Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma Phoroderm

Vybíráme z naší nabídky

MODURETIC 100 Tablety

MODURETIC  100 Tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku MODURETIC 100 Tablety

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls135675/10
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MODURETIC
tablety
Amiloridum
Hydrochlorothiazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
I tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Moduretic a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Moduretic užívat
3. Jak se přípravek Moduretic užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Moduretic uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MODURETIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Moduretic obsahuje jako léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid.
Amiloridová složka přípravku Moduretic je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik (draslík šetřících
léků); amilorid je také slabým diuretikem (tableta podporující močení).
Hydrochlorothiazidová složka přípravku Moduretic je lékem patřícím do skupiny diuretik.
Lékař Vám předepsal přípravek Moduretic s cílem zachovat normální hladiny draslíku v krvi.
Přípravek Moduretic se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), otoků (otoky kotníků,
chodidel a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku srdečního onemocnění) nebo
k léčbě ascitu (hromadění vody v břišní dutině) a otoků v důsledku cirhózy (onemocnění jater).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MODURETIC UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Moduretic
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydrochlorothiazid nebo amilorid nebo na
kteroukoli další složku přípravku Moduretic,
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakékoli léky obsahující sulfonamidy (pokud si
nejste jisti, co jsou léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře),
jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi,
jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi,
2/6
trpíte anurií, akutním selháním ledvin, těžkou progredující chorobou ledvin a diabetickou
nefropatií.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Moduretic je zapotřebí
- jestliže se u Vás během léčby přípravkem Moduretic vyskytnou vysoké hladiny draslíku v krvi,
- jestliže trpíte onemocněním srdce a plic ,
- jestliže trpíte onemocněním jater,
- jestliže trpíte onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů,
- jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi,
- jestliže máte dnu,
- jestliže máte lupus erythematodes,
- jestliže se léčíte jiným diuretikem (tabletami podporujícími močení).
V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví.
Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu
si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu.
Použití u dětí
Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku Moduretic) u dětí nebylo
hodnoceno, a proto se nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lithium (lék na určité duševní nemoci) jeho vylučování z těla může být vlivem složek přípravku
Moduretic sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity lithia.
Nesteroidní antirevmatika (léky proti zánětu, revmatu) u některých pacientů může podávání
nesteroidních protizánětlivých léků omezit diuretické, natriuretické a antihypertenzivní účinky
diuretik. Současné podávání nesteroidních antirevmatik a draslík šetřících léků, včetně amiloridu,
může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů.
Doplňky draslíku - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.
Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.
Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), antagonisté receptorů pro
angiotenzin II - mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého
krevního tlaku). Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutno 2 až 3 dny před
zahájením terapie inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem Moduretic.
Cyklosporin nebo takrolimus mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi.
Digoxin amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na
digoxin.
Digitalisové glykosidy hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním
koncentrací draslíku v séru.
Alkohol, barbituráty nebo narkotika může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze.
Antidiabetika (perorální léky a inzulín) může být nutná úprava dávky antidiabetika.
Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) přídatný účinek.
3/6
Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště
hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).
Presorické aminy (např. adrenalin) možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik,
aby zabránila jejich použití.
Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) možnost zvýšené reaktivity na svalová
relaxancia.
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž
hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií
Pryskyřice cholestyramin a kolestipol absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic
s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na
hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 %
(kolestipol).
Lékové interakce, interakce s laboratorními testy vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku
může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek.
Užívání přípravku Moduretic s jídlem a pitím
Přípravek Moduretic může být užíván s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání během těhotenství
Užívání přípravku Moduretic těhotnými ženami je kontraindikováno.
Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby
přípravkem Moduretic, aby mohl zvážit jiný způsob léčby.
Užívání kojícími matkami
Hydrochlorothiazidová složka přípravku Moduretic se vyskytuje v mateřském mléku. Pokud kojíte
nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž
i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Moduretic
Tento lék obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.
Přípravek Moduretic obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, který může způsobit alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MODURETIC UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.
O vhodné dávce rozhodne ošetřující lékař na základě Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda
užíváte ještě jiné léky.
Tablety se většinou zapíjejí vodou.
4/6
Užívejte přípravek Moduretic každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi důležité pokračovat
v užívání přípravku Moduretic tak dlouho, jak Vám ošetřující lékař předepsal. Neužívejte víc tablet
než je předepsaná dávka.
Hypertenze
Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Moduretic užívaná jednou denně nebo v dílčích dávkách.
Otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta denně. Dávku může lékař podle potřeby zvýšit až na
2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.
Cirhóza s ascitem a otoky
Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta přípravku Moduretic užívaná jednou denně. Dávku může
lékař podle potřeby zvýšit až na 2 tablety denně, v průběhu léčby se však může pokusit o její snížení.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Moduretic, než jste měl(a)
V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle
poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení
nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu
vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Moduretic
Přípravek Moduretic byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali dávku, neberte už
žádnou dávku navíc a pokračujte v léčbě podle obvyklého plánu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Moduretic
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Moduretic nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přípravek Moduretic je obvykle dobře snášen. I když méně závažné nežádoucí účinky byly
popisovány poměrně často, významné nežádoucí účinky časté nejsou.
Mezi nežádoucí účinky, které byly popisovány v souvislosti s užíváním přípravku Moduretic, obecně
patří ty, o nichž je známo, že se vyskytují při diuréze, léčbě thiazidy nebo při léčbě základního
onemocnění. Klinické studie neprokázaly, že by kombinace amiloridu a hydrochlorothiazidu
zvyšovala riziko nežádoucích účinků ve srovnání s podáváním uvedených léků samostatně.
Při podávání přípravku Moduretic byly popsány následující nežádoucí účinky:
Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce
Poruchy metabolismu a výživy: nechutenství, změny vnímání chuti, dehydratace, elektrolytová
nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, příznaky nízké hladiny sodíku v krvi
Psychiatrické poruchy: deprese, nespavost, duševní zmatenost, nervozita, ospalost
Poruchy nervového systému: pachuť, závrať, bolest hlavy, mravenčení a necitlivost v končetinách
(parestézie), strnulost, mdloby
Poruchy oka: poruchy vidění
Poruchy ucha: závrať
Poruchy srdce: angina pectoris (onemocnění srdce provázené bolestí na hrudi), poruchy srdečního
rytmu, zrychlený tep
Cévní poruchy: návaly horka, závrať při napřímení ze sedu nebo lehu
5/6
Poruchy dýchání: dušnost, ucpaný nos
Poruchy trávicího traktu: pocit plnosti v břiše, bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, krvácení do
trávicího traktu, škytavka, nevolnost, zvracení
Poruchy kůže a podkožní tkáně: pocení, svědění, vyrážka
Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest zad, bolest kloubů, bolest dolních končetin, svalové křeče
Poruchy ledvin a močových cest: poruchy tvorby moči, neschopnost udržet moč, noční močení,
poruchy funkce ledvin včetně selhání ledvin
Poruchy reprodukčního systému a prsu: impotence (neschopnost pohlavního života)
Celkové poruchy: bolest na prsou, únava, malátnost, žízeň, slabost
Vyšetření: zvýšené koncentrace draslíku v séru
Poranění a otravy: digitalisová toxicita
Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku Moduretic:
Amilorid
Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost, neutropenie (nedostatek určitých bílých
krvinek)
Psychiatrické poruchy: snížené libido (pohlavní touha)
Poruchy nervového systému: encefalopatie (onemocnění mozku), ospalost, třes
Poruchy ucha: zvonění nebo hučení v uších
Poruchy srdce: u jednoho pacienta s částečnou srdeční blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční
blokády, bušení srdce
Poruchy dýchání: kašel
Poruchy trávicího traktu: aktivace pravděpodobně již přítomného peptického vředu, sucho v ústech,
poruchy trávení
Poruchy jater a žlučových cest: žloutenka
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vypadávání vlasů
Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest šíje/krku/ramen, bolest končetin
Poruchy ledvin a močových cest: křeče močového měchýře, nadměrná tvorba moči, časté močení
Vyšetření: abnormální funkce jater, zvýšený nitrooční tlak
Hydrochlorothiazid
Infekce: zánět slinných žláz
Poruchy krve a lymfatického systému: agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie,
leukopenie, purpura, trombocytopenie
Poruchy metabolismu a výživy: zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie), zvýšená hladina
kyseliny močové v krvi (hyperurikémie), snížená hladina draslíku v krvi (hypokalémie)
Psychiatrické poruchy: neklid
Poruchy oka: přechodné rozmazané vidění, žluté vidění
Poruchy cévního systému: zánět cév
Poruchy dechové funkce, funkce orgánů v oblasti hrudi a mediastina: dechová tíseň včetně
pneumonitidy a otoku plic
Poruchy trávicího traktu: křeče, podráždění žaludku, zánět slinivky břišní
Poruchy jater a žlučových cest: žloutenka
Poruchy kůže a podkožní tkáně: citlivost na sluneční světlo, toxická epidermální nekrolýza, kopřivka
Poruchy ledvin a močových cest: přítomnost cukru v moči, zánět tkáně ledvin
Celkové poruchy: horečka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to bezodkladně
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MODURETIC UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
6/6
Přípravek Moduretic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Moduretic obsahuje
- Léčivými látkami jsou amiloridi hydrochloridum dihydricum 5,68 mg, což odpovídá
amiloridum 5,0 mg a hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, předbobtnalý
škrob, kukuřičný škrob, guar galaktomanan, hlinitý lak oranžové žluti, magnesium-stearát.
Jak přípravek Moduretic vypadá a co obsahuje toto balení
Moduretic je broskvově zbarvená tableta ve tvaru kosočtverce s označením MSD 917 na jedné
straně a hladká na straně druhé.
Velikost balení: 20, 30 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Haarlem
Nizozemsko
Výrobce
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waardeweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.7.2010
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zkuste chat s lékárníkem

Mgr. Pavla Horáková

a další kvalifikovaní lékárníci

radí zdarma on-line 8 - 22 hodin

každý den i o víkendu

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz