Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16027
Kód EAN: 3838989558444
Kód SÚKL: 2926
Držitel rozhodnutí: KRKA
Letizen se užívá k léčbě sezónní alergické rýmy, celoroční alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky. Přípravek je určen k léčbě dětí od 6 let, mladistvých a dospělých.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LETIZEN
(Cetirizini dihydrochloridum)
potahované tablety k vnitřnímu užití
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Letizen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Letizen používat
3. Jak se přípravek Letizen používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Letizen uchovávat
6. Další informace
1. CO JE LETIZEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Letizen je cetirizin-dihydrochlorid. Letizen je přípravek proti alergiím.
Letizen se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke:
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LETIZEN POUŽÍVAT
Nepoužívejte Letizen
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance
kreatininu nižší než 10 ml/min.);
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku přípravku Letizen, na kteroukoli další složku přípravku Letizen, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků).
Neužívejte přípravek Letizen:
jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.
Zvláštní opatrnosti při používání přípravku Letizen je zapotřebí:
Jestliže jste pacient s nedostatečností funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby
budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.
Pokud máte epilepsii nebo je u Vás riziko vzniku křečí, měli byste se poradit se svým lékařem.
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem
užívaným v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce. Přesto se ale
stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k profilu cetirizinu se neočekávají žádné interakce s jinými léky.

Používání přípravku Letizen s jídlem a pitím:
Jídlo neovlivňuje výrazně vstřebávání cetirizinu.
Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Letizen podáván těhotným ženám.
Přestože náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod, v jeho dalším užívání nepokračujte.
Neužívejte Letizen během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po
užívání přípravku Letizen v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo
obsluhovat stroje, nepřekračujte doporučenou dávku tohoto přípravku. Sledujte pozorně svoji reakci
na lék. Pokud jste citlivý pacient, můžete pozorovat, že současné užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový systém může dodatečně ovlivňovat Vaši pozornost a schopnost reakce.
Důležitá informace o některých složkách přípravku Letizen
Potahované tablety přípravku Letizen obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům, poraďte se s ním, prosím, ještě před zahájením léčby.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LETIZEN POUŽÍVÁ
Jak a kdy budete užívat Letizen
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) odlišné pokyny o používání přípravku Letizen. V takovém případě používejte Letizen přesně podle pokynů lékaře.
Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Letizen může být pouze částečný.
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Dospělí a děti starší 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.
Děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Pacienti se střední až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se střední až těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku Letizen jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým
lékařem.
Délka léčby:
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání potíží a je stanovena lékařem.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Letizen, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Letizen, než jste měl(a), informujte, prosím, svého lékaře. Lékař rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy,
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost (somnolence), otupění (stupor), abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Letizen
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Letizen
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny ostatní léky může mít i přípravek Letizen nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto
nežádoucích účinků je určena takto: nežádoucí účinky časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně
časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100), vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi
vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000).
- Poruchy krve a lymfatického systému:
velmi vzácné: snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie)
- Tělo jako celek:
časté: únava
- Srdeční poruchy:
vzácné: zrychlená srdeční činnost (tachykardie)
- Oční poruchy:
velmi vzácné: porucha akomodace čočky, neostré/rozmazané vidění, mimovolní pohyby oční
koule
- Poruchy zažívacího systému:
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha
- Celkové poruchy a reakce v místě podání:
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost
vzácné: edém (otok)
- Poruchy imunitního systému:
vzácné: alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy těžká (velmi vzácně)
- Poruchy jater a žlučových cest:
vzácné: abnormální funkce jater
Vyšetření:
vzácné: zvýšení hmotnosti
- Poruchy nervového systému:
časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, poruchy chuti
- Psychiatrické poruchy:
časté: ospalost (somnolence)
méně časté: agitovanost/rozrušení,
vzácné: agrese, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tiky
- Poruchy ledvin a močových cest:
velmi vzácné: potíže s močením
- Poruchy dýchací soustavy:
časté: zánět hltanu, rýma (rinitida)
- Poruchy pokožky a podkožní tkáně:
méně časté: svědění, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce.
Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému
lékaři. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Letizen užívat. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK LETIZEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Letizen neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Letizen obsahuje
Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry 33G28707 bílá.
Jak přípravek Letizen vypadá a co obsahuje toto balení
Letizen jsou kulaté, bílé, slabě bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou.
Velikost balení: 20 nebo 50 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Slovinsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválená
17.3.2010

Recenze

Recenze produktu LETIZEN 20X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LETIZEN 20X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze