Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na dutinu ústní Léky na zánět dásní

KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 76129
94 %
Ústní gel se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny ústní a rtů.

Více informací

Skladem

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 4.

Pozítří odešleme, u vás v úterý 20. 4.

134 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

Kamistad senzitiv, ústní gel se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny ústní a rtů (projevujících se zčervenáním, krvácivostí, puchýřky a bolestivostí dásní nebo zčervenáním rtů) a při otlacích dásní a patra způsobených zubními protézami nebo rovnátky zubů. Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou teplotou, navštivte lékaře. Dětem může být přípravek podáván pouze po poradě s lékařem.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: KAMISTAD
Kód výrobku: 76129
Kód EAN: 4011548022726
Kód SÚKL: 0064758
ATC skupina: Různá jiná léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní
Cesta podání: Orální podání
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

Příbalovou informaci k produktu KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel stáhnete ve formátu pdf zde: KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

sp.zn. : sukls148077/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Kamistad senzitiv

185 mg/g + 20 mg/g

Orální gel Matricariae extractum fluidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebude te cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat
 3. Jak se Kamistad senzitiv používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Kamistad senzitiv a k čemu se používá

Přípravek Kamistad senzitiv patří mezi léčiva pro lokální léčbu v dutině ústní.

Kombinace léčivých látek v orálním gelu Kamistad senzitiv má protibolestivý, protizánětlivý a antibakteriální účinek. Lidokain

je silné lokální anestetikum (látka se znecitlivujícím účinkem). Heřmánek nebo heřmánková tinktura obsahuje směs protizánětlivě a antibakteriálně působících látek, jejichž kombinace podporuje proces hojení.

Kamistad senzitiv, orální gel se používá při méně závažných infekcích dásní a sliznice dutiny ústní u dospělých a dospívajících od 12 let (projevujících se např. zarudnutím, zduřením, tvorbou vřídků nebo puchýřků, krvácivostí a bolestivostí dásní, nebo jako bolestivá, drobná kruhovitá ložiska na sliznici tváří, na dásních či na jazyku).

Pokud je bolest silná a neustupující nebo pokud jsou příznaky provázeny zvýšenou tělesnou teplotou, navštivte lékaře.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kamistad senzitiv používat

Nepoužívejte Kamistad senzitiv

 • jestliže jste alergický(á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na jiná lokální anestetika amidového typu, heřmánek nebo jiné rostliny ze skupiny hvězdnicovitých, skořici, peruánský balzám.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Kamistad senzitiv se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Kamistad senzitiv nesmí přijít do kontaktu s očima nebo poraněnou kůží. Po aplikaci přípravku Kamistad senzitiv si pečlivě umyjte ruce.

Děti

Kamistad senzitiv se nemá používat u dětí do 12 let věku, jelikož není k dispozici dostatek údajů.

Další léčivé přípravky a Kamistad senzitiv

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V souvislosti s lokálním podáním lidokainu v dutině ústní nebyly pozorovány interakce s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Bezpečnost používání orálního gelu Kamistad senzitiv těhotnými a kojícími ženami nebyla zkoumána, a proto těhotné a kojící ženy nemají tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dosud nebyly hlášeny žádné účinky přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Kamistad senzitiv obsahuje benzalkonium-chlorid, který

může způsobit podráždění kůže. Kamistad senzitiv obsahuje malé množství alkoholu (0,3 mg v aplikované jednotlivé dávce).

3. Jak se Kamistad senzitiv používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající od 12 let Aplikujte ½ cm dlouhý proužek orálního gelu Kamistad senzitiv třikrát denně na bolestivá a zanícená místa a jemně vmasírujte. Proužek orálního gelu dlouhý ½ cm odpovídá 0,314 mg lidokainu.

Trvání léčby: Kamistad senzitiv používejte, dokud obtíže nevymizí, ale bez porady s lékařem

nejdéle 7 dnů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kamistad senzitiv, než jste měl(a)

K vzhledem k malé velikosti balení přípravku Kamistad senzitiv je předávkování orálním gelem velmi nepravděpodobné. Nadměrná lokální aplikace přípravku může vést k polykacím potížím. K systémovým toxickým účinkům lidokainu patří účinky na centrální nervový systém a srdeční činnost. V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Kamistad senzitiv

Pokračujte v léčbě, jak je uvedeno v této příbalové informaci. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených osob)

Dočasný pocit lehkého pálení po aplikaci orálního gelu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 léčených osob)

Alergická reakce (např. kontaktní alergie) - přípravek obsahuje lidokain, skořici a heřmánek. Tyto reakce se mohou vyskytnout i u pacientů přecitlivělých na hvězdnicovité rostliny (např. pelyněk) a na peruánský balzám (tzv. zkřížená reakce).

Pokud se objeví známky kožní nebo slizniční přecitlivělosti, přerušte používání přípravku Kamistad senzitiv a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Kamistad senzitiv uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 1 rok. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Kamistad senzitiv obsahuje

Léčivými látkami jsou lidokaini hydrochloridum monohydricum a matricariae extractum fluidum (lidokain a výtažek z květů heřmánku). Jeden g orálního gelu Kamistad senzitiv obsahuje: matricariae extractum fluidum 1: 4-5 (extrahováno ethanolem 50% V/V s 1,37 % trometamolu) 185 mg, lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou roztok benzalkonium-chloridu, silice kůry skořicovníku cejlonského, dihydrát sodné soli sacharinu, karbomer, trometamol, kyselina mravenčí, ethanol 96% (V/V), čištěná voda.

Jak přípravek Kamistad senzitiv vypadá a co obsahuje toto balení

Kamistad senzitiv je žlutavě hnědý stejnorodý gel. Balen je v hliníkové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce.

Velikost balení: 10 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

9.12.2015

Recenze (5)

KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

doporucuji

100 %

zatím nejlepší věc, kterou jsem na afty objevila, krásně znecitlivuje

100 %

80 %

Trpím na afty, Kamistad místo znecitliví a rychle afty zatahuje, aby se rychleji vyléčily. Vyzkoušela jsem přípravků už opravdu hodně a tento jediný zabral. Ale na každého opravdu funguje něco jiného.

Trpím na afty, Kamistad místo znecitliví a rychle afty zatahuje, aby se rychleji vyléčily.
90 %

Trpím na afty, Kamistad místo znecitliví a rychle afty zatahuje, aby se rychleji vyléčily. Vyzkoušela jsem přípravků už opravdu hodně a tento jediný zabral. Ale na každého opravdu funguje něco jiného.

Trpím na afty, Kamistad místo znecitliví a rychle afty zatahuje, aby se rychleji vyléčily.

Diskuze

KAMISTAD SENZITIV 1X10GM Ústní gel

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka