Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PLENDIL ER 5 MG 100X5MG Tabl. s řízeným uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18062

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 18062
Kód EAN: 8595106400059
Kód SÚKL: 94168
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Plendil ER se užívá k léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak) a k dlouhodobé léčbě anginy pectoris (bolest u srdce a na hrudníku vyvolaná poruchou prokrvení srdečního svalu a vznikající např. při námaze nebo stresu). Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

Stránka 1 z 5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn.sukls7377/2012, sukls7399/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PLENDIL ER 5 mg
PLENDIL ER 10 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
(felodipinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PLENDIL ER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PLENDIL ER užívat
3. Jak se PLENDIL ER užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak PLENDIL ER uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PLENDIL ER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PLENDIL ER obsahuje léčivou látku felodipin. Felodipin patří do skupiny léčivých látek nazývaných
blokátory kalciového kanálu.

PLENDIL ER se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a k prevenci bolesti na
hrudníku vyvolané nedostatečným prokrvením srdečního svalu (angina pectoris). PLENDIL ER je
určen pouze pro dospělé pacienty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PLENDIL ER UŽÍVAT

Neužívejte PLENDIL ER
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
PLENDIL ER.
- jestliže jste alergický(á) na dihydropyridiny (např. nifedipin nebo amlodipin).
- jestliže máte nestabilní anginu pectoris (anginu pectoris, která není dobře kontrolovaná
prováděnou léčbou).
- jestliže máte výrazně nízký krevní tlak
- jestliže máte závažnou poruchu funkce srdce.
- jestliže Vás v posledním měsíci postihl infarkt myokardu.
- jestliže jste prodělal(a) poruchu funkce srdce, kdy srdeční sval není schopen pumpovat krev do
tělního oběhu (kardiogenní šok) nebo existuje zúžení chlopně a tím je ztížen odtok krve ze
srdce.
- jestliže jste těhotná nebo chcete otěhotnět (viz Těhotenství a kojení níže).

PLENDIL ER nesmíte užívat, pokud některá z výše uvedených informací platí i pro Vás.

Stránka 2 z 5
V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před započetím léčby.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PLENDIL ER je zapotřebí
PLENDIL ER může ve vzácných případech vyvolat významnou hypotenzi (nízký krevní tlak), která
může u citlivých jedinců vést k projevům ischemie myokardu. Opatrnosti je třeba u pacientů s
pokročilou aortální stenózou (zúžení aortální chlopně, které ztěžuje průtok krve z levé komory do
aorty). Jsou omezené zkušenosti s podáváním přípravku dětem, přípravek by se proto neměl podávat
dětem. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku pacientům se závažnou poruchou funkce jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění
jejich účinku.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:
- cimetidin (k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů;
- erytromycin (k léčbě bakteriálních infekcí);
- itrakonazol a ketokonazol (k léčbě plísňových onemocnění);
- fenytoin, karbamazepin nebo fenobarbital (k léčbě epilepsie);
- efavirenz, nevirapin (k léčbě infekcí HIV)
- třezalku tečkovanou (k léčbě deprese);
- takrolimus (k léčbě po transplantaci ledvin nebo jater).
Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.

Užívání přípravku PLENDIL ER s jídlem a pitím
Nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku PLENDIL ER.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Neužívejte PLENDIL ER, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět. PLENDIL ER může poškodit
plod. Pokud kojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat PLENDIL ER.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
PLENDIL ER může, zejména na počátku léčby nebo při změně dávkování, ovlivnit schopnost řídit
motorová vozidla a schopnost obsluhovat stroje. Může se objevit závrať nebo slabost.

Důležité informace o některých složkách přípravku PLENDIL ER
Přípravek PLENDIL ER obsahuje hydrogenricinomakrogol 2000. Může způsobit podráždění žaludku
a průjem.

Přípravek PLENDIL ER obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PLENDIL ER UŽÍVÁ

Vždy užívejte PLENDIL ER přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety spolkněte celé a zapijte vodou. Tablety nedrťte ani nekousejte.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem:
- obvyklá dávka je 5 mg jednou denně ráno.
- lékař může zahájit léčbu dávkou 2,5 mg.
- lékař může zvýšit dávku na 10 mg.
Stránka 3 z 5

Dospělí pacienti s anginou pectoris:
- obvyklá dávka je 5 mg jednou denně ráno.
- lékař může zvýšit dávku na 10 mg.

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než vám předepsal lékař, kontaktujte okamžitě svého lékaře
nebo vyhledejte nejbližší nemocnici a žádejte o radu. Vezměte si s sebou PLENDIL ER.

Jestliže jste zapomněl(a) užít PLENDIL ER
Vezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této
doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i PLENDIL ER vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se vyskytnou následující nežádoucí účinky, přestaňte PLENDIL ER užívat a kontaktujte ihned
lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici.

- bolest na hrudi a závratě nastupující současně.
- alergická reakce projevující se například vyrážkou podobnou kopřivce, otokem tváře, rtů, jazyka
nebo krku.

Dále se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)
- otoky kotníků a jiných okrajových částí těla

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
- bolesti hlavy a zrudnutí v obličeji.

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
- zrychlený nebo nepravidelný tep, závratě a poruchy čití, slabost a bolest břicha, kožní vyrážka a
svědění kůže, únava.

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000)
- krátkodobá ztráta vědomí, zvracení, bolest kloubů a svalů, sexuální poruchy a impotence,
kopřivka.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1z 10000)
- zánět a otok dásní, zvýšení hodnot jaterních enzymů, nepříznivá reakce na oslunění, zánět cév
s tvorbou nekrózy ve stěně cév, časté močení přes den, projevy přecitlivělosti (doprovázené
tvorbou otoku a horečkou).

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný
z nich.

Stránka 4 z 5
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PLENDIL ER UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce naproti: Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co PLENDIL ER obsahuje

Léčivou látkou je felodipinum. Jedna tableta PLENDIL ER obsahuje 5 mg nebo 10 mg felodipinu.

Pomocnými látkami jsou:
hydrogenricinomakrogol 2000
hyprolosa
propyl-gallát
hydroxypropylmethylcelulosa
hlinitokřemičitan sodný
mikrokrystalická celulosa
laktosa
natrium-stearyl-fumarát
makrogol 6000
červený oxid železitý (E 172)
žlutý oxid železitý (E 172)
oxid titaničitý (E 171)
karnaubský vosk

Jak přípravek PLENDIL ER vypadá a co obsahuje toto balení
PLENDIL ER 5 mg: růžové kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm s vyraženým
A nad Fm na jedné straně a 5 na druhé straně.

PLENDIL ER 10 mg: červenohnědé kulaté bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm
s vyraženým A nad FE na jedné straně a 10 na druhé straně.

Bílá HDPE lahvička s bílým polypropylenovým uzávěrem, krabička.
Jedno balení obsahuje 30 nebo 100 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
Stránka 5 z 5
AstraZeneca AB, Södertälje,Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
tel. +420 222 807 111
fax: +420 222 807 221
info@astrazeneca.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.6.2012

Recenze

Recenze produktu PLENDIL ER 5 MG 100X5MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu PLENDIL ER 5 MG 100X5MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám