Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 48514
Kód EAN: 8594739032866
Kód SÚKL: 20621
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ladybon patří do skupiny léků označovaných jako hormonální substituční léčba (HRT - hormone replacement therapy). Zmírňuje příznaky spojené s menopauzou a zastavuje proces úbytku kostní hmoty. Ke zmírnění příznaků obvykle dochází během několika týdnů, ale optimálních výsledků je dosaženo po nejméně třech měsících léčby. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Ladybon může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls55485/2012
Příbalová informace - Informace pro uživatele
LADYBON
tablety
tibolonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek LADYBON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LADYBON užívat
3. Jak se přípravek LADYBON užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek LADYBON uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK LADYBON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek LADYBON je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje tibolon. Ladybon se používá u
žen po menopauze, které jsou alespoň jeden rok od své poslední přirozené menstruace.
Ladybon se užívá k:
Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze
V období menopauzy (přirozené nebo po chirurgickém odstranění vaječníků) se snižuje množství
estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což vyvolá řadu doprovodných příznaků jako např.
pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku (návaly horka). Přípravek Ladybon ulevuje po
menopauze od těchto symptomů. Terapie přípravkem Ladybon je předepisována pouze v případě, že
příznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu vašeho života.
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí)
U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S vaším lékařem byste
měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet.
Pokud vám bude v období po menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené
rozvojem osteoporózy a není možné indikovat léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci
osteoporózy, je možné, aby Vám Váš lékař doporučil užívání přípravku Ladybon.
Další informace o přípravku LABYDON jsou uvedeny v oddíle 6.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
LADYBON UŽÍVAT
2/9
Anamnéza a pravidelné prohlídky:
Užívání hormonální substituční terapie provází rizika, které musí být při rozhodnutí, zda začít s jejím
užíváním nebo zda v jejím užívání pokračovat, zváženy.
Zkušenosti u žen léčených z důvodu předčasné menopauzy (kvůli selhání vaječníků nebo po
chirurgickém zákroku) jsou omezené. Pokud trpíte předčasnou menopauzou, rizika při užívání HRT
mohou být odlišná. Prosím, sdělte to svému lékaři.
Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní
anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou a
vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné.
V průběhu léčby přípravkem Ladybon by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy
nejméně jednou ročně). Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a
rizika další léčby přípravkem Ladybon.
Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.
Přípravek LADYBON neužívejte,
jestliže u Vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste některým níže uvedeným
bodem jistá, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ladybon užívat.
Neužívejte přípravek Ladybon:
jestliže jste alergická na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná;
jestliže kojíte;
jestliže máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud je na karcinom prsu podezření;
pokud máte estrogenně podmíněné nádory, např. rakovinu děložní sliznice (karcinom
endometria); nebo pokud je na tyto nádory podezření;
pokud se u vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií;
pokud u vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplázie), který
není léčen;
pokud máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např.
trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie);
pokud je u vás známa trombofilní porucha (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo
antitrombinu);
pokud máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích
(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris;
pokud se u vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater a Vaše jaterní testy
se nevrátily do normálu;
pokud máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie.
Pokud se u Vás poprvé vyskytne některý z výše uvedených stavů během užívání přípravku Ladybon,
přestaňte přípravek Ladybon užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.
Upozornění a opatření
Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit před začátkem
léčby svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a
proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření:
děložní fibroidy (myomy);
růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice
(hyperplazie endometria) v anamnéze;
3/9
zvýšené riziko rozvoje tromboembolických poruch (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách
(trombóza));
zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry
nebo babičky);
vysoký krevní tlak (hypertenze);
porucha činnosti jater, jako např. nezhoudný nádor jater;
diabetes mellitus;
žlučové kameny;
migréna nebo těžké bolesti hlavy;
multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes, SLE);
epilepsie;
astma;
onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza);
vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi;
retence tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin.
Přestaňte užívat přípravek Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud při užívání HRT
zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů:
jakýkoliv stav zmiňovaný v části Přípravek Ladybon neužívejte;
žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) může být příznakem onemocnění jater;
významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať);
nový výskyt migrenózních bolestí hlavy;
těhotenství;
příznaky trombofilních stavů, jako např.:
- bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin,
- náhlá bolest na hrudi,
- obtížné dýchání.
Další informace - viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza).
Přípravek Ladybon nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je vám méně než 50 let nebo pokud od Vaší
poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného těhotenství
používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem.
HRT a rakovina
Rakovina endometria (rakovina výstelky děložní)
Existují zprávy o zvýšeném riziku rakoviny děložní sliznice (endometria) u žen užívajících tibolon
(léčivá látka přípravku LADYBON). Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou
užívání přípravku.
Pokud se u Vás vyskytne krvácení z průniku nebo špinění, většinou není důvod k obavám, zvláště
během prvních několika měsíců užívání HRT.
Ale pokud krvácení nebo špinění:
pokračuje déle než 6 měsíců;
začne až 6 měsíců po zahájení užívání přípravku LADYBON;
pokračuje dokonce i po vysazení přípravku LADYBON;
domluvte si návštěvu u svého lékaře k vyloučení nádoru endometria (výstelky děložní). Příznakem toho
může být ztluštění endometria.
4/9
Riziko rakoviny výstelky děložní (endometria) je vyšší, pokud jsou estrogeny užívány dlouhodobě.
Současné užívání estrogenů a progesteronu po dobu nejméně 12 dní během cyklu značně snižuje toto
riziko. Protože je přípravek LADYBON mírně odlišný od většiny HRT, není nutné užívat současně
progesterony, pokud užíváte LADYBON.
Karcinom prsu
Ženy, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí HRT nebo LADYBON užívat.
Užívání HRT s estrogeny, kombinované léčby s estrogeny a gestageny nebo přípravku LADYBON po
dobu několika let mírně zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Toto riziko se zvyšuje s dobou užívání
substituce a vrací se k normálu během přibližně pěti let po jejím vysazení.
Ženy užívající LADYBON mají nižší riziko v porovnání s ženami užívajícími kombinovanou HRT a
porovnatelné riziko s ženami užívajícími HRT obsahující pouze estrogen.
Srovnání
Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 14 žen z 1000 ve věku 50
79 let, které neužívají HRT. U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-
progestagenovou HRT více než 5 let, je karcinom prsu diagnostikován u 13 20 žen z 1000 (tj. o 4 6
případů více).
Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám jako:
dolíčky na kůži;
změny na prsních bradavkách;
jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte.
Karcinom vaječníků (ovárií):
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný. Dlouhodobé užívání HRT (minimálně 5-10 let) je však
spojováno s mírně zvýšeným rizikem vzniku tohoto karcinomu. Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je
při užívání přípravku Labydon podobné jako při užívání jiných typů HRT.
Průměrně u 2 žen z 1000 ve věku 50 69 let, které neužívají HRT, je během 5letého období
diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, je karcinom vaječníku
diagnostikován u 2-3 případů z 1000 (tj. o 1 případ více).
Působení HRT na srdce a krevní oběh
Onemocnění srdce (infarkt)
Není žádný důkaz toho, že by HRT byla prevencí infarktu myokardu.
U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená
náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT.
Pokud se u Vás vyskytne:
bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku,
vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT neužívejte, dokud její užití Váš lékař neschválí. Tato
bolest může být příznakem srdečního onemocnění.
Cévní mozková příhoda (mrtvice)
Nedávný výzkum prokázal, že HRT a tibolon mají zvýšené riziko výskytu cévní mozkové příhody. Toto
zvýšené riziko bylo pozorováno převážně u žen starších 60 let.
Srovnání
5/9
U 50ti letých žen, které neužívají Ladybon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá
výskyt cévní mozkové příhody u 3 žen z 1 000. U 50ti letých žen, které LADYBON užívají, je
předpokládaný výskyt mrtvice u 7 z 1 000 (tj o 4 případy více).
U 60ti letých žen, které neužívají Ladybon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá
výskyt cévní mozkové příhody u 11 žen z 1 000. U 60ti letých žen, které užívají LADYBON, je
předpokládaný výskyt mrtvice u 24 z 1 000 (tj o 13 případů více).
Pokud se u Vás vyskytnou:
nevysvětlitelné bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, nevysvětlitelná
závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace, porucha vyslovování nebo neschopnost řeči, slabost
nebo pocit necitlivosti v jakékoli části těla,
vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT nepoužívejte, dokud její použití Váš lékař neschválí.
Tyto symptomy mohou být varujícími příznaky mrtvice.
Krevní sraženiny v žilách (trombóza)
Užívání HRT je spojováno s 1,3 3 násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách oproti
těm, které HRT neužívají, a to zejména v prvním roce léčby. Zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny v
žilách je při užívání přípravku Ladybon nižší než při užívání jiných typů HRT.
Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a proniknout
do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí.
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících
stavů. Pokud se vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře:
dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz také část 3 Pokud vás čeká
operace);
obezita (BMI > 30 kg/m);
tromboembolické stavy vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve;
pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní
končetině, plicích nebo jiném orgánu;
systémový lupus erythematodes (SLE);
rakovina.
Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v části: Přestaňte užívat přípravek Ladybon
a okamžitě vyhledejte lékaře.
Srovnání
U žen mezi 50 a 60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán
vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1 000.
U 50-60ti letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik
krevních sraženin u 9-12 žen z 1 000 (tj. o 5 případů více).
Další stavy:
Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty
paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek Ladybon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat, včetně přípravků prodávaných bez lékařského předpisu, rostlinných
přípravků nebo jiných přírodních doplňků.
Jiné léky mohou účinky přípravku LADYBON ovlivnit, nebo LADYBON může ovlivnit účinky jiných
léků, zejména:
6/9
léky na problémy s krevní srážlivostí, např. warfarin, protože může být nutné, aby Váš lékař
upravil dávkování těchto léků;
léky obsahující midazolam (sedativum).
Laboratorní testy:
Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek Ladybon,
protože může ovlivnit některé hodnoty.
Přípravek LADYBON s jídlem a pitím
Při užívání přípravku LADYBON můžete jíst i pít normálně.
Těhotenství a kojení
Dříve než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Ladybon je indikován pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte,
přestaňte Ladybon užívat a obraťte se na svého lékaře.
Přípravek Ladybon neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte nebo můžete být těhotná.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud je známo, přípravek LADYBON nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Ladybon obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LADYBON UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
LADYBON je určen k perorálnímu podání. Užívejte každý den jednu tabletu. Tablety se polykají spolu
s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu.
Léčba přípravkem LADYBON nemá být zahájena dříve než 12 měsíců po posledním přirozeném
menstruačním krvácení. Dřívější užívání přípravku LADYBON může zvýšit možnost nepravidelného
vaginálního krvácení.
Váš lékař vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu.
Pokud vás čeká operace:
V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte Ladybon. V
některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku Ladybon 4-6 týdnů před operací, aby se
snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 Krevní sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se se
svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít Ladybon opět užívat.
Jestliže jste užila více tablet přípravku LADYBON, než jste měla
Pokud jste užila více tablet přípravku LADYBON než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Pokud kdokoliv užije příliš mnoho tablet, není to důvod k vážným obavám. Přesto byste se měla ihned
poradit se svým lékařem. Mezi známky předávkování může patřit nevolnost, zvracení nebo vaginální
krvácení.
Jestliže jste zapomněla přípravek LADYBON užít
7/9
Pokud zapomenete užít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud jste nezmeškala
tabletu o více než 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte.
Neužívejte dvě tablety najednou jako náhradu za vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestala přípravek LADYBON užívat:
Nepřestávejte v užívání tohoto přípravku po předepsanou dobu bez vědomí svého ošetřujícího lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Většina těchto nežádoucích účinků je mírná.
Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u žen užívajících tibolon, léčivou látku
přípravku Ladybon.
Časté (výskyt u 1-10 % žen užívajících LADYBON):
vaginální krvácení nebo špinění;
bolesti břicha;
přírůstek tělesné hmotnosti;
bolest prsů;
nepřirozený růst ochlupení;
vaginální příznaky, jako je výtok, svědění a podráždění.
Méně časté (výskyt u 0,1-1 % žen užívajících LADYBON):
akné.
Mezi další nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku LADYBON na trh patří:
závrať, bolest hlavy, migréna, deprese;
vyrážka nebo svědění;
porucha zraku;
podráždění žaludku a střev;
zadržování tekutin;
bolest kloubů, bolest ve svalech;
změny jaterních funkcí.
Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se kterýkoliv
z výše uvedených příznaků stane nepříjemným nebo přetrvává.
Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji, než u žen, které HRT neužívají:
karcinom prsu;
abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria);
rakovina vaječníku (karcinom ovaria);
krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus);
onemocnění srdce;
cévní mozková příhoda
8/9
možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce.
Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:
onemocnění žlučníku;
různé kožní projevy:
- změny barvy kůže, zejména v obličeji nebo na krku známé jako těhotenské skvrny
(chloasma);
- bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum);
- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK LADYBON UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv viditelných známek poškození.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabičce nebo blistru).
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek LADYBON obsahuje
Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tibolonum.
Pomocnými látkami jsou bramborový škrob, monohydrát laktosy, askorbylpalmitát (E304) a
magnesium-stearát.
Jak přípravek LADYBON vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté tablety, na jedné straně mají vyraženo .
Velikost balení: 1x 28 tablet nebo 3 x 28 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Nejdůležitějšími přirozenými pohlavními hormony u žen jsou estrogen a progesteron. Jsou nezbytné pro
normální pohlavní vývoj a hrají důležitou roli v řízení menstruačního cyklu. Estrogeny hrají také
důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi 20-30
lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta kostní
hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Menopauza je období (většinou kolem 50 let věku), kdy
9/9
vaječníky postupně přestávají tvořit estrogeny. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky před
menopauzou, dochází k velmi prudkému poklesu tvorby hormonů.
Snížení tvorby hormonů má často za následek dobře známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a
noční pocení. Nedostatek pohlavních hormonů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní sliznice.
V důsledku toho může být pohlavní styk bolestivý a častěji se mohou vyskytovat vaginální infekce. Tyto
problémy u některých žen provází změny nálady, nervozita, deprese, podrážděnost a ztráta sexuální
žádostivosti.
Často nepovšimnutým problémem je zrychlený úbytek kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po ní.
Kosti se postupně stávají křehkými a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro páteř,
kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí zad.
LADYBON obsahuje tibolon, látku, která má příznivé účinky na různé tělesné tkáně jako je mozek,
pochva a kosti. V důsledku toho ustupují klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení,
příznivě je ovlivněna sliznice pochvy, nálada a pohlavní žádostivost. LADYBON může také zastavit
proces úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v páteři, kyčlích a v zápěstí po menopauze. Na rozdíl
od jiných druhů hormonální substituční léčby, LADYBON nestimuluje výstelku děložní. Proto léčba
přípravkem LADYBON nevede k pravidelnému měsíčnímu krvácení.
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod následujícími názvy
Česká republika: LADYBON
Slovenská republika: LADYBON
Polsko: Ladybon
Portugalsko: Tibolona Zentiva
Maďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.6.2012

Recenze

Recenze produktu LADYBON 84X2.5 MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LADYBON 84X2.5 MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze