Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na játra a žlučník

IBEROGAST® 20ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 356888
Rostlinný léčivý přípravek, který tlumí bolest žaludku, pocit plnosti, pálení žáhy, meteorismus, gastrointestinální křeče, nauzea.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je lék (perorální kapky) k vnitřnímu užití.

Více informací

186

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Rostlinný léčivý přípravek, který tlumí bolest žaludku, pocit plnosti, pálení žáhy, meteorismus, gastrointestinální křeče, nauzea.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast je lék (perorální kapky) k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH, DARMSTADT
Značka: IBEROGAST
Kód výrobku: 356888
Kód EAN: 8590322001967
Kód SÚKL: 203760
Držitel rozhodnutí: STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH, DARMSTADT

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

 

sp,zn.sukls125478/2016 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO 

UŽIVATELE 

 

 

 

Iberogast 
Perorální kapky, roztok 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  t e n t o   přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkoviStejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny  v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

-  Pokud se při akutních potížích do 2-3 dnů a při chronických potížích do 7 dnů nebudete 

cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

Co naleznete v této  příbalové informaci : 

1.   Co je přípravek Iberogast a k čemu se používá. 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Iberogast užívat 
3.   Jak se přípravek Iberogast užívá 
4.   Možné nežádoucí účinky 
5.   Jak přípravek Iberogast uchovávat 
6.   Obsah balení a další informace 

 

1.CO JE PŘÍPRAVEK IBEROGAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 
Iberogast  je  rostlinný  léčivý  přípravek  pro  poruchy  zažívacího  traktu,  především  poruchy  funkce 
a pohybu žaludku a střev. 

 

Tyto  poruchy  se  projevují  především  příznaky  jako  je  bolest  žaludku,  pocit  plnosti,  nadýmání,  
křeče zažívacího traktu, nevolnost a pálení žáhy. 

 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETE 
PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVAT
 

 

Neužívejte přípravek Iberogast: 
 
-jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku - extrakt z čerstvé nati iberky hořké 
extrakt z andělikového kořene, heřmánkový extrakt, kmínový extrakt, extrakt z plodu ostropestřce 
mariánského, extrakt z meduňkového listu, extrakt z listu máty peprné, vlašťovičníkový extrakt a 
lékořicový extrakt  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).   

 

Přípravek není určen dětem do 6 let. 

 

Upozornění a opatření: 
Pokud v případě prvního užití Iberogastu příznaky nadále přetrvávají i po týdnu, měli byste se 
poradit s lékařem,  aby  vyloučil  organické  příčiny.  V případě,  že  se  příznaky  zhoršují,  zatímco  

2/4 

 

užíváte Iberogast nebo jste zpozorovali nové příznaky, je důležité poradit se s lékařem. 

 

 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Iberogast  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které jste  v nedávné  
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nejsou známy žádné interakce. 

 

Přípravek Iberogast s jídlem a pitím: 
Přípravek  se má vypít s malým množstvím tekutiny před nebo při jídle 

 

Těhotenství,kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro  použití  v  těhotenství  a  období  kojení  nelze  odvodit  z  dostupných  údajů  o  toxicitě  žádné 
nebezpečí. 
Nicméně, přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství a při kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek IBEROGAST  nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje.  
 
 
Přípravek Iberogast obsahuje ethanol (alkohol) 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje až 32,6% (obj.) alkoholu, tj. do 257 mg v jedné dávce 20 kapek, 
což odpovídá 6,5 ml piva nebo 2,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. 
Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti 
s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK IBEROGAST UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

 

Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí  3x  denně  20  kapek  vypít  s  malým  množstvím tekutiny  před jídlem nebo  při 
jídle. 

 

 
Použití u dětí a dospívajících 
 
Dávkování pro děti od 6 let stanoví lékař. Pokud neurčí jinak, obvyklé dávkování je 3krát denně 
10 kapek vypít s malým množstvím tekutiny před jídlem nebo při jídle. 

 

Přípravek při akutních  potížích  užívejte bez porady s lékařem 2-3  dny,  při  chronických  potížích 7 
dnů. Pokud nedojde ke zlepšení stavu nebo problémy přetrvávají, vyhledejte lékaře. Pokud se bolest 
břicha  bude  v  průběhu  6  hodin  zvětšovat  nebo  se  přidá  zvracení,  zvracení  krve  (může  se  jevit 
jako  hnědá), nezvykle tmavá či černá stolice, krev ve stolici, teplota nebo pocity slabosti, vyhledejte 
ihned lékaře. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Iberogast, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Iberogast  než  jste  měl(a),  měli  byste  vzít  další  dávku 

3/4 

 

přípravku Iberogast jak Vám doporučil Váš lékař nebo jak je uvedeno v příbalové informaci. 
Žádné  případy  předávkování  hlášeny  k  dnešnímu  dni  nebyly.  V  úvahu  je  pouze  třeba  vzít 
obsah alkoholu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Iberogast 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku 
přípravku. Vezměte si následující dávku dle příbalové informace nebo doporučení 
Vašeho lékaře. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  t e n t o   přípravek    nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
U  citlivých  pacientů  se  ve  velmi  vzácných  případech  může  projevit  alergická  reakce,  jako  je 
svědění kůže, dušnost nebo kožní reakce. V těchto případech přerušte užívání přípravku. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku 

 

 

5.  JAK PŘÍPRAVEK IBEROGAST UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte při teplotě do 25

0

C. Uchovávejte  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem.  

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

Spotřebujte do 8 týdnů po otevření. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za 
Použitelné do:.Doba  použitelnosti  se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Během  skladování  se  může  objevit  slabý  zákal  nebo  mírný  snadno  roztřepatelný  sediment, 
který neovlivňuje jakost a účinek přípravku. Před použitím protřepat. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  

 

6.  OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Iberogast obsahuje: 

 

Léčivé látky ve 100 ml přípravku: 

4/4 

 

Iberidis amarae herbae recentis extractum fluidum (1:1,5-2,5) 

extrahováno ethanolem 50% V/V 

15,0 

ml 

Angelicae radicis extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

Matricariae extractum fluidum  (1:2-4) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

20,0 

ml 

Carvi extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

Silybi mariani fructus extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

Melissae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

Menthae piperitae folii extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

5,0 

ml 

Chelidonii extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

Liquiritiae extractum fluidum (1:2,5-3,5) 

extrahováno ethanolem 30% V/V 

10,0 

ml 

 

1 ml odpovídá 20 kapkám 

 

Pomocnou látkou je ethanol (jako součást extraktů). 

 

Jak přípravek Iberogast vypadá a co obsahuje toto balení: 
Tmavě hnědý roztok, čirý až slabě zakalený, charakteristického pachu. 
Skleněná lékovka z tmavého skla s LDPE kapací vložkou a HDPE šroubovacím uzávěrem s pojistkou 
originality.  
Balení obsahuje 20 (50 nebo 100) ml roztoku. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 

  Držitel rozhodnutí o registraci: 

 BAYER s.r.o., Praha, Česká republika 

  

Výrobce: 

 

  STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH, Havelstrasse 5, D64 295 Darmstadt, Německo 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.8.2016 

   

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách: www.sukl.cz 

Recenze

Recenze produktu IBEROGAST® 20ml

Diskuze (1)

Diskuze k produktu IBEROGAST® 20ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

albi22 - Dotaz

(0) 20/03/2018

Je to vhodné k uklidnění gastritidy žaludku a dvanácterníkového vředu?

Vstoupit do diskuze

Další balení

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám