimulační aktivity vůči T buňkám. U lidí mast obsahující takrolimus neovlivňuje syntézu 
kolagenu. 
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Účinnost a bezpečnost přípravku Protopic byla stanovena u více než 18 500 pacientů léčených mastí 
s takrolimem od fáze I do fáze III v klinických studiích. Výsledky šesti velkých studií jsou zde 
uvedeny.  
 

V 6 měsíční multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studii byla podávána 0,1% mast 

takrolinem dvakrát denně dospělým s mírnou až silnou atopickou dermatitidou a porovnána 

s topickým kortikosteroidním režimem (0,1% hydrokortizon b

utyrát na trup a končetiny, 

1% 

hydrokortizon acetát na obličej a krk). Primární cílový parametr byla odpověď 3 měsíců 

definována jako skupina pacientů s nejméně 60% zlepšením v mEASI (modified Eczema Area and 
Sev

erity Index) mezi počátkem a 3. měsícem. Rychlost odpovědi u skupiny, která byla léčena 

0,1% mastí s 

takrolimem (71,6%) byla signifikantně vyšší než ta u skupiny, které byla léčena 

topickými kortikosteroidy (50,8%; p<0,001; 

tabulka 1). 0dpověď po šesti měsících byla srovnatelná 

tříměsíčními výsledky. 

 
 
 
 

20 

Tabulka 1 

Účinnost ve 3. měsíci 

 

Topický kortikosteroidní 
Režim§ 
(N=485) 

Takrolimus 0,1% 
(N=487) 
 

Rychlost odpovědi ≥ 60% 
zlepšení u mEASI (primární 
cílový parametr)§§ 

50,8% 

71,6% 

Zlepšení 

≥ 90% v globálním 

lékařském hodnocení 

28,5% 

47,7% 

§ Topický kortikosteroidní režim = 0,1% hydrokortizon butyrát na trup a končetiny, 1% hydrokortizon 

acetát na obličej a krk 

§§ vyšší hodnoty = větší zlepšení 
 

Výskyt a druh většiny nežádoucích příhod byl podobný u obou léčených skupin. Pálení pokožky, 

herpes simplex, intolerance na alkohol (zrudnutí obličeje, nebo citlivost pokožky po požití alkoholu), 

pálení pokožky, hyperastézie, akné a fungální dermatitida se objevily častěji u skupiny léčené 

takrolimem. Během studie nebyly žádné relevantní změny laboratorních parametrů nebo životních 

znaků u léčených skupin. 
 

Ve druhé klinické studii, byly dětí od 2 do 15 let s mírnou až silnou atopickou dermatidou, které byly 

léčeny dvakrát denně po dobu 3 týdnů 0,03% mastí s takrolimem, 0,1% mastí s takrolimem nebo 
1% mastí s hydrokortizon acetátem. Primární cílový parametr 

byla plocha pod křivkou (AUC) 

mEASI jako procenta počátku vypočítaného průměrem během léčebného období. Výsledky 

multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie ukázaly, že masti s 0,03% a 0,1% takrolimu 

jsou signifikantně účinnější (p<0,001 u obou koncentrací) než 1% mast s hydrokortizon acetátem 
(tabulka 2). 
 
Tabulka 2 

Účinnost ve 3. týdnu 

 

Hydrokortizon  
acetát 1%

 

(N=185) 

Takrolimus 0,03% 
(N=189) 

Takrolimus 0,1% 
(N=186) 

Median mEASI jako 

procentuálnívyjádření 

výchozí střední hodnoty 
AUC 
(primární cílový 
parametr)§ 

64,0% 

44,8% 

39,8% 

Zlepšení 

≥ 90%v 

globálním lékařském 
hodnocení 

15,7% 

38,5% 

48,4% 

§ 

nižší hodnoty = větší zlepšení 

 
Výskyt pálení pokožky b

yl vyšší u skupiny léčené mastí s takrolimem než u skupiny léčené 

hydrokortizonem. Výskyt pruritu se časem snížil u skupiny léčené mastí s takrolimem, ale nikoliv 

skupiny léčené hydrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné klinické relevantní změny 

laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin. 
 

Účelem třetí multicentrické dvojitě zaslepené randomizované studie bylo hodnocení účinnosti 

bezpečnosti 0,03% masti s takrolimem aplikované jedenkrát nebo dvakrát denně ve vztahu 

k aplikaci 1% masti s 

hydrokortizon acetátem dvakrát denně u dětí s mírnou až silnou atopickou 

dermatitidou. Délka léčby byla tři týdny. 
 
 
 
 

21 

Tabulka 3 

Účinnost ve 3. týdnu 

 

Hydrokortizon acetát 
1% 

dvakrát denně 
(N=207) 

Mast s takrolimem 
0,03% 

jedenkrát denně 
(N=207) 

Mast s takrolimem 
0,03% 

dvakrát denně 
(N=210) 

Median mEASI 
procentuální snížení 
(primární cílový 
parametr)§ 

47,2% 

70,0% 

78,7% 

Zlepšení 

≥ 90% v 

globálním lékařském 
hodnocení 

13,6% 

27,8% 

36,7% 

§ vyšší hodnoty = větší zlepšení 
 
Primární cílový para

metr byl definován jako procentuální snížení u EASI od počátku až do konce 

léčby. Statisticky signifikantně větší zlepšení bylo po podání 0,03% masti s takrolimem aplikované 

jedenkrát nebo dvakrát denně ve srovnání s podáním masti s hydrokortizon acetátem dvakrát denně 
(p<

0,001 pro obě masti). Léčba 0,03% masti s takrolimem dvakrát denně byla efektivnější než při 

aplikaci jedenkrát denně (tabulka 3). Výskyt pálení pokožky byl vyšší u skupiny léčené mastí 

takrolimem než u skupiny léčené mastí s hyrokortizonem. Během klinické studie nebyly žádné 

klinické relevantní změny laboratorních hodnot nebo životních příznaků u obou léčených skupin. 
 

Ve čtvrté klinické studii, bylo přibližně 800 pacientů (věku ≥ 2 let), kteří dostávali 0,1% mast 

takrolimem střídavě nebo kontinuálně v otevřené, dlouhodobé bezpečnostní studii po dobu 4 let, 300 

pacientů, kteří byli léčeni nejméně po dobu 3 let a 79 pacientů léčených po dobu minimálně 42 

měsíců. Na základě změn od základny EASI skore a zasažené oblasti povrchu těla působil u pacientů 

bez ohledu na věk zlepšení jejich atopické dermatitidy ve všech následujících časových úsecích. 

Během klinické studie nebyla evidence ztráty účinku. Celkový výskyt nežádoucích příhod se snižoval 

průběhu studie u všech pacientů nezávisle na věku. Jsou hlášeny tři nejčastěji se vyskytující 

nežádoucí příhody s chřipkovými příznaky (nachlazení, rýma, chřipka s infekcí horních cest 
dýchacích apod.), pruritus a pálením pokožky. V této dlouhodobé studii nebyly pozorovány žádné 

nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny v krátkodobých a/nebo předchozích studiích. 
 

Účinnost a bezpečnost masti s takrolimem v udržovací léčbě mírné až závažné atopické dermatitidy 

byla hodnocena u 524 pacientů ve dvou multicentrických klinických studiích fáze III s podobným 

designem. Jedna studie probíhala u dospělých pacientů (≥ 16 let) a druhá u pediatrických pacientů 
(2 – 15 let). V obou studiích vstoupili pacienti s 

aktivní formou choroby do otevřené fáze hodnocení 

délce maximálně 6 týdnů, během které byla postižená místa léčena mastí s takrolimem dvakrát 

denně, dokud pacienti nedosáhli zlepšení podle předdefinované škály (IGA [Investigator´s Global 

Assessment] skóre ≤ 2, tj. vymizení úplné, vymizení téměř úplné nebo mírná forma). Potom pacienti 

pokračovali dvojitě zaslepenou fází v délce až 12 měsíců, během které byla choroba kontrolována 
(disease control period – 

DCP). Pacienti byly randomizováni a dostávali buď mast s takrolimem 

(0,1% 

dospělí; 0,03% děti) nebo vehikulum jedenkrát denně dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek. 

Pokud se objevila exacerbace choroby, pacienti byli opět léčeni v otevřené fázi mastí s takrolimem 

dvakrát denně po dobu maximálně 6 týdnů, dokud se IGA skóre nevrátilo na ≤ 2. 
Primární cílový parametr v 

obou studiích byl počet exacerbací choroby vyžadujících „podstatnou 

terapeutickou intervenci“ během DCP, definovanou jako exacerbaci s IGA = 3 – 5 (tj. středně 

závažné, závažné a velmi závažné onemocnění) v první den vzplanutí, vyžadující léčbu v délce více 

než 7 dnů. Obě studie prokázaly významný benefit při hodnocení primárního a hlavních sekundárních 

cílových parametrů při léčbě takrolimem v masti dvakrát týdně po dobu 12 měsíců ve smíšené 

populaci pacientů se středně těžkou až těžkou atopickou dermatitidou. Tyto rozdíly zůstaly statisticky 
významn

é i při subanalýze smíšené populace pacientů s mírnou až těžkou atopickou dermatitidou 

(tabulka 4). V 

těchto studiích nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody, které nebyly hlášeny již 

dříve. 
 

22 

Tabulka 4: Účinnost (populace se středně těžkým až těžkým onemocněním) 

 

Dospělí, ≥ 16 let 

Děti, 2 – 15 let 

Takrolimus 
0,1% 2 x 

týdně, (N = 
80) 

Vehikulum 2 x 

týdně, (N = 73) 

Takrolimus 
0,03% 

2 x týdně, 

(N = 78) 

Vehikulum 2 x 

týdně, (N = 75) 

Median počtu DE 
vyžadujících 
podstatnou intervenci 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 

období (% pacientů 
bez DE vyžadujících 
podstatnou 
intervenci). 

1,0 (48,8%) 

5,3 (17,8%) 

1,0 (46,2%) 

2,9 (21,3%) 

Median délky období 
do první DE 
vyžadující 
podstatnou intervenci 

142 dnů 

15 dnů 

217 dnů 

36 dnů 

Median počtu DE 
upravený vzhledem 
k délce rizikového 

období (% pacientů 
bez jakékoli DE 
periody)  

1,0 (42,5%) 

6,8 (12,3%) 

1,5 (41,0%) 

3,5 (14,7%) 

Median délky období 
do první DE 

123 dnů 

14 dnů 

146 dnů 

17 dnů 

Průměrný (SD) 
procentuální podíl 

dnů strávených 

léčbou DE exacerbací 

16,1 (23,6) 

39,0 (27,8) 

16,9 (22,1) 

29,9 (26,8) 

DE (disease exacerbation): exacerbace onemocnění 
p< 0,0

01 ve prospěch takrolimu masti 0,1% (dospělí) a 0,03% (děti) pro primární a hlavní sekundární 

cílové parametry 
 

Byla provedena sedmiměsíční, dvojitě zaslepená, paralelní, randomizovaná studie na pediatrických 
pacientech (2-11 

let) se středně závažnou až závažnou atopickou dermatitidou. V jednom rameni byl 

pacientům aplikován přípravek Protopic 0,03% mast (n=121) nejprve dvakrát denně po dobu 3 týdnů 
a pak jedenkrát d

enně až do vymizení léze. Ve srovnávacím rameni byl pacientům aplikován 

1% hydrokortizon acetát mast (HA) na hlavu a krk a 0,1% hydrokortizon butyrát mast na trup 

končetiny (n=111) nejprve dvakrát denně po dobu 2 týdnů a pak HA dvakrát denně na všechny 

postižené oblasti. V 

průběhu tohoto období byla u všech pacientů a kontrolních subjektů (n=44) 

provedena primární imunizace a přeočkování konjugovanou vakcínou proti Neisseria meningitidis, 
sérotyp C.  
Primárním cílovým parametrem této studie byla míra odpo

vědi na vakcinaci, definovaná jako 

procentuální podíl pacientů s titrem sérových baktericidních protilátek (SBA) ≥ 8 při návštěvě 
v týdnu 

5. Analýza míry odpovědi v týdnu 5 vykázala ekvivalenci mezi léčenými skupinami 

(hydrokortizon 98,3%, takrolimus mast 

95,4%; ve věku 7-11 let: 100% v obou ramenech). Výsledky 

kontrolní skupině byly obdobné. 

Primární odpověď na vakcinaci nebyla ovlivněna. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Klinické údaje ukázaly, že po lokální aplikaci je koncentrace takrolimu v systémové cirkulaci nízká, 

pokud je vůbec měřitelná, pak je přechodná. 

23 

Absorpce 

Výsledky zjištěné u zdravých jedinců po jednorázové i opakované místní aplikaci masti obsahující 

takrolimus ukazují, že systémová expozice takrolimu je malá anebo vůbec žádná. 

Většina pacientů s atopickou dermatitidou (dospělých i dětí), kteří byli léčeni jednorázovým anebo 
opakovaným nanášením masti obsahující takrolimus (0,03 - 0,1%)

, a kojenců od 5 měsíců věku 

léčených mastí s takrolimem (0,03%) měla krevní koncentrace nižší než 1,0 ng/ml. Pokud byly 

zjištěny hladiny vyšší než 1,0 ng/ml, pak byly pouze přechodné. Čím větší plochy jsou léčeny, tím 

vyšší je i množství takrolimu v organizmu. Nicméně, jak rozsah, tak rychlost lokálního vstřebávání se 

v průběhu hojení kůže snižuje. Jak u dospělých, tak u dětí, jimž byla mastí s takrolimem ošetřována 

průměrně polovina povrchu těla, byla systémová expozice takrolimu (t.j. AUC) z masti Protopic 

přibližně 30 x nižší, než ta, se kterou se setkáváme po perorálním podávání imunosupresivních dávek 

u pacientů po transplantaci ledvin a jater. Nejnižší koncentrace takrolimu v krvi, při které lze ještě 

zjistit systémové účinky není známa. 

U pacientů léčených mastí obsahující takrolimus po delší období (až do jednoho roku) nebyla zjištěna 
kumulace takrolimu v organizmu. 
 
Distribuce 

Při použití masti obsahující takrolimus je systémová expozice nízká. Vysoká schopnost takrolimu 
vázat se na plazmatické bílkoviny (více než 98,8%) není pokládána za klinicky relevantní. 
Po lokální aplikaci masti s takrolimem, 

takrolimus selektivně proniká do kůže, jeho difúze do 

krevního oběhu je minimální. 
 
Metabolizmus 

Metabolizmus takrolimu v lidské kůži není zjistitelný. Systémově dostupný takrolimus je extenzivně 
metabolizován v játrech za pomoci CYP3A4. 
 
Eliminace 
Pokud b

yl takrolimus podán intravenózně, měl nízkou rychlost clearance. Průměrná celková tělesná 

clearance je přibližně 2,25 l/hod. Jaterní clearance systémově dostupného takrolimu by mohla být 

snížena u osob se závažným zhoršením jaterní funkce, popřípadě tehdy, když pacient současně 

dostává léky, které jsou význačnými inhibitory CYP3A4. 

Po opakované lokální aplikaci masti byl poločas takrolimu odhadnut na 75 hodin u dospělých 
a 65 

hodin u dětí. 

 
Pediatrická populace 
Farmakokinetika takrolimu po lokální aplikaci 

je podobná jako farmakokinetika hlášená u dospělých, 

s minimální systémovou expozicí a bez prokázané akumulace (viz výše). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Toxicita opakované aplikace a lokální tolerance 
Opakované místní nanášení masti 

obsahující takrolimus anebo masťového vehikula potkanům, 

králíkům a trpasličím prasatům bylo spojeno s mírnými změnami na kůži, jako např. erytémem, 

edémem a papulami. Dlouhodobé místní nanášení takrolimu vedlo u potkanů k systémové toxicitě 

včetně poruch ledvin, pankreatu, očí a nervového systému. Tyto změny byly způsobeny u hlodavců 

vysokou systémovou expozicí v důsledku velké transdermální absorpce takrolimu. U samiček 

trpasličích prasat byl o něco nižší přírůstek na váze jedinou pozorovanou systémovou změnou při 

vysokých koncentracích masti (3%). Ukázalo se, že králíci jsou zvláště citliví na intravenózní 

podávání takrolimu. Pozorovány byly reverzibilní kardiotoxické účinky. 
 
Mutagenita 
In vitro a in vivo testy neukázaly genotoxický potenciál takrolimu. 
 

24 

Kancerogenita 
Systémové studie kancerogenity u myší (18 

měsíců) a u potkanů (24 měsíců) neodhalily kancerogenní 

potenciál takrolimu. 
V 24 

měsíců trvající studii kožní kancerogenity prováděné u myší 0,1% mastí nebyly pozorovány 

žádné kožní nádory. V téže s

tudii však byl v souvislosti s vysokou systémovou expozicí zjištěn 

zvýšený výskyt lymfomů. 

Při studii fotokancerogenity byly holé bílé myši chronicky potírány mastí obsahující takrolimus 

ozařovány ultrafialovým světlem. Zvířata ošetřovaná mastí s takrolimem vykazovala statisticky 

významné zkrácení doby vývoje kožních nádorů (skvamocelulárních karcinomů) a zvýšení počtu 

těchto nádorů. Není jasné, zda toto působení takrolimu je následkem systémové imunosuprese, anebo 
lokálního vlivu. Vzhledem k 

tomu, že u člověka není potenciál pro lokální imunosupresi při 

dlouhodobém používání takrolimu v 

masti znám, nelze riziko pro člověka zcela vyloučit. 

 

Reprodukční toxicita 

U potkanů a králíků byla pozorována embryonální a fetální toxicita, avšak pouze při dávkách, které 

způsobovaly signifikantní toxicitu u březích zvířat. Po vysokých subkutánních dávkách takrolimu byla 

u samců potkana zjištěna snížená funkce spermií. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Bílá vazelína 
Tekutý parafin 
Propylen-karbonát 
Bílý vosk 
Tvrdý parafin 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Laminátová tuba s 

vnitřní vrstvou z polyetylénu nízké hustoty, s bílým polypropylénovým 

šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 10 g, 30 g a 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky. 

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 

25 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/003 
EU/1/02/201/004 
EU/1/02/201/006 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 28. února 2002  
Datum prodloužení registrace: 20. listopadu 2006 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
{DD/MM/RRRR} 
 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské 
agentury 

pro léčivé přípravky:  http://www.ema.europa.eu/.

26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 

27 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Astellas Ireland Co. Ltd. 
Killorglin 
County Kerry 
Irsko 
 
LEO Laboratories Ltd. 
285 Cashel Road 
Crumlin, Dublin 12 
Irsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů 

přípravku, bod 4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 

tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 
(seznam EURD) stanoveném v 

čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel o registraci 

uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně 

popsané v RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných 
aktualizacích RMP. 
 
Akualizovaný RMP 

je třeba předložit: 

o

  na žádost Evropské agentury pro lé

čivé přípravky, 

o

  p

ři každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným zm

ěnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význa

čného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně.  

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

30 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
PROTOPIC
 0,03% MAST (10 g, 30 g, 60 g 

SKLÁDAČKA) 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,03% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
l g masti obsahuje: 0,3 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum), 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
bílá vazelína, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk, tvrdý parafín,. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Mast 
 
10 g 
30 g 
60 g 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Kožní podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 

31 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
12. 

REGISTRA

ČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/005 10 g 
EU/1/02/201/001 30 g 
EU/1/02/201/002 60 g 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Protopic 0.03% 

32 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
PROTOPIC 0,03% MAST (10 G TUBY) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ 

 
Protopic 0,03% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 

Kožní podání 

 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
10 g 
 
 
6. 

JINÉ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 
EU/1/02/201/005 

33 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 
PROTOPIC 0,03% MAST (30 G, 60 G TUBY)

 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,03% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
l g masti obsahuje: 0,3 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum), 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
bílá vazelína, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk, tvrdý parafín,. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Mast 
 
30 g 
60 g 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Kožní podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIM

O DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 

34 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/001 30 g 
EU/1/02/201/002 60 g 
 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

35 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
PROTOPIC 0,1% MAST (10 g, 30 g, 60 g 

SKLÁDAČKA) 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,1% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
l g masti obsahuje: 1,0 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum), 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
bílá vazelína, tvrdý parafín, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Mast 
 
10 g 
30 g 
60 g 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Kožní podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 

36 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAK

OVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/006 10 g 
EU/1/02/201/003 30 g 
EU/1/02/201/004 60 g 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Protopic 0.1% 

37 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
PROTOPIC 0,1% MAST (10 g TUBY)

 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ 

 
Protopic 0,1% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 

Kožní podání 

 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
10 g 
 
 
6. 

JINÉ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 
EU/1/02/201/006 

38 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 
PROTOPIC 0,1% MAST (30 g, 60 g TUBY)

 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Protopic 0,1% Mast 
Tacrolimusum monohydricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY 

 
l g masti obsahuje: 1,0 mg tacrolimusum (jako tacrolimusum monohydricum), 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
bílá vazelína, tvrdý parafín, tekutý parafín, propylenkarbonát, bílý vosk. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Mast  
 
30 g 
60 g 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Kožní podání 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: {MM/RRRR} 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 

39 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLA 

 
EU/1/02/201/003 30 g 
EU/1/02/201/004 60 g 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: {číslo} 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

41 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Protopic 0,03% mast 

Tacrolimusum monohydricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli 

další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

 

 jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků , sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této  

příbalové informaci

1. 

Co je Protopic a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat 

3. 

Jak se Protopic používá 

4. 

Možné nežádou

cí účinky  

5. 

Jak Protopic uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Protopic a k 

čemu se používá 

 

Léčivá látka přípravku Protopic, takrolimus monohydrát, je látka ovlivňující imunitní systém. 

 

Protopic 0,03% mast se používá k 

léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) 

těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, dostatečně nepomáhá, 

anebo kteří ji nesnášejí, a u dětí ve věku 2 let a starších, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální 
kort

ikoidy, dostatečně nepomohla.  

 

případě, že středně závažná 

 

těžká atopická dermatitis zcela nebo téměř vymizí po léčbě vzplanutí 

trvající nejvýše 6 

týdnů, a pokud jsou vzplanutí častá (tj. 4 x ročně nebo více), je možné jejich 

opakování zabránit nebo prodloužit období bez vzplanutí používáním masti Protopic 0,03% dvakrát 

týdně. 
 

Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, 

zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci, a tak zmírní zánět kůže 

svědění. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat 

 
Nepoužívejte Protopic 

Jestliže jste alergický/á 

(přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku masti 

Protopic nebo na makrolidová antibiotika (nap

ř. azitromycin, klaritromycin anebo 

erytromycin). 

 

Upozornění a opatření  

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud: 

•  trpíte selháním jater
•  máte jakékoli 

zhoubné onemocnění kůže (nádory) nebo máte oslabený imunitní systém 

(narušenou imunitu) a to z 

jakéhokoli důvodu. 

42 

•  máte 

dědičné onemocnění kožní bariéry jako například Nethertonův syndrom, lamelární 

ichtyózu (

rozsáhlé šupinatění kůže v důsledku ztluštění její svrchní vrstvy) anebo trpíte 

erytrodermií postihující celou kůži (zánětlivé zčervenání a šupinatění celé kůže). 

• 

trpíte kožními projevy reakce štěpu proti hostiteli (imunitní kožní reakce, která je častou 

komplikací u pacientů podstupujících transplantaci kostní dřeně). 

•  máte 

zduřelé mízní uzliny při zahájení léčby. Pokud dojde ke zduření mízních uzlin 

průběhu léčby přípravkem Protopic, poraďte se se svým lékařem. 

•  máte infikovaná ložiska. Nenanášejte mast na infikovaná ložiska. 
•  pokud si všimnete jakékoli 

změny ve vzhledu kůže, informujte o tom, prosím, svého lékaře. 

 

• 

Bezpečnost při dlouhodobém používání přípravku Protopic není známa. U velmi malého počtu 

pacientů, kteří používali Protopic mast se vyskytly malignity (zhoubné nádory) (např. kožní 
nebo lymfomy). Souvislost s 

léčbou mastí Protopic nicméně prokázána nebyla. 

• 

Vyhněte se dlouhodobému vystavování kůže slunečnímu světlu, a to i umělému (solárium).  

Pokud jste po nanesení masti Protopic venku, chraňte se před sluncem a noste volný oděv, který 

zabraňuje přístupu slunečních paprsků. Váš lékař Vám může navrhnout další vhodné metody 
ochra

ny před slunečním zářením. Pokud máte předepsánu léčbu světlem, informujte svého 

lékaře, že používáte Protopic, protože není vhodné používat tyto dvě léčby současně. 

• 

Pokud vám lékař doporučí používat Protopic dvakrát týdně k udržení atopické dermatitidy 

klidovém stavu, měl by pak váš zdravotní stav kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců, a to 

i v 

případě, že onemocnění bude v klidu. U dětí by měla být udržovací léčba po 12 měsících 

přerušena, aby bylo možno posoudit, zda je v ní stále třeba pokračovat. 

 

Děti

•  Protopic mast 

není schválen pro podávání dětem mladším 2 let. Neměl by se tedy v této 

věkové skupině používat. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

• 

Vliv léčby přípravkem Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí, zvláště mladších, nebyl 
dosud stanoven. 

 
D

alší léčivé přípravky, kosmetické přípravky a Protopic 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Současně s léčbou přípravkem Protopic lze používat zvlhčující krémy a pleťové vody, tyto přípravky 

by však neměly být použity dříve, než dvě hodiny po nanesení přípravku Protopic. 
 
Použití 

přípravku Protopic současně s jinými přípravky nanesenými na kůži anebo v průběhu užívání 

kortikosteroidů k vnitřnímu užití (např. kortizonu), popř.léků ovlivňujících imunitní systém nebylo 
studováno.  
 
Protopic s alkoholem 
Pití alkoholu v 

průběhu léčby přípravkem Protopic může vyvolat zčervenání anebo zrudnutí kůže 

a pocit horka. 
 

Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte Protopic v 

průběhu těhotenství nebo období kojení.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
 
3. 

Jak se Protopic používá 

 
Vždy 

používejte Protopic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

 
• 

Na postižené oblasti kůže nanášejte Protopic v tenké vrstvě. 

43 

• 

Protopic může být používán na většině částí těla včetně obličeje, krku, v loketní i podkolenní 
jamce. 

•  Vyvarujte se nanášení m

asti do nosu, úst anebo do očí. Pokud se mast do některé z těchto oblastí 

dostane, je třeba ji pečlivě setřít a místo opláchnout vodou. 

• 

Ošetřené oblasti kůže nepřikrývejte bandážemi nebo obvazy. 

•  Pokud si 

přípravkem Protopic neléčíte i ruce, umyjte si je po nanesení masti na postižená místa. 

• 

Jestliže si chcete nanést Protopic po koupeli nebo sprše, musíte napřed kůži důkladně vysušit. 

 

Děti (2 roky a starší) 
Nanášejte Protopic 0,03% mast 

dvakrát denně (jednou ráno, jednou večer) po dobu tří týdnů. Poté by 

měla být mast aplikována na všechna postižená místa jednou denně až do vymizení ekzému. 
 

Dospělí (16 let a starší) 

Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích (Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast) pro dospělé 
pacienty (16 let a starší)

. Váš lékař rozhodne, která z nich je pro Vás nejlepší.  

 

Obvykle je léčba zahájena nanášením masti v koncentraci 0,1% dvakrát denně, jednou ráno a 

jednou večer, až do vymizení ekzému. Podle reakce Vašeho ekzému na léčbu Váš lékař rozhodne, 

zda je možné snížit počet aplikací nebo zda lze použít nižší koncentraci, Protopic 0,03% mast. 
 

Na každou postiženou oblast kůže nanášejte Protopic tak dlouho, až ekzém vymizí. Zlepšení lze 

obvykle pozorovat do jednoho týdne. Jestliže ke zlepšení nedojde do dvou týdnů, poraďte se se 
svým lék

ařem o jiné možné léčbě. V případě, že příznaky atopické dermatitidy zcela nebo téměř 

vymizí, může vám lékař doporučit užívání masti Protopic dvakrát týdně (Protopic 0,03% dětem a 
Protopic 0,1% 

dospělým). Protopic mast se pak nanáší jednou denně dvakrát v týdnu (např. v pondělí 

a ve čtvrtek) na okrsky kůže obvykle postižené atopickou dermatitidou. Mezi jednotlivými aplikacemi 

by měly uběhnout 2 – 3 dny bez léčby přípravkem Protopic.  

Pokud se příznaky znovu objeví, užívejte Protopic opět dvakrát denně, jak je uvedeno výše, 

navštivte lékaře, aby vaši léčbu znovu posoudil. 

 

Jestliže jste náhodně spolkli trochu masti 

takovém případě se co nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nesnažte se vyvolat 

zvracení. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Protopic 
Jestliže jste nenanesli Protopic v 

normální době, učiňte tak hned jakmile si to uvědomíte, a dál 

pokračujte obvyklým způsobem. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežá

doucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Protopic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob): 

• 

pocit pálení a svědění  

Tyto symptomy jsou obvykle slabé až mírné a obvykle 

vymizí do jednoho týdne užívání přípravku 

Protopic.  
 

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob): 

• 

zčervenání 

•  pocit horka 

44 

•  bolest  
•  zvýšená citlivost pokožky (zejména na horko a chlad) 
• 

mravenčení v kůži 

•  vyrážka 
•  místní kožní infekce bez ohledu na 

konkrétního původce, včetně: zanícených nebo 

infikovaných vlasových váčků, herpes labialis (opar rtu), generalizované infekce herpes 
simplex 

• 

zčervenání obličeje anebo podráždění kůže po pití alkoholu je rovněž časté 

 

Méně časté (mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 osob): 

•  akné  

 

Po léčbě s podáváním 2 x týdně byly u dětí a dospělých hlášeny infekce v místě aplikace. U dětí bylo 
hlášeno impetigo (

povrchové bakteriální infekce kůže), obvykle vedoucí ke vzniku puchýřů a vředů. 

 

Během post-marketingového sledování byla hlášena rosacea (zčervenání tváře), rosacei podobný zánět 

kůže,  pigmentové skvrny (výskyt plochých, hnědých skvrn na kůži), otok v místě aplikace a 
herpetické infekce oka. 
 
Po dobu, kdy je Protopic mast dostupný na trhu, 

se u velmi malého počtu lidí vyskytly malignity (např. 

lymfomy, 

včetně kožních lymfomů, a jiné kožní nádory). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně 

nebyla na základě dostupných informací ani potvrzena ani vyvrácena. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádo

ucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 

národního sys

tému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích 

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak Protopic uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
Protopic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené 

na tubě a na krabičce za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neuchováve

jte při teplotě nad 25°C. 

 
Nevyhazujte žádné l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Protopic obsahuje 

Léčivou látkou je tacrolimusum monohydricum. 
Jeden gram Protopic 0,03% masti obsahuje 0,3 mg takrolimu (jako takrolimus monohydrát). 

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, propylen-karbonát, bílý vosk a tvrdý 
parafin. 

 
Jak Protopic vypadá a co obsahuje toto balení 

45 

Protopic je bílá až lehce zažloutlá mast. Je dodávána v tubách obsahujících 10, 30 anebo 60 

gramů 

masti. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Protopic je dostupný ve dvou koncentracích 
(Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
LEO Pharma A/S 
Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
Výrobce: 
Astellas Ireland Co. Ltd. 
Killorglin 
County Kerry 
Irsko 
 
LEO Laboratories Ltd. 
285 Cashel Road 
Crumlin, Dublin 12 
Irsko 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
 
België/Belgique/Belgien 
LEO Pharma N.V./S.A 
Tél/Tel: +32 3 740 7868 
 

Lietuva 
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

България 
Borola Ltd 

Teл.: +359 2 9156 136 
 

Luxembourg/Luxemburg 
LEO Pharma N.V./S.A 
Tél/Tel: +32 3 740 7868 
 

Česká republika 
LEO Pharma s.r.o. 
Tel: +420 225 992 272  
 

Magyarország 
LEO Pharma  
Tel: +36 1 888 0525 
 

Danmark 
LEO Pharma AB 
Tlf: +45 70 22 49 11  
 

Malta 
PHARMA COS LTD 
Tel: +356 2144 1870 
 

Deutschland 
LEO Pharma GmbH 
Tel: +49 6102 2010 
 

Nederland 
LEO Pharma B.V.   
Tel: +31 205104141 
 

Eesti  
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

Norge 
LEO Pharma AS 
Tlf: +47 22514900 
 

Ελλάδα 
LEO Pharmaceutical Hellas S.A. 

Τηλ: +30 210 68 34322 
 

Österreich 
LEO Pharma GmbH 
Tel: +43 1 503 6979 
 

España 
Laboratorios LEO Pharma, S.A. 
Tel: +34 93 221 3366 
 

Polska 
LEO Pharma Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 244 18 40 
 

46 

France 
Laboratoires LEO SA 
Tél: +33 1 3014 40 00 
 

Portugal 
LEO Farmacêuticos Lda.  
Tel: +351 21 711 0760 
 

Hrvatska 
Remedia d.o.o.                                                              
Tel:+385 1 3778 770 
 

România 
LEO Pharma A/S România 
Tel: +40 213121963 
 

Ireland 
LEO Laboratories Ltd 
Tel: +353 1 490 8924 
 

Slovenija 
PHARMAGAN d.o.o. 
Tel: +386 4 2366 700 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
LEO Pharma s.r.o. 
Tel: +421 2 5939 6236 
  

Italia 
LEO Pharma S.p.A.  
Tel: +39 06 52625500 
 

Suomi/Finland 
LEO Pharma Oy 
Puh./Tel: +358 20 721 8440 
 

Κύπρος 
The Star Medicines Importers Co. Ltd. 

Τηλ: +357 2537 1056  
 

Sverige 
LEO Pharma AB 
Tel: +46 40 3522 00  
 

Latvija 
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

United Kingdom 
LEO Laboratories Ltd 
Tel: +44 1844 347333 
 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}. 
 
Podrobné informace 

o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/. 
 

47 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  

Protopic 0,1% mast 

Tacrolimusum monohydricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli 

další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

T

ento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by ji 

ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz. bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této 

příbalové informaci

1. 

Co je Protopic a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat 

3. 

Jak se Protopic používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak Protopic uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Protopic a k 

čemu se používá 

 

Léčivá látka přípravku Protopic, takrolimus monohydrát, je látka ovlivňující imunitní systém. 
 
Protopic 0,1% mast se používá k 

léčbě středně závažných až těžkých atopických dermatitid (ekzémů) 

u těch dospělých, kterým obvyklá léčba, jako jsou lokální (místní) kortikoidy, nepomáhá, anebo kteří 
ji nesnášejí.  
 

případě, že středně závažná až těžká atopická dermatitis zcela nebo téměř vymizí po léčbě vzplanutí 

trvající nejvýše 6 

týdnů, a pokud jsou vzplanutí častá (tj. 4 x ročně nebo více), je možné jejich 

opakování zabránit nebo prodloužit období bez vzplanutí používáním masti Protopic 0,1% dvakrát 

týdně. 
 

Při atopické dermatitidě způsobuje nadměrná reakce imunitního systému kůže její zánět (svědění, 

zarudnutí a suchost kůže). Protopic změní abnormální imunitní reakci a tak zmírní zánět kůže 

svědění. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Protopic používat 

 
Nepoužívejte Protopic 

Jestliže jste alergi

cký/á (přecitlivělý/á) na takrolimus nebo na kteroukoli další složku masti 

Protopic nebo na 

makrolidová antibiotika (např. azitromycin, klaritromycin anebo 

erytromycin). 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud: 

•  trpíte selháním jater
•  máte jakékoli 

zhoubné onemocnění kůže (nádory) nebo máte oslabený imunitní systém 

(narušenou imunitu) a to z 

jakéhokoli důvodu. 

48 

•  máte 

dědičné onemocnění kožní bariéry jako například Nethertonův syndrom, lamelární 

ichty

ózu (rozsáhlé šupinatění kůže v důsledku ztluštění její svrchní vrstvy) anebo trpíte 

erytrodermií postihující celou kůži (zánětlivé zčervenání a šupinatění celé kůže). 

• 

trpíte kožními projevy reakce štěpu proti hostiteli (imunitní kožní reakce, která je častou 

komplikací u pacientů podstupujících transplantaci kostní dřeně). 

•  máte 

zduřelé mízní uzliny při zahájení léčby. Pokud dojde ke zduření mízních uzlin 

průběhu léčby přípravkem Protopic, poraďte se se svým lékařem. 

•  máte infikovaná ložiska. Nenanášejte mast na infikovaná ložiska. 
•  pokud si všimnete jakékoli 

změny ve vzhledu kůže, informujte o tom, prosím, svého lékaře. 

 

• 

Bezpečnost při dlouhodobém používání přípravku Protopic není známa. U velmi malého počtu 

pacientů, kteří používali Protopic mast se vyskytly malignity (zhoubné nádory) (např. kožní 
nebo lymfomy). Souvislost s 

léčbou mastí Protopic nicméně prokázána nebyla. 

• 

Vyhněte se dlouhodobému vystavování kůže slunečnímu světlu, a to i umělému (solárium). 
Pokud jste po nanesen

í masti Protopic venku, chraňte se před sluncem a noste volný oděv, který 

zabraňuje přístupu slunečních paprsků. Váš lékař Vám může navrhnout další vhodné metody 

ochrany před slunečním zářením. Pokud máte předepsánu léčbu světlem, informujte svého 

lékaře, že používáte Protopic, protože není vhodné používat tyto dvě léčby současně. 

• 

Pokud vám lékař doporučí používat Protopic dvakrát týdně k udržení atopické dermatitidy 

klidovém stavu, měl by pak váš zdravotní stav kontrolovat nejméně jednou za 12 měsíců, a to 

i v 

případě, že onemocnění bude v klidu. U dětí by měla být udržovací léčba po 12 měsících 

přerušena, aby bylo možno posoudit, zda je v ní stále třeba pokračovat. 

 

Děti

•  Protopic mast 0,1% 

není schválen pro podávání dětem mladším 16 let. Neměl by se tedy 

této věkové skupině používat. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

• 

Vliv léčby přípravkem Protopic na vyvíjející se imunitní systém dětí, zvláště mladších, nebyl 
dosud stanoven. 

 
Další

léčivé přípravky, kosmetické přípravky a Protopic 

Prosím, informujte 

svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

Současně s léčbou přípravkem Protopic lze používat zvlhčující krémy a pleťové vody, tyto přípravky 

by však neměly být použity dříve, než dvě hodiny po nanesení přípravku Protopic. 
 
Použití 

přípravku Protopic současně s jinými přípravky nanesenými na kůži anebo v průběhu užívání 

kortikosteroidů k vnitřnímu užití (např. kortizonu), popř.léků ovlivňujících imunitní systém nebylo 
studováno. 
 
Protopic s alkoholem 
Pití alkoholu v 

průběhu léčby přípravkem Protopic může vyvolat zčervenání anebo zrudnutí kůže 

a pocit horka. 
 

Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte Protopic v 

průběhu těhotenství nebo období kojení. 

Pora

ďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 
 
3. 

Jak se Protopic používá 

 

Vždy používejte Protopic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svý

m lékařem nebo lékárníkem. 

 
•  Na postižené obl

asti kůže nanášejte Protopic v tenké vrstvě. 

49 

• 

Protopic může být používán na většině částí těla včetně obličeje, krku, v loketní i podkolenní 
jamce. 

•  Vyvarujte se nanášení masti do nosu, úst 

anebo do očí. Pokud se mast do některé z těchto oblastí 

dostane, je 

třeba ji pečlivě setřít a místo opláchnout vodou. 

• 

Ošetřené oblasti kůže nepřikrývejte bandážemi nebo obvazy. 

•  Pokud si 

přípravkem Protopic neléčíte i ruce, umyjte si je po nanesení masti na postižená místa. 

•  Jestliže si chcete nanést Protopic po koupeli nebo 

sprše, musíte napřed kůži důkladně vysušit. 

 

Dospělí (16 let a starší) 

Protopic mast se vyrábí ve dvou koncentracích (Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast) pro dospělé 
pacienty (16 

let a starší). Váš lékař rozhodne, která z nich je pro Vás nejlepší.  

 
Obvy

kle je léčba zahájena nanášením masti v koncentraci 0,1% dvakrát denně, jednou ráno 

jednou večer, až do vymizení ekzému. Podle reakce Vašeho ekzému na léčbu Váš lékař rozhodne, 

zda je možné snížit počet aplikací nebo zda lze použít nižší koncentraci, Protopic 0,03% mast. 
 

Na každou postiženou oblast kůže nanášejte Protopic tak dlouho, až ekzém vymizí. Zlepšení lze 

obvykle pozorovat do jednoho týdne. Jestliže ke zlepšení nedojde do dvou týdnů, poraďte se se 
svým 

lékařem o jiné možné léčbě. V případě, že příznaky atopické dermatitidy zcela nebo téměř 

vymizí, může vám lékař doporučit užívání masti Protopic 0,1% dvakrát týdně. Protopic 0,1% mast se 

pak nanáší jednou denně dvakrát v týdnu (např. v pondělí a ve čtvrtek) na okrsky kůže obvykle 
postižené atopickou 

dermatitidou. Mezi jednotlivými aplikacemi by měly uběhnout 2 – 3 dny bez 

léčby přípravkem Protopic.  

Pokud se příznaky znovu objeví, užívejte Protopic opět dvakrát denně, jak je uvedeno výše, 

navštivte lékaře, aby vaši léčbu znovu posoudil. 

 
Jestliže j

ste náhodně spolkli trochu masti 

takovém případě se co nejdříve poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nesnažte se vyvolat 

zvracení. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Protopic 
Jestliže jste nenanesli Protopic v 

normální době, učiňte tak hned jakmile si to uvědomíte, a dál 

pokračujte obvyklým způsobem. 
 
Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i Protopic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Velmi časté ( mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob): 

• 

pocit pálení a svědění  

Tyto symptomy jsou obvykle slabé až mírné a obvykle vymizí do jednoho týdne užívání přípravku 
Protopic.  
 

Časté ( mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob): 

• 

zčervenání 

•  pocit horka 
•  bolest  
•  zvýšená citlivost pokožky (zejména na horko a chlad) 
• 

mravenčení v kůži 

•  vyrážka 

50 

•  místní kožní infekce bez ohledu na 

konkrétního původce, včetně: zanícených nebo 

infikovaných vlasových váčků, herpes labialis (opar rtu), generalizované infekce herpes 
simplex 

• 

zčervenání obličeje anebo podráždění kůže po pití alkoholu je rovněž časté 

 

Méně časté ( mohou se vyskytnout u méně než 1 ze 100 osob): 

•  akné  

 

Po léčbě s podáváním 2 x týdně byly u dospělých hlášeny infekce v místě aplikace.  
 

Během post-marketingového sledování byla hlášena rosacea (zčervenání tváře), rosacei podobný zánět 

kůže, pigmentové skvrny (výskyt plochých, hnědých skvrn na kůži), otok v místě aplikace a 
herpetické infekce oka. 
 
Po dobu, kdy je Protopic mast dostupný na trhu, 

se u velmi malého počtu lidí vyskytly malignity (např. 

lymfomy

, včetně kožních lymfomů, a jiné kožní nádory). Souvislost s léčbou mastí Protopic nicméně 

nebyla na základě dostupných informací ani potvrzena ani vyvrácena. 
 
 

Hlášen

í nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v 

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím 

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích 

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Protopic uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
Protopic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené 

na tubě a na krabičce za „Použitelné 

do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak máte naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Protopic obsahuje 

Léčivou látkou je tacrolimusum monohydricum. 
Jeden gram Protopic 0,1% masti obsahuje 1,0 mg takrolimu (jako takrolimus monohydrát). 

Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tekutý parafin, propylen-karbonát, bílý vosk a tvrdý 
parafin. 

 
Jak Protopic vypadá a co obsahuje toto balení 
Protopic je bílá až lehce zažloutlá mast. Je dodávána v tubách obsahujících 10, 30 anebo 60 

gramů 

masti. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Protopic je dostupný ve dvou koncentracích 
(Protopic 0,03% a Protopic 0,1% mast). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
LEO Pharma A/S 

51 

Industriparken 55 
2750 Ballerup 
Dánsko 
 
Výrobce:  
Astellas Ireland Co. Ltd. 
Killorglin 
County Kerry 
Irsko 
 
LEO Laboratories Ltd. 
285 Cashel Road 
Crumlin, Dublin 12 
Irsko 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
LEO Pharma N.V./S.A 
Tél/Tel: +32 3 740 7868 
 

Lietuva 
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

България 
Borola Ltd 

Teл.: +359 2 9156 136 
 

Luxembourg/Luxemburg 
LEO Pharma N.V./S.A 
Tél/Tel: +32 3 740 7868 
 

Česká republika 
LEO Pharma s.r.o. 
Tel: +420 225 992 272  
 

Magyarország 
LEO Pharma  
Tel: +36 1 888 0525 
 

Danmark 
LEO Pharma AB 
Tlf: +45 70 22 49 11  
 

Malta 
PHARMA COS LTD 
Tel: +356 2144 1870 
 

Deutschland 
LEO Pharma GmbH 
Tel: +49 6102 2010 
 

Nederland 
LEO Pharma B.V.   
Tel: +31 205104141 
 

Eesti  
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

Norge 
LEO Pharma AS 
Tlf: +47 22514900 
 

Ελλάδα 
LEO Pharmaceutical Hellas S.A. 

Τηλ: +30 210 68 34322 
 

Österreich 
LEO Pharma GmbH 
Tel: +43 1 503 6979 
 

España 
Laboratorios LEO Pharma, S.A. 
Tel: +34 93 221 3366 
 

Polska 
LEO Pharma Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 244 18 40 
 

France 
Laboratoires LEO SA 
Tél: +33 1 3014 40 00 
 

Portugal 
LEO Farmacêuticos Lda.  
Tel: +351 21 711 0760 
 

52 

Hrvatska 
Remedia d.o.o. 
Tel:+385 1 3778 770                                                               
 

România 
LEO Pharma A/S România 
Tel: +40 213121963 
 

Ireland 
LEO Laboratories Ltd 
Tel: +353 1 490 8924 
 

Slovenija 
PHARMAGAN d.o.o. 
Tel: +386 4 2366 700 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
LEO Pharma s.r.o. 
Tel: +421 2 5939 6236 
  

Italia 
LEO Pharma S.p.A.  
Tel: +39 06 52625500 
 

Suomi/Finland 
LEO Pharma Oy 
Puh./Tel: +358 20 721 8440 
 

Κύπρος 
The Star Medicines Importers Co. Ltd. 

Τηλ: +357 2537 1056  
 

Sverige 
LEO Pharma AB 
Tel: +46 40 3522 00  
 

Latvija 
LEO Pharma A/S 
Tel: +45 44 94 58 88 
 

United Kingdom 
LEO Laboratories Ltd 
Tel: +44 1844 347333 
 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}. 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské gentury pro 

léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/. 

Recenze

Recenze produktu PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu PROTOPIC 0.1% MAST 1X60GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám