Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

KLIOGEST 3X28 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19476

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19476
Kód EAN: 8590355000388
Kód SÚKL: 56203
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Co je přípravek Kliogest tablety a k čemu se používá Kliogest tablety obsahuje ženské pohlavní hormony estradiol a noretisteron-acetát. Estradiol je totožný s estradiolem, který produkují ženské vaječníky a je klasifikován jako lidský estrogen. Noretisteron-acetát je syntetický progestagen, který působí podobně jako progesteron, jiný důležitý ženský pohlavní hormon. Kliogest tablety je přípravek pro hormonální substituční terapii (HST), používaný pro: - Zmírnění nebo odstranění příznaků nedostatku estrogenů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy atd. z důvodu nedostatku ženských pohlavních hormonů produkovaných vaječníky) u žen, které mají dělohu a jsou více než jeden rok po menopauze. - Přípravek Kliogest tablety je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být léčena jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

  

 

 
Sp.zn.sukls113473/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Kliogest 2 mg/1 mg potahované tablety 

Estradiolum/norethisteroni acetas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Kliogest a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kliogest užívat 

3. 

Jak se přípravek Kliogest užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Kliogest uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Kliogest

 

a k čemu se používá 

 
Kliogest je přípravek kontinuální kombinované hormonální substituční terapie (HST), který se užívá 
každý  den  bez  přerušení.  Kliogest  je  určen  pro  ženy  po  menopauze,  od  jejichž  poslední  přirozené 
menstruace uběhl již minimálně 1 rok. 
 
Tablety obsahují 2 hormony: 2 mg estradiolu (estrogen totožný s estradiolem, který produkují ženské 
vaječníky)  a  1 mg  norethisteron-acetátu  (progestagen,  který  působí  podobně  jako  progesteron, 
produkovaný lidským tělem). 
 
Kliogest se užívá ke: 

 

Zmírnění příznaků objevujících se po menopauze 
Během  menopauzy  klesá  množství  estrogenu  produkovaného  ženským  organismem.  To  může 
způsobovat  příznaky,  jako  jsou  horko  v obličeji,  na  krku  a  hrudníku  („návaly  horka“).  Kliogest 
zmírňuje  tyto  postmenopauzální  příznaky.  Kliogest  vám  bude  předepsán  pouze,  pokud  vás  tyto 
příznaky výrazně omezují v běžném životě. 
 
Prevenci osteoporózy 
U  některých  žen  po  menopauze  může  docházet  k  řídnutí  kostí  (osteoporóza).  Je  třeba  s lékařem 
probrat všechny dostupné možnosti. 
Pokud  máte  v důsledku  osteoporózy  zvýšené  riziko  zlomenin,  a  jiné  léky  pro  vás  nejsou  vhodné, 
můžete užívat Kliogest, abyste zabránila osteoporóze po menopauze. 
 
Přípravek  Kliogest  je  předepisován  ženám,  kterým  nebyla  odebrána  děloha  a  které  již  nemenstruují 
déle než jeden rok. 
 
Zkušenosti s léčbou u žen starších 65 let jsou omezené. 

  

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kliogest

 

užívat 

 
Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky 
Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat, 
eventuálně zda budete v léčbě pokračovat. 
 
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků či operace) jsou 
omezené.  Pokud  máte  předčasnou  menopauzu,  riziko  spojené  s užíváním  HST  se  může  lišit. 
Poraďte se o tom se svým lékařem. 
 
 
Před  zahájením  (nebo  znovuzahájením)  léčby  HST  lékař  zjistí  vaši  a  rodinnou  anamnézu.  Lékař  se 
může  rozhodnout  pro  provedení  lékařských  vyšetření.  Ta  mohou  zahrnovat  vyšetření  prsů  a/nebo 
interní vyšetření, pokud je to nezbytné. 
 
Po  zahájení  léčby  přípravkem  Kliogest  musíte  chodit  na  pravidelná  vyšetření  (minimálně  jednou 
ročně).  Při  těchto  návštěvách  si  s lékařem  pohovořte  o  přínosech  a  rizicích  pokračující  léčby 
přípravkem Kliogest. 
 
Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře. 
 
Neužívejte přípravek Kliogest: 
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Kliogest užívat. 
Kliogest neužívejte: 
• 

jestliže je u vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u vás na ni podezření 

• 

jestliže je u vás zjištěna rakovina děložní sliznice (rakovina endometria), prodělala jste ji nebo 
je-li u vás na ni či jiný estrogenně podmíněný nádor podezření 

• 

jestliže trpíte jakýmkoliv nevyšetřeným vaginálním krvácením 

• 

jestliže  trpíte  nadměrným  zesílením  děložní  sliznice  (hyperplazií  endometria),  které  není 
léčeno 

• 

jestliže máte nebo jste někdy měla krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), například 
v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza ) nebo plicích (plicní embolie) 

• 

jestliže  trpíte  poruchou  krevní  srážlivosti  (jako  například  nedostatek  proteinu  C,  proteinu 
S nebo antitrombinu) 

• 

jestliže trpíte nebo jste někdy prodělala onemocnění způsobené krevními sraženinami v tepnách 
jako je například infarkt, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris 

• 

jestliže trpíte nebo jste někdy trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se neupravily 
k normálu 

• 

jestliže trpíte vzácným onemocněním krve tzv. „porfyrií“, které je dědičné 

• 

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Kliogest (uvedenou v bodě 6 „Obsah balení a další informace“) 

 
Upozornění a opatření  
Před zahájením léčby informujte lékaře, jestliže se u vás vyskytly některé z níže uvedených stavů, neboť 
se mohou objevit znovu nebo se mohou během léčby přípravkem  Kliogest zhoršit. Pokud tomu tak je, 
lékař vás může zvát na kontroly častěji: 
• 

děložní fibroidy 

• 

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní 
sliznice (hyperplazie endometria) 

• 

zvýšené  riziko  vzniku  krevních  sraženin  (viz  „Krevní  sraženiny  v žilách  (venózní 
tromboembolie“)) 

  

 

• 

zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (například pokud matka, sestra či 
babička onemocněly rakovinou prsu) 

• 

vysoký krevní tlak 

• 

jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater 

• 

diabetes (cukrovka) 

• 

žlučové kameny 

• 

migréna nebo těžké bolesti hlavy 

• 

onemocnění  imunitního  systému,  které  ovlivňuje  mnoho  orgánů  v těle  (systémový  lupus 
erythematosus, SLE) 

• 

epilepsie 

• 

astma 

• 

onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza) 

• 

velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy) 

• 

zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami 

• 

stav  zvaný  hypotyreóza,  kdy  štítná  žláza  neprodukuje  dostatek  hormonu  štítné  žlázy,  a  jste 
léčena substituční terapií hormony štítné žlázy 

• 

dědičný  stav  způsobující  opakující  se  těžké  otoky  (dědičný  angioedém)  či  pokud  se  u  vás 
vyskytly  stavy,  kdy  došlo  k prudkému  otoku  rukou,  obličeje,  nohou,  rtů,  očí,  jazyka,  hrdla 
(zablokování dýchacích cest) či trávicího traktu 

• 

nesnášenlivost laktózy 

 
Ukončete léčbu přípravkem Kliogest a okamžitě kontaktujte svého lékaře 
Pokud se u vás během užívání HST objeví cokoliv z níže uvedeného: 
•      kterýkoliv ze stavů uvedený v bodě „Neužívejte přípravek Kliogest“ 
• 

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může to být příznak jaterního onemocnění. 

• 

velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě) 

• 

bolest hlavy typu migrény, která se objeví poprvé 

• 

otěhotníte-li 

• 

objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například: 
–  bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny 
–  náhlá bolest na prsou 
–  potíže s dýcháním 
Více informací viz „Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie)“ 

 
Upozornění:  Kliogest  není  antikoncepce.  Pokud  od  vaší  poslední  menstruace  uplynulo  méně  než 
12 měsíců nebo pokud je vám méně než 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí antikoncepci. 
Poraďte se se svým lékařem. 
 
HST a rakovina 
Nadměrné  zesílení  děložní  sliznice  (hyperplazie  endometria)  a  rakovina  děložní  sliznice 
(rakovina endometria) 
 
Užívání HST pouze na bázi samotných estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice 
(hyperplazie endometria) a vzniku rakoviny děložní sliznice (rakoviny endometria). 
Progestagen obsažený v přípravku Kliogest vás před tímto dodatečným rizikem chrání. 
 
Srovnání 
U  žen  ve  věku  50  –  65 let,  které  stále  mají  dělohu  a  které  HST  neužívají,  bude  diagnostikována 
rakovina endometria v průměru u 5 žen z 1 000. 
U  žen  ve  věku  50  až  65 let,  které  stále  mají  dělohu  a  které  užívají  pouze  estrogenovou  HST,  bude 
rakovina  endometria  diagnostikována  u  10  až  60  žen  z 1 000  (tj.  5  až  55  případů  navíc),  a  to 
v závislosti na dávce a délce užívání. 
 
 
 

  

 

Mimořádné krvácení 
Během prvních 3 – 6 měsíců léčby přípravkem Kliogest se může objevit mimořádné krvácení či kapky 
krve (špinění). Pokud však toto mimořádné krvácení: 
• 

trvá déle než prvních 6 měsíců léčby 

• 

objeví se po více než 6 měsících od začátku užívání přípravku Kliogest 

• 

pokračuje i po vysazení přípravku Kliogest 

navštivte co nejdříve svého lékaře. 
 
Rakovina prsu 
Důkazy  naznačují,  že  užívání  kombinované  estrogen-progestagenové  a  možná  rovněž  samotné 
estrogenové HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Toto dodatečné riziko závisí na tom, jak dlouho HST 
užíváte.  Dodatečné riziko  se  projevuje  po  několika letech. Vrací  se  však  k normálu  během  několika 
(maximálně pěti) let po ukončení léčby. 
 
Srovnání 
U  žen  ve  věku  50  až  79 let,  které  HST  neužívají,  bude  v průběhu  5letého  období  diagnostikována 
rakovina prsu v průměru u 9 až 17 žen z 1 000. 
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, to bude 13 až 
23 případů na 1 000 žen (tj. 4 až 6 případů navíc). 
 
Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli změny jako: 
• 

dolíčky v kůži 

• 

změny na bradavkách 

• 

jakékoliv bulky, které vidíte či cítíte. 

 
Dále se doporučuje účastnit se mamografického screeningového programu, pokud je vám tato možnost 
nabídnuta. Při mamografickém screeningovém vyšetření je důležité, abyste upozornila zdravotní sestru 
či personál obsluhující mamograf, že užíváte hormonální substituční terapii, protože tato léčba může 
zvyšovat  denzitu  prsů,  což  může  ovlivnit  výsledky  mamogramu.  Při  zvýšené  denzitě  prsů  nemusí 
mamografie odhalit všechny bulky. 
 
Rakovina vaječníků (ovarií) 
 
Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání 
HST  obsahující  samotný  estrogen  či  kombinaci  estrogenu  a  progestagenu  je  spojeno  s  mírně  zvýšeným 
rizikem rakoviny vaječníků. 
 
Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54 let, které 
neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HST 
po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc). 
 
Účinky HST na srdce a krevní oběh
 
 
Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie) 
Riziko  krevních  sraženin  v žilách  je  u  uživatelek  HST  přibližně  1,3  až  3násobně  vyšší  než  u  žen, 
které HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby. 
 
Krevní  sraženina  může  být  vážná,  a  pokud  vnikne  do  plic,  může  způsobit  bolest  na  hrudi,  dušnost, 
slabost nebo dokonce úmrtí. 
 
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách, je vyšší, pokud jste vyššího věku a 
pokud se na vás vztahuje jakýkoli z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud pro vás platí 
některá z těchto podmínek: 
• 

po delší období nemůžete chodit či stát kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (viz také 
bod 3 „Pokud musíte podstoupit operaci“) 

  

 

• 

máte výraznou nadváhu (BMI > 30 kg/m

2

• 

máte  problémy  s krevními  sraženinami,  které  vyžadují  dlouhodobou  léčbu  přípravky 
zamezujícími vzniku krevních sraženin 

• 

někdo z vašich blízkých příbuzných  měl krevní sraženiny v dolních končetinách, plicích nebo 
jiných orgánech 

• 

máte systémový lupus erythematosus (SLE) 

• 

máte rakovinu 

 
Příznaky  krevní  sraženiny  najdete  v  bodě  „Ukončete  léčbu  přípravkem  Kliogest  a  okamžitě 
kontaktujte svého lékaře“. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny 
v žilách v průměru u 4 až 7 žen z 1 000. 
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestagenovou HST po dobu 5 let, to bude 9 až 
12 případů na 1 000 žen, (tj. 5 případů navíc). 
 
Onemocnění srdce (infarkt) 
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu. 
 
U  žen  starších  60 let  užívajících  estrogen-progestagenovou  HST  je  o  něco  pravděpodobnější  vznik 
srdeční choroby než u žen, jež žádnou HST neužívají. 
 
Cévní mozková příhoda 
Riziko  cévní  mozkové  příhody je  u  žen  užívajících HST  cca 1,5  násobně  vyšší  než  u  žen, jež  HST 
neužívají.  Počet  případů  cévní  mozkové  příhody  navíc  v  důsledku  užívání  HST  se  bude  zvyšovat  s 
věkem. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat výskyt cévní mozkové 
příhody v průměru u 8 žen z 1 000. 
U  žen  ve  věku  50  až  59 let,  které  užívají  HST  po  dobu  5 let,  to  bude  11  případů  na  1 000  žen  (tj. 
3 případy navíc). 
 
Další stavy 
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST začaly 
užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kliogest 
 
Některé  léčivé  přípravky  mohou  ovlivňovat  účinky  přípravku  Kliogest,  což  může  vést 
k mimořádnému krvácení. Platí to pro následující přípravky: 
• 

léky k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) 

• 

léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin a rifabutin) 

• 

léky k léčbě HIV infekce (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir) 

• 

léky používané k léčbě žloutenky typu C (například telaprevir) 

• 

bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum

 
Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinky přípravku Kliogest: 
• 

léky obsahující ketokonazol (fungicidní látka) 

 
Při současné léčbě cyklosporinem se může projevit vliv přípravku Kliogest 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka
 o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používala  nebo  které  možná  budete  používat,  o  bylinných  léčivých  přípravcích  nebo  ostatních 
přírodních přípravcích. 

  

 

 
Přípravek Kliogest s jídlem a pitím 
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj. 
 
Laboratorní testy 
Potřebujete-li  podstoupit  vyšetření  krve,  oznamte  lékaři  nebo  personálu  laboratoře,  že  užíváte 
přípravek Kliogest, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství:  
přípravek  Kliogest  je  určen  pouze  ženám  po  menopauze.  Pokud  otěhotníte,  léčbu 
přípravkem Kliogest přerušte a kontaktujte lékaře. 
 
Kojení
: Kliogest nesmíte užívat, jestliže kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Kliogest nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Kliogest obsahuje monohydrát laktosy 
Kliogest obsahuje monohydrát laktosy. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se 
před použitím přípravku Kliogest se svým lékařem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Kliogest užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistá,  poraďte  se  se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívejte jednu tabletu  denně, a  to  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu. Tablety  zapíjejte  sklenicí 
vody. 
 
Tablety  užívejte  každý  den  bez  přerušení.  
Po  využívání  všech  28 tablet  kalendářového  balení 
pokračujte v léčbě dalším kalendářovým balením. 
 
Pro  další  informace  o  používání  kalendářového  balení  čtěte  NÁVOD  PRO  POUŽITÍ  na  konci 
příbalové informace. 
 
Léčbu přípravkem Kliogest můžete zahájit kterýkoli vhodný den. Pokud však přecházíte z přípravku 
pro  hormonální  substituční  terapii,  při  níž  máte  každý  měsíc  krvácení,  začněte  s  léčbou  ihned  po 
skončení krvácení. 
 
Lékař  Vám  má  předepsat  nejnižší  účinnou  dávku,  která  zmírní  vaše  symptomy,  a  to  po  co  možná 
nejkratší dobu. Poraďte se s lékařem, pokud se vám zdá, že vaše dávka je příliš silná nebo naopak není 
dosti silná. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Kliogest, než jste měla 
Pokud jste užila více přípravku Kliogest, než jste měla, řekněte to lékaři nebo lékárníkovi, jakmile to bude 
možné.  Užívání  vyšších  dávek  estrogenů, než  předepsal lékař,  může  způsobit  citlivost  prsů,  nevolnost, 
zvracení  a/nebo  mimořádné  vaginální  krvácení  (metroragie).  Užívání  vyšších  dávek  progestagenu,  než 
předepsal lékař, může vést k depresivní náladě, únavě, akné a nadměrnému růstu ochlupení na těle nebo 
v obličeji (hirsutismus). 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Kliogest
Pokud  jste  si  zapomněla  vzít  tabletu  v obvyklou  dobu,  užijte  ji  během  dalších  12 hodin.  Pokud  již 
uběhlo víc než 12 hodin, pokračujte s léčbou druhý den jako normálně. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. 

  

 

Pokud  vám  nebyla  odstraněna  děloha,  může  opomenutí  dávky  zvýšit  pravděpodobnost  výskytu 
krvácení a špinění z vysazení. 
 
Jestliže jste přestala používat přípravek Kliogest  
Pokud byste  hodlala ukončit léčbu  přípravkem Kliogest, projednejte  nejprve  své rozhodnutí se svým 
lékařem. Lékař vám vysvětlí důsledky ukončení léčby a projedná s vámi jiné možnosti. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
Pokud musíte podstoupit operaci: 
Plánujete-li  podstoupit  operaci,  informujte  ošetřujícího  chirurga,  že  užíváte  Kliogest.  Možná  bude 
třeba  přestat  užívat  Kliogest  čtyři  až  šest  týdnů  před  operací,  aby  se  snížilo  riziko  vzniku  krevních 
sraženin (viz bod 2, „Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie“)). Zeptejte se svého lékaře, 
kdy budete moci léčbu přípravkem Kliogest opět zahájit. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají: 
• 

rakovina prsu 

• 

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) 

• 

rakovina vaječníků 

• 

krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolie) 

• 

onemocnění srdce 

• 

cévní mozková příhoda 

• 

pravděpodobná ztráta paměti, pokud je léčba HST zahájena po 65. roku života 

 
Více  informací  o  těchto  nežádoucích  účincích  najdete  v  bodě  2.  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než 
začnete přípravek Kliogest užívat“. 
 
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – může se projevit až u 1 ženy ze 100) 
Může  se  objevit  přecitlivělost/alergie,  byť  se  jedná  o  méně  častý  nežádoucí  účinek.  Příznaky 
přecitlivělosti/alergie  mohou  zahrnovat  jeden  nebo  více  z následujících  stavů:  kopřivku,  svědění,  otoky, 
dýchací obtíže, nízký krevní tlak (bledá chladná pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, což mohou 
být  známky  anafylaktické  reakce/šoku.  Pokud  se  objeví  některý  ze  zmíněných  příznaků,  přestaňte 
Kliogest užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se projevit u více než 1 ženy z 10) 
• 

Bolesti nebo citlivost prsů 

• 

Vaginální krvácení 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ženy z 10) 
• 

Bolesti hlavy 

• 

Zvýšení tělesné hmotnosti způsobené zadržováním tekutin 

• 

Vaginální záněty 

• 

Migréna, nově nebo její zhoršení 

• 

Vaginální plísňová infekce 

• 

Deprese, nově nebo prohloubení stávající deprese 

• 

Nauzea (nevolnost) 

• 

Bolesti břicha, napětí nebo nepříjemné pocity v břiše 

• 

Zvětšení nebo otoky prsů (edém) 

  

 

• 

Bolesti v zádech 

• 

Křeče v nohou 

• 

Výskyt fibroidů dělohy (nezhoubný nádor dělohy), zhoršení nebo opakování  

• 

Otoky paží a nohou (periferní edém) 

• 

Zvýšení tělesné hmotnosti 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ženy ze 100) 
• 

Plynatost nebo nadýmání 

• 

Akné 

• 

Padání vlasů (alopecie) 

• 

Nadměrné ochlupení (podobné mužskému) 

• 

Svědění nebo kopřivka 

• 

Zánět žil (povrchová tromboflebitida) 

• 

Lék nepůsobí 

• 

Alergické reakce 

• 

Nervozita 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ženy z 1 000) 
• 

Krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plic (hluboká žilní trombóza, plicní embolie) 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 ženy z 10 00) 
• 

Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria) 

• 

Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) 

• 

Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku 

• 

Onemocnění žlučníku, vznik/recidiva žlučových kamenů nebo zhoršení žlučových kamenů 

• 

Zvýšená sekrece kožního mazu, kožní vyrážka 

• 

Akutní otok nebo jeho recidiva (angioneurotický edém) 

• 

Nespavost, závratě, pocit úzkosti  

• 

Změny sexuálních potřeb 

• 

Poruchy zraku 

• 

Snížení tělesné hmotnosti 

• 

Zvracení 

• 

Pálení žáhy 

• 

Svědění pochvy a genitálií 

• 

Infarkt a cévní mozková příhoda 

 
Další nežádoucí účinky kombinované HST 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST 
• 

Různá kožní onemocnění: 
–  změny barvy kůže zvláště na obličeji nebo krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma) 
–  bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (erythema nodosum) 
–  vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme) 
–  červené až purpurové zbarvení kůže a/nebo sliznic (vaskulární purpura) 

• 

Suchost očí 

• 

Změny ve složení očního filmu 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

  

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Kliogest uchovávat  

  
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  štítku  a  krabičce  za 
označením „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Chraňte před chladem. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Kliogest obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) a norethisteroni acetas 

1 mg 

-  Dalšími složkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-

stearát. 

 
Potahová vrstva: Hypromelosa, triacetin a mastek. 

 
Jak přípravek Kliogest vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Kliogest  jsou  bílé,  kulaté  potahované  tablety  o  průměru  6 mm.  Na  tabletách  je  vyraženo 
NOVO 281. 
 
Velikosti balení: 
• 

1 x 28 potahovaných tablet 

• 

3 x 28 potahovaných tablet 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
DK-2880 Bagsværd, Dánsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Členské státy EHP: Kliogest - s výjimkou pro 
 
Německo: Kliogest N 
 
Velkou Británii: Kliofem 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.4.2016 
 
 

  

10 

 

Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Česká 
republika/ Státní ústav pro kontrolu léčiv na adres

http://www.sukl.cz

. 

 
NÁVOD PRO POUŽITÍ 
 
Návod k použití kalendářového balení 
 
1. 

Nastavení otočného lékového kalendáře 

Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku. 
 

 

 
2. 

Jak si vezmete první tabletu 

Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu. 
 

 

 
3. 

Otočte víčkem každý den 

 
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o 1 pozici ve směru hodinových ručiček, jak znázorňuje 
šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte pouze 1 tabletu jedenkrát denně. 
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku. 
 

 

Recenze

Recenze produktu KLIOGEST 3X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KLIOGEST 3X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám