Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 21849
Kód EAN: 3838957091324
Kód SÚKL: 3591
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá přípravek Nakom Přípravek Nakom je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Nakom
(carbidopum a levodopum)
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK NAKOM a k ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Nakom
Antiparkinsonikum.
Přípravek Nakom je kombinací karbidopy, která blokuje dekarboxylaci aromatických aminokyselin, a levodopy, což je metabolický předchůdce dopaminu. Zlepšuje příznaky Parkinsonovy choroby.
Parkinsonova choroba je chronická porucha charakterizovaná pomalými a trhavými pohyby, svalovou ztuhlostí a třesem. Pokud není léčena, může Parkinsonova choroba způsobit obtíže při vykonávání běžných denních aktivit.
Tablety přípravku Nakom obsahují dvě účinné látky, levodopu a karbidopu.
Má se za to, že příznaky Parkinsonovy choroby jsou způsobeny nedostatkem dopaminu, což je přirozeně se vyskytující chemická sloučenina vytvářená určitými mozkovými buňkami. Dopamin hraje v jistých oblastech mozku, které řídí pohyby svalů, roli při přenosu informací. Pohybové obtíže se objeví tehdy, kdy se vytváří příliš málo dopaminu.
Levodopa působí tak, že doplňuje dopamin v mozku, zatímco karbidopa zajišťuje, že se dostatek levodopy dostane do mozku, kde je potřeba. U mnoha pacientů se takto příznaky Parkinsonovy choroby potlačí.
K čemu se používá přípravek Nakom
Přípravek Nakom je určen k léčbě příznaků Parkinsonovy choroby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NAKOM UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Nakom jestliže:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karbidopu/levodopu nebo na kteroukoli další složku přípravku Nakom ;
máte podezřelé kožní léze, které Váš lékař nevyšetřil nebo pokud jste někdy měl/a rakovinu kůže;
jste léčen/a na depresi jistými léčivy označovanými jako inhibitory MAO;
máte glaukom (zelený oční zákal) s úzkým úhlem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nakom
Informujte svého lékaře o každé zdravotní potíži, kterou trpíte nebo kterou jste trpěl/a, včetně: alergií; deprese nebo duševní poruchy; problémů s plícemi, ledvinami, játry, srdcem nebo problémů hormonálních; peptické vředové choroby; křečí nebo glaukomu.
Informujte svého lékaře, jestliže jste již byl/a levodopou léčen/a.
Během léčby přípravkem Nakom buďte mimořádně opatrní, řídíte-li motorová vozidla nebo obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte Vašeho ošetřujícího lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Ačkoliv přípravek Nakom může obecně být podáván spolu s jinými léky, existují výjimky. Váš lékař Vás může varovat před jeho užíváním spolu s jistými léky používanými k léčení psychiatrických stavů nebo depresí, železa nebo doplňků obsahujících železo, léků k léčení tuberkulózy, vysokého krevního tlaku, svalových spasmů nebo křečí.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Není známo, jaký účinek by mohl přípravek Nakom mít na těhotenství u lidí. Levodopa, jedna ze složek přípravku Nakom, prochází do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, jestliže můžete otěhotnět nebo hodláte kojit, informujte svého lékaře, který Vám pomůže zvážit přínosy léčiva vůči možným rizikům.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Nakom může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo smrt (například obsluha strojů), dokud se tyto opakující se epizody a somnolence nevyřeší.
3. Jak se přípravek Nakom užívá
Vždy užívejte přípravek Nakom přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování přípravku Nakom je proměnlivé, přičemž Váš lékař jej upraví podle závažnosti Vaší choroby a Vaší odpovědi na léčbu.
Tablety lze dělit na půl, pokud je to předepsáno.
K dosažení nejlepších výsledků přípravek Nakom užívejte každý den. Je důležité, abyste pečlivě dodržoval/a pokyny svého lékaře týkající se množství užívaného přípravku Nakom a toho, jak často jej užívat. Ihned informujte svého lékaře o jakékoli změně svého stavu, jako je nevolnost nebo abnormální pohyby, protože si to může vyžádat úpravu předepisování Vašeho léku.
Lék náhle nevysazujte, ledaže by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař.
Užívání u dětí
Užívání přípravku Nakom u pacientů mladších 18 let se nedoporučuje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Nakom, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned kontaktujte svého lékaře, aby Vám mohla být rychle poskytnuta lékařská péče.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nakom
Snažte se přípravek Nakom užívat podle předpisu. Pokud však vynecháte tabletu, užijte ji jakmile si na to vzpomenete. Pokud již téměř nastal čas k užití další tablety, vynechanou tabletu neužívejte, ale pokračujte v normálním rozpise.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nakom
Bez porady se svým lékařem nepřestávejte přípravek Nakom užívat ani nesnižujte dávku. Mohla by se vyskytnout řada příznaků včetně: svalové ztuhlosti, horečky a duševních změn.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Přípravek Nakom je obecně dobře snášen. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nakom nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou: abnormální pohyby včetně záškubů nebo křečí (které mohou, ale nemusí připomínat příznaky Parkinsonovy choroby) a nevolnost.
Další možné nežádoucí účinky zahrnují: duševní změny, neobvyklé sny, padání vlasů, změna barvy moči, potu a/nebo slin, průjem, zvýšenou sexuální touhu, mdloby, bušení srdce, pocit točení hlavy při náhlém napřímení, závratě, somnolence (nadměrná denní ospalost), epizody náhlého nástupu spánku, zvracení, ztráta chuti k jídlu, pomalé pohyby a nutkavé hráčství (gamblerství).
Mohou se vyskytnout reakce z přecitlivělosti jako: kopřivka, svědění, vyrážka a otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže při dýchání nebo polykání. Pokud se tyto příznaky objeví, ihned se obraťte na svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Podmínky uchovávání PŘÍPRAVKU Nakom
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu čtyřmi číslicemi za Použitelné do: nebo EXP. První dvě číslice znamenají měsíc, poslední dvě rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpodních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Nakom obsahuje
Léčivé látky: jedna tableta obsahuje levodopum 250 mg a carbidopum 25 mg.
Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, indigokarmín.
Jak přípravek Nakom vypadá a co obsahuje toto balení
Al/PVC blistr, krabička.
Velikost balení: 100 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko
Výrobce
LEK Pharmaceuticals, d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Jeseniova 30, 130 00 Praha 3; tel.: 221421611-13, fax: 221412629-30, office.cz@sandoz.com
Datum poslední revize této příbalové informace
13.2.2008

Recenze

Recenze produktu NAKOM 100X275MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu NAKOM 100X275MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze