Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

KLIMICIN 10X2ML/300MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19854

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19854
Kód EAN: 3838957890286
Kód SÚKL: 97878
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn.sukls213147/2014 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Klimicin 

injekční roztok 

 

clindamycinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Klimicin a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klimicin používat 
3. Jak se přípravek Klimicin používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Klimicin  uchovávat 
6. Obsah balení a další informace  
 
1. CO JE PŘÍPRAVEK KLIMICIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Přípravek  Klimicin  je  antibiotikum  používané  k  léčbě  infekcí.  Patří  do  skupiny  linkosamidových 
antibiotik.  Působí  baktericidně.  Zabíjí  bakterie  a  některé  jiné  mikroorganismy,  které  způsobují 
infekce. 
 

Přípravek Klimicin se používá k léčbě bakteriálních infekcí:  
-  infekce periodontálních tkání 
-  infekce hltanu a mandlí, vedlejších nosních dutin, středního ucha a spálová horečka 
-  bronchitida, pneumonie a další plicní infekce  
-  infekce kůže a měkkých tkání 
-  infekce kostí a kloubů  
-  infekce krve 
-  infekce v dutině břišní v kombinaci s dalším antibiotikem  
-  infekce pohlavních orgánů v kombinaci s dalším antibiotikem 
-  infekce  mozku  způsobené  mikroorganismem  Toxoplasma  gondii  u  pacientů  s  AIDS  -  v 

kombinaci s další antimikrobiální látkou 

-  pneumonie v důsledku infekce mikroorganismem Pneumocystis jiroveci u pacientů s AIDS 

kombinaci s další antimikrobiální látkou  

-  malárie  v  důsledku  infekce  mikroorganismem  Plasmodium  falciparum  –  v  kombinaci  s  další 

antimikrobiální látkou. 

Přípravek Klimicin se také používá k prevenci infekcí vzniklých v důsledku chirurgických zákroků 
v ústní a břišní dutině. 
 

 

2/7 

 
2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  KLIMICIN 
POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte přípravek Klimicin: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou  v bodě  6).  Alergií  s  největší  pravděpodobností  trpíte,  jestliže  se  u  Vás  během 
používání  tohoto  léčivého  přípravku  někdy  vyskytla  kožní  vyrážka  nebo  otok  obličeje,  krku 
nebo  těla  nebo  pokud  jste  v  důsledku  použití  tohoto  léčivého  přípravku  někdy  měl(a)  potíže 
s dýcháním. 

-  jestliže jste alergický(á) na linkomycin. 
 
Přípravek Klimicin se nesmí podávat
-  předčasně narozeným novorozencům 
-  novorozencům narozeným v termínu. 
 
Upozornění a opatření 
Před  použitím  přípravku  Klimicin  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  nebo  zdravotní 
sestrou: 
-  jestliže jste někdy měl(a) těžké alergické reakce  
-  jestliže používáte přípravek Klimicin dlouhodobě, Váš lékař může opakovaně odebírat vzorky 

krve, aby mohl sledovat Váš krevní obraz a funkci jater a ledvin. Kromě toho může dlouhodobé 
používání vést ke vzniku následné infekce mikroorganismy, které nejsou na přípravek Klimicin 
citlivé, což se může projevit jako průjem nebo změna ústní sliznice nebo u žen poševní sliznice. 

-  jestliže  jste  někdy  měl(a)  těžký  průjem  během  nebo  po  používání  antibiotik,  musíte  o  tom 

informovat  svého  lékaře.  Používání  téměř  všech  antibiotik  může  vést  ke  vzniku 
pseudomembranózní  kolitidy,  která  se  projevuje  mírným  anebo  těžkým,  život  ohrožujícím 
průjmem. 

 

Dříve,  než  Vám  bude  tento  léčivý  přípravek  podán  do  žíly,  Váš  lékař  (nebo  zdravotní  sestra)  jej 
vždy naředí. Léčivý přípravek bude pomalu vtékat do Vaší žíly po dobu 10 až 60 minut, v závislosti 
na předepsaném množství. 

Děti a dospívající 

Děti ve věku do 1 roku budou lékařem během léčby pravidelně sledovány, přičemž jim mohou být 
opakovaně  odebírány  vzorky  krve,  aby  bylo  možno  sledovat  jejich  krevní  obraz  a  funkci  jater  a 
ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Klimicin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné 
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. 
 
Svého lékaře informujte, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků: 

  léčiva  blokující  nervosvalový  přenos  (léky  k  uvolnění  svalů  při  celkové  narkóze, 

elektrošocích  nebo  při  křečích):  jejich  účinek  může  být  zesílen.  V takovém  případě  Vám 
může Váš lékař dávku těchto léků snížit.  

  warfarin  nebo  podobné  přípravky  –  používané  k  ředění  krve.  S  větší  pravděpodobností 

může u Vás dojít ke krvácení. Váš lékař bude provádět krevní testy ke kontrole srážlivosti 
Vaší krve. 

 
Přípravek Klimicin nemá být podáván v kombinaci s přípravky obsahujícími erythromycin, jelikož 
nelze vyloučit vzájemné snížení účinku. 

 

3/7 

 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Těhotenství 
V klinických  studiích  u  těhotných  žen  nebylo  podání  klindamycinu  během  druhého  a  třetího 
trimestru  spojeno  se  zvýšeným  výskytem  vrozených  vad.  Neexistují  žádné  srovnatelné  a 
kontrolované studie u těhotných žen během prvního trimestru.  
Tento  léčivý  přípravek  Vám  bude  během  těhotenství  předepsán,  pouze  pokud  to  bude  absolutně 
nezbytné.  
 
Kojení 
Klindamycin se vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k možnému riziku nežádoucích 
účinků u kojených dětí, nemají kojící matky klindamycin používat.  
 
Plodnost 
Studie na zvířatech neprokázaly žádný účinek na plodnost ani na rozmnožovací schopnost.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek Klimicin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Klimicin obsahuje benzylalkohol  
Benzylalkohol  se  nesmí  podávat  nedonošeným  dětem  a  novorozencům.  Může  způsobit  toxické  a 
alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let.  
 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLIMICIN POUŽÍVÁ 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem. 

Lékař  Vám  sdělí,  kolik  léčivého  přípravku  budete  každý  den  potřebovat  a  jak  dlouho  bude  léčba 
trvat. 
Injekce přípravku Klimicin budou podávány do žíly nebo do svalu. Léčivý přípravek bude podávat 
lékař  nebo  zdravotní  sestra,  jeho  podávání  se  mohou  naučit  Vaši  příbuzní  nebo  přátelé.  Jestliže 
Vám bude tento léčivý přípravek podán do žíly, Váš lékař (nebo zdravotní sestra) jej před podáním 
vždy naředí a pomalu jej bude podávat do Vaší žíly, tj. po dobu alespoň 10 až 60 minut. 
 
Dospělí
  
Obvyklá dávka přípravku Klimicin je od 1200 do 1800 mg za den, rozdělená do 3 nebo 4 stejných 
dávek. Při těžších infekcích může lékař dávku zvýšit. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Obvyklá  dávka  u  dětí  ve  věku  1  měsíc  až  16  let  je  20-40  mg/kg  denně,  rozdělená  do  3  nebo  4 
stejných dávek.  
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater  
Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater, může lékař dávku snížit. 
 
Pacienti s malárií  
Obvyklá dávka je 20 mg/kg za den po dobu alespoň 5 dní.  

 

4/7 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Klimicin, než jste měl(a) 
 
Pokud jste obdržel(a) větší dávku přípravku Klimicin, než jste měl(a), ihned o tom informujte svého 
lékaře. 
 
Jestliže Vám přípravek Klimicin nebyl podán  
Přípravek Klimicin Vám musí být podáván pravidelně v předepsaný čas. Máte-li pochybnosti o tom, 
zda Vám byl tento léčivý přípravek podán, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru. 
Pokud  zapomenete  podat  přípravek,  podejte  ho,  jakmile  si  vzpomenete.  Poté  podávejte  přípravek 
podle  původního  dávkovacího  schématu  (následující  dávka  však  má  být  podána  za  6  hodin). 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Obvyklé dávky jsou však pacienty dobře snášeny. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou alergické 
reakce a poruchy trávicího ústrojí. 

Pokud  dojde  k  některé  z  následujících  událostí,  ihned  přestaňte  přípravek  Klimicin  používat  a 
vyhledejte lékaře: 
-  příznaky hypersenzitivní reakce, anafylaktického šoku (kožní vyrážka, horečka, bolest kloubů, 

zduření žláz na krku,  v podpaží, tříslech nebo otoky obličeje, rtů, úst, hltanu nebo kdekoli na 
těle, kde to ztíží polykání nebo dýchání)  

-  rozsáhlá  vyrážka  s  puchýři  a  olupováním  kůže,  zejména  v oblasti  úst,  nosu,  očí  a  genitálií 

(Stevens-Johnsonův syndrom). 

Všechny tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Pokud se u Vás vyskytnou, může jít o vážnou 
alergickou  reakci  na  přípravek  Klimicin  nebo  o  jiný  závažný  nežádoucí  účinek  tohoto  léčivého 
přípravku. Může být potřebná rychlá lékařská pomoc nebo hospitalizace. 
 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Časté (vyskytují se až u 1 pacienta z 10): 

  zánět žil 
  pseudomembranózní kolitida (zánět tlustého střeva se vznikem pablán) 
  abnormální výsledky jaterních testů 
  vyrážka ve formě skvrn a pupínků. 

 
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100): 

  porucha chuti 
  blokáda nervosvalového přenosu 
  srdeční a plicní zástava 
  pokles krevního tlaku 
  průjem 
  pocit na zvracení 
  akutní kožní reakce se vznikem puchýřů na kůži a sliznicích (erythema multiforme) 
  svědění 
  kopřivka 
  bolest 
  absces (ohraničené hnisavé ložisko). 

 

5/7 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit: 

  poševní infekce 
  snížení počtu určitých typů bílých krvinek (agranulocytóza, leukopenie, neutropenie) 
  snížení počtu krevních destiček 
  zvýšení počtu eozinofilů (určitého typu bílých krvinek) v krvi 
  alergické reakce (anafylaktoidní reakce) 
  léková kožní reakce doprovázená zvýšením určitého typu bílých krvinek v krvi a celkovými 

projevy 

  bolesti břicha 
  zvracení 
  žloutenka 
  závažné  kožní  reakce  (známé  jako  toxická  epidermální  nekrolýza,  Stevens-Johnsonův 

syndrom  a  akutní  generalizovaná  exantematózní  pustulóza),  při  kterých  dochází  k tvorbě 
vyrážky,  výsevu  puchýřů,  výraznému  olupování  svrchní  vrstvy  kůže,  v ještě  závažnějších 
případech s horečkou a současným postižením sliznic 

  kožní puchýře, odlučování povrchových vrstev pokožky (příznaky exfoliativní dermatitidy) 
  tvorba puchýřků na kůži (bulózní dermatitida) 
  vyrážka podobná spalničkám)  
  podráždění v místě vpichu. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK KLIMICIN UCHOVÁVAT 
 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
Přípravek  Klimicin  300  mg/2  ml  naředěný  v uvedených  infuzních  roztocích  v infuzních  vacích  je 
stabilní při teplotě 25 C po dobu 24 hodin. 
Infuzní roztoky: 
0,9% roztok chloridu sodného 
5,0% glukóza 
5,0% glukóza v 0,9% roztoku chloridu sodného 
5,0% glukóza v Ringerově roztoku 
5,0% glukóza v 0,45% NaCl plus 40 mekv KCl 
2,5% glukóza v Ringerově laktátovém roztoku 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a 
ampulce/lahvičce  za  „Použitelné  do:/EXP“.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
 

 

6/7 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
  
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE  
 
Co přípravek Klimicin obsahuje 
Léčivou látkou je clindamycinum. 
 
2 ml injekčního roztoku (1 ampulka) obsahují clindamycinum 300 mg ve formě clindamycini 
dihydrogenophosphas 356,46 mg. 
4 ml injekčního roztoku (1 injekční lahvička) obsahují clindamycinum 600 mg ve formě 
clindamycini dihydrogenophosphas 712,93 mg. 
1 ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg ve formě clindamycini 
dihydrogenophosphas. 
 
Pomocnými látkami jsou: benzylalkohol, hydroxid sodný, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (k 
úpravě pH), voda na injekci.  
 
Jak přípravek Klimicin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku: bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
 

Klimicin 300mg/2ml: ampulka z bezbarvého skla, označená růžovým identifikačním 
proužkem a červenou tečkou, tvarovaná folie, krabička. 
10 ampulek  
 
Klimicin 600mg/4ml: zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, 
hliníkový kryt, plastový chránič, tvarovaná folie, krabička.  
10 injekčních lahviček  

 
Velikost balení:  
10x 2 ml ampulky  
10x 4 ml lahvičky  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  29.1. 2015 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Dávky je nutno podat intramuskulárně nebo pomalou intravenózní infuzí. Před intravenózním 
podáním je nutno roztok klindamycinu naředit, přičemž infuze musí trvat alespoň 10 až 60 minut. 
 
Dospělí 

 

7/7 

Doporučená denní dávka přípravku Klimicin při středně těžkých infekcích je 1200 - 1800 mg denně, 
rozdělená do 3 nebo 4 stejných dávek. 
Při těžkých infekcích je doporučená dávka 2400 - 2700 mg denně, rozdělená do 3 nebo 4 stejných 
dávek. Při život ohrožujících infekcích je možno intravenózní dávku zvýšit až na maximálně 4800 
mg za den. 
Individuální intramuskulární dávky nesmějí přesáhnout 600 mg, přičemž individuální dávka 
v jediné infuzi nesmí přesáhnout 1200 mg. 
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky. 
 
Děti 
Děti ve věku 1 měsíc až 16 let: doporučená dávka je 20 až 40 mg/kg denně, rozdělená do 3 nebo 4 
stejných dávek. 
Maximální denní dávka je 40 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Infekce β-hemolytickými streptokoky vyžadují alespoň 10denní léčbu, což má snížit možnost 
vzniku pozdních komplikací, tj. revmatické horečky a glomerulonefritidy. 
  

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin  

Úprava dávkování není potřeba, s výjimkou pacientů s úplným selháním ledvin, kterým je nutno 
podat polovinu obvyklé dávky. U pacientů na hemodialýze, peritoneální dialýze nebo hemofiltraci 
není úprava dávky potřebná. 

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater  
Dávku je nutno upravit na základě naměřených sérových koncentrací léčiva.  

Dávkování u pacientů s malárií  
Doporučená dávka je 20 mg/kg za den po dobu alespoň 5 dní. 
 
Přípravek Klimicin se podává intramuskulárně nebo jako pomalá intravenózní infuze. Před 
intravenózním podáním je nutno roztok tohoto léčivého přípravku naředit.  
Koncentrace klindamycinu v intravenózním roztoku nesmí přesáhnout 18 mg/ml a rychlost infuze 
klindamycinu nesmí přesáhnout 30 mg/min. Ředění se provádí následovně: 

Dávka 

Ředicí roztok 

Trvání infuze 

300 mg 

50 ml 

10 minut 

600 mg 

50 ml 

20 minut 

900 mg 

50 až 100 ml 

30 minut 

1200 mg 

100 ml 

40 až 60 minut 

 

Přípravek Klimicin naředěný v  uvedených infuzních roztocích je v infuzních vacích stabilní 
při teplotě 25 C po dobu 24 hodin. 

Klindamycin se nesmí podávat současně s roztoky obsahujícími vitamíny B-komplexu.  
Existuje  fyzikální  inkompatibilita  mezi  klindamycinem  a  ampicilinem,  sodnou  solí  fenytoinu, 
difenylhydantoinem,  barbituráty,  aminofylinem,  kalcium-glukonátem  a  síranem  hořečnatým  ve 
formě roztoku. 
 

Recenze

Recenze produktu KLIMICIN 10X2ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KLIMICIN 10X2ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám