Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OSPAMOX 250 MG/5 ML 1X60ML Prášek pro suspenzi

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20287

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 20287
Kód EAN: 9002260002610
Kód SÚKL: 66366
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Ospamox je se užívá k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na amoxycillin. Infekce dýchacího ústrojí: - infekce horních cest dýchacích; - infekce dolních cest dýchacích (náhle vzniklé a vleklé záněty průdušek, zápaly plic, abscesy plic, černý kašel - období inkubace a časná období). Infekce močového ústrojí a pohlavního ústrojí: - náhle vzniklé a vleklé záněty ledvinných pánviček a zánět ledvin, zánět prostaty, zánět nadvarlete, zánět močového měchýře, zánět močové trubice, vylučování bakterií močí bez příznaků za těhotenství; - kapavka. Gynekologické infekce: - septické potraty, zánět vaječníku, dělohy, děložní sliznice. Infekce trávicího ústrojí: - břišní tyfus, paratyfus, zvláště s přidruženou sepsí ("otravou krve") - (v těchto případech se Ospamox kombinuje s aminoglykosidovými antibiotiky), kontrola nosičů salmonelózy; - infekce žlučových cest (zánět žlučových cest, zánět žlučového měchýře). Infekce kůže a měkkých tkání. Leptospiróza (polní, blaťácká horečka). Náhle vzniklé a bezpříznakové listeriózy. I. stadium lymské boreliózy. Eradikace Helicobacer pylori. Pokud není nutná parenterální (mimostřevní) léčba (např. ampicilinem), Ospamox je účinný také v následujících situacích: - na krátkou profylaktickou léčbu (24-48 hodin) u pacientů před chirurgickými výkony (např. v dutině ústní); - při zánětech nitroblány srdeční, např. vyvolané enterokoky (samotným nebo v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky); - při bakteriálních zánětech mozkových blan (v závislosti na výsledku zkoušek citlivosti, zvláště u dětí); - sepse ("otravy krve"), vyvolané choroboplodnými bakteriemi citlivými na amoxycillin. Infekce způsobené choroboplodnými zárodky, s prokázanou citlivostí vůči penicilinu G, se mají přednostně léčit penicilinem G. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

1/6
sp.zn.: sukls3943/2009, sukls3944/2009, sukls25408/2009, sukls25409/2009,
sukls25411/2009
a k sp.zn.: sukls241772/2011, sukls241777/2011, sukls241994/2011, sukls242001/2011,
sukls242008/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OSPAMOX 125 mg/5 ml
OSPAMOX 250 mg/5 ml
prášek pro perorální suspenzi

OSPAMOX 500 mg
OSPAMOX 750 mg
OSPAMOX 1000 mg
potahované tablety

(amoxicillinum trihydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat
3. Jak se přípravek Ospamox užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ospamox uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá

Přípravek Ospamox je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik nazývaných peniciliny. Používá se k
léčbě infekcí způsobených bakteriemi, které jsou citlivé na amoxicilin.

Přípravek Ospamox se používá k léčení:
infekcí ucha, hrdla, nosu a vedlejších nosních dutin.
infekcí v hrudníku, jako je bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie (zápal plic).
infekcí močového měchýře.
prevenci infekcí srdce během chirurgického zákroku v ústech nebo v hrdle.
časných stádií Lymské boreliózy (nemoci způsobené přisátím klíštěte).
žaludečních vředů způsobených bakterií Helicobacter pylori.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat

Neužívejte přípravek Ospamox jestliže:
2/6
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, peniciliny, cefalosporiny nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ospamox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte:
- chorobu ledvin: Váš lékař může být nucen upravit dávku.
- infekční mononukleózu (virová infekce) nebo leukemii: může u Vás být vyšší riziko kožních
reakcí.
- záchvaty křečí (epilepsii): může u Vás být vyšší riziko záchvatů.
- cévku do močového měchýře. Pokud ji máte, pijte velké množství tekutin, aby se zabránilo
tvorbě krystalů v moči.
Tento lék může rovněž ovlivnit výsledky testů na cukr v moči nebo v krvi. Pokud trpíte cukrovkou a
pravidelně testujete svou moč nebo krev, informujte o léčbě svého lékaře. To proto, že může být nutné
použít jiné testy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospamox:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Některé léky mohou způsobit problémy, pokud je budete užívat současně s přípravkem Ospamox.

Opatrnosti je třeba u následujících léků:
- alopurinol (používá se k léčbě dny): může se zvýšit riziko kožních reakcí.
- methotrexát (používá se k léčbě artritidy): toxicita methotrexátu může být zvýšena.
- digoxin (používá se k léčbě určitých chorob srdce): vstřebávání digoxinu může být zvýšeno.
- antikoagulancia (k zabránění srážení krve), jako je warfarin: může být zesílen sklon ke krvácení.
- probenecid (používá se k léčbě dny): zvyšuje koncentraci amoxicilinu v krevním séru a ve žluči a
snižuje jeho vylučování ledvinami.
- jiná antibiotika: amoxicilin působí na množící se mikroorganizmy, proto by se neměl kombinovat
s jiným antibiotiky, která množení zastavují (např. tetracykliny, makrolidy, sulfonamidy nebo
chloramfenikol), může být užit v kombinaci s aminoglykosidy.
- antikoncepční pilulky: je zde riziko, že antikoncepční pilulky nebudou plně fungovat.

Přípravek Ospamox s jídlem a pitím:
Přípravek Ospamox můžete užívat buď před jídlem, v průběhu jídla nebo po jídle.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Údaje z omezeného počtu těhotenství vystavených amoxicilinu neukazují na žádné jeho nežádoucí
účinky ohledně těhotenství nebo na zdraví plodu nebo novorozence. Jako preventivní opatření se
amoxicilin v těhotenství smí používat, pouze pokud podle úsudku lékaře případné přínosy převáží nad
možnými riziky.
Tento lék v malých množstvích prostupuje do mateřského mléka, proto může být v některých
případech nezbytné kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento lék nemá žádné známé účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravky Ospamox 125 mg/5 ml a Ospamox 250 mg/5 ml obsahují sladidlo aspartam, které je
zdrojem fenylalaninu. Ten může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Ospamox užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3/6
Potahované tablety
Tablety polkněte celé a zapijte vodou. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Prášek pro perorální suspenzi
K rekonstituci suspenze naplňte lahvičku čerstvou vodou z vodovodu přibližně 1 cm pod značku,
uzavřete a dobře protřepejte. Po usazení pěny pomalu přidejte čerstvou vodu z vodovodu přesně po
značku. Znovu silně protřepejte.
Bílá až lehce žlutavá suspenze je nyní připravena k použití.
Před každým odběrem obsah lahvičky dobře protřepejte.
Váš lékař Vám řekne, jakou dávku (v mililitrech nebo pomocí odměrky) si máte vzít každý den.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti nad 40 kg tělesné hmotnosti je 750 až 3000 mg denně ve dvou až
třech dílčích dávkách.
Obvyklá dávka pro děti vážící méně než 40 kg je 40 až 90 mg/kg/den ve dvou až třech dílčích
dávkách.

Při prevenci infekcí srdce: u dospělých se v hodině před zákrokem podá 2000-3000 mg; u dětí se
doporučuje dávka 50 mg/kg.

Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset lék užívat.

Osoby s onemocněním ledvin
Váš lékař bude možná muset snížit dávku.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ospamox, než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a příliš velké množství tohoto léku (předávkování), ihned se obraťte na svého lékaře
nebo jděte do nemocnice a ukažte tam obal léku. Nejpravděpodobnějšími projevy předávkování jsou:
pocit nevolnosti, zvracení, průjem, bolesti břicha.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ospamox:
Pokud zapomenete užít dávku tohoto léku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Ospamox:
Tento lék vždy užívejte do konce kúry, i když se cítíte lépe. Pokud tento lék přestanete užívat příliš
brzy, infekce se může vrátit. Rovněž může dojít k tomu, že se bakterie stanou vůči tomuto léku
odolné.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, ihned se obraťte
na svého lékaře nebo ihned jděte do nemocnice:
Následující závažné nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):
náhlé potíže s dechem, mluvením a polykáním.
bolestivý otok rtů, jazyka, obličeje nebo krku.
silné točení hlavy nebo kolaps.
těžké nebo svědivé kožní vyrážky, zvláště pokud přitom dochází ke vzniku puchýřů a pokud
vznikají boláky v očích, ústech nebo na pohlavních orgánech.
4/6
zežloutnutí kůže nebo bělma očí, nebo ztmavnutí moči a zesvětlení stolice: jde o projevy problémů
s játry.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):
těžký průjem, který je dlouhotrvající nebo obsahuje krev: může jít o projevy těžkého zánětu střev.

Další možné nežádoucí účinky, které se mohou objevit během léčby:
Následující nežádoucí účinky jsou časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů):
pocit nevolnosti, zvracení, ztráta chuti k jídlu, poruchy vnímání chutí, sucho v ústech, výsev v
ústech (enantém), plynatost, průjem nebo řídká stolice. Tyto účinky jsou převážně mírné a vymizí
buď během léčby, nebo brzy po jejím ukončení. Lze je omezit užíváním léku s jídlem.
kopřivka, svědění, kožní vyrážka pátého dne, která připomíná spalničky.

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):
superinfekce způsobené odolnými bakteriemi nebo kvasinkami (jako je moučnivka v ústech nebo
pochvě)
střední zvýšení jaterních enzymů.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):
zvýšení počtu jistých bílých krvinek (eozinofilie), abnormální rozpad červených krvinek
(hemolytická anémie)
léková horečka
závratě, hyperaktivita, křeče
povrchové skvrny na zubech. Tyto skvrny lze odstranit čištěním zubů.
hepatitida a cholestatická žloutenka
zánět ledvin (intersticiální nefritida), krystaly v moči.

Následující nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):
změny krevního obrazu (pokles počtu červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček),
prodloužení doby krvácení. Tyto nežádoucí účinky mohou způsobit příznaky jako je horečka,
bolest v krku, vyrážka, krvácení z nosu nebo tvorba modřin. Tyto účinky po ukončení léčby
vymizí.
černý jazyk.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípavek Ospamox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Ospamox 125 mg/5 ml, Ospamox 250 mg/5 ml:
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte při teplotě do 25 °C, spotřebujte do 14 dní.

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg:
5/6
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Ospamox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/štítku
lahvičky/blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospamox obsahuje

Ospamox 125 mg/5 ml
- Léčivá látka: amoxicillinum (ve formě amoxicillinum trihydricum). Jedna odměrka (5 ml)
obsahuje amoxicillinum trihydricum 143,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 125 mg
- Pomocné látky: citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát kyseliny
citronové, natrium-benzoát, aspartam, mastek, natrium-citrát, pomerančové aroma, guar,
srážený oxid křemičitý.

Ospamox 250 mg/5 ml
- Léčivá látka: amoxicillinum (ve formě amoxicillinum trihydricum). Jedna odměrka (5 ml)
obsahuje amoxicillinum trihydricum 287,0 mg, což odpovídá amoxicillinum 250 mg
- Pomocné látky: citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát kyseliny
citronové, natrium-benzoát, aspartam, mastek, natrium-citrát, pomerančové aroma, guar,
srážený oxid křemičitý.

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg
- Léčivá látka: amoxicillinum (ve formě amoxicillinum trihydricum). Jedna tableta obsahuje
amoxicillinum trihydricum 574 mg (resp. 861 mg, resp. 1,15 g), což odpovídá amoxicillinum
500 mg (resp. 750 mg, resp. 1000 mg)
- Pomocné látky: magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, polyvidon,
mikrokrystalická celulóza, oxid titaničitý, mastek, hypromelóza.

Jak přípravek Ospamox vypadá a co obsahuje toto balení
Ospamox 125mg/5ml, 250mg/5ml: bílý až slabě nažloutlý prášek ovocné vůně.
Ospamox 500 mg: bílé až krémové, oválné, bikonvexní tablety s dělící rýhou na obou stranách,
velikosti 7x18 mm.
Ospamox 750 mg: bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety s dělící rýhou na obou stranách,
velikosti 10x21 mm.
Ospamox 1000 mg: bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety, s dělící rýhou na obou stranách,
velikosti 11x22,5 mm.
Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Ospamox 125mg/5ml, Ospamox 250mg/5ml:
Hnědá skleněná lahvička s plastovým uzávěrem, odměrná lžička, krabička
Balení: 60 ml

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg:
Čirý průsvitný PVC/PVDC/Al blistr, krabička
Balení: l2 a l4 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6/6
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
5.6.2013

Recenze

Recenze produktu OSPAMOX 250 MG/5 ML 1X60ML Prášek pro suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu OSPAMOX 250 MG/5 ML 1X60ML Prášek pro suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám