Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 261691
Kód EAN:
Kód SÚKL: 183719

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls226447/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety
Kalii iodidum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Vždy užívejte tento léčivý přípravek v souladu s příbalovou informací, nebo podle pokynů
svého lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji potřebujete přečíst
znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65 mg tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65
mg tablety užívat
3. Jak se přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65 mg tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65 mg tablety uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65 mg tablety a k čemu se používá
Jodid draselný se používá v případě jaderné havárie nebo havárie jaderného reaktoru jako
prevence vychytávání radioaktivního jódu štítnou žlázou.
Při havárii jaderného reaktoru se může uvolnit radioaktivní jód. V případě kontaminace je
radioaktivní jód vychytáván štítnou žlázou. Výchytávání štítnou žlázou lze předejít užitím
neradioaktivního jódu (např. ve formě jodidu draselného) před nebo během kontaminace.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid draselný G.L.Pharma 65
mg tablety používat
Neužívejte Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety
Jestliže jste alergický/á na jodid draselný nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodu 6).
Jestliže trpíte nadměrnou činností štítné žlázy, která tvoří příliš velké množství hormonů
štítné žlázy (hypertyreóza).
Jestliže máte určitou poruchu stěny krevních cév (vaskulitida spojená s nedostatečnou
funkcí komplementu).
Jestliže máte autoimunitní onemocnění se svěděním a tvorbou puchýřů na kůži
(Dühringova herpetiformní dermatitida).
2Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety se poraďte s lékařem
nebo lékárníkem, jestliže:
Máte maligní (zhoubný) nádor štítné žlázy nebo si Váš lékař myslí, že ho máte.
Máte zúžení dýchacích cest (způsobující dýchací obtíže). Užití přípravku Jodid draselný
G.L.Pharma 65 mg tablety může tento stav zhoršit.
Máte nebo jste v minulosti měl(a) problémy se štítnou žlázou.
Máte určitý problém se štítnou žlázou, který se nazývá autoimunitní tyreoitida a neléčíte
se.
Máte problémy s ledvinami.
Máte problémy nebo se léčíte kvůli potížím s nadledvinami.
Trpíte dehydratací (nedostatek vody v organismu) nebo křečemi kvůli velkému horku.
Užíváte jakýkoliv léčivý přípravek uvedený v bodu Jiné léčivé přípravky a Jodid draselný
G.L. Pharma 65 mg tablety.
S dětmi ve věku několika týdnů je třeba co nejdříve po užití přípravku Jodid draselný G.L.
Pharma 65 mg tablety navštívit lékaře, neboť je třeba pečlivě sledovat funkci jejich štítné
žlázy.
Pokud se Vás týká některá z výše uvedených okolností, poraďte se se svým lékařem.
__________________________________________________________________________
Další léčivé přípravky a Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety __________________
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Prosím, mějte na paměti, že se tato informace vztahuje také na léčivé přípravky, které jste užívali
v nedávné době.
Informujte lékaře, pokud užíváte:
- léčivé přípravky, které tlumí funkci štítné žlázy, při současném užívání s Jodidem
draselným G.L. Pharma 65 mg tablety musíte být pod pečlivým dohledem vašeho
lékaře.
- Kaptopril nebo enalapril, tyto léčivé přípravky mohou způsobit zvýšení hladiny
draslíku v krvi.
- Chinidin, účinek chinidinu na vaše srdce je přípravkem Jodid draselný G.L. Pharma
65 mg tablety zvýšen.
- Kalium-šetřící diuretika (léky na odvodnění), jako je amilorid nebo triamteren, tyto
léčivé přípravky mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi.
Užívání přípravku Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety může ovlivnit léčbu
radioaktivním jódem a výsledky testů štítné žlázy.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Těhotné ženy mohou užít maximálně 2 dávky (to je 2krát 2 tablety). Pokud se přípravek
Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety užívá v pozdním těhotenství, doporučuje se u
novorozence zkontrolovat funkci štítné žlázy.
Kojící ženy mohou užít maximálně 2 dávky (to je 2krát 2 tablety).
Jodid se vylučuje do mateřského mléka, ale množství není dostatečné pro úplnou ochranu
3dítěte. Proto se přípravek Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety musí dítěti také podat
(viz bod 3, Jak se přípravek Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg užívá).
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jodid draselný G.L.Pharma 65 mg tablety nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.
Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety obsahuje laktózu
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.
3. Jak se přípravek Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety užívá
Tablety jódu se mohou užít pouze v případě jaderné havárie a po výzvě určenou autoritou
např. z rádia nebo televize.
Tablety neužívejte na základě svého vlastního úsudku.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Pro nejlepší možnou ochranu je nezbytné tablety užít co nejdříve (během dvou hodin) po
oznámení úniku radioaktivního jódu.
Jestliže tablety užijete 4 až 6 hodin po expozici radioaktivnímu jódu, je ochrana přibližně
50%. Je zbytečné užívat tablety 12 hodin po expozici, jelikož štítná žláza již vychytala
radioaktivní jód.
Tabletu lze rozkousat nebo spolknout celou. Pro kojence lze tabletu rozdrtit nebo ji lze
rozptýlit ve vodě, šťávě nebo podobné tekutině. Než se tablety plně rozptýlí, může to trvat až
6 minut. Před podáním dítěti se ujistěte, že je tableta plně rozptýlena v tekutině.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí a děti ve věku 12 let a více: 2 tablety
Děti ve věku 3 až 12 let: 1 tableta
Děti ve věku 1 měsíc až 3 roky: polovina tablety
Novorozenci a děti mladší než 1 měsíc: čtvrtina tablety
Těhotné ženy (jakéhokoli věku): 2 tablety. Při této dávce je chráněno i vaše dosud
nenarozené dítě.
Kojící ženy (jakéhokoli věku): 2 tablety.
Těhotné a kojící ženy mohou užít maximálně 2 dávky (tj. 2krát 2 tablety). Novorozenci nesmí
dostat více než jednu dávku. Děti, které měly po první dávce kožní reakci, nesmí další dávky
již užívat.
Užívání tablet jódu se nedoporučuje osobám starším 40 let, jelikož v tomto věku již není
zvýšené riziko rakoviny štítné žlázy způsobené expozicí radioaktivnímu jódu.
Jednorázové podání výše uvedené dávky chrání před vychytáváním radioaktivního jódu při
inhalaci při průchodu radioaktivního mraku.
4Pokud uvolňování radioaktivního jódu trvá a tím i expozice inhalací, měly by být výše
uvedené dávky užívány denně tak dlouho, dokud trvá uvolňování radioaktivního jódu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety, než jste měl(a)
Užití více tablet přípravku Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety, než je uvedeno výše,
nezvyšuje ochranný účinek. Pokud užijete příliš mnoho přípravku Jodid draselný G.L. Pharma
65 mg tablety, může se vyskytnout otrava jódem se závažnými nežádoucími účinky, jako jsou
dýchací a srdeční potíže.
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety, okamžitě
navštivte lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 osob):
Přechodná kožní vyrážka.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
Nadměrná činnost štítné žlázy (charakterizovaná ztrátou tělesné hmotnosti, zvýšením
chuti k jídlu, nesnášenlivost tepla a zvýšené pocení).
Zvětšení štítné žlázy s nebo bez rozvoje myxedému (stav, u kterého se vyskytuje
ztluštění kůže a tělních tkání, nejznatelněji v obličeji).
Může se vyskytnout hypersensitivní reakce jako je otok slinných žláz, bolest hlavy,
sípání nebo kašel a žaludeční nevolnost.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK JODID DRASELNÝ G.L. PHARMA 65 MG TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za
EXP nebo Použitelné do:. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety obsahuje
Léčivou látkou je kalii iodium. 1 tableta obsahuje 65 mg kalii iodidum, což odpovídá 50
mg iodidum.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza (E
460), bazický butylovaný methakrylátový kopolymer, magnesium-stearát (E 572).
5Jak přípravek Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety vypadá a co obsahuje toto
balení
Tablety jsou bílé až bílo-hnědé, kulaté, zahnuté s dělící rýhou ve tvaru kříže citlivou na tlak
na vnitřní straně a vroubky na vnější straně.
Tabletu lze dělit na stejné čtvrtiny.
Balení s blistry obsahuje 2, 6, 10 nebo 20 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Nizozemsko: Kajodan 65 mg tabletten
Bulharsko: G.L. Pharma 65 mg
Kypr: G.L. Pharma 65 mg
Česká republika: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety
Estonsko: Potassium iodide G.L. Pharma
Finsko: Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia
Irsko: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
Island: Kalíumjoíi G.L. Pharma 65 mg töflur
Lotyšsko: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes
Litva: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
Malta: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets
Polsko: Jodek potasu G.L. Pharma
Portugalsko: Iodeto de potássio G.L. Pharma 65 mg comprimidos
Rumunsko: Iodură de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate
Švédsko: Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter
Slovenská republika: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablet
Slovinsko: Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete
Velká Británie: Potassium iodide 65 mg tablets
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 5. 2012

Recenze

Recenze produktu JODID DRASELNÝ G.L. PHARMA 65 MG TABLETY 10X65MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu JODID DRASELNÝ G.L. PHARMA 65 MG TABLETY 10X65MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze