Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

MUKOSEPTONEX 1X10ML Nosní kapky, roztok

Léčivý přípravek
MUKOSEPTONEX 1X10ML Nosní kapky, roztok

Přípravek se používá při dlouhodobých zánětech nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

MUKOSEPTONEX 1X10ML Nosní kapky, roztok

Bez porady s lékařem se přípravek používá při dlouhodobých zánětech nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, pokud nejsou provázeny zvýšeným vylučováním hlenu nebo pokud zduřená sliznice neucpává nosní průduchy. Dále při doléčování akutních zánětů nosní sliznice, např. po předchozí krátkodobé léčbě Mukoseptonexem E. Přípravek mohou používat dospělí i děti.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
15254
Kód EAN:
8594737035210
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Různá jiná nosní léčiva
Farmakoterapeutická skupina:
nosní léčiva | dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci | jiná nosní léčiva | různá jiná nosní léčiva
Cesta podání:
Nosní podání

Oznámit nežádoucí účinky

sp.zn. sukls365044/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Mukoseptonex 0,55 mg/ml nosní kapky, roztok

carbethopendecinii bromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Mukoseptonex a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mukoseptonex používat
 3. Jak se přípravek Mukoseptonex používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Mukoseptonex uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Mukoseptonex a k čemu se používá

Mukoseptonex obsahuje léčivou látku karbethopendecinium-bromid a patří mezi nosní léčiva. Přípravek má antiseptický účinek, tzn. ničí choroboplodné zárodky.

Mukoseptonex se používá

 • při chronických zánětech nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin, pokud nejsou provázeny zvýšenou sekrecí hlenu nebo pokud zduřená sliznice neucpává nosní průduchy.
 • k doléčení akutních zánětů nosní sliznice.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mukoseptonex používat

Nepoužívejte přípravek Mukoseptonex:

 • jestliže jste alergický(á) na karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde- li k výskytu neobvyklých reakcí, sdělte to svému lékaři.

Další léčivé přípravky a Mukoseptonex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Používání přípravku během těhotenství a období kojení je možné, pokud léčebný přínos převažuje nad potenciálním rizikem. Možnost používání tohoto přípravku proto vždy konzultujte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Mukoseptonex neovlivňuje činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách).

3. Jak se přípravek Mukoseptonex používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých jsou 2 až 3 kapky do každého nosního průduchu 5krát denně.

Použití u dětí a dospívajících

Doporučené dávkování je: Děti od 2 let: 3krát denně 1 až 3 kapky do každého nosního průduchu. Kojenci: 3krát denně 1 kapku do každého nosního průduchu. Minimální odstup mezi dávkami má být 5 hodin.

Bez doporučení lékaře nepoužívejte tento přípravek déle než 7 dní.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Mukoseptonex, než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více přípravku Mukoseptonex, informujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku Mukoseptonex dítětem nebo dospělým vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mukoseptonex

Pokud zapomenete použít svou dávku ve stanovenou dobu, použijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte v používání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy dávku nezdvojnásobujte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle se u přecitlivělých pacientů mohou vyskytnout kožní reakce.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Kožní reakce, vyrážka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Mukoseptonex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Mukoseptonex obsahuje

 • Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum. Jeden ml roztoku obsahuje carbethopendecinii bromidum 0,55 mg.
 • Dalšími složkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, povidon 25, čištěná voda.

Jak přípravek Mukoseptonex vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mukoseptonex je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, téměř bez zápachu. Skleněná lahvička je opatřena kapací vložkou a uzávěrem a je uložena do krabičky. Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

VAKOS XT a.s. Pernerova 646/28a 186 00 Praha 8 Česká republika

Výrobce

VAKOS XT a.s. Pernerova 32/10 186 00 Praha 8 Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 12. 2018

MUKOSEPTONEX 1X10ML Nosní kapky, roztok

40 %

MUKOSEPTONEX 1X10ML Nosní kapky, roztok

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.