Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 256099
Kód EAN:
Kód SÚKL: 158812

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Metypred 4 mg
Metypred 16 mg
tablety
methylprednisolonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Metypred a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metypred užívat
3. Jak se Metypred používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Metypred uchovávat
6. Další informace
1. Co je Metypred a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravku Metypred je metylprednizolon, perorálně užívaný glukokortikoid. Glukokortikoidy tlumí příznaky zánětu a alergické reakce, mají i mnoho dalších účinků.
Metypred se užívá k léčbě příznaků zánětu způsobeného různými onemocněními. Mezi tato onemocnění patří:
revmatická onemocnění
alergie
různá kožní onemocnění
onemocnění dýchacího systému, plic
poruchy krve
poruchy trávicího systému
nádory.
Glukokortikoidová léčba je často kombinována s užíváním dalších léků.
Váš lékař Vám vysvětlí, na které onemocnění nebo příznaky Vám přípravek Metypred předepsal.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metypred užívat
Neužívejte Metypred
pokud trpíte známou přecitlivělostí (alergií) na metylprednizolon nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Metypred
pokud trpíte bakteriální, mykotickou (houbovou) nebo virovou infekcí, na kterou ještě neužíváte žádné léky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metypred je zapotřebí
Poraďte se s lékařem, pokud se Vás týká některý z následujících stavů:
žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, zánětlivé onemocnění střev nebo diverkulitída (zánět divertikulu - vychlípení tlustého střeva)
cukrovka
osteoporóza (zvýšená lámavost kostí)
závažná psychická onemocnění, psychózy
srdeční selhávání, nedávno prodělaný srdeční infarkt, zvýšený krevní tlak
epilepsie
glaukom
snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)
poškozená funkce jater, ledvin, pankreatitída (zánět slinivky břišní)
tuberkulóza
Další stavy, které je třeba uvážit při užívání přípravku Metypred
Stres nebo onemocnění: Ve stresových situacích, např. při úrazu, onemocnění nebo operaci může lékař změnit dávkování přípravku Metypred.
Snížená odolnost: Přípravek Metypred snižuje odolnost organizmu a tak zvyšuje náchylnost k různým infekcím. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud při užívání přípravku Metypred onemocníte planými neštovicemi, pásovým oparem nebo jinou bakteriální, mykotickou nebo virovou infekcí.
Očkování: Pokud plánujete podstoupit očkování, prosím, informujte před naočkováním lékaře nebo zdravotnický personál o tom, že užíváte přípravek Metypred.
Antikoagulancia (léky snižující srážení krve): Metypred může způsobit nadměrné krvácení z poškozených cév, zvláště pokud užíváte antikoagulancia (např. warfarin). Viz také bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
Riziko natržení šlachy: Metypred zvyšuje riziko poškození vazů, zvláště u starších pacientů a u pacientů užívajících současně některá antibiotika ( viz také bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Prosím, informujte při příští návštěvě svého lékaře, že užíváte nebo jste nedávno užíval(a) přípravek Metypred.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o rostlinných přípravcích a doplňcích stravy.
Při současném užívání může Metypred změnit účinek mnoha léčiv a mnoho léčiv může změnit účinek přípravku Metypred.
Je zvláště důležité informovat Vašeho lékaře, pokud užíváte:
antikoagulancia (např. warfarin)
protizánětlivá analgetika (léky proti bolesti)
antidiabetika (léky na cukrovku)
antiepileptika (na epilepsii)
některá antibiotika (např. erytromycin, klaritromycin, fluorochinolony, rifampicin)
aprepitant (lék proti zvracení)
laxativa (projímavé přípravky)
antimykotika (léky proti houbovým infekcím, ketokonazol, itrakonazol, amfotericin B)
antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) a léky na srdce diltiazem a diuretika (močopudné léky)
estrogen
imunosupresiva (snižují imunitní odpověď organizmu, např. cyklosporin a takrolimus) a cytotoxiny
různá očkování.
Těhotenství a kojení:
Pokud jste otěhotněla, těhotenství plánujete nebo kojíte, zeptejte se svého lékaře ještě před zahájením užívání přípravku Metypred.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Metypred nemá obvykle vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při dlouhodobé léčbě se mohou u některých pacientů vyskytnout změny nálady a psychická nevyrovnanost, které mohou ovlivnit výkonnost při nebezpečných činnostech. V těchto případech neřiďte ani neovládejte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Metypred
Jedna 4 mg tableta obsahuje 67 mg laktózy a 16 mg tableta 124 mg laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
3. Jak se Metypred užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Úvodní dávka závisí na typu onemocnění a jeho závažnosti, pohybuje se obvykle mezi 4 48 mg/den. Vyšší dávky mohou být použity v akutních závažných případech.
Při dlouhodobé léčbě se užívá nejnižší účinná dávka, nejlépe každý druhý den (každé druhé ráno).
U dětí je doporučeno užívat co nejnižší účinnou dávku po co možná nejkratší dobu.
Váš lékař Vám může předepsat dávku odlišnou od těchto doporučených dávek. Vždy pečlivě dodržujte jeho pokyny.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metypred než jste měl(a)
Předávkování přípravkem Metypred většinou nezpůsobí žádné závažné účinky. Pokud omylem Vy nebo někdo jiný požijete příliš vysokou dávku přípravku, kontaktujte svého lékaře.
Při předávkování může být u pacienta při vědomí použito živočišné uhlí.
Pokud navštívíte lékaře, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbylé tablety.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Metypred
Užijte zapomenutou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se ale již blíží doba užití další dávky, zapomenutou dávku již neužívejte. Nikdy nezdvojujte další dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Před odjezdem na dovolenou se ujistěte, že máte dostatek tablet.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Metypred
Léčbu neukončujte bez porady s lékařem. Náhlé ukončení dlouhodobé léčby může způsobit závažné poškození zdraví. Léčba musí být ukončována postupně po dobu několika týdnů, podle pokynů lékaře.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Metypred nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.
Délka léčby a užívaná dávka ovlivňují výskyt nežádoucích účinků.
Starší pacienti jsou více náchylní k některým nežádoucím účinkům než dospělí mladší pacienti, a to k žaludečním vředům, osteoporóze (lámavost kostí) a atrofii kůže.
Pokud se u Vás vyskytne závažná alergická reakce (viz Vzácné nežádoucí účinky), ukončete užívání přípravku Metypred a okamžitě informujte lékaře, lékařskou pohotovost nebo nemocnici.
Krátkodobé užívání přípravku Metypred obvykle nezpůsobuje žádné nežádoucí účinky. Při dlouhodobé léčbě se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10):
zvýšená náchylnost k infekcím, zamaskování příznaků infekce
nerovnováha hladiny glukózy, potlačení tvorby tělu vlastního ACTH (hormon) a kortizolu (při dlouhodobé léčbě)
zakulacení tváře a přírůstek hmotnosti
nízké hladiny draslíku v krvi nebo zadržování sodíku v organizmu
degenerace kůže nebo načervenalé skvrny na kůži, prodloužení hojení poškozené tkáně a vzniku jizvy, akné, nadměrný růst ochlupení, snadná tvorba pohmožděnin
atrofie svalů, svalová slabost, osteoporóza
otoky, zpoždění růstu u dětí,
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100):
změny nálady, zlepšení schopnosti koncentrace, deprese, mánie, psychózy, nespavost
zvýšený nitrooční tlak, glaukom (zelený zákal), katarakta (šedý zákal)
hypertenze (vysoký krevní tlak), trombózy (krevní sraženiny)
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000):
- alergické a anafylaktické reakce (závažné alergické reakce mohou zahrnovat závažný pokles krevního tlaku, svědivou vyrážku na rukou a nohou, otok víček a tváře a/nebo potíže při dýchání nebo otoky)
příznaky demence, zvýšený nitrolební tlak, křeče
žaludeční vředy, pankreatitida (zánět slinivky)
škytání
příznaky alergické reakce
poruchy kostí způsobené špatnou cirkulací krve, natržení svalů a šlach, zvýšení jaterních enzymů
syndrom nádorového rozpadu (metabolická porucha objevující se při léčbě velkých nádorů).
Při dlouhodobé léčbě může být výskyt nežádoucích účinků snížen užíváním nejnižší účinné látky a užíváním přípravku každý druhý den.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. Jak uchovávat přípravek Metypred
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Metypred obsahuje
Léčivou látkou je methylprednisolonum, jedna tableta obsahuje 4 nebo 16 mg.
Pomocné látky:
Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát, mastek.
Jak přípravek Metypred vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá až téměř bílá kulatá plochá tableta se zkosenými hranami a půlicí rýhou.
Metypred 4 mg: o průměru 7 mm.
Metypred 16 mg: o průměru 9 mm, označená ORN 346.
Velikost balení:
10, 20, 30, 50 nebo 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo, Finsko
Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo, Finsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:
Belgie, Finsko, Lucembursko: Methylprednisolone Orion 4 mg, 16 mg
Česká republika, Litva, Slovensko: Metypred 4 mg, 16 mg
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.3.2010

Recenze

Recenze produktu METYPRED 16 MG 10X16MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METYPRED 16 MG 10X16MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze