Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na parazitální infekci

INFECTOSCAB 5% KRÉM 10X30GM Krém

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88537

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL & CONS.GMBH, HEPPENHEIM
Kód výrobku: 88537
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122059
Držitel rozhodnutí: INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL & CONS.GMBH, HEPPENHEIM
Infectoscab 5% krém se používá pro léčbu svrabu (zákožka svrabová).

Příbalový leták

 

 

1/5 

sp. zn. sukls170362/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Infectoscab 5 % krém 

Permethrinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně

 

Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Infectoscab 5% krém a k čemu se používá 
2. Čemu musítě venovat pozornost, než začnete Infectoscab 5% krém používat 
3. Jak se Infectoscab 5 % krém používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak Infectoscab 5 % krém uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je Infectoscab 5 % krém a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Infectoscab je permethrinum.  
Permethrin patří do skupiny léčiv nazývaných pyretroidy, což jsou látky s antiparazitickým účinkem. 
Infectoscab 5 % krém se používá pro léčbu svrabu (způsobený zákožkou svrabovou). 
 
2. Čemu musítě venovat pozornost, než začnete Infectoscab 5 % krém používat 
 
Nepoužívejte přípravek Infectoscab 5 % krém:
 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  permethrin,  jiné  pyrethriny  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Infectoscab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
- Pokud léčíte kojence – viz bod „Děti ve věku do 23 měsíců“.  
-  Pokud  máte  alergii  na  chryzantémy  nebo  jinou  složku  přípravku  –  tento  přípravek  máte  používat 

pouze po konzultaci se svým lékařem. 

 
Upozornění: 
Pouze pro kožní použití! Tento přípravek neužívejte vnitřně. 
 
Dbejte,  aby  se  krém  nedostal  do  očí  nebo  do  kontaktu  se  sliznicemi  (nosní  sliznice,  krční  sliznice, 
oblast genitálu - pohlavní ústrojí) nebo do otevřených ran. 
 
Infectoscab je  škodlivý  pro  všechny  druhy  hmyzu  a také  pro  vodní  živočichy,  např.  ryby.  Zajistěte, 
aby se Infectoscab 5% krém nedostal do akvárií a terárií. 
 
Infectoscab obsahuje parafiny. Tyto pomocné látky v krému mohou snížit funkčnost, a tím i 
spolehlivost výrobků z latexu (např. kondomy, pesary) používané ve stejné době jako léčba krémem. 
Infectoscab může zhoršit příznaky astmatu nebo ekzému. 

 

 

2/5 

 
Děti ve věku do 23 měsíců 
Nepodávejte  přípravek  novorozencům  a  kojencům  mladším  2 měsíců,  pokud  Vám  to  nenařídil 
ošetřující lékař. U kojenců a batolat nejsou s použitím přípravku dostatečné zkušenosti. Léčba dětí ve 
věku do 23 měsíců se smí provádět pouze pod pečlivým lékařským dohledem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Infectoscab 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které budete používat. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen používajících permethrin nenaznačují žádné 
škodlivé účinky. Nícméně z preventivních důvodů nemáte během těhotenství přípravek Infectoscab 
používat, pokud Vám to lékař nedoporučí. 
 
Permethrin, léčivá látka přípravku

 

Infectoscab, se může vylučovat do lidského mateřského mléka. Z 

bezpečnostních důvodů nemají kojící ženy kojit pět dní po použití přípravku

 

Infectoscab. 

 
Infectoscab  obsahuje  cetylstearylalkohol  a  kyselinu  sorbovou,  které  mohou  způsobit  lokální  místní 
podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu). 
 
3. Jak se Infectoscab 5% krém používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Opatrně naneste tenkou vrstvu krému na kůži (viz “Jak a kdy byste měl(a) používat Infectoscab 5% 
krém?”). 
 
Dospělí a dospívající od 12 let: 
Aplikujte až 30 g krému (tomuto množství odpovídá jedna 30g tuba nebo ½ 60g tuby). 
 
Děti od 6 do 12 let: 
Aplikujte až 15 g krému (tomuto množství odpovídá ½ 30g tuby nebo ¼ 60g tuby). 
 
Děti od 2 měsíců do 5 let: 
Až 7,5 g krému (tomuto množství odpovídá ¼ 30g tuby nebo ⅛ 60g tuby). 
 
Novorozenci a kojenci do 2 měsíců věku 
K dispozici je pouze omezené množství údajů v této věkové skupině a nelze dát žádné doporučení pro 
dávkování (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“). 
 
Výše uvedené dávkování je pouze orientační. Dávky mohou být upraveny podle potřeb 
jednotlivých pacientů a podle individuální plochy povrchu těla. Například někteří dospělí vyžadují 
větší množství krému. 
 
Jak a kdy byste měl(a) používat Infectoscab 

5% krém? 

 
Infectoscab je určen pouze pro kožní podání. 

 

 

3/5 

Dbejte,  aby  se  krém  nedostal  do  očí  nebo  do  kontaktu  se  sliznicemi  (nosní  sliznice,  krční  sliznice, 
oblast genitálu – pohlavní ústrojí) nebo do otevřených ranPokud se tak nedopatřením stane, důkladně 
místo opláchněte vodou. 
Dospělí mají nanést krém na celý povrch těla včetně krku, dlaní a plosek nohou. Hlava a obličej může 
být vynechán, pokud nebyly svrabem (zákožkou svrabovou) napadeny. 
Při  aplikaci  obzvláště  pečlivě  ošetřete  oblasti  mezi  prsty  u  rukou  a  u  nohou  (rovněž  pod  nehty), 
zápěstí, lokty, podpažní jamky, zevní genitál a hýždě. 
 
Děti: 
Dětem je třeba nanést krém stejnoměrně na celé tělo, včetně dlaní a plosek nohou, krku, obličeje, uší a 
pokožky hlavy. Vynechány mají být partie kolem úst (krém by mohl být olízán) a kolem očí. 
 
Zabraňte dětem v olizování krému z rukou. Je-li to nezbytné, oblečte dítěti rukavice. 
S léčbou kojenců a batolat nejsou žádné odpovídající zkušenosti. Léčba dětí ve věku do 23 měsíců se 
proto má provádět pod pečlivým lékařským dohledem. 
 
Starší osoby: 
Starší pacienti (nad 65 let) mají nanášet krém stejně jako dospělí, ale navíc je třeba ošetřit obličej, uši a 
pokožku hlavy. Je třeba dbát na to, aby se krém nedostal do okolí očí. 
 
Jak dlouho máte Infectoscab 5 % krém používat? 
Obvykle je jedna aplikace přípravku Infectoscab dostačující. 
Ponechte krém na kůži nejméně po dobu osmi hodin, např. přes noc. Vyvarujte se v této době koupání, 
sprchování nebo mytí, aby nebyl ohrožen úspěch léčby. Pokud je nutné umytí rukou v průběhu této 
osmihodinové doby, naneste krém znovu na ruce a zápěstí. Totéž platí, pokud si 
musíte omýt i jiné části těla (hýždě, zevní genitál). Nejméně po osmi hodinách se osprchujte 
nebo se umyjte vodou a mýdlem. 
 
Za předpokladu, že léčba probíhá podle těchto pokynů, jednorázová aplikace je k úspěšné léčbě 
obvykle dostačující. Avšak v případě přetrvávající nebo opakované infekce je třeba léčbu po 14 dnech 
zopakovat. 
 
Na co ještě musíte dbát? 
Každý, kdo s vámi přišel do kontaktu, zejména rodinní příslušníci a partneři, by měli v co nejkratší 
době navštívit lékaře, který rozhodne, která z těchto osob by se rovněž měla léčit. V případě, že 
kontaktované osoby nebudou také okamžitě léčeny, hrozí nebezpečí opětovné infekce svrabem. 
 
Dále byste měl(a): 
• mít krátce zastřižené nehty a pečlivě je čistit 
• denně měnit prádlo, ložní prádlo a ručníky po dobu 14 dnů a prát je při minimální teplotě 60°C 
• věci, které nelze prát při minimální teplotě 60°C (např. oblečení na ven), uložit na několik dnů do 
Igelitového sáčku 
• důkladně vysát koberce a čalouněný nábytek 
Pokud máte dojem, že účinek přípravku Infectoscab je příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Pokud jste použil(a) více Infectoscab 5 % krému, než jste měl(a) 
Vzhledem k tomu, že přípravek se nanáší zevně, nemusíte mít obavy z předávkování. 
Pokud ovšem dojde k náhodnému či úmyslnému požití, měl by být co nejrychleji konzultován lékař, 
který určí další postup. 
 
Pokud jste zapomněl(a) použít Infectoscab 5 % krém 
Naneste krém co nejdříve, abyste dohnal(a) zapomenutou aplikaci. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat Infectoscab 5 % krém 

 

 

4/5 

Obvykle  je  jedna  aplikace  přípravku  Infectoscab  dostačující.  Pokud  vám  však  váš  lékař  nařídí 
opakovanou aplikaci, řiďte se jeho instrukcemi. Jinak by se vaše onemocnění zcela nevyléčilo. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při  výskytu  závažné  přecitlivělosti  okamžitě  vyhledejte  lékaře.  V  tomto  případě  nesmíte  přípravek 
Infectoscab již nikdy použít. 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob 
Svědění,  zarudnutí  kůže  nebo  neobvyklé  pocity  na  kůži  (parestézie),  jako  je  mravenčení,  svrbění, 
pálení,  stejně  jako  suchá  kůže,  jsou  časté.  Avšak  takovéto  příznaky  mohou  být  rovněž  následkem 
samotného onemocnění. Hydratační krémy a olejové koupele jsou doporučovány jako následná léčba 
pro suchou pokožku. Svědění a kožní vyrážka (posvrabový ekzém) mohou přetrvávat až po dobu čtyř 
týdnů  po  ukončení  léčby.  Důvodem  je  reakce  na  usmrcené  původce  svrabu.  Pokud  máte  po  použití 
přípravku  Infectoscab  pocit,  že  nemoc  přetrvává,  informujte  o  tom  před  jeho  další  aplikací  svého 
lékaře. 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob 
Vzácně se objevují bolesti hlavy. 
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 
Velmi vzácně byly v souvislosti s používáním přípravku Infectoscab hlášeny kožní léze (exkoriace), 
záněty vlasových váčků (folikulitida) a snížená kožní pigmentace (vyblednutí).   
 
Citlivé/alergické osoby hlásily potíže s dýcháním v souvislosti s užíváním látek pyrethrinové skupiny. 
 
Není známo: frekvenci výskytu nelze určit z dostupných údajů 
Na kůži se může projevit reakce nesnášenlivosti (kontaktní alergie), která se projevuje svěděním, 
zarudnutím, puchýři nebo kopřivkou (urtikarií). Tyto reakce se mohou projevit i na místech, která 
nebyla ošetřována. Může se objevit pocit na zvracení (nauzea). Nebyly hlášeny žádné případy zvracení 
po  použití  přípravku  Infectoscab,  ale  byly  hlášeny  ve  spojitosti  s jinými  přípravky  obsahujícími 
permethrin. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak Infectoscab 5 % krém uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  tubě  a  vnější  krabičce  za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

 

5/5 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě. 
Infectoscab 5 % krém by měl být použit do 12 týdnů od prvního otevření tuby. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Infectoscab 5 % krém obsahuje 
Léčivou látkou je permethrinum. 
1 g krému obsahuje permethrinum 50 mg. 
Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, 
kyselina sorbová, čištěná voda. 
 
Jak Infectoscab 5 % krém vypadá a co obsahuje toto balení 
Infectoscab 5 % krém je bílý krém měkké konzistence. 
Infectoscab 5 % krém je k dostání v balení 1 x 30 g, 2 x 30 g, 5 x 30 g, 10 x 30 g, 1 x 60 g, 2 x 60 g a 
5 x 60 g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Infectopharm Arzneimittel GmbH und Consilium GmbH, Heppenheim, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Německo: InfectoPerm 5 % Creme 
Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, 
Slovinsko: Infectoscab 5 % krém 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

 6.1.2014 

 

 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou na webových stránkách:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

www.sukl.cz

 

 
Vysvětlivky zkratek na obalu 
EXP = použitelné do 
LOT = číslo šarže 

Recenze

Recenze produktu INFECTOSCAB 5% KRÉM 10X30GM Krém

Diskuze

Diskuze k produktu INFECTOSCAB 5% KRÉM 10X30GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám